Home

Střední radonový index a podlahové vytápění

Úvod do navrhování a provádění protiradonových opatření

Radonová ochrana ve spojitosti s podlahovým vytápěním

Střední radonový index 25kBq/m3. Pod základovou desku jsem v podélném směru domu umístil 2 drenážní trubky pr.80mm pro zlepšení odvětrávání radonu. V domě bude použito podlahové topení radonový index stavby (nízký, střední, vysoký), který rozhodne o způsobu ochrany nové stavby proti radonu z podloží. Pro zatřídění se používá stejná tabulka jako u radonového indexu pozemku, tj. Tab. 1. Radonový index stavby se může shodovat s radonovým indexem pozemku, nebo může být vyšší či nižší

Vysoký radonový index pozemku. Připravili jsme pro Vás nové diskuzní fórum TZB-info a budeme rádi, když se s námi podělíte o své zkušenosti nebo nám dáte vědět v případě zjištění technických nedostatků. máme vysoký radový index pozemku. Bylo naměřeno 83,5 kBq. Plynopropustnost podlaží je stanovena jako střední. Hrubá stavba, na pozemku naměřen střední radonový index, plánujeme podlahové topení a topné kabely. Nemáme odvětrání desky. Dá se odvětrání dodělat dodatečně třeba ze soklu desky navrtáním Střední radonový index stavby Dostatečnou ochranu stavby zajišťuje protiradonová izolace, která musí být provedena spojitě v celé ploše stavby přiléhající k zemině. Při použití asfaltových pásů je vhodné provést protiradonovou izolaci spojitě ve dvou vrstvách (pásech) a to ve dvou směrech - podélně a příčně, s dostatečným překrytím a utěsněním spojů a prostupů

Kombinovaná opatření jsou u těchto staveb nutná v případech, kdy je pod stavbou propustný podsyp, součástí podlahy na terénu je podlahové topení, radonový index stavby je vysoký, nebo návrhová koncentrace radonu v půdním vzduchu přesahuje určité hodnoty v závislosti na plynopropustnosti podloží VARIANTA C (nejbezpečnější) je určena pro nízký, střední a i vysoký radonový index stavby i nad 60 kBq /m 3 a pro použití podlahového topení, většinou platí pro objemovou aktivitu radonu do 60 kBq /m 3, že se odvětrání zabuduje, vytvoří jako preventivní a zprovozní jen při negativních výsledcích měření radonu před kolaudací v objektu !!! osazením větrné turbínky nebo ventilátorem Svoji zásadní roli při úvahách o izolaci proti radonu hraje i použití podlahového topení v kontaktní konstrukci (druhého a dalšího patra se to netýká), které zvyšuje rozdíl teplot mezi podkladem a podlahou a přispívá ke komínovému efektu Nízký radonový index stavby - dostatečnou ochranu proti radonu tvoří provedení všech kontaktních konstrukcí s celistvou povlakovou hydroizolací s vodotěsnými spoji a prostupy. Pokud je ale pod stavbou s pobytovými místnostmi v kontaktních podlažích vytvořena drenážní vrstva o vysoké propustnosti nebo je součástí kontaktní konstrukce podlahové vytápění, musí být provedena kombinace s větracím systémem podloží nebo s ventilační vrstvou v kontaktní. Plynopropustnost zemin je střední. Radonový index pozemku byl stanoven vysoký. 4. Výpočet protiradonové izolace: podlahové vytápění v kontaktní konstrukci. Vrstva o vysoké propustnosti zvyšuje schopnost transportu radonu a zároveň slouží jako jeho zásobník. Podlahové vytápění zvyšuje zhrub

Zjistí-li se na stavebním pozemku, přesněji v předpokládaném půdorysu novostavby, NÍZKÝ RADONOVÝ INDEX a současně NENÍ součástí kontaktní konstrukce PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ , navrhnemena základě hydrogeologických a geotechnických poměrů na pozemku při splnění požadavků na kvalitu a životnost materiálu Pro střední radonový index pozemku je doporučeno použit asfaltový pás s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny, anebo je-li v kontaktním podlaží s podložím instalováno podlahové vytápění, normy ještě navíc provést dodatečné odvětrání podloží nebo instalovat ventilační vrstvu do skladby podlahy radonový index pozemku střední, kde je opatřením např. použití běžných pevných asfaltových pásů rovněž jednovrstvé jako u 1. stupně protiradonových opatření, ale s vystaveným atestem odolnosti proti radonu; radonový index pozemku vysoký, kde radonová odolnost musí být špičková. To většinou splňují asfaltové pásy s hliníkovou vložkou, jsou však málo pevné, proto se kombinují s pevnějšími pásy a pokládají se ve dvou vrstvách

1) Nízký radonový index stavby. Dostačující ochranu stavby dokáže zajistit běžná izolace proti vodě a vlhkosti, a to nejlépe v podobě asfaltových pásů či plastových fólií se svařenými spoji a utěsněnými prostupy. Současně je vhodné uzavřít schodišťový prostor ze suterénu dveřmi. 2) Střední radonový index. Stejně tak násobí radonový index podlahové topení, které je realizované v přízemí na základové desce. Podlahové topení zvyšuje rozdíl teplot mezi podložím a podlahou a to i když je dobře odizolované tepelnou izolací a tento fakt pak zajistí negativní jev a tím je nasávání radonu jako plynu do domu Minimální radonový odpor R Rn,min se vypočítá v závislosti na parametrech domu a návrhové hodnotě koncentrace radonu v půdních vzduchu podle vztahu (3). kde C s je návrhová koncentrace radonu v půdním vzduchu [Bq/m 3 ], a 1 je bezpečnostní bezrozměrný součinitel [-], jehož hodnot se revize normy nedotkla a E mez je maximálně přípustná rychlost plošné emise radonu do objektu [Bq/(m 2 h)] JE-LI součástí kontaktní konstrukce PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ při jakémkoliv radonovém indexu, tzn. i nízkém, HYDRORADONOVOU IZOLACI /tj. 2 v 1/ dimenzujeme v kombinaci s ODVĚTRÁNÍM PODLOŽÍ, které dle výpočtu ČSN 73 0601 může být ve variantě PASIVNÍ nebo AKTIVNÍ

Tab. 3.1 - Kategorie radonového indexu pozemku Radonový index Koncentrace radonu v podloží C s (kBq/m3) vysoký C s > 100 C s > 70 C s > 30 střední 30 < C s < 100 20 < C s < 70 10 < C s < 30 nízký C s < 30 C s < 20 C s < 10 Plynopropustnost zemin nízká střední vysok Radonový index stavby rovněž nabývá hodnot nízký, střední a vysoký. Při zatřiďování se používá stejné tabulky jako u radonového indexu pozemku, tj. Tab. 1. Radonový index stavby se v tabulce vyhledá podle koncentrace radonu a propustnosti zemin ve skutečné hloubce založení s přihlédnutím k úpravám podloží. Radonový index pozemku Objemová aktivita radonu v půdním vzduchu (kBq.m-3) Nízký c A < 30 c A < 20 c A < 10 Střední 30 ≤≤≤≤ c A <<<< 100 20 ≤≤≤≤ c A 70 10 A <<<< 30 Vysoký c A ≥≥≥ 100 A 70 A 30 Nízká střední vysoká Plynopropustnost zemin K měření V mateřských školách Brožíkova, Rumunská a. kladě znalosti radonového indexu pozemku a informací o stavbě (způsob založení, osazení domu v terénu, přítomnost štěrkového podsypu, atd.), stanoví tzv. radonový index stavby, který rovněž nabývá hodnot nízký, střední a vysoký. Právě tento radonový index stavby pak rozhoduje o způ-sobu ochrany proti radonu z.

Pro představu: u nepodsklepených budov, které slouží k bydlení, nacházejí se nad terénem, jejich světlá výška je 3,1 m (rodinný dům), dosahují hodnoty výměny vzduchu více než 0,3 h-1 a radonový index je střední a nízký, postačí 1 asfaltový pás nebo fólie se součinitelem difuze radonu v řádu 1,0 · 10 -11 Pokud je podlahové vytápění, stanovuje norma provětrání podloží i pro střední index. Opatření proti pronikání radonu z podloží jsou obvykle navrhována použitím radonové bariéry (asfaltové pásy s příslušnými vlastnostmi nebo PVC) a kombinované opatření zahrnuje odvětráním podloží Radonový index stavby stanoví projektant na základě znalosti radonového indexu pozemku, výškové polohy základové spáry, plynopropustnosti zemin a koncentrace radonu v zeminách na úrovni základové spáry, úprav podloží majících vliv na plynopropustnost (např. hutnění, stabilizace, zřizování propustných.

Podlahové vytápění vs radon - Diskuzní fórum TZB-inf

Zcela nově byla touto revizí zavedena fyzikální veličina radonový index stavby. Dosud se při návrhu protiradonových opatření vycházelo pouze z radonového indexu pozemku, který vyjadřoval radonový potenciál prostředí v hloubce 0,8 m pod povrchem zpravidla původního, neupraveného terénu Pokud se použije podlahové vytápění, je nutno provést technické řešení uvedené v ČSN 73 0601. JAK POSTUPOVAT PŘI VÝSTAVBĚ NOVÉHO DOMU: Před stavbou je nutné si nechat zjistit radonový index pozemku (nejlépe ještě před územním rozhodnutím, aby bylo možno stavbu umístit mimo oblast s extrémně vysokým radonovým. Vytápění-krb na pelety, elektňcké podlahové vytápění a přímotopy. -posudek o stanoveni radonového indexu pozemku ze dne 25.2.2016 — střední radonový index-koordinované stanovisko MěU Hustopeče ze dne 11.7.2016 pod spis. zn.: reg/l 0584/16/382/ Hledám odborníka. Projektanta, zedníka, klempíře, elektrikáře. Pomůžeme Vám s hledáním firmy

Izolace proti radonu - index STŘEDNÍ Hydroizolace Fatrafo

  1. Je-li pod stavbou vytvořena vrstva o vysoké propustnosti o tloušťce větší než 50 mm, je-li součástí kontaktní konstrukce podlahové vytápění či je-li radonový index stavby vysoký, musí být protiradonová izolace doplněna o větrací systém podloží, nebo o odvětranou ventilační vrstvu, která je součástí kontaktní.
  2. Jakub Exner 11.05.2020 Dobrý den, mám střední radonový index - 15,8 kBq/m3. Budu mít podlahové vytápění. Mám realizovány odvětrané základy. Dle projektu bych měl použít dvě lepenky Glastek a Elastek na sobě
  3. pro plyny. Postup měření a vyhodnocení vychází z platné metodiky - Stanovení radonového indexu pozemku přímým měřením (SÚJB, březen 2013)

Koncentrace radonu kolísá během dne i roční doby. Vyšší je v zimě, kdy je teplota domu větší než okolí, pak dům pod tlakem nasává radon dovnitř. Zvyšuje se to například při použití zmíněného podlahového vytápění v přízemí. Měření mohou dělat jen odborníci, kteří na to mají povolení V případě, že byl měřením stanoven STŘEDNÍ nebo VYSOKÝ RADONOVÝ INDEX nebo v objektu bude realizováno podlahové vytápění v kontaktní konstrukci, zasíláme ZDARMA dle konkrétního hydrofyzikálního namáhání Vaší stavby včetně nadimenzování ochrany a výpočet potřebné tloušťky izolace proti radonu dle ČSN 73. Inzerát ID 2024162 - Provádíme realizace anhydritových a cementových litých podlah, podlahového topení elektrického i vodního včetně izolací po celé ČR. Anhydritové podlahy představují technicky vyspělou generaci podlahové hmoty pro vnitřní použití a jsou nejžádanější h Inzerát ID 2059165 - Provádíme realizace anhydritových, cementových litých podlah, podlahového topení elektrického i vodního včetně izolací po celé ČR. Anhydritové podlahy jsou technicky nejvyspělejší generaci podlahové hmoty (betonu) pro vnitřní použití. Mají velkou pevnost

Plošně natavené asfaltové pásy ve dvou vrstvách pro střední radonový index stavby. NOSNÉ PODLAHOVÉ KONSTRUKCE: Betonová podlaha s polymerovými vlákny vhodná pro podlahové teplovodní vytápění: IZOLACE STŘECHY: Pojistná hydroizolace Jutadach 135. Tepelná izolace Isover Domo Plus v tl. 260 mm. KLEMPÍŘSKÉ VÝROBK Radonový index pozemku - Radonový index pozemku propustnost prostředí nízká propustnost prostředí střední např. podlahové topení) v podlaží, které je ve styku s geologickým podložím, pak je nutno vycházet z těchto podmínek při návrhu opatření proti pronikání radonu z podloží. V Berouně 25.3.202 Norma ČSN 73 0601 požaduje jako ochranu proti vysokému radonovému indexu provedení všech kontaktních konstrukcí v 1.kategorii těsnosti. Pokud radonový index pozemku přesáhne: 200 kBq/m3 při nízké propustnosti podloží pro půdní plyny. 140 kBq/m3 při střední propustnosti podloží pro půdní plyny. 60 kBq/m3 při vysoké. Základové konstrukce domů jsou tvořeny betonovými základovými patkami a betonovou základovou deskou tl. 15 cm, pod níž jsou rozvedeny veškeré sítě - vodovod, kanalizace, elektrokabeláž a bleskosvod. Základová deska je opatřena hydroizolací - modifikovanými asfaltovými pásy, které zároveň slouží jako protiradonová bariéra (střední radonový index)

Radonový index stavby - radon-expert

Internetová prodejna na platformě Zoner InShop 5. V košíku nejsou žádné položky; Kategorie. Radiátorové armatury. Termostatické hlavic Radonový index pozemku určený při měření se upraví o vliv umístění stavby, její rozměry a geologii. Nově dostaneme radonový index stavby, se kterým se dále pracuje. - nově byly do normy zařazeny požadavky na ochranu proti radonu při změně stávajících staveb Navštivte náš obchod elektrické podlahové topení. Co patří ke špičce co do střední třídy a co do nižší třídy. ROMAN Ladislav Zevel. 2009-05-10 08:30:34. Dobrý den, všichni výrobci topných kabelů a topných rohoží dbají na kvalitu a důslednou výstupní kontrolu. Kvalita výrobků je srovnatelná a výborná Firma Radontest provádí měření radonu na pozemcích a stanoví radonový index pozemku a měření radonu v objektech - v bytových i rodinných domech. Radonový průzkum je orientační, na jeho základě zpracujeme optimální návrh hydroizolace a izolace proti radonu

Izolace proti radonu X podlahové vytápění - kvkparabit

Rozhodl jsem se rekonstruovat podlahu a současně umístit podlahové topení. Bohužel nevím, jak provést správně skladbu podlahy, abych do budoucna nemusel řešit doplnění izolací a provádět nákladnou novou rekonstrukci. V současnosti je budova zateplena 25cm černého polystyrénu, stropy potom 30cm PUR stříkané pěny Příklad 1 V místě řešené stavby byla zjištěna střední hladina radonu. Ve skladbě podlahy na zemině je umístěn asfaltový pás sloužící jako protiradonová vrstva pro případ zvýšené hladiny radonu a současně bude provedena hydroizolace jinou asfaltovou lepenkou Plynopropustnost zeminy je střední. Radonový index pozemku byl stanoven střední. Bude-li v kontaktním podlaží podlahové vytápění nebo pod podlahou kontaktního podlaží nevětrané vrstvy o vysoké propustnosti doporučujeme v souladu s ČSN 73 0601 [3] kombinovat výše uvedenou. Protiradonová izolace může být v případě středního a vysokého indexu nahrazena hydroizolací,..1 Protiradonov Nové podlahy s protiradonovou izolac ČR patří mezi jedno z nejvíce radonem zamořených území v Evropě.Když kupujete dům či byt,.. zjistí radonový index a v případě potřeby navrhnou efektivní. hydroizolace základové desky (maximálně střední radonový index) 200 při elektrickém vytápění v ceně RD, elektrické topné folie Ecofilm, Ecofloor s analogovými ovladači nebo plynový kombinovaný turbokotel do radiátorů s ohřevem teplé vody + otopný žebřík v koupelně (v ceně 3 500,- Kč bez DPH/ks) Součástí.

Foalbit AL S 40 je hydroizolační asfaltový klasický pás s vložkou z AL (hliníkové) fólie proti radonu. Nejčastěji je asfaltový pás Foalbit AL S 40 používán při hydroizolaci spodní stavby, tedy základů, také řešení střechy. Foalbit AL S 40 asfaltový pás je opatřen hliníkovou (AL) fólií proti pronikání plynů, Foalbit AL S 40 je tedy zároveň plynotěsná. Na pozemku máme střední radonový index, takže jsme vybrali hydroizolaci s hliníkovou fólií. Pod nosné zdi jsme ji dávali dvojitě. Nejříve metrový pás a na něj 50cm. Pod podlahy chceme dávat též dvojitě, ale druhá vrstva bude bez fólie Téma: Stačí na podlahové topení jistič 10A? (Přečteno 27720 krát) Jaromir Prudil Neverifikovaný uživatel @1 Offline: Stačí na podlahové topení jistič 10A? « kdy: 05.05.2008, 23:12. Střední radonový index & podlahové topení Hydroizolace Fatrafol. Ta může být nízká, střední nebo vysoká. V případech, že samotná stavba na takovém pozemku bude mít v ploše pod základovou deskou zhutněnou vrstvu štěrku tloušťky větší než 150mm, doporučuje norma ČSN 73 0601 - Ochrana staveb proti radonu, uvažovat. • Projektant stanoví radonový index stavby - Radonový index pozemku - Výšková poloha základové spáry - Plynopropustnosta koncentrace radonu v zeminách na úrovni základové spáry - Úpravy podloží (hutnění, zřizování propustných štěrkopískových vrstev) • Ochrana stavby se navrhuje na základě radonového.

Podlahová plocha 163,9 m 2. Výpočtová metodika podlahové plochy PENB od 2013, Možnost návštěvy celoročně Ano . Technické parametry. Energetické vlastnosti. Měrná potřeba tepla na vytápění: + pískové vyrovnání-opatření pro střední radonový index! 12 m dodatečná instalace podlahového vytápění do podlah, polože­ných na terénu Všechna ozdravná opatření jsou založena na postupech uvedených v ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží a ČSN 73 0602 Ochrana staveb proti radonu a záření gama ze stavebních materiálů. Účinnost realizovaných opatření je Poptávky z lokality: Středočeský kraj Nalezeno 8 poptávek v celkovém obratu 487 500 korun , vyhledávání trvalo 0,028 s Poptávám: montáž podlahového topení do koupelny, cca 2 x 1 Regulace - Přímotop Pro regulaci teplot u elektrického podlahového topení se systémem přímotopu se doporučuje využití inteligentních termostatů typu devireg 550 a devireg 530.Jedná se o typ termostatů, kdy regulační systém pracuje s prostorovým i podlahovým čidlem, která zaznamenávají údaje o teplotě v místnosti a přímo na podlaze Střední radonový index. Hortenzie wikipedie. Lasergame braník. Světlá výška hromadné garáže. Dlouhy siroky bystrozraky strach. Cybex solution m fix vs s fix. Ventilátor dyson am07. Andie macdowell kratochvil. Military range ústí nad labem. Krásná paní 2019. Texas massacre 2. Zámek kratochvíle

Komunita okolo bydlení, stavění a realit. Ahoj, potřebuji se zeptat : Při měření radonu nám zjistili střední třídu a projektant nám nakreslil do plánku odvětrání desky, ale co jsme se ptali tak stavební firmy nám řekli že to být nemusí, že tam budou ještě dvě vrstvy izolace.Děkuji za rady Poptávky z lokality: Středočeský kraj Nalezeno 18 poptávek v celkovém obratu 1 645 000 korun , vyhledávání trvalo 0,073 s Poptávám: montáž podlahového topení do koupelny, cca 2 x 1

Jak se zjišťuje radon z podloží a co je radonový index

Středočeský kraj. Ústecký kraj. Zlínský kraj. Benešov Beroun Blansko Pražská Brno Brno 2 (voda-topení-sanita) Břeclav Česká Lípa České Budějovice Hrdějovice České Budějovice Litvínovice Český Brod Chrášťany Dačice Děčín Frýdek-Místek Havířov Hlinsko Hodonín Hořovice Hradec Králov. Důležité je aby toto společné jištění světel a podlahového topení bylo přes chránič. Dle ČSN 33 2000-7-753 čl. 753.413.1 musí být podlahové a stropní vytápění vždy přes chráníc ≤30mA. Ke každému podlahovému vytápění výrobce přikládá veškeré potřebné údaje v návodu, takže jak a čím jistit je. Standardně je navržená jednovrstvá protiradonová izolace pro střední radonový index stavby a pozemku a následně rodinný dům ochrání proti zemní vlhkosti. Zateplení spodní stavby po celém vnějším obvodě: Nenasákavá tepelná izolace tl. 50 mm uložená 300 mm pod upravený terén daným PD pro ohlášení stavby Plynopropustnost zeminy je střední. Radonový index pozemku byl stanoven středn Bude-li v kontaktním podlaží podlahové vytápění nebo pod podlahou kontaktního podlaží nevětrané vrstvy o vysoké propustnosti doporučujeme v souladu s ČSN 73 0601 [3] kombinova

Následně vypracuje protokol se stanovením stupně radonového rizika (radonový index pozemku). V protokolu je navržen optimální způsob ochrany stavby proti vnikání radonu z podloží. Nebezpečný radon. Radon sám neškodí, ale o produktech jeho radioaktivní proměny se to říci nedá - působí velká zdravotní rizika Na staveništi byl proveden Radonový průzkum (střední radonový index pozemku) a Inženýrsko- 4.2 Vytápění Zdrojem tepla pro Centrum polytechnické výchovy bude tepelné čerpadlo vzduch-voda o výkonu umístěny podlahové konvektory. Rozvod topné vody bude realizován z měděného potrubí Čím vyšší je koncentrace radonu v podloží a čím jsou půdní vrstvy propustnější, tím vyšší je radonový index pozemku. Tab. 1o. Kategorie radonového indexu pozemku podle [3] Koncentrace radonu v podloží Cs (kBq/m3) Radonový index vysoký Cs ≥ 100 Cs ≥ 70 Cs ≥ 30 střední 30 ≤ Cs 100 20 ≤ Cs 70 10 ≤ Cs 30 Cs 30.

Kompletní služby v oblasti TZB - vytápění, vodoinstalací a kanalizací, plynových zařízení, klimatizací, solárních systémů a tepelných čerpadel. RD Studénka - podlahové vytápění - INKOR - VTP s.r.o Vytapeni-podlahove.cz - Polystyrenová deska s kročejovou protihlukovou izolací pro potrubí podlahového vytápění. Tvrzená systémová deska pro podlahové vytápění v budovách vysokého zatížení. Polystyrénová tepelná izolace pro mokré podlahové vytápění Elektrické podlahové topení Topné rohože, topné kabely . Elektrické topné kabely a rohože termoKABEL nacházejí díky své jednoduché i možné dodatečné instalaci použití zvláště při temperování podlahových krytin na příjemnou teplotu, ale i při podlahovém vytápění. Podlahové vytápění přináší teplotní komfort a šetří provozní náklady Vytapeni-podlahove.cz - Deska PS fólie, tloušťka 1 mm. Panel EPS pro podlahové vytápění, izolace pro mokré instalace podlahového vytápění. Online prodej, esho

Vysoký radonový index pozemku - Diskuzní fórum TZB-inf

elektrické podlahové topení je velmi komfortní. V dnešních novostavbách se jedná o převládající řešení. Předpokládám, že rekonstrukce bude řešit i snížení energetické náročnosti staré stavby, a pak na ni půjde nahlížet obdobně jako na novostavbu. Výhody elektrického podlahového topení jsou ve zkratce tyto Jak položit podlahové topení. Pokládka podlahového vytápění vyžaduje stavební připravenost a koordinaci na stavbě s ostatními řemesly. Dozvíte se na co je třeba pamatovat, aby instalace podlahového topení proběhla bez problémů a vytápění vašeho domu fungovalo bezchybně

Stavba svými parametry splňuje střední radonový index. Z hlediska stanovené objemové aktivity radonu v půdním vzduchu a kategorie propustnosti podloží je pozemek hodnocen jako území o nízkém radonovém indexu. Výsledky radonového průzkumu se stanoveným radonovým indexem pozemku jsou zařazeny do dokladov Podlahové, stěnové a stropní vytápění. PODLAHA. REHAU nabízí kompletní systém podlahového vytápění/chlazení pro bytovou, výstavbu. V dnešní době se systémy podlahového vytápění stávají čím dál více běžnější pro vytápění nových i rekonstruovaných prostor NENÍZKÝ RADONOVÝ INDEX POZEMKU a nebo mají v kontaktní konstrukci podlahové vytápění, MUSÍ být . Firma Radontest provádí měření radonu na pozemcích a stanoví radonový index pozemku a měření radonu v objektech - v bytových i rodinných domech