Home

Umělecká činnost živnostenský list

Umělecká činnost - daně - BusinessCenter

jak se počítají náklady člověku, který nemá živnostenský list, ale má přidělené DIČ pro uměleckou činnost a měl v celém roce (kromě závislé činnosti)jen jednorázový příjem do deseti tisíc Kč za uměleckou činnost V zákoně však následuje sáhodlouhý seznam činností, které živností nejsou. Jinak se ovšem postupuje v mnoha ostatních oborech lidské činnosti. Zákon rozděluje živnosti na ohlašovací a koncesované. Ohlašovací jsou přitom řemeslné, vázané a volné. U volných živností neprokazujete odbornos Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling. 68. Fotografické služby. 69. Překladatelská a tlumočnická činnost. 70. Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy. 71. Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu. 72 67) Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling 68) Fotografické služby 69) Překladatelská a tlumočnická činnost 70) Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy 71) Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruch

Nejrychleji lze začít podnikat jako umělec Hospodářské

 1. Prodej vlastních fotografií, prodej vlastních textů (článků, knih), prodej obrazů, soch a dalších uměleckých děl, to všechno jsou činnosti, na které člověk nepotřebuje živnostenské oprávnění. Hovoří o tom Zákon o živnostenském podnikání - Živnost - § 3
 2. Obsahem činnosti není zprostředkování nákupu a prodeje nemovitostí, zprostředkování nákupu a prodeje kulturních památek apředmětů kulturní hodnoty, zprostředkovatelská činnost v pojišťovnictví a v oblasti přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, zprostředkování spotřebitelských úvěrů, zprostředkování zaměstnání, činnost zprostředkovatelů a rozhodců kolektivních sporů, výkon kolektivní správy práva.
 3. - nezávislá povolání, která nejsou živností ani podnikáním podle zvláštních předpisů (př. spisovatel, herec, hudebník,) - činnosti a podnikání podle zvláštních předpisů, ke kterým je většinou třeba státní zkouška: daňoví poradci, advokáti, soudní exekutoři, makléři, správci konkursní podstaty, znalci, tlumočníci, psychoterapeuti, přírodní léčitelé..

Volná živnost - jakpodnikat

Hned na začátku je velmi důležité si ujasnit, zda se skutečně jedná o podnikání (byť bez živnostenského oprávnění, dříve živnostenského listu), nebo o tzv. příležitostný příjem Živnostenský list je nahrazen výpisem z živnostenského rejstříku. Přečtěte si, jaké konkrétní podmínky musíte splňovat pro založení volné živnosti. Obory činností náležející do živnosti volné 57. Činnost informačních a zpravodajských kanceláří.

Podnikání bez živnostenského oprávnění - Ekonomiko

Jinak nevím, co chceš na Fleru prodávat, ale ono to umění a umělecká tvorba v takovém stylu, abys nepotřebovala živnostenský list, to taky není jen tak něco například když budeš dělat šperky, tak třeba i záleží na tom, jaké běžná dostupná bižuterie to asi nebude, pokud budeš dělat nějaké opravdu originální, jaké nikdo jiné nedělá, pak by se to za umění dalo považovat a pak je další věc, nebo spíš jak budeš dobrá a obhájíš si to. Umělecká díla: Prodej uměleckých děl, například nějaké sošky z pozůstalosti, se za podnikání nepovažuje. Něco jiného však je nákup uměleckých děl s úmyslem je prodat, to už je podnikání. Fotografické služby: Když například fotograf amatér fotí svatbu kamarádovi za odměnu, neprovádí soustavnou činnost. I když se mu hned žení další kamarád a zase dostane odměnu, dělá to jen shodou okolností a bez úmyslu to opakovat

Obsahová náplň živnosti volné podle jednotlivých činností

Jde o všechny fyzické osoby, které podnikají na základě živnostenského zákona. Mají živnostenské oprávnění (dříve živnostenský list), mají IČO, samy si platí zálohy na sociální i zdravotní pojištění. A také ony každý rok podávají přiznání k dani z příjmů. Svoje příjmy poníží o výdaje a tento rozdíl daní § nepatří sem činnosti upraveny jinými zákony (lékař, učitel, tlumočník, advokát, bankovnictví, finančnictví, elektřina plyn, umělecká činnost) § seznam živností - na živn. úřadě § zákon 130/2008 nabyl účinnosti 1.6. 2008 - dělí živnosti na. 1. ohlašovací. 2. koncesované Ohlašovací živnos K jejímu výkonu tak žádné oprávnění není zapotřebí. V rámci této činnosti lze zpracovávat novinové články, psát knihy či vytvářet umělecká díla. Osoby, které vykonávají takovouto činnost, sice nemusí nic nahlašovat živnostenskému úřadu, povinnosti vůči jiným úřadům ale mají stejné, jako jiní podnikatelé Živnostenský list nebo výpis z živnostenského rejstříku nebude možné získat od čtvrtka 26. června do pondělí 30. června na počkání. V celé republice je kvůli novele živnostenského zákona účinné od 1. července 2008 naplánována odstávka informačního systému

Osoby samostatně výdělečně činné (klasičtí živnostníci, ale také třeba svobodná povolání, soukromí zemědělci nebo lidé s příjmy z pronájmu) se už od roku 2005 můžou rozhodnout, jestli si povedou standardní daňovou evidenci či účetnictví, nebo se rozhodnou pro takzvané výdajové paušály.. V prvním případě si musejí shromažďovat všechny doklady o. Kabelka DSQUARED2 eshop >> Materiál: svršek - 100% kůže podšívka - 100% polyester Rozměry: 26x12x45 cm Výška ucha: 22 cm Vzor: logo Zapínání: na knoflík Barva:.

Nezávislé povolání - zdanění - jakpodnikat

A také umělecká činnost včetně té autorské, to potom příjmy vznikají na základě autorského zákona. Pokud patříš do některé z těchto skupin, nemusíš mít živnostenské oprávnění. Pokud se u tebe jedná o hlavní činnost, musíš ale platit daň z příjmů a také minimální zálohy na zdravotní i sociální. Živnosti: živnost = soustavná činnost, kterou na základě živnostenského oprávnění plynu a tepla, umělecká a vědecká tvůrčí činnost podle autorského zákona. Provozovat živnost může: FO nebo PO splní - li podmínky stanovené zákonem základě ohlášení obdrželi živnostenský list nebo výpis.

Živnostenské úřady vydávají doklady opravňující provozovat živnosti, kontrolují dodržování podmínek živ. podnikání a vedou živ. rejstříky. Zaměstnanci živ. úřadů povinni : požadovat potřebné doklady a vysvětlení; zachovávat mlčenlivost (ochrana obchodního tajemství) Jaký paušál uplatňují finanční, umělecká a řemeslná povolání? Pokud umělec podniká na živnostenský list, jedná se o příjem ze živnosti, při kterém lze uplatnit 60% paušál. Pokud se jedná o finančního nebo daňové poradce, o živnost se nejedná a uplatňujete pouze 40% paušál Živnostenské podnikání centrální registrační místo pro podnikatele evidence fyzických a právnických osob, které podnikají podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v živnostenském rejstříku a vydávání výpisů z tohoto rejstřík

Jsme s.r.o. - plátci DPH, pořádáme umělecká vystoupení (koncerty). S různými umělci (hudebníky) máme sepsanou Smlouvu o nastudování a opakovaném vytváření uměleckých výkonů. Tito umělci nemají na svou činnost živnostenský list Štítek: umělecká činnost BUBEC vás (třeba) zaměstná Na západě Prahy, v Řeporyjích, nemají pouze mediálně známého, extravagantního starostu Pavla Novotného, ale také umělecké studio

Pokud jde o malbu různých obrazů, které primárně slouží jako umělecká díla, už se jedná o uměleckou činnost a je nutné vše řešit podle autorského zákona. Činnost se může klasiky fakturovat, ale živnostenský list zde není třeba a vše by mělo spadat pod autorský zákon námořní dopravě, ve výrobě a rozvodu elektřiny, plynu a tepla, umělecká a vědecká tvůrčí činnost podle autorského zákona. Živnostenský list jak ho známe, dnes již nedostaneme. Pro živnostenské oprávnění nyní slouží výpis ze živnostenského rejstříku Otázka: Povinnosti OSVČ. Dobrý den chtěl bych mít drobný stánkový prodej se spotřebním zbožím, levným textilem. Musím mít: živnostenský list a platit sociální a zdravotní pojištění, dań z příjmu, když nepřesáhnu zisk vyšší nežli 20 000Kč/ro

Pokud OSVČ provozujete na základě živnostenského listu nebo obdobného certifikátu, musíte se ke všem třem odvodům zaregistrovat v okamžiku jeho obdržení. Pokud provádíte OSVČ bez nutného povolení (umělecká činnost, autorská práva...), musíte se registrovat v okamžiku, kdy začnete vyvíjet činnost nebo inkasovat příjmy Osoba samostatně výdělečně činná je každá osoba, která provozuje samostatnou výdělečnou činnost, nebo při výkonu této činnosti spolupracuje a je držitelem živnostenského listu. Zároveň musí mít OSVČ ukončenou povinnou školní docházku a dosahovat věku alespoň 15 let ČÁst ČtvrtÁ - vznik, zmĚna a zÁnik ŽivnostenskÉho oprÁvnĚnÍ, ŽivnostenskÝ rejstŘÍk § 45 - § 60 HLAVA I - OHLAŠOVÁNÍ ŽIVNOSTI § 45 - § 49 HLAVA II - ŘÍZENÍ O KONCESI § 50 - § 5

Šlo o to, že někteří profíci vykonávají svou činnost na živnostenský list, zatímco podle správce daně jde o svobodné povolání. Nejde jen o slovíčka. Zatímco svobodnému povolání přísluší pouze 40% výdajový paušál, jako živnostníci si sportovci uplatňovali paušál ve výši 60 % Jedná se o osoby zapsané v obchodním rejstříku, v živnostenském rejstříku (živnostenský list, koncese), osoby podnikající na základě zvláštních předpisů (např. advokáti, znalci, auditoři, umělci aj.), osoby provozující zemědělskou činnost podle zvláštních předpisů Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených zákonem.. Subjekty oprávněné provozovat živnost. Živnost může provozovat fyzická nebo právnická osoba, splní-li podmínky stanovené zákonem (dále jen podnikatel); státní povolení k provozování živnosti (dále.

Výrobci musí mít platný živnostenský list pro danou výrobu nebo předloží čestné prohlášení, že činnost, kterou provozují, vyhovuje podmínkám pro příležitostnou činnost podle platné legislativy ČR. Zemědělci musí mít živnostenský list nebo být vedeni v evidenci místně příslušného obecního úřadu obce

Takovou činnost obchodník vyvíjí. Předně má k tomu potřebný živnostenský list, vytvořil k tomu prostředky (internetový portál) a inkasuje za tuto činnost odměnu (provizi). Všechny tyto skutečnosti vyplývají z informací zveřejňovaných na příslušných portálech

Jde o činnost např. technicko-hospodářských pracovníků, které nelze zařadit do správní režie ani do přímých nákladů (např. zásobování staveb materiálem koordinace technologických postupů a strojů na jednotlivých stavbách apod). Hlava 05 - Umělecká díla Hlava 06 - Vedlejší náklady celkem (VRN) - z toho. K příležitostné činnosti nepotřebuji živnostenský list, protože to není podnikání. Ovšem nevím, jestli si živnostenský úřad nebude slovo příležitostně vykládat jinak než já. Co je to příležitostná činnost a rozvod elektřiny, plynu a tepla, umělecká činnost, vědecká činnost a činnost podle autorského zákona tuto činnost mohou provozovat osoby, které na základě ohlášení obdrží živnostenský list - řemeslné - podmínkou provozování je odborná způsobilost, získaná vyučením v oboru a praxí v obor Umělecká činnost studentů Na základě tohoto osvědčení nelze žádat o vydání živnostenského listu. • Kurz škola zahájí za předpokladu, že bude naplněn nejméně 5 účastníky, cena kurzu: 15 000,- Kč. V případě zájmu kontaktujte, prosím,do 20. 06. 2013 studijní oddělení školy Je nutno zdůraznit, že živnostenské oprávnění je zapotřebí na soustavnou činnost, tedy nikoliv na příležitostnou (např. pořádání hasičského plesu, sběr železného odpadu, jednorázová pomoc obci nebo občanovi apod.) Pokud se prodává alkohol, musí být živnostenský list (na živnost a) resp. d)) doplně

Podnikání bez živnosti - nejčastější otázky - Portál POHOD

O živnostenské oprávnění můžete požádat na obecním živnostenském úřadě - nemusí být příslušný podle místa vašeho trvalého bydliště, všechny fungují jako takzvané centrální registrační místo. umělecká činnost nebo masérské a regenerační služby, kde už je ale potřeba mít certifikát či. Příjmy z příležitostné činnosti, např. přebytky ze zahrádky nebo umělecká díla vytvořená ve volném čase, jsou do 30 tisíc Kč ročně od daně osvobozené. A to vše je zcela něco jiného než soustavná činnost za účelem dosažení zisku, kde je nutný živnostenský list. A banka to nemůže nikdy posoudit Umělecká činnost; Fotografie divadelní; Divadelní počátky na ochotnických a poloprofesioná... Středočeské divadlo v Mladé Boleslavi 1945-1946; Jihočeské divadlo v Českých Budějovicích 1946-1948; Národní (státní) divadlo v Brně 1948-1956; Ústřední divadlo československé armády (Vinohradsk... Národní divadlo 1963-199 Podle forem živnostenského oprávnění - a) ohlašovací - mohou provozovat osoby, které na základě ohlášení obdrželi živnostenský list nebo výpis živnostenského rejstříku - 1) řemeslné - podmínkou provozování je způsobilost získaná výučním listem vyučením v odborné praxi (kadeřnictví, kominictví) Účetní v Hradci Králové, účetnictví vede daňový poradce Květenská. zajistí zpracování daně, mzdy, daňového přiznání a poradenství v Hradci Králové

Seznam živností - živnost volná - iPodnikatel

 1. Živnostenský list - zařazení do kategorie. - poradna, odpovědi na dotaz Na této stránce naleznete veškeré odpovědi na dotaz na téma: Živnostenský list - zařazení do kategorie.. Hledáme pro vás ve více než 500 000 odpovědích. Dále zde naleznete další zajímavá související témata. Další informac
 2. musí mít živnostenský list nebo být vedeni v evidenci místně příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Způsob ověření: předložení kopie výše uvedených dokumentů, čestné prohlášení u osob provozujících příležitostnou činnost o splnění zákonných podmínek pro příležitostnou činnost
 3. Dobrý den,chtěla bych se zeptat jestli je možna brigáda od 14,přes internet napr.vyplnovani dotazníků atd. Dekuji předem za odpověď
 4. Na těchto stránkách najdete informace z práva, daní a účetnictví. Vybírat si můžete z 65 tématických oblastí - daně z příjmů, občanský zákoník, živnostenské podnikání atd
 5. Umělecká díla na známkách - obrázek 9 - ilustrační obrázek Se známkou se vydává obálka prvního dne (FDC) včetně příležitostného poštovního razítka. Na obálce, která je vytištěna ocelotiskem, je vyobrazena vlastní podobizna Švabinského z roku 1905
 6. Potřebuju na tuto činnost živnostenský list? Záleží jestli to budete dělat zadara, nebo za chechtáky. Jestli chcete provozovat jakoukoli činnost za účelem dosažení zisku (to, jestli je hlavní pohnutkou rozvíjení talentu dětí, nehraje roli, podstatný je, jestli tam ty chechtáky budou šustit), pak živnostenský oprávnění.
 7. Preparace zvěře je v podstatě umělecká činnost, která svým specifickým zaměřením přímo navazuje na lov ryb a zvěře tím, že lovci nabízí možnost uchovat si zážitek z lovu v podobě trofeje. Je to činnost nepřímo sloužící vědě

3. Doplňková činnost: Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 zákona č. 455/1999Sb., živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Obory činnosti: Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí, Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení Způsob ověření: předložení kopie živnostenského listu, výpisu z rejstříku firem, registrace organizace. Nemá-li subjekt provozovnu, určující je adresa v živnostenském listu. že činnost, kterou provozují, vyhovuje podmínkám pro příležitostnou činnost podle platné legislativy ČR. (umělecká díla a užitné. DOD: 23.října; 9.(so), 6.8.(so), 20.a 22.(so) listopadu 2014. Maturitní obor Architektura a design interiéru je zaměřen na navrhování a zařízování interiérů. Absolventi obdrží živnostenský list pro podnikání v tomto oboru. Možnost získat i výuční listv oboru truhlář. Přihlášky ke studiu zasílejte do 30. listopadu. Veškerá činnost se řídí zákony č.458/2000 Sb. a č.406/2000 Sb. a jejich prováděcími vyhláškami. Společnost SATE Hulín s.r.o. poskytuje služby v oblasti dodávek tepla a teplé vody pro objekty na území města Hulína. Pro výkon své činnosti provozuje 19 plynových kotelen a 19 domovních předávacích stanic

Drobné podnikání bez živnostenského listu - co vše ještě

 1. isterstva vnitra Hana Malá. Dále se změna dotkne prací třeba v rámci bytového družstva nebo společenství vlastníků jednotek
 2. Další organizace Velké Bíteše. Velká Bíteš.
 3. BB/607 43906753 - Svoboda Milan Pražský Big Band - umělecká činnost jazzového orchestru 1 220 000 750 000 Důvod vyřazení: K originálu žádosti přiložen pouze naskenovaný doklad o právní subjektivitě žadatele, navíc starší 6 měsíců (ze dne 4. 9. 2012). Projekt vyřazen z důvod

Regionální stavební firma MOVIS Hronov, s. r. o. - stavby a rekonstrukce rodinných domů, údržba a opravy bytových staveb, výstavba, rekonstrukce a opravy staveb občanské vybavenosti, průmyslové stavby, projektová dokumentace, Umělecké Studio Bubec v Praze 5 - Řeporyjích hledá manuálně zručného kolegu do technického týmu. Popis pracovní pozice • instalování výstav a uměleckých děl • výroba instalačních prvků výstavy • odborné balení a transport uměleckých děl • zajišťování součinnosti při výstavních akcích a údržba výstav • montážní, natěračské a další práce Město Kralupy nad Vltavou. Městský úřad. Palackého nám. 1. 278 01 Kralupy nad Vltavou. IČ: 00236977. DIČ: CZ00236977. Povinně zveřejňované informac Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona: 01: Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti: 011: Pěstování plodin jiných než trvalých: 0111: Pěstování obilovin (kromě rýže), luštěnin a olejnatých semen: 01110: Pěstování obilovin (kromě rýže), luštěnin. Chcete si založit živnostenský list a rozhodli jste se podnikat jako takzvaná osoba samostatně výdělečně činná. Ať už vás k založení živnostenského listu vede touha zbavit se zaměstnaneckého poměru, nebo si k němu chcete jen trochu přivydělat, vaše první kroky by měly vést na živnostenský úřad

Průvodce založením řemeslné živnosti - Euro

 1. Výrobci musí mít platný živnostenský list pro danou výrobu nebo předloží čestné prohlášení, že činnost, kterou provozují, je příležitostná a součet příjmů (bez odečtení výdajů) z vyjmenovaných činností nepřesahuje v kalendářním roce finanční limit daný pro vznik daňových a odvodových povinností v.
 2. Je potřeba se seznámit s §2 a §3 živn. zák., kde je definováno, co je a není živností. Autorská a umělecká činnost živností není, obchod je. Dál je potřeba seznámit se se zákonem o daních z příjmů. Dle §10/3 jsou příležitostné příjmy do 30 000 za zdaňovací období osvobozeny od daně z příjmu
 3. Živností. totiž . není každá podnikatelská činnost. Živnostenský zákon nepřináší výčet činností, které lze za živnost označit, ale naopak obsahuje negativní vymezení, tedy výčet činností, které živnostmi nejsou a které jsou tedy z působnosti živnostenského zákona vyňaty

Potřebujeme na vedlejší činnost živnostenský list? Položit dotaz Dobrý den, zakládám spolek a ve vedlejší činnosti spolku je pronájem a prodej, na co budu potřebovat živnostenské oprávnění. Jen mi není jasné na koho to má být napsané, když spolek ještě není zapsán v rejstříku a tudíž nemá IČO Tato stránka obsahuje údaje firmy KROTIL-realitní činnost s.r.o. ze živnostenského rejstříku. Údaje byly staženy dne 4. listopadu 2020 a dle údajú systému ARES nebyly do dnešního data změněny. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob Díky benevolentní legislativě je u nás poradenství ve výživě volná činnost, živnostenský list obdrží. Aktuální zpravodajství a praktické rady ze světa osobních financí. Analýzy produktů, finanční kalkulačky i porovnání bank

Patří vaše plánované podnikání mezi činnosti, které nejsou

 1. Za autorský příjem se považuje takový příjem, který je odměnou za literární, umělecká nebo vědecká díla. Tedy odměna za činnost, která je výsledkem tvůrčí činnosti. Autorské příjmy musíme zdanit vždy a to i v případě, že se jedná o příležitostný výdělek
 2. Živnostenský list - inženýrská činnost. Živnostenský list - projektování staveb. Živnostenský list - provádění staveb. Osvědčení o absolvování kurzu Navrhování pasivních a nulových budov Osvědčení o absolvování kurzu Zajištění kvality pasivních a nulových dom
 3. Linie bylo sdružení avantgardně orientovaných výtvarníků a literátů činné v Českých Budějovicích v letech 1930-1938 kolem stejnojmenného časopisu. Vzniklo v opozici ke Sdružení jihočeských výtvarníků, v němž působili převážně tradiční krajináři střední generace.Linie je pokládána za jednu z předních fotografických skupin meziválečného období
 4. Odpověď na otázku Zprostředkovatelská smlouva a živnostenský list v rámci poradny právní na serveru ČESKÉSTAVBY.c
 5. Přerušit živnostenské oprávnění lze na dobu libovolnou, nicméně za všech okolností je třeba vyplnit za změnovém listu i výhledové datum obnovy. To může být jeden rok, ale třeba i třicet let. Přerušení živnostenského listu se dá kdykoli prodloužit
 6. umělecká tvorba profesionálních a neprofesionálních umělců pro zdravotně postižené a dlouhodobě nemocné v nemocnicích a ústavech sociální péče, platný výpis z obchodního rejstříku o založení společnosti, živnostenský list, zřizovací listina, u fyzických osob výpis z trestního rejstříku ne starší 3.
 7. Základní umělecká škola, Kaplice, Linecká 2 (dále jen organizace) obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (Obory činnosti: Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací nenaruší-li tím svoji hlavní činnost a nepoškodí zájmy vlastníka. 2.2 Pečovat o.

Oficiální stránky města Česká Skalice. Podpořte 29. září již 25. ročník Květinového dne! 24. 8. 2021. V tomto pro všechny náročném roce nebylo možné uskutečnit stejně jako loni v obvyklém termínu a tradiční podobě každoroční květnovou celonárodní veřejnou sbírku nazvanou Český den proti rakovině, známou jako Květinový den Tato činnost je prováděna na základě Živnostenského listu č.360700-20254-00. Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici v kanceláři ŠJ. Školní jídelna zabezpečuje školní stravování žáků, stravování zaměstnanců školy a stravování cizích osob Musí mít fyzická osoba, která pronajímá nemovitost a dál ji najímá na tuto činnost živnostenský list, nebo může zdaňovat podle § 9 a nemusí být u toho živnostník? Paní živnostnice měla dvě činnosti, pronajímala velkou nemovitost, v části měla prodejnu (a na to živnostenský list) a zbylé části najímala dalším.

2011-dosud: lektorská činnost (firmy, veřejnost, vzdělávací instituce) na živnostenský list 2012-2013: Mezinárodní festival animovaného filmu AniFest, AniFest s.r.o., člen umělecké rady festival Pracovat můžete na živnostenský list nebo například na dohodu o pracovní činnosti. V každém případě se na vás vztahují všechny ustanovení ze zákoníku práce. Na otázky ohledně práce z domova se můžete ptát Běly Hlaváčkové z JobDNES.cz od 10. února do 16. února. Nejvíce se ptáte Ať už se máme stát kronikářem turistického oddílu, jachtařského klubu, vlastní rodiny nebo obce, bez teoretické průpravy se naše kronikářská činnost neobejde. Protože psát kroniku, to není otázka nějakého literárního talentu. Kronikář musí vědět nejen to, o čem bude psát.Stejně důležité, ne-li důležitější, je vědět jak kroniku psát