Home

Bible literární žánr

Literární žánry Starého zákona vznikly při převodu ústní tradice do písemné podoby. Mnohé texty, uchované ve Starém zákoně, nebyly určeny primárně k literárnímu užití a teprve později byly shrnuty do knihy.Tyto texty měly své místo v životě Izraelitů (všední život, liturgie aj.) a toto místo pak také určovalo zvolení literárního žánru Umělecký směr- Reformace (snaha vrátit církev k textu Bible, vrátit niternost víry)(14.- 16. St) Literární kontext- Celosvětová literatura . Druhová charakteristika: Literární forma: próza; Literární druh: epika; Literární žánr: báje (pověst) Jazykové prostředky: Podoba národního jazyka: Archaické výraz Literární druh. epika . Literární žánr. evangelium (založil Marek napsáním nejstaršího a nejkratšího evangelia) Forma. er-forma . Lukáš. povoláním lékař (snad i malíř) ochránce před neštěstím, patron lékařů a umělců; krevní skupina 0 Evangelium podle Lukáše. třetí kniha v pořadí NZ; nejdelší z evangeli

Alfa a Omega 1 – Štvanice – FantasyPlanet

Literární žánry Starého zákona - Wikipedi

Bible shromažďuje literární žánry, které lze rozdělit do různých žánrů. - Historický žánr: texty, které vyprávějí popisy lidí a událostí historicky kontextualizovaných, legislativní žánr, včetně normativních textů Bible Písmo svaté V moderní době slovo apokryf značí literární žánr, který moderním, někdy spíše parodickým způsobem zpracovává obecně známé příběhy, například biblické či antické. Je založený na netradiční interpretaci těchto příběhů. Bible neboli Písmo svaté je posvátnou knihou křesťanů.Skládá se ze dvou částí: Starého a Nového zákona.Slovo >>BIBLE<< pochází z řečtiny a znamená>> KNIHY<<.Židovské náboženství za svou Bibli považuje pouze Starý zákon, podle křesťanství předcházely knihy Starého zákona vznik knih Nového zákona, a proto užívá obou zákonů Žánrová pestrost Bible. Název Bible pochází z řeckého biblia a znamená knihy - čili v jedné knize se vlastně skrývá celá knihovna či sbírka knih. Uvnitř je 66 samostatných knih různých žánrů. Procházíme literární žánry navržené žáky a hledáme v nich souvislost s Biblí Bible: Starý zákon, První Mojžíšova (Genesis) - Trest i milost. Praha, Česká biblická společnost 2006, s. 5. Ilustrace: nejsou v knize zastoupeny . Analýza (rozbor) díla: Literární teorie. Formální prostředky. a) literární druh - epika. b) literární žánr - příběh/-y. c) literární forma - próza . Kompozic

Bible - čtenářský deník - záznam knihy CtenarskyDeniky

Literární druhy a žánry Literární druhy - Lyrika - Epika - Drama Lyrika vznikla z řeckého lyrika melé - lyrou doprovázené verše, - typická pro poezii, - vyjadřuje dojmy, city, - snaží se zachytit skutečnost v jedinečném okamžiku, - tato díla mohou obsahovat epické prvky - náznak děje, postavy Kniha žalmů (hebrejsky תהילים ‎, tehilim, řecky ψαλμοί, psalmoi) je jednou z knih Starého zákona.Židé ji řadí mezi כתובים ‎, Ktuvim (), křesťané mezi mudroslovnou (sapienciální) literaturu.Někdy se Kniha žalmů označuje také jako žaltář a - jak napovídá sám název - je sbírkou 150 hebrejských náboženských písní a chvalozpěvů Předmět Bible jako literární text (KBH / VBIB) Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KBH / VBIB - Bible jako literární text, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP)

A) bible. Literární žánr vzniklý ve středověku. Jde o způsob, jakým získáváme informace . o. historických událostech. V tomto díle jsou . chronologicky (tj. jak se odehrály časově jedna po druhé) zapisovány významné . historické události. Nejslavnější je . Kosmova **** česká (ta je psána prózou, latinsky), dále. Apokalypsa (řecky ἀποκάλυψις apokalypsis zjevení, odhalení) je starověký literární žánr, jehož typickou ukázkou je zejména poslední biblická kniha stejného názvu.Člověku je skrze nebeského (andělského) prostředníka zjevena nadpřirozená pravda o dějinách a jejich smyslu (s důrazem na boží jednání v dějinách ve prospěch trpících), ale může se. biblických spisů. Bez ohledu na žánr, na literární či rétorický charakter daného textu si dnes už ani nedovedeme představit seriózní výklad jeho významu. Proto jsme Bibli nepřekládali pouze jako odborný teologický či liturgický text, ale především jako text navýsost literární. Znamená to, ž literární žánr s prvky magie či jiných nadpřirozených prvků. vědeckofantastický žánr, děj často zasazen do vesmíru, budoucnosti či alternativní historie The site owner hides the web page description bible.spiritfount.com The Holy Bible (for reading and/or searching on line or download), links to Christian resources, Frequently.

Bible - Evangelium podle Lukáše - rozbor díla Rozbor-dila

Bible je v pravoslaví jen málo čtena - Bible je hlavně zpívána a nošena v průvodu. V protestantismu nastal návrat k Bibli samé - což ovšem často až do té míry, že sám text byl povýšen na jediný zdroj zbožnosti, na papírového papeže Odborné knihovny a dokumentační fondy ÚOP v Pardubicích - online katalog. Vyhledávání; Pokročilé; Kombinované; Kalendáriu Bible je nejrozšířenější kniha na světě. Byla přeložena do více než dvou tisíc jazyků a odhaduje se, že jen v posledních dvou stoletích se prodalo šest miliard biblí. Autorka v tomto klíčovém pojednání sleduje proces utváření Bible a odhaluje, jak složité a vnitřně rozporuplné literární a teologické dílo..

Nevěsta u studny : milostné příběhy Bible / [literární zpracování biblických textů Annegret Puttkammer ; z anglického originálu převedla Angela Radiven]. -- 1. české vyd.. -- Praha : Česká biblická společnost, 2010. -- 183 s. ; 17 cm. -- (Čtení pro volný čas díla, literární žánr, kompozice, témata, čas a prostor, vypravěč / básnický subjekt, jazyk, styl a básnické prostředky). Semináře navazují na publikace Rozumět literatuře, Česká literatura 1945-1970, Český Parnass nebo Slovník básnických knih vzešlé z Ústavu pro českou literaturu AV ČR. Chtějí poskytnou

Na počátku byla vražda : kriminální příběhy Bible / [literární zpracování biblických textů Bertram Salzmann ; z anglického originálu převedla Radka Brahová] * Bible persons * Biblical events * Bible stories * violence * murders * Biblical quotations: Forma a žánr (angl.) * crime stories * annotated editions: CNB Žánr. Bible je sbírkou mnoha literárních žánrů - historické spisy, právní ustanovení, náboženské předpisy, poezie (duchovní i milostná), filozofické spisy, přísloví, dopisy, modlitby, prorocké výroky a vize, fiktivní příběhy (podobenství) a jiné. úderné, stručné, jednoduché. Literární zážitek. Literární žánr, styl a slovník je v různých dílech různý. Někteří pisatelé dokonce používají určité prameny, které oni sami nenapsali. Každá kniha Bible má tedy určitou dobovou zvláštnost. Je třeba si uvědomit, že božský a lidský aspekt jsou neoddělitelné a nerozlučné

Svatá Bible: Jaké Literární Žánry Knih Tvoří - Otázky - 202

Literární kontext. Ivan Olbracht a jeho Biblické příběhy spadají do prozaických příběhů třicátých let dvacátého století. Dochází zde výrazně k prosazování epičnosti, dosud hojně užívaná lyričnost ustupuje. Autoři tohoto období míří k objektivizaci a k existencionálním problémům Zadáme žákům úkol vyhledat v Bibli níže uvedené texty a určit jejich literární žánr podle seznamu, který napíše učitel na tabuli. Pro zjednodušení se literární žánry vybraných textů neopakují. Zadání: Rodokmen - Mt 1,1-17 (Původ Ježíše Krista) Dopis - Fm 1,1-25 (List Filomenovi Bible je v pravoslaví jen málo čtena - Bible je hlavně zpívána a nošena v průvodu. V protestantismu nastal návrat k Bibli samé - což ovšem často až do té míry, že sám text byl povýšen na jediný zdroj zbožnosti, na papírového papeže Literární žánr vzniknuvší ve středověku. hronologický záznam historických událostí. Například Kosmova kronika česká. legenda Žánr rozšířený především ve středověku. Životopis světce zaměřený zejména na jeho zázraky a mučednickou smrt. Například Kristiánova legenda. mýtu

Literární žánry jsou labyrintem, vněmž dokáže zabloudit každý milovník knih. Náš slovník by mohl fungovat jako rozcestník pro každého amatérského i profesionálního knihomola, který hledá nové příležitosti ke čtení. Třeba se nadchnete novým žánrem, poznáte dosud neznámé autory nebo se jen obohatí Bible • nejvýznamnější světová kulturní a literární památka • soubor nejen náboženských, ale i historických a literárních textů • překlady do národních jazyků, měla vliv na Autoři a díla:vznik spisovných jazyků ve středověku • rozdělení na dvě části: 1. Starý zákon •původněpsanýhebrejsk Literární teorie Báje a mýty, bible Od českého národního obrození po realismus literární žánr a jejich vysvětlení, zařazení k literárnímu proudu a znaky tohoto proudu v díle f) forma, námět, tematika díla, prostředí, kam je děj zasazen g) kompozice díl Legenda - pochází z latiny (to, co má být čteno); literární žánr, veršované nebo prozaické epiky, který vypráví o životě, skutcích, zázracích a mučednické smrti církevních světců.Historicko životopisné údaje jsou v legendě bohatě propleteny různými zázračnými detaily a výplody autorovy fantazie. Kronika - literární žánr, popis jednotlivých.

Kronika = epický literární žánr, který zaznamenává události tak, jak šly chronologicky (tj. v časovém sledu) za sebou . která přednášeli jejich autoři po čtení z Bible, věnovali se rozboru čteného textu a jeho aplikaci na praktický život později literární žánr veršovaný nebo prozaický, který vyprávěl o skutcích, zázracích a mučednické smrti světců. Život sv. Ludmily Život sv. Václava. Od poloviny 10.st. se rozvíjí latinsky psaná literatura. její rozvoj podpořilo spojení Čech se západní sférou a zřízení biskupství v Praze r. 97

Čau! Dnes se podíváme na Bibli jakožto literární útvar. Probereme, proč má dnes smysl Bibli číst, z jakých částí se skládá a co (ne)víme o jejích autorech.St.. - literární žánr, využívající komičnosti, výsměchu, karikatury a ironie ke kritice nedostatků a záporných jevů: Z. Jirotka - Saturnin, J.Hašek - Osudy dobrého vojáka Švejka... sonet = znělka - skládá se ze 14 veršů (řádků) rozdělených do 4 strof (slok): Petrarca, Shakespeare. stop žalmy (bible, Diviš, Hlaváček) apokryfní příběhy biblické příběhy a motivy v moderní literatuře literární prostor biblických příběhů (moře, poušť, cesta, hora) motiv cesty (tóra, evangelium, hrdinský epos, rytířský román, barokní epos Zatímco v bibli je apokalyptický žánr zastoupen jen okrajově (Daniel, Zjevení), apokryfních spisů, jež do biblického kánonu nebyly přijaty, je celá řada. Pohybují se na rozhraní židovské a křesťanské literatury a dokumentují posun duchovního klimatu v prvních staletích po Kristu

Bible - Literatura - Referáty Odmaturu

 1. doplnění. V dnešní moderní době slovo apokryf značí literární žánr, který moderním, někdy spíše parodickým způsobem zpracovává obecně známé příběhy, například biblické či antické, založený na netradiční interpretaci těchto příběhů. V tomto smyslu ho použil právě K. Čapek ve svém díl
 2. Literární druhy a žánry Rychlý přehled Rozlišujeme tři základní literární druhy: epika, lyrika a drama. EPIKA - obsahuje a popisuje určitý děj. Prozaická:; povídka (Jan Neruda, Karel Čapek, Bohumil Hrabal) - kratší útvar, jednoduchý děj novela (Krysař - Viktor Dyk) - příběh s rychlým spádem a nečekaným koncem román (Gustave Flaubert, George Orwell) - delší.
 3. áře navazují na publikace Rozumět literatuře, Česká literatura 1945—1970, Český Parnas nebo Slovník básnických knih vzešlé z Ústavu pro českou literaturu AV ČR. Chtějí poskytnou
 4. Žánr. esoterika. opravit Hlavní zásadou jeho tvůrců je nevnášet do biblického překladu literární kvality, které nejsou vlastní originálu. Je to jiný překlad než ČEP, ČSP... Čtenáři mající další překlady mohou s užitím této Bible porovnat více variant znění téhož verše (nebo úseku) a udělat si.
 5. raně křesťanský text, který církev neuznala jako součást Bible . literární žánr, který moderním, obvykle parodickým (zesměšňujícím) způsobem zpracovává obecně známé příběhy . vnitřní monolog . nevlastní přímá řeč - postavy promlouvají v duchu samy k sobě. cestopis. druh literatury fakt
 6. Jaký literární žánr. Již v prvním vzorku pera (který lze považovat za skalní malbu) se člověk inspiroval okolním světem. Každodenní život, dobrodružství, fantazie, zážitky se vždy snažily stát příběhy, které by někdo mohl vyprávět
 7. Téma/žánr: Bible. Evangelia - synoptická evangelia - biblická hermeneutika - biblická teologie - textová kritika Bible - literární kritika Bible - historická kritika Bible - biblický kánon - život Ježíše Krista - učení Ježíše Krista - křesťanské učení, Počet stran: 223, Cena: 294 Kč, Rok vydání: 2016, Nakladatelství: ACADEMI

Manuál pro učitele Bible a člověk 21

About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators. Nečekejte jen zjednodušenou literární podobu biblických příběhů - nečekala jsem, přesto je to jen zjednodušená literární podoba biblických příběhů, tak jak je většinou známe. Nicméně pro čtení dětem před spaním i pro samostatnou četbu další generace malých čtenářů velmi přínosné Literární druh: epika Literární žánr: italský renesanční epos, resp. alegoricko-náboženský epos. Téma/námět: Námět pochází z Bible; dílo je rozděleno do tří částí, Pekla, Očistce a Ráje. Celý děj je rozdělen do 100 zpěvů o putování autora záhrobními říšemi (ČJL-9-3-06) •charakterizuje bajku jako literární žánr •alegorie VO 03 Osobnostní a sociální výchova - seberegulace a sebeorganizace •pochopí pojem alegorie •vyhledává mravní ponaučení v bajkách Bible - nový zákon •pochopí souvislost křesťanství Žánr legendy. Cíl prezentace: Seznámení s legendou. Časová dotace: 45 min. Anotace: Výukový materiál se zaměřuje na žánr legendy. Žáci se seznámí s definicí legendy, přiblíží si vznik tohoto žánru a hrdiny jednotlivých příběhů. Společně s legendami si představí Nový zákon Bible

Trest i milost - Starý zákon - rozbor díla k maturitě

Společným znakem středověké literatury jsou církevní náměty především z bible nebo z Antiky.Hrdinou je světec,mučedník,později rytíř(většinou zidealizovaný).Cílem literatury bylo poučovat,citově vyprovokovat a vychovávat.Nezáleželo na původnosti díla. Základní literární žánr Pro BCBT je zpracovávána tiskařská produkce 16.-18. století podle následujících kritérií: cizojazyčné tisky z tiskáren na území dnešní České republiky, bez ohledu na národnost autora a literární žánr (nepopisují se pouze tisky úřední) Délka příspěvku: max. 2 stránky A4, žánr není dán Svoje příspěvky posílejte do 30. 4. 2021 na e-mail dcs@bihk.cz, knihovna@knihovnatyniste.cz nebo je vhoďte v obálce označené Mezigenerační literární soutěž do poštovní schránky u knihovny v Týništi nad Orlicí Literární noviny | měsíčník pro kritické myšlení. Literární noviny vychází poslední čtvrtek v měsíci. Vzácná Lipnická bible z doby husitské se po 600 letech vrátí v létě na místo svého vzniku - na hrad Lipnice nad Sázavou Představí postapokalyptický žánr. Deset skutečných příběhů, které.

Literární druhy a žánry - Studuju

 1. 2.1 POHÁDKA JAKO LITERÁRNÍ ŽÁNR Existuje několik definic pohádky, každá z nich přisuzuje důležitost odlišným pohádkovým prvkům. Z tohoto důvodu nemůžeme vycházet pouze z jedné definice. ýeňková: Pod názvem pohádka se zařazují literární texty, které vznikly na základ
 2. Zkontrolujte 'literární dílo' překlady do angličtina. Prohlédněte si příklady překladu literární dílo ve větách, poslouchejte výslovnost a učte se gramatiku
 3. [Bible drážďanská, Markovo evangelium] Saská státní knihovna - Státní a univerzitní knihovna v Drážďanech (Die Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden) (Drážďany, Německo), sign. Literární žánr <nezadáno> Datace pramene konec 14. století Poslední úprava edice 21.06.2021 0:00:00.
 4. Ta práce mě velice baví. Fantasy je totiž můj nejoblíbenější literární žánr, vyrůstal jsem na Zaklínači Andrzeje Sapkowského a samozřejmě taky na Tolkienově Pánu prstenů, takže to považuji spíš za odměnu, říká Matouš Ruml
 5. Literární žánr je označení skupin literárních děl, jež mají společné znaky definované různými kritérii. Tato kritéria mohou být tzv. povrchová - např. kompozice, téma a motivy, jazykové prostředky, důležitý je tzv. chronotop literárního díla, ale také typ čtenáře a afekt, který dílo vyvolává atd., nebo hlubinná, kde se za podstatu žánru označuje.
 6. Literární druhy Rozlišujeme tři základní literární druhy: epika, lyrika a drama. LITERÁRNÍ DRUHY problematice literárních druhů a žánrů se věnuje genologie je možné dvojí dělení: a) lyrika, epika, drama b) poezie, próza, drama (novější členění) literární druhy se dále dělí na literární žánr
 7. 2 Žánr cestopisu Ačkoliv jsou Čapkovy cestopisy téměř svébytné mezi ostatními, podíváme se nyní na žánr cestopisu jako takový, abychom mohli vycházet z teoretického základu. Dle Slovníku literární teorie je cestopis Žánr literatury dokumentární

Kniha žalmů - Wikipedi

 1. Literární soutěž Žánr hrací knížka. Počet stran 192 Formát 190x190 mm. Hmotnost 0,33 kg. Jazyk čeština. Ilustrátor Moira Macleanová. Původní název The Activity Bible. Původní jazyk angličtina. Překladatel Jana Melicharov.
 2. Bible obsahuje různé literární žánry. Najdeme v ní smlouvy, předpisy, rodokmeny, historické zprávy, historické příběhy, dopisy, ale také mýty, obrazné příběhy, modlitby, bajky nebo písně - a každý tento literární žánr má své specifické způsoby prezentace
 3. Literární výchova. pololetí BIBLE - STARÝ ZÁKON . a) myšlenkový svět (filozofie, axiologie) - vztah lidí k Bohu / bohům, vysvětlení počátku dějin, smrtelnosti - proroctví, evangelium jako žánr, apokalypsa. d) obligatorní jména a názvy - Ježíš, Jidáš, Pilát Pontský, Lukáš, Jan, Jeruzalém, Máří.
 4. V _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ BIBLE 7. Co je to kronika, pasionál a bible? Spoj správné odpovědi. a) KRONIKA a) Písmo svaté b) PASIONÁLb) literární žánr, chronologicky popisuje historické události c) BIBLEc) středověká kniha, popisuje mučení světců 8
 5. antní slohový postup vyprávějící • typ vypravěče er-forma • vysvětlení názvu díl

Bible jako literární text - FF - UP - Studentino

Pokud jste si tedy na našem webu prohlédli nabídku detektivek, nebo ji rozklikli v e-mailu, který jsme vám poslali, tento typ beletrie vám můžeme při příští návštěvě zobrazit na první stránce našeho webu nebo vám e-mailem, pokud neodmítnete zasílání nabídek, poslat slevový poukaz na tento literární žánr právě žánr románu vyvinul na základě cestopisu. Dvě základní díla naší civilizace, Odyssea a Bible , mají svou základní strukturu v putování a právě ve dvou základních modelech putování, které tato díla vyjadřují, modelu dobrodružném a modelu posvátném, má podle M.-N. Montfortové (1985 Literární stránka knihy Daniel Kniha Daniel se zabývá historií, má ale i jiné aspekty. odhalení skrytého). Tento žánr nahlíží za oponu pozemských dějin a odhaluje, jak za nimi jedná Bůh, andělé a duchovní moc- častěji v katolických a pravoslavných vydáních Bible, ale i v některých protes-tantských

literární útvary, které se realizují uvnitř literárních druhů - typický lit. žánr lidové slovesnosti, vyprávění založené na smyšleném příběhu. Hrdina často překonává nástrahy, šťastný konec - dobro vítězí nad zlem Jak naznačuje jeho název, literární žánr fantazie se týká příběhů plných imaginárních a nerealistických prvků. Události ve fantazii fungují mimo zákony skutečného vesmíru a typicky zahrnují nadpřirozené prvky, jako jsou kouzelné nebo magické bytosti. Na rozdíl od sci-fi, která je obecně stanovena v budoucnu, je. Vrchol literární činnosti, obrana díla obou bratří, životopisy Paterik-(Knihy církevních otců) vyprávění o mniších modlidby-překlady částí bible. 2,Období zápasu dvou kultur Období 10. až 11.st., kdy zápasí staroslověnská a latinská kultura Díla staroslověnská: Život knížete Václava(prostý styl, srozumitelnost

Starý zákon patriarchové hypotéza čtyř pramenů doba bronzová literární žánr dvanáct kmenů redistributivní ekonomie historie teologie exegeze. Jazyk práce: čeština Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8 Vendula Rejzlová-Zajíčková: Legenda není literární žánr; in Jan Malura [ed.]: Žánrové aspekty starší literatury, Ostrava 2010). Adekvátně se ovšem autorovi daří na malé ploše pojednat o komplikované otázce biblických útvarů a jejich aktualizacích. K této kapitole máme dvě připomínky Biografický žánr zahrnuje knihy, které jsou psány o jiných, typicky slavných osobnostech. Biografie je jednou z nejstarších forem literatury. Od starověku zaznamenávají spisovatelé životy velkých vůdců a válečníků. které zaznamenává část života Sokrates a evangelia křesťanské bible, která předkládá.

Žánr blízký logoi sofón, židovské sapientní literatuře a výrokům proroků Kázání na text z židovské Bible (Lk 4,21) Od konce 1. stol.: Obdoba (protějšek) židovské Bible (ta se proto 2. literární spojení velkých celků - nejúčinnější jsou ta, v nichž. př. Dětská Bible, 2. Z jednoho lit. žánru na druhý - zhudebnění, zfilmování - dramatizace- poezie > próza 3. Obměnit téma a formu - dát dílu jiné vyznění, např. jinak pojmout postavu ›parodie, parafráze,aktualizace atd. Druhy: - aktualizace - převod historického tématu na současný -př historiografické literatury •svou strukturou jsou jim podobné ANÁLY, přímo ale s jejich vznikem nesouvisí • kronikářský žánr přežil období antiky a ve středověku se stal dominantním typem historio- překladu Bible - Vulgaty •do latiny přeložil také Eusebiovu kroniku, jej Téma/žánr: Bible. Starý zákon - biblická teologie - teologické školy - teologie dějin - filozofie dějin - dějiny Židů - historická kritika Bible, Počet stran: 394, Cena: 394 Kč, Rok vydání: 2013, Nakladatelství: VYŠEHRA

Fantasy příběhy se objevovaly odjakživa. Pohádky, mýty a legendy, Bible a lidová tvorba - všechno toto obsahuje to, o čem je fantasy žánr. Fantasy žánr, tak jak jej vidíme dnes (tedy moderní fantasy), se počal formovat v druhé polovině 19. století. Prvním průkopníkem moderní fantasy se stal George MacDonald Knihovna křesťanské literatury - Farnost Opava-Jaktař Žánr: Beletrie Počet stran: 250: Milovat doopravdy Novinka !!! Vloženo: 12.10.2019 Číslo knihy: M093 Autor: Pierre - Hervé Grosjean Žánr: Literatura pro mláde. Značnou část života strávil ve věži svého zámku Montaigne a věnoval se literatuře a filozofii.Byl vynikajícím stylistou.Esej jako literární žánr je mezním druhem umělecké prózy,pojednává o odborném tématu,většinou z humanitních věd,autor zdůrazňuje své vlastní názory