Home

Domácí práce na talentové zkoušky

Na některých typech škol jsou vyžadovány domácí práce, někde je veden s uchazečem přijímací pohovor, někde se koná praktická přijímací zkouška. Doporučujeme uchazečům, aby se dopředu informovali o tom, jakou formu má přijímací řízení, jaké jsou požadavky na domácí přípravu (portfolio domácích prací) a jak. Všichni naši lektoři sami absolvovali talentové zkoušky, někteří nejenom na vysoké, ale už i na střední školy s uměleckým zaměřením, proto Vám nejlépe poradí co zlepšit, na co se zaměřit a pomohou vybrat domácí práce. Všechny pomůcky jsou v ceně kurzu. Doporučujeme přinést vlastní desky formátu A2, aby jste si. domÁcÍ prÁce budou zasÍlÁny jako Úkol č. 1 spolu s vypracovanÝmi Úlohami zadanÝmi k talentovÉ zkouŠce. PDF PREZENTACI S DOMÁCÍMI PRACEMI POSÍLEJTE NA ADRESU jirousková@zsnalise.cz, JAKMILE JI BUDETE MÍT HOTOVOU, NEJDÉLE VŠAK DO 14

Jak úspěšně zvládnout přípravu talentové zkoušky

Příprava na talentové zkoušky na SŠ Připravíme s tebou domácí práce, projdeme otázky k pohovoru, a nabízíme základy k testu z dějin umění. Příprava na talentové zkoušky v Praze je dostupná a ve skvělé lokalitě. Podchyťte to s námi a věnujte úsilí, talentové zkoušky pak zvládnete! Se vším pomůžeme. Stojí to za to, umění má budoucnost! Příprava na talentovky, tedy příprava k talentovým zkouškám, se vyplatí Jak se na zkoušky připravit? Nejlepší řešení, je zapsat se přímo do přípravného kurzu na talentové zkoušky. Takový kurz nabízí většina veřejných škol s výtvarnými obory. Ideální je kreslit to, co vás bude čekat u přijímacích zkoušek, například pokud půjde o kresbu hlavy, zaměřte se právě na to Uchazeči, kteří jsou přihlášeni na dva obory SŠDAM současně, obdrží dvě pozvánky na stejný termín a vykonají talentové zkoušky v jeden den. Domácí práce mohou mít pro každý obor zvlášť nebo dohromady (pak budou desky označeny dvěma registračními čísly)

2) Domácí prací se rozumí nejvýše 10 vlastních výtvarných produktů s volným výběrem techniky a tématu, přičemž nejvýše jedna práce může být vytvořena na PC. Formát domácí práce musí být dvojrozměrný o maximální velikosti A1 (cca 59 x 84 cm) 3 Talentové zkoušky 3.1 Termín a místo konání Talentové zkoušky proběhnou dne 11. 6. 2020 v době 9.00-13.00 hod v prostorách ZŠ Petřiny - sever, Na Okraji 305, Praha 6 - Veleslavín. Pokud žák neodevzdal v požadovaném termínu domácí práce, nebude ke zkouškám připuštěn Talentové zkoušky z výtvarky - jak sestavit portfolio domácích prací? Začátkem ledna se konají talentové zkoušky na střední umělecké školy, respektive na umělecké obory. Těch se dá v současné době studovat kolem tří desítek ať už zakončených maturitou nebo výučním listem

Příprava na talentové zkoušky - Kreslírna výtvarný ateliér

PRŮBĚH TALENTOVÉ ZKOUŠKY: potřebují zhodnotit úroveň výtvarného nadání 1) Uchazeč předloží své domácí práce: Každý uchazeč přinese 5 kusů ukázek svých prací. Není potřeba přinést ukázky ze všech oblastí. Může to být třeba 5 kreseb, nebo 5 maleb atd. (Maximální velikost A2, v deskách - nerolované! Příprava na talentové zkoušky trvá dva až tři roky; Co se naučíte. Ucelený základ kresby a malby. Naučíte se zachytit tvary, materiál i barvy. Natrénujete práci s kompozicí i perspektivou a vytvoříte si a také správně sestavíte portfolio - domácí práce na talentové zkoušky. Co s sebou na kurz. Stačí tričko na. - Talentovou zkoušku musí vykonat i žák, který žádá o přestup z jiné ZUŠ. Uchazeč předvede rozsah učiva ze stávající ZUŠ. Výtvarný obor: A. Domácí práce K talentové zkoušce je nutno přinést domácí práce (maximálně 5 prací). B. Výtvarné předpoklady - kresebné zadání odpovídající věku uchazeč * Talentové zkoušky jsou anonymní, proto domácí práce nesmí být podepsané. Po příchodu do školy si každý vylosuje své heslo, tím také označí domácí práce a všechny práce konané u talentových zkoušek

Talentové zkoušky - Základní škola Na Líš

  1. Výsledky talentové zkoušky budou zveřejněny na webových stránkách školy a ve vestibulu školy (hlavní budova, Politických vězňů 1160, Slaný). Výtvarný obor. Nakreslit obrázek na zadané téma (pohádka, zvířátko, rodina, ). Případně přinést domácí práce. - rozvržení a využití daného formát
  2. ORGANIZACE TALENTOVÝCH ZKOUŠEK VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 Na stránkách školy, v záložce VÝTVARNÉ TŘÍDY - TALENTOVÉ ZKOUŠKY, jsou již zadány, jako ÚKOL: 1. DOMÁCÍ PRÁCE - ty se odevzdávají celý týden již od zadání na emailovou adresu jirouskova@zsnalise.cz nejdéle do 14. 5. 2021 - 12:00 hodin
  3. Přijímací talentové zkoušky na Výtvarný obor se skládají z talentové zkoušky, která probíhá přímo na místě a z posouzení domácích prací (celkem 5). Požadavky na domácí práce Uchazeči do 10 let : 5 výtvarných prací (kresby/plastiky...) - upřednostňujeme práce tvořené na základě dětské fantazie (ne podle.

Připravte se na talentovou zkoušku mezi originály uměleckých děl. Kurz poskytne studentům všeobecně zaměřenou přípravu k talentové zkoušce na školu nebo obor, který si vybrali. Zázemí sbírek Národní galerie Praha zajistí inspirativní kontakt s originály uměleckých děl Jak úspěšně zvládnout přípravu talentové zkoušky? 08.10.2016 09:03 Výtvarné umění, design či architektura jsou krásné obory, které jsou atraktivní a lákají mnoho zájemců

Odkaz na obecný rozpis a pravidla zkoušky jsou pod tlačítkem Uchazeč - přijímací zkoušky. Domácí práce: Uchazeč k talentové zkoušce předloží cca. 20 ks domácích prací. Tyto práce by měli kromě jiných obsahovat i studijní kresby podle skutečnosti, vytvořené bez použití fotografie Ředitelka školy může vypsat další kola přijímací a talentové zkoušky. Přijímací řízení se skládá z talentové zkoušky, po jejím vykonání následuje ústní pohovor. TALENTOVÁ ZKOUŠKA (až 100 bodů) zahrnuje 1. Domácí práce zájemci o studium předloží minimálně 15 domácích prací v pevných deskách (soubor by. PŘÍPRAVA NA TALENTOVÉ ZKOUŠKY KROUŽEK KRESEBNÝCH DOVEDNOSTÍ - zahajuje v pondělí 21. září v 16:00 hod. - koná se každé pondělí v rozsahu dvou hodin - kurz bude ukončen 25. ledna 2021 - cena 2500,- Kč (zahrnuje kreslící karton, papíry, běžné kreslící pomůcky - tužka, uhel) Úhradu proveďte prosím na účet: 136 420 207/ 0100 a do textu napište: kurz a jmén

Součástí talentové zkoušky jsou také domácí práce. Každý úkol se hodnotí ve stupnici 0 - 15 bodů. Po úspěšném splnění talentové zkoušky (min. 30 bodů) pokračuje přijímací řízení 18. 1. 2021. Požadavky na domácí práce k talentové zkoušce: Minimální počet domácích prací je 20 ks, originální kresby či. Kriteria přijetí pro uchazeče o studium na vyšší odborné škole pro školní rok 2021/2022 Součástí talentové zkoušky je hodnocení domácích prací, praktická talentová zkouška a pohovor. K pohovoru zve škola ty, kteří budou vybráni na základě výsledků praktické talentové zkoušky. Domácí práce max 25 bod

Aktuality | SUPŠ sv

Příprava na talentové zkoušky na SŠ - Start-Art

Domácí práce si uchazeči odnesou po 1. kole talentové zkoušky, domácí práce v digitální podobě zůstávají ve škole. Desky nebo obálka s domácími pracemi, i jednotlivé práce ve složce obsažené, musí být označeny jménem, příjmením a rokem narození uchazeče a zvoleným oborem vzdělání Prostorové práce dodávejte pouze na fotografiích (role kreseb či maleb, keramika apod. nebudou přijímány!). Předložte min. 10 ks domácích prací + povinný úkol. Povinný domácí úkol uchazeč vloží do desek s domácími pracemi. Tento úkol je bonifikován v rámci hodnocení části zkoušky - domácí práce

Uchazeč v rámci talentové zkoušky vytvoří v ateliéru dvě kresby (tužkou nebo uhlem, na papír formátu A2) - studijní kresba podle předlohy (zátiší) - volná práce kresba na zadané téma. 3. Test Pokud se hlásíte na uměleckou střední školu, zbývá vám maximálně pár týdnů na ladění formy. Talentové zkoušky se konají od 15. do 31. ledna. Žáci devátých ročníků základních škol, kteří v nich nebudou úspěšní, mají šanci do konce února podat i přihlášku na jinou školu Přijímací talentové zkoušky pro akademický rok 2018/2019 Přijímací řízení bude u všech oborů i forem studia probíhat ve dvou postupových kolech. První kolo probíhá bez přítomnosti uchazeče; předložené domácí práce všech uchazečů jso

Bakalářský stupeň: První část talentové zkoušky - domácí práce - jsou hodnoceny ve dnech 8. 1. a 9. 1.2009 přijímací komisí, jmenovanou děkanem. Hodnotí se bodovací stupnicí 0 - 10 bodů. 2. kolo talentové zkoušky sestává z dvoudenní praktické zkoušky v ateliéru, test Příprava na talentové zkoušky výtvarného zaměření Samozřejmě můžeš s lektorkou konzultovat také svoje domácí práce. Společně s ostatními účastníky prožiješ čas plný kreativních aktivit, který tě může výrazně posunout a nasměrovat na cestě ke tvému vysněnému cíli

Informace o talentové zkoušce, kritéria přijímacího řízení, požadavky a podmínky přijímacího řízení, termíny konání talentové zkoušky - 2021 A. Obsah a forma talentové zkoušky Talentová zkouška se skládá ze čtyř částí: 1. Domácí práce DP: 10 prací ve formátu A3 - A2, z toho min. 7 ks kreseb a max. 3 malby minut na zpracování úkolu. Kritéria talentové zkoušky: Uchazeč může v talentové zkoušce získat maximálně 60 bodů (0 - 20 bodů za domácí práce, 0 - 20 bodů za každý ze dvou úkolů talentové zkoušky probíhající ve škole). Pro úspěšné absolvování talentové zkoušky musí uchazeč získat min. 15 bodů V závislosti na souboru dovedností, pro které je testované osobě, existují různé druhy talentových zkoušek. Existují různé případy, kdy se používají Talentové zkoušky, ať už je to přijímací řízení pro postgraduální a postgraduální studium nebo prostě pracovní příležitost Ředitelka školy může vypsat další kola přijímací a talentové zkoušky. Přijímací řízení se skládá z talentové zkoušky, po jejím vykonání následuje ústní pohovor. TALENTOVÁ ZKOUŠKA (až 100 bodů) zahrnuje 1. Domácí práce zájemci o studium předloží minimálně 15 domácích prací v pevných deskách (soubor by.

Příprava na talentové zkoušky Talentovky v Draw Planet

Součástí přijímacího řízení na obor TON je přijímací zkouška. Přijímací zkouška se skládá z předložení domácích prací a talentové zkoušky. Domácí práce předkládá uchazeč osobně při přijímací zkoušce v počtu min 15 kusů (např. studie zátiší, hlavy, předmětu apod., a to v kresbě i malbě) *Talentové zkoušky jsou anonymní, proto domácí práce nesmí být podepsané. Po příchodu do školy si každý vylosuje své heslo, tím také označí domácí práce a všechny práce konané u talentových zkoušek. **V případě nadměrného počtu uchazečů budou uchazeči rozděleni na dvě skupiny, polovina bude děla Kritéria talentových zkoušek pro školní rok 2018/2019. Kritériem pro přijetí žáka do výtvarných, uměleckořemeslných a učebních oborů je vykonání talen-tové zkoušky. Uchazeči budou hodnoceni za: 1. donesené domácí práce v počtu max. 10 ks, (kresebné studie, fotografick

7) Obsah talentové zkoušky Talentová zkouška je obsahově shodná pro všechny umělecké obory. Skládá se ze 4 částí: 1. část - kresba na zadané téma 2. část - modelování podle vzoru 3. část - volná tvorba 4. část - domácí práce (nepovinná část zkoušky § 1 odst. 7 vyhlášky č. 353/2016 Sb.: v přijímacím řízení nelze hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020. i Výsledek přijímacího řízení Reg. Číslo 1.úkol 2.úkol 3.úkol Odborný test Výsledek talentové zkoušky Domácí práce ∑ Ateliér textilního designu Hodnocení talentové.

odpověďmi je umístěn na straně 13. - talentové zkoušky obsah talentové zkoušky: kresba hlavy, rekonstrukce plastického modelu (v hlíně), sochařský Předměty a druh přijímacích zkoušek: 1. část - Domácí práce 2. část - Písemný test z dějin umění a písemný test z chemie Talentová zkouška 3. část. odpověďmi je umístěn na straně 13. - talentové zkoušky obsah talentové zkoušky: kresba hlavy, rekonstrukce plastického modelu (v hlíně), sochařský portrét (v hlíně) III. kolo Závěrečný ústní pohovor, prokazující všeobecnou kulturní orientaci, orientaci v oblast Domácí práce; Bodové hodnocení talentové zkoušky: Maximum získaných bodů 45 bodů. Minimum získaných bodů 21 bodů. Podmínkou přijetí je úplné střední vzdělání s maturitní zkouškou a úspěšné vykonání přijímací zkoušky. Uchazeči budou na zvolený obor přijati v pořadí podle celkového dosaženého počtu bodů

Jak probíhají talentové zkoušky - DrawPlane

Všechny domácí práce je nutné zapaspartovat (ne profi rámy, postačí upevnění prací na čtvrtku) a přinést v deskách označených registračním číslem uchazeče. Talentové zkoušky budou probíhat od 8:00 hod. do 15:00 hod. Maximální počet přijímaných žáků do 1, ročníku pro každý obor: 3 zkoušky prominuta a hodnotit se budou pouze domácí práce. Při prominutí části talentové zkoušky nemá uchazeč nárok na slevu na školném. Bodové hodnocení domácích prací se násobí pěti. Maximální skóre pak je 90 Všechny domácí práce si po zkouškách odnesete domü. Uchaze¿ rnüže za domácí práce získat maximálné 20 bodü. Pro úspéšné splnéní musí uchazež získat minimálnë 10 bodú. b. Talentová zkouška ve škole Na talentovou zkoušku do školy si uchazeä donesou

Informace k talentovým zkouškám - leden 2021 - SSDA

I. Způsob a hodnocení talentové zkoušky Uchazeči konají talentovou zkoušku, která se skládá z kresby sestaveného zátiší suchým kresebným materiálem (tužka, uhel, rudka) na papír formátu A3, v časovém limitu 90 minut. Při hodnocení prací jsou uplatněna tato kritéria: správné umístění do formátu papír Termín talentové zkoušky: 16. a 17. 2. 2015 (pondělí, úterý) Požadavky na domácí práce: Domácí práce v počtu 15 -20 ks ( studijní kresba a malba (10-15), volná tvorba (5-10)) vše adjustováno, odevzdáno v pevných deskách, označené jmenovkou z lícové strany

Talentové zkoušky - Střední škola Horažďovic

TERMÍN TALENTOVÝCH ZKOUŠEK PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 BUDE VYHLÁŠEN ZAČÁTKEM DRUHÉHO POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022 A POTÉ BUDE SPUŠTĚN REZERVAČNÍ SYSTÉM. PODMÍNKOU ÚČASTI NA TALENTOVÝCH ZKOUŠKÁCH JE ODESLÁNÍ VYPLNĚNÉ ELEKTRONICKÉ PŘIHLÁŠKY K TALENTOVÝM ZKOUŠKÁM. ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA talentové zkoušky. V další části přijímacího řízení pokračuje pouze uchazeč, který úspěšně vykonal talentovou zkoušku, tj. získal z talentové zkoušky nejméně 45 bodů. Oborová zkouška: • domácí práce-po prezentaci budou uchazečům vráceny prezentace vlastní tvorby v rozsahu max. 20 kusů domácích prac 3. Požadavky na domácí práce: a) domácí práce v počtu min. 10 ks (studijní kresba a malba: min. 5 ks, volná tvorba: min. 5 ks); b) vše adjustováno, odevzdáno v pevných deskách, označené jmenovkou z lícové strany; c) termín odevzdání domácích prací bude uveden v pozvánce k talentové zkoušce

Příprava na talentové zkoušky na SŠ - Start-Art

Výdej domácích prací odevzdaných v 1. kole přijímacího řízení Výdej domácích prací odevzdaných v 1. kole přijímacího řízení uchazečem, který se zúčastnil 2. kola přijímacího řízení je stanoven na 26. května 2021. Domácí práce se vydávají v ateliéru, do kterého byla podána elektronická přihláška Uchazeč předkládá práce na flash médiu, DVD nebo datovém DVD v takovém formátu, aby bylo možné je přehrát na standardním PC. Práce je nutné přinést osobně přímo k talentové zkoušce. Všechny domácí práce musí být autorským dílem uchazeče. V případě odevzdání prokazatelného plagiátu je uchazeč hodnocen 0 body - modelování objektu podle reality - na místě při talentových zkouškách (např. kolíček na prádlo, matice, kladívko, apod.) 0 - 20 bodů. Podmínkou k úspěšnému splnění talentové zkoušky je získání minimálně 40 bodů z 60 celkově možných

Tvorba nábytku a interiéru – VOŠUP a SUPŠBiograf Anežka | SUPŠ sv

Pro bakalářský studijní program Návrhářství je přijímací řízení formou ON-LINE talentové přijímací zkoušky. Uchazeči jsou povinni do 31.7.2021 odeslat domácí práce ve formě prezentace ( obrázky a fotografie vložené do dokumentu např. pdf, ppt, pptx) Práce by měly mít stejný formát (menší věci nalepené na jednotném formátu) a musejí být v podepsaných deskách. Práce budou k vyzvednutí vždy po ukončení talentové zkoušky. Pro úspěšné vykonání talentové zkoušky je nutné dosáhnout minimálně 150 bodů Všechny domácí práce si po zkouškách odnesete dornt. Uchaze¿ múže za domácí práce získat maximálné 20 bodt. Pro úspéšné splnéní musí uchaze¿ získat minimálné 10 bodü. b. Talentová zkouška ve škole Na talentovou zkoušku do školy si uchazeði donesou: 2x Etvrtku A2, vlastní mékké tužky/uhel/rudku, gumu, lepidlo.