Home

Inkoherentní myšlení

Co znamená přídavné jméno inkoherentní myšlení? Význam slova inkoherentní myšlení ve slovníku cizích slov

Inkoherence (inkoherentní) Zpět na rozcestník . rozvolnění; porucha kognitivních funkcí, hlavně myšlení a řeči - člověk neudrží jedno téma, řeč je dezorganizovaná, s porušováním pravidel, projev postrádá logiku a strukturu; u psychóz, demencí a organického postižení mozku Inkoherentní myšlení má dvě varianty odlišující se vznikem, patogenezí a zevní formou, a to myšlení zmatené a roztříštěné. Zmatené myšlení je projevem obluzeného vědomí. Pozornost nedokáže řídit myšlení daným směrem, determinující tendence není zachována Paralogické myšlení - jednotlivé myšlenky na sebe navazují podle povrchních podobností a náhodných asociací. Tangenciální myšlení - Odpovědi se k otázce vůbec nevztahují či s ní souvisí pouze nepřímo (jeden o voze, druhý o koze). Inkoherentní myšlení - Myšlení je zcela nesrozumitelné Zmatené (inkoherentní) myšlení. roztříštěné, úplně rozvolněné myšlenkové asociace, myšlení není logické, neudržuje determinující linii, povídá nesmysly, nesouvislý verbální projev, slova špatně spojuje, někdy si je i vymýšlí; chybí mu náhled, jak tem projev vypadá; silná emoční složk Kvalitativní poruchy myšlení a) Myšlenkový záraz - nemocný, který myslí a mluví při kontaktu bez jakékoli zjevné poruchy, se náhle v řeči zarazí bez zjevného důvodu nebo podnětu, někdy i uprostřed slova. b) Nesouvislé (inkoherentní) myšlení - nazývané též roztříštěné - při kterém proud myšlení odráž

inkoherentní neboli nesouvislé myšlení = rozvolnění logických a asociačních vazeb. Extrémní projev = slovní salát (schizofázie) Extrémní projev = slovní salát (schizofázie) obsedantní (nutkavé) myšlení = postižený se uvědomuje jejich neodůvodněnost a nesmyslnost, avšak nedokáže je vůlí potlači Výukový film Kvalitativní poruchy myšlení, délka 12 min. Rozhovor s pacientkou, demonstrace: (1) výkladu přísloví: inkoherentní myšlení, paralogické myšlení. (2) testu verbální fluence: rozvolnění asociací, chybí determinující tendence myšlení. (3) dalších poruch myšlení: symbolického, tangenciálního, pseudofilosofování Nesouvislé (inkoherentní) myšlení [upravit | editovat zdroj] Dochází k rozvolnění asociací. Myšlenky nejsou logicky řazeny za sebou, ztrácí se obsahová souvislost. Slova nejsou správně vázána. Zmatené myšlení [upravit | editovat zdroj] Determinující tendence zde mizí. Vjemy jsou nejasné, může jít až o iluze.

Inkoherentní myšlení Slovník cizích slo

  1. překotné myšlení či myšlenkový trysk, rychlá řeč až logorhea, (pseudo)inkoherentní myšlení Málo spí nebo nespí vůbec Do všeho zasahuje, reformuje, zlepšuje Utrácení, nakupování, nereálné plánování; častý zdroj konfliktů Excesy v pití, erotice, vyšší predispozice k trestné činnost
  2. následující slovo: » inkoherentní myšlení slovo se nachází na stránce: I:36 krok zpět: » zpět hledat jiné cizí slovo: » hledání upravit (opravit) toto slovo: » upravit přidat do slovníku nové slovo: » přida
  3. Psychické: velký psychomotorický neklid s agitovaností, poruchy vědomí se zmateností, časová a místní desorientace, zrakové či taktilní halucinace, poruchy spánku (často inverze), inkoherentní myšlení, emoční nepřiléhavost, strach, úzkost

Inkoherence (inkoherentní) PSYCHOWEB

7.2.2 Inkoherentní myšlení (roztříštěné) - jde o vymizení determinující linie - myšlení je rozvolněné, chybí vazby, asociace, ztrácí se obsahová souvislost. Projev se někdy označuje jako slovní salát. Dělení: Zmatené myšlení ® doprovází obluzené vědomí Častým příznakem je tzv. inkoherentní myšlení- jedinec je duševně zmatený. Slovní projev obsahuje novotvary, témata se prolínají a vzniká příslovečný slovní salát. U schizofrenie je základním pramenem porušeného kontaktu s realitou emoční porucha, která pak hluboce ovlivňuje vývoj onemocnění

Co znamená koherentní myšlení? Význam slova koherentní myšlení ve slovníku cizích slov 1. MYŠLENÍ - inkoherentní (nesouvislé myšlení, jednotlivé myšlenky na sebe nenavazují), ulpívavé - chybná orientace v realitě - neadekvátnost ke zpravování informací - bludy, tachypsychismus (zrychlené tempo myšlení) 2. ŘE 1. myšlenkový záraz 2. zmatené (inkoherentní) myšlení 3. roztříštěné myšlení 4. autistické (dereistické) myšlení 5. magické myšlení

Poruchy myšlení « E-learningová podpora mezioborové

- inkoherentní myšlení - myšlení, které je nesouvislé - narušená logická stavba - zmatené myšlení - člověk je ve stavu obluzeného vědomí (horečnatost) - vnímání je snové, nerozlišuje mezi zevní realitou - roztříštěné myšlení - rozpadlé, myšlení při plném vědom Nesouvislé (inkoherentní) myšlení Pseudofilozofování, plané mudrování Pocity zevních zásahů Vychudlé myšlení Vtíravé a nutkavé (obsedantní) myšlení Zabíhavé myšlení Deprese Úzkost (anxieta) Akatizie Fobie Mánie Apatie Emoční plochost Emoční labilita a emoční inkontinence Emoční nepřiléhavost Emoční. inkoherentní myšlení - myšlení, kdy je porušen logický řád věci (řeči) agramatismus — porucha řeči, nesouvislý proud řeči - obluzené vědomí (schizofrenie), poslední fáze demence bludy - vtíravé myšlenky, chorobně mylné přesvědčení (nemocný jim věří a nedá si je vyvrátit), v jejich smyslu jedn Úvod do psychopatologie Doc.MUDr.Michal Hrdlička, CSc. Vymezení předmětu psychiatrie Základní dělení psychiatrických poruch (v užším slova smyslu) Definice psychopatologie psychopatologie - nauka popisující symptomatiku duševních poruch základní uznávané okruhy psychiky, kterými se zabývá obecná psychiatrie: vědomí vnímání myšlení paměť emoce inteligence.

Inkoherentní myšlení Porušení logického řádu. Autistické myšlení Neschopnost zpracovávat reálné podn ěty a situace, Příznak mentální retardace, p ři vy čerpání, nemoci, depresi. Radostný zážitek, úzkost, manická nálada. Únava, ospalost, LM Neodpovídala na otázky, udržovala zavřené oči a nebyla schopna přijímat léčiva perorálně. Na medikaci 10 mg haloperidolu denně intramuskulárně stupor zvolna odezníval a došlo ke zlepšení slovního kontaktu. Objektivně byly popsány zrakové halucinace, inkoherentní myšlení, bludy paranoidní i depresivní

Kritérium 3: Inkoherentní (desorganizované) myšlení Kritérium 4: změna vigility Ely et al. Crit Care Med 2001; 29:1370 79 Ely E.W. et al. JAMA 2001; 286, 2703 2710 1370-2703. Delirium (po CMP bez afázie) vyšetření testem CAM ICU. Ukázka: Delirium (po CMP bez afázie Vědomí: definice vědomí - bdělý stav, v němž si člověk uvědomuje sám sebe, své okolí a své psychické pochody vědomé pochody jsou vázány na zpracování informací v rozlehlých partiích mozkové kůry, je nutná vzájemná interakce jednotlivýc Vybrané duševní a behaviorální poruch

2. Úbytek dalších kognitivních funkcí (myšlení bradypsychické, rigidní, neschopnost plánovat, rozhodovat se, nechápe požadavky okolí; časem inkoherentní myšlení) Možné i bludy. 3. Poruchy vnímání - gnostické poruchy 4. Apraxie - úpadek naučených motorických dovedností 5 Inkoherentní (nesouvislé) myšlení - logický řád myšlenek je porušen, řeč je nesouvislá, slova či věty nejsou logicky vázány (slovní salát), při postižení i gramatické stavby řeči mluvíme o agramatismu. Magické myšlení - běžným jevům je připisován tajemný, symbolický, kouzelný význam. Symbolika je často.

PPT - Duševní onemocnění PowerPoint Presentation, free download - ID:2233490

Formální poruchy myšlení - Wikipedi

Myšlení nemocného bývá chaotické, inkoherentní, roztříštěné a dezorganizované. Dochází k celkové poruše poznávání a chápání, pacienti mívají výrazné problémy s abstrakcí a objevují se také iluze (zkreslené vnímání reality) či komplexní halucinace inkoherentní myšlení - nesouvislé, do urč. míry porušen základ. logický řád. perseverace - např. oblíbená věta, slovo - vole zabíravost myšlení - u starších lidí, poruchy paměti nebo intelektu. autistické myšlení - poměrně souvislé, je zaměřené primárně na sebe a svoje prožitk poruchy myšlení poruchy v dynamice: tachypsychismus logorhoe bradypsychismus poruchy ve struktuře: nerealistické myšlení inkoherentní myšlení perseverace záraz myšlení paralogické myšlení symbolické myšlení magické myšlení zabíhavé myšlení rezonérství zmatenost neschopnost používat pojmy. myšlení je inkoherentní (zmatenost). Dochází k . poruše spánkového cyklu, často . k útlumu a ke spavosti během dne, zatím co v noci je nemocný zmatený . neklidný. Může se manifestovat i pouze v noci. Mohou být . poruchy percepce - iluze a halucinace, nejčastěji z oblasti zrakové Do druhé skupiny patří myšlení inkoherentní, nesouvislé, myšlení alogické a zárazy myšlení - mimovolní přerušení myšlenkového toku. Nejzávažnějšími poruchami v obsahu myšlení jsou bludy - chorobná, nepravdivá, nevývratná přesvědčení, nepřijatelná v daném sociálním a kulturním prostředí, která mají.

Poruchy myšlení - Wikisofi

poruchy ve struktuře: nepatřičné a nerealisticky podložené myšlení, inkoherentní myšlení, perseverace, záraz myšlení, paralogické myšlení, symbolické myšlení (patologické vzhledem k situaci), magické myšlení, zabíhavé myšlení, rezonérství (plané filozofování), zmatenost, neschopnost používat pojmy, rozumět. Symptomatologie v oblasti vědomí (obluzené vědomí, mrákotné stavy, místní i časová dezorientace), v oblasti myšlení (bludy, autismus, inkoherentní myšlení, myšlenkový trysk), v oblasti vnímání (halucinace, iluze), v oblasti emociální (patický smutek, apatie, silná zlostnost, výbušnost), v oblastí paměti (konfabulace. Dalším znakem je inkoherentní myšlení. V běžném jazyce to znamená, že dítě nedokáže udržet jednu myšlenku a v hlavě se mu spojují různé myšlenky do nesmyslného celku. Když pak dítě posloucháte, jeho řeč nedává obsahově smysl, i když mluvit normálně umí. Dalším znakem je neschopnost rozlišit fantazii od reality Myšlení a jeho poruchy • Kvalitativní - Myšlenkový záraz - Nesouvislé (inkoherentní) myšlení - Zmatené myšlení - Autistické (dereistické) myšlení - Magické (symbolické) myšlení - Blud

Myšlení je inkoherentní s prchavými bludy, je narušena soudnost při posuzování reality. Snové představy mohou přecházet až k iluzím a halucinacím. Na proběhlé delirium je plná nebo ostrůvkovitá amnézie. 2.2. amence ( zmatenost. Dnes je řazena pod termín delirium v jeho mírnější a protrahovanější formě Inkoherentní myšlení uvolnění asociačních a logických vazeb, narušena kontinuita formálně strukturálních mechanismů a obsahové souvislosti, výsledkem je chaotické myšlení, kdy slova a věty jsou volně řazeny vedle sebe a nelze jim porozumět, dynamika myšlení není zrychlená Myšlení I je logické , racionální zpracování vjemů a engramů(paměťových stop) za účasti ostatních psychických funkcí včetně emocí. Verbigerace Mutismus Slovní salát Logorea Afazie Ulpívavé myšlení Perseverace Záraz myšlení Asociační poruchy Asociační skok depresivních bludů); 2) příznaky z okruhu schizofrenie zahrnující poruchu myšlení (inkoherentní a bludné uvažování), halucinace, poruchy vědomí, spojené s narušením pozornosti a orientace, a odchylky v jednání df. dg - psychotické dekompenzace emočních poruch; nejtěžší formy poruch nálad

Paralogické myšlení - jednotlivé myšlenky na sebe navazují podle povrchních podobností a náhodných asociací. Tangenciální myšlení - Odpovědi se k otázce vůbec nevztahují či s ní souvisí pouze nepřímo (jeden o voze druhý o koze). Inkoherentní myšlení - Myšlení je zcela nesrozumitelné dezorganizované (inkoherentní) myšlení Co se stane, když hodím kámen (list) do vody?; Popište přípravu snídaně apod. odpovídá (reaguje) irelevantně, inko-herentně, bludy porucha vědomí pozorování, rozhovor, sluchové či taktilní stimuly snížené uvědomování si okolí, zma-tený až chaotický obsah dušev rování. Emoce jsou nepřiměřené situaci, později oploštělé. Myšlení rozvolněné, inkoherentní, neologis-my, nezvyklá slovní spojení. Dle MKN 10 F 20.1 3) Katatonní: psychomotorické příznaky, které se pohybují mezi extrémy hyperkineze a stuporu. Strnulé postoje, pózování, zuřivý neklid

Myšlení je postiženo po formální i obsahové stránce. Porucha myšlení je jedním z hlavních příznaků schizofrenie. Z formálních projevů se vyskytují zárazy, tvorba vlastní symboliky, neologismy, nesouvislé inkoherentní myšlení, zmatené myšlení Popiš inkoherentní myšlení. Naprosté narušení logického řádu. 23 Co je autistické myšlení? Myšlení nesouvisející s realitou, hlavně sociální. 24 Co je ro katathymní myšlení? Myšlení odvíjející se od jedné základní premisy, nekritické. 2 Myšlení se uskutečňuje pomocí představ a pojmů. 1. PORUCHY FORMY MYŠLENÍ. poruchy dynamiky myšlení. útlum myšlení= zpomalení myšlenkových procesů bradypsychismus = zpomaleny i ostatní psych. funkce - bradylogie s dlouhými pauzami mezi slovy a dlouhými latencemi do odpovědi; záraz myšlení paralogické myšlení/paralogie. myšlenky spojovány pouze podle povrchních znaků. v pozadí je porucha asociací a logického myšlení. inkoherentní myšlení/roztříštěné myšlení. narušeny logické i gramatické vazby. rozjíždivé myšlení. mírná varianta. slovní salát. vystupňovaná,extrémní forma. zmatené myšlení Myšlení je nejvyšší forma poznávací činnosti, poruchy myšlení se vyskytují zejména u schizofrenie a dělí se na poruchy formy a poruchy obsahu myšlení. Poruchy obsahu myšlení jsou bludy. Poruchy formy myšlení se dělí na: Zabíhavé myšlení - Hlavní myšlenka či to, co daný.

poruchy myšlení, které se soustřeďují u dětí do 13 let hlavně na rodiče, bájné postavy a zvířata ; poruchy vnímání - především sluchové halucinace, které se vyskytují až v 80 %; magické a inkoherentní myšlení se ztrátou asociací, nedovolující interakci a konfrontaci vnitřního světa se světem zevním. Inkoherentní (nesouvislé, roztříštěné) myšlení - je charakteristické narušením souvislostí a ztrátou logického sledu jednotlivých myšlenek. Tok myšlenek odráží p řílišnou rozvolněnost asociací 7 poruchy myŠlenÍ 21 7.1 kvantitativnÍ poruchy 21 7.1.1 poruchy v rÁmci tempa 21 7.1.2 poruchy zamĚŘenÍ myŠlenÍ 21 7.2 kvalitativnÍ poruchy 22 7.2.1 myŠlenkovÝ zÁraz 22 7.2.2 inkoherentnÍ myŠlenÍ (roztŘÍŠtĚnÉ) 22 7.2.3 blud 22 8 pamĚŤ a inteligence 24 8.1 pamĚŤ 24 8.1.1 kvantitativnÍ poruchy pamĚti 2 OBECNÁ ČÁST Schizofrenie očima klinika. Duševní porucha-schizofrenie-je polygenně podmíněná, neurovývojová porucha neznámé, heterogenní etiologie, má transkulturálně stejné symptomy a její prevalence je kolem 1 % Inkoherentní (nesouvislé) myšlení - je porušen logický řád myšlenek, řeč je nesouvislá, skládá se z jednotlivých vět či slov, která nejsou logicky vázána

Můžeme ještě dělit na: zmatené myšlení - doprovází obluzené vědomí roztříštěné myšlení - znak schizofrenních poruch myšlení autistické (dereistické) myšlení -unášené volně vlastní fantazií; stává se patickým, když je nemocný nedovede přerušit podle potřeby nebo když přestane odlišovat své.

Poruchy myšlení - Upsychiatra

Obecná psychiatrie Pavel Doubek Psychiatrická klinika 1.LF UK a VFN Ke Karlovu 11, 120 00 Praha 2 Bakalář poruchy myšlení a negativní příznaky.5 Schizofrenii samotnou MKN-10 dále dělí podle typických kombinací příznaků na paranoidní, hebefrenní, katatonní, nediferencovanou, reziduální, simplexní a jiné. Přiřazena je do této skupiny i postschizofrenní deprese. MUDr. Helena Kučerová, HonDG PSYCHIATRICKÉ MINIMUM TIRÁŽ TIŠTĚNÉ PUBLIKACE: Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 40 Myšlení - myšlení nemůžeme zcela oddělit od vědomí a vnímání, musíme ho vždy vnímat ve vztahu k nějakému cíli - obecnou charakteristikou myšlení je poznávací proces probíhající mezi subjektem a objektem, jde prakticky o činnost zaměřenou k řešení problému, vyžaduje integraci a korelaci informací v čase a prostor

Sociální deviace v SPSP 7. Deviantní skupiny a jednotlivci I. : Osobu s duševním Anglický název: Adult Psychopathology: Zajišťuje: Katedra psychologie (41-KPSY) Fakulta: Pedagogická fakulta: Platnost: od 2017: Semestr: zimní: E-Kredity

Portál LF MU Brno: Kvalitativní poruchy myšlen

Významnými znaky psychózy mimo jiné jsou halucinace, bludy, inkoherentní myšlení a poruchy vědomí ve smyslu deliria a amence. HALUCINACE Halucinace je běžný pojem, který se užívá. soubor psychických poruch- BRADYpsychismus, psychomotorický útlum, ztráta iniciativy až porucha jakékoliv volní činnosti (ABULIE), apatie, změna osobnosti s detonací intelektu, inkoherentní myšlení, nekritičnost, eufori

léčba spánkem(Egypt), terapie hrou na loutnu(SZ-král David), vodoléčba, spánek, sp.budovy součástí lázní(Řecko), jedn.části duše po celém těle(Galémos) Diagnosticko - terapeutické metody v biopsychosociální oblasti - úvod 2. Ročník magisterského studia ergoterapie, 1 LF UK, 2020 Mgr. Jana Pluhaříková Pomajzlov

Myšlení a jeho poruchy - WikiSkript

myšlení (inkoherentní) spojené s vytvářením nových slov. nedostatek sociálních zábran, hrubost, slovní agrese, vulgarita, nevhodné žertování. •Nemocní mnohdy zanedbávají svůj zevnějšek, mají sklony k útěkům a toulání Nesouvislé myšlení. Projevuje se rozvolněním až rozpadem myšlenkových pochodů, chybí logika, úvaha a asociační vazby. Řeč není vázána obsahovým poutem (nesourodé věty). Myšlení je tzv. inkoherentní ve slovní produkci a nazývá se slovní salát. Myšlení může být zmatené či roztříštěné. Zmatené myšlení

inkoherence - ABZ.cz: slovník cizích slo

v čase, později i v místě, myšlení je inkoherentní (zmatenost). Je porucha spánkového cyklu, často útlum a spavost během dne, zatímco v noci je nemocný zmatený a neklidný; delirium se může manifestovat i pouze v noci. Mohou být poruchy percepce - iluze a halucinace, nejčastěji z oblasti zrakové dlouhodobě sníženou pozornost na zevní podněty, jeho myšlení je dezorganizované až inkoherentní, úroveň vědomí bývá snížena a je obtížné udržet bdělost delší dobu, trpí halucinacemi, dostavuje se často inverze cyklu spánku a bdění, psychomotorická aktivita může být snížená nebo zvýšená, j 1 4. PORUCHY PSYCHICKÝCH PROCESŮ A STAVŮ a) Poruchy kognitivních b)poruchy motivačních a procesů konativních stavů a pro.. Myšlení bylo rozvolněné až inkoherentní s paranoidně persekučním bludem. Patrné byly auditivně verbální a zřejmě také zrakové halucinace. Kognitivní výkon byl snížený (Mini Mental State Examination - MMSE 21 bodů). V dalším průběhu byl pacient muriatický Objevily se poruchy řeči (fatická porucha, echolálie) Nacházíme poruchy paměti a myšlení, dezorientaci, řeč je inkoherentní, ztrácí logiku i stavbu, odpovědi jsou nepřiléhavé a neodpovídají realitě. Mohou se objevit iluze i halucinace (vizuální) a prchavé bludy. Pacient nedokáže rozpoznat nevhodnost či nebezpečnost svého jednání a hrozí mu poranění

Odvykací stav u závislosti na alkoholu a jeho léčba

motivace), dezorganizace (inkoherentní myšlení, nepřiměřené a bizarní jednání) a syndrom zkreslení skutečnosti (pozitivní psychotické symptomy: bludy a halucinace). Popsal pro ně charakteristické změny regionální mozkové perfuze, které mapovaly oblasti mozku spojené s těmito dimenzemi Druhy myšlení: induktivní (jde od dílčích výsledků k závěrům) - deduktivní (od závěru k dílčím podmínkám - Sharlock Holmes); konvergentní (používá známých postupů řešení, v úkolech, které mají jedno řešení, řídí myšlenkovou práci pouze jedním směrem, je jediná správná cesta) - divergentní (tvůrčí charakter, směřuje k objevení nového. me zpomalené psychomotorické tempo, myšlení je místy inkoherentní, bradypsychické, nevýpravné, jsou přítomny velké latence mezi otázkou a odpo-vědí. Slovní zásoba je omezená, s častými para-fáziemi. Narušena je už i autobiografická paměť. Nápadné jsou úchopové reflexy a echopraxie Typické jsou poruchy paměti a myšlení, kdy nemocný ztrácí souvislosti, řeč je inkoherentní, ztrácí logiku i stavbu, odpovědi jsou nepřiléhavé a neodpovídají realitě. Psychomotorické tempo bývá zrychlené, někdy nemocný vykonává neúčelné pohyby. Bývá porucha myšlení a časová i místní dezorientace inkoherentní myšlení, nekritičnost, euforie. ztráta společenských a sociálních návyků, zanedbávání sebe i rodiny, ztráta společenských zábran (koprolalie, moria, gatismus - porucha udržování osobní čistoty) není porucha vnímání ani paměti. objektivní nález

Poruchy myšlení: inkoherentní - nesouvislé myšlení, nedá se domluvit vůbec na ničem. paralogické - slovní tok dobrý, prokládaný nevhodnými příhodami, vtipy - nedobereme se konce. fóbie - chorobný strach - z čehokoliv ( popsaných asi 200 druhů ) fobofobie - strach ze strachu. Řeč - nositel myšlení Arial Garamond Times New Roman Wingdings Proudění Základní metody a pojmy psychiatrie Sociální psychiatrie Složky psychiatrické péče Stacionární psychiatrická péče Ambulantní psychiatrická péče Psychosociální služba Komplementární psychiatrická péče Snímek 8 Trendy v dlouhodobé psychiatrické péči Snímek 10. vzniká náhle, probíhá bouřlivě, trvá hodiny až týdny. Nemocný je hypoprosektický, zvýšeně sugestibilní, myšlení je inkoherentní s bludy, výraznými halucinacemi, s úzkostí, může se vyskytnout i u dětí. somatické příznaky - bušení srdce, změny krevního tlaku, pocen halucinace (poruchy vnímání), bludy a dezorganizaci (poruchy myšlení) s dopadem na jednání nemocného. Negativní příznaky Představují ochuzení psychiky. Zahrnují apatii, ztrátu motivace a prožitku radosti, sociální stažení, ochuzení řei a myšlení. Dělíme je na primární, dané chorobným procesem, a sekundární •INKOHERENTNÍ MYŠLENÍ Tradiční západní myšlení pohlíželo na emoce jako na narušitele duševní aktivity, které musí být kontrolovány. V prvním století před naším letopočtem napsal PUBLILIUS SYRUS in MAYER & SALOVE