Home

Koordinačně kovalentní vazba NH4

Koordinačně-kovalentní vazba je vazba, která oproti běžné kovalentní vazbě nevzniká tak, že jsou vazebné elektrony poskytnuty od obou sloučených atomů, ale celý vazebný elektronový pár poskytuje jeden atom (donor = dárce), zatímco ten druhý jim poskytuje volné místo ve svém valenčním orbitalu (akceptor = příjemce) Koordinační vazba, koordinačně kovalentní vazba, někdy označována též jako dativní nebo donor-akceptorová, je druh chemické vazby zprostředkované elektronovým párem.. Oproti klasické kovalentní vazbě se liší pouze způsobem vzniku. Jeden z vazebných atomů poskytuje volný elektronový pár, druhý vazebný partner poskytnutými elektrony zaplní své volné orbitaly

Nazývá se koordinačně kovalentní vazba, koordinační vazba, dativní vazba nebo donor-akceptorová vazba. Atom, který poskytuje oba elektrony je donor (dárce), atom, který elektronový pár přijímá je akceptor (příjemce). Př.: NH3 + H+ ® NH4+ , K3[Fe (CN)6], [Ag(NH3)2]+, H[AuCl4], [Au(CN)4]- Jakmile se koordinačně. NH4+ - dusík je donorem páru, váže koordinačně kovalentní vazbou proton H+, molekula je kladně nabitá. tři jednoduché kovalentní vazby, jedna koordinačně-kovalentní, hybridizace dusíku sp3, tvar - čtyřstěn; HCl - Cl [Ne] : 3s2, 3p5. překryv pz orbitalu chloru a s orbitalu vodík c) koordinačně kovalentní vazba (NH4+, v komplexních sloučeninách) - tento způsob vazby se neliší svým charakterem od předchozích typů vazby, liší se pouze v jejím vzniku - u všech předchozích příkladů se na vytvoření vazebných elektronových párů podílely oba atom

Obr. 1.14 Schéma vzniku koordinačně-kovalentní vazby v kationtech H 3O+ a NH 4 + Podle počtu valenčních elektronů podílejících se na tvorbě kovalentní chemické vazby se rozlišuje vazba jednoduchá A -B (1 elektronový pár, např. H-H, H3C-CH 3), dvojná A=B (2 elektronové páry, např. O=O, H 2C=CH 2) a trojn Od vazby kovalentní se koordinačně-kovalentní vazba liší jen způsobem vzniku; vlastnosti obou druhů vazeb jsou stejné. Koordinačně-kovalentní vazba vzniká tak, že jeden atom ( donor neboli dárce - některý atom ligandu) poskytne celý elektronový pár a druhý atom ( akceptor neboli příjemce - centrální atom) ho přijme

PPT - Chemická vazba PowerPoint Presentation, free download - ID:4084037

Koordinačně kovalentní vazba - Ontol

Koordinační vazba - Wikipedi

Koordinační vazba, koordinačně kovalentní vazba, někdy označována též jako dativní nebo donor-akceptorová, je druh chemické vazby zprostředkované elektronovým párem.. Oproti klasické kovalentní vazbě se liší pouze způsobem vzniku. Jeden z vazebných atomů poskytuje volný elektronový pár, druhý vazebný partner (akceptor) poskytnutými elektrony zaplní své volné. Vazba koordinačně kovalentní (donor-akceptorová) vznik - jinak než kovalentní - jeden atom poskytuje na vazbu 2 elektrony (dárce = donor) a druhý atom (má nedostatek elektronů) ( přijímá je (příjemce = akceptor char. koordinačně kovalentní vazbu - typ kovalentní vazby typický pro komplexní sloučeniny a ionty (H3O+ a NH4+) donor/akceptor - částice, mezi kterými vzniká koordinačně kovalentní vazba, donor poskytuje pro vazbu vazebný el. pár, akceptor - vol. val. orbita

Vazba koordinačně kovalentní:Vazba označovaná též jako donor-akceptorní.Vazba která je charakteristická tím ,že jeden atom poskytuje celý volný vazebný pár(donor=dárce)a druhý atom (akceptor=příjemce)dává prázdný(vakantní orbital) Příkladem této vazby je amoniový kation .Amoniak je tvořen třemi atomy vodíku a. Title: CHEMICKÁ VAZBA Author: Radek Last modified by: Lenka Created Date: 1/30/2007 7:50:02 PM Document presentation format: Předvádění na obrazovce (4:3 Kategorie: Chemie Typ práce: Maturitní otázky Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Jedná se o vypracovanou maturitní otázku z chemie, která se věnuje představení vlastností, typů a vlastností kovalentní, iontové a kovové vazby.Předchozí maturitní otázku naleznete zde Elektronový obal atomu - maturitní otázka 2/4, následující Periodická soustava. koordinační vazba, koordinačně kovalentní vazba, donor-akceptorová vazba, semipolární vazba, dativní vazba druh chemické (kovalentní) vazby, při níž jeden at. poskytne oba elektrony a druhý at. prázdný vazební orbital Chemická vazba (učebnice strana XY) 1. Kovalentní vazba 2 download report. Transcript Chemická vazba (učebnice strana XY) 1.Kovalentní vazba

V. CHEMICKÁ VAZBA a mezimolekulární síl CHEMICKÁ VAZBA. CHEMICKÁ VAZBA. soudržná síla, která k sobě poutá atomy (stejných/různých) prvků, ať už do molekul nebo krystalových struktur. Historie vývoje chemické vazby. 1821 - švédský chemik Jöns Jacob Berzelius (1779 - 1848) dualistická slučovací teori

Doplnění 1. SF 6 -na síře je 6 valenčních elektronů, které vytvoří 6 kovalentních polárních vazeb S -F, není zde žádná koordinačně kovalentní vazba a nejedná se o komplex 2. SiF 6 2--na křemíku jsou pouze čtyři valenční elektrony, na vznik 6 kovalentních polárních vazeb Si -F je tedy nutné použít i dvě donor akceptorové vazby, do kterýc H+ + NH3 → NH4 koordinačně-kovalentní vazba BF3 + F − → BF4− • Pokud atomy tvořící vazbu nemají k dispozici dostatek elektronů, může vzniknout násobná vazba. - O=O - N≡N • Násobné vazby jsou kratší a silnější než vazby jednoduché. 5 Lewisovy struktury víceatomových moleku (NH4)2CO3 oxid dusnatý (NH4)2CO3 oxid dusný Vysvětlete na následující komplexní sloučenině pojmy: centrální atom, ligand, koordinačně-kovalentní vazba[Zn (CN)4]2-, [Cu (H2O)4]2+ Vysvětlete pokovování, jaký má význam: (elektrolýza CuSO4) Použití rtuti a jejích sloučenin

vazba koordinačně kovalentní Tato vazba vzniká interakcí mezi částicí se zcela zaplněnými orbitaly, přičemž alespoň jeden orbital má volný elektronový pár schopný tvořit vazbu (elektronový donor) a částicí, která má některý ze svých valenčních orbitalů prázdný (akceptor elektronů) Kovalentní vazba vzniká tak, že každý z vazebných partnerů poskytne do vazby jeden valenční elektron a tím pádem i kousek orbitalu. Koordinačně-kovalentní neboli donor-akceptorová vazba vzniká tak, že jeden z vazebných partnerů poskytne celý elektronový pár a druhý vazebný partner poskytne celý orbital Koordinačně-kovalentní vazba (DA vazba) - vzniká překrytím orbitalu obsazeným elektronovým párem (dárce elektronového páru = donor) s prázdným (vakantním) orbitalem (příjemce elektronového páru = akceptor). Tento typ vazby má stejné vlastnosti jako vazba kovalentní, liší se pouze způsobem vzniku Free library of english study presentation. Share and download educational presentations online

Chemická vazba - Chemie - Maturitní otázk

Kovalentní vazba - je založena na sdílení elektronových párů. Koordinačně kovalentní vazba - atom jednoho prvku poskytne na vytvoření vazby celý elektronový pár, zatímco atom druhého prvku pouze neobsazený orbital.Atom, který poskytuje = donor (dárce) přijímá = akceptor (příjemce vazba. Δ. X ≥ 1,7 (vazba mezi ionty NaCl) - extrémně polární kovalentní vazba Zobrazení typů vazeb: nepolární polární iontová. Koordinačně kovalentní vazba - vzniká, když jeden atom poskytne elektronový pár (donor) a druhý prázdný orbital (akceptor) NH3 + H+Cl- → NH4+Cl-Kovová vazba (vazba v kovech) podstata 38. Vazba koordinačně kovalentní. Jednoduchá vazba vzniká zpravidla spojením dvou elektronů dvou atomů do společného elektronového páru. V případě, kdy oba vazebné elektrony poskytne jediný dárce (donor), mluvíme o vazbě koordinačně kovalentní. Přijímající atom se nazývá příjemce - akceptor

Chemická vazba,druhy vazeb, CH - Chemie - - unium

2. Koordinačně-kovalentní vazba dativní, donor-akceptorová vzniká překrytím dvou elektronů od 1 atomu s volným orbitalem 2. atomu rozdíl mezi kovalentní a koordinačně-kovalentní vazbou je pouze ve způsobu vzniku (vlastnosti a pevnost mají stejné) DONOR - dárce - atom poskytující el. pá (přesměrováno z Koordinačně_kovalentní_chemie) Komplexní neboli koordinační chemie je obor chemie zabývající se komplexními (koordinačními) sloučeninami - komplexy . Ačkoliv neexistuje jednoznačná definice komplexů, tak se v základním pojetí považuje za komplex částice, která obsahuje centrální atom ( Lewisovou. odštěpením elektronu a tvorbou kationu H+, který je nestálý a váže se ihned koordinačně kovalentní vazbou) na molekulu s volným elektronovým párem, např. NH4+,H3O+ (oxoniový ion) Vodík polárně vázaný na F,O nebo N se může vázat se sousedními molekulami pomocí vodíkových můstků (vodíkových vazeb) CHEMICKÁ VAZBA Podle způsobu vzniku: KOVALENTNÍ: oba vazební partneři poskytují 1 valenční elektron KOORDINAČNĚ-KOVALENTNÍ: jeden atom poskytuje elektronový pár, druhý prázdný orbita

Koordinačně kovalentní vazba, někdy označována též jako dativní nebo donor-akceptorová.Druh chemické vazby zprostředkované elektronovým párem. Oproti klasické kovalentní vazbě se liší pouze způsobem vzniku -Základní typy vazeb jsou : kovalentní , polární a iontová. -Dál ještě dělíme vazby na kovovou , koordinačně kovalentní a slabé vazebné interakce. Vazba kovalentní - Pokud se mezi aotmy vytvoří chemická vazba, začnou mezi atomy působit při vzájemném přibližování přitažlivé síly a energie bude klesat V molekule HF je vazba kovalentní s polárním charakterem. Oxidační čísla vodíku a fluoru jsou +I, resp. -I. Formální náboje v elektronovém vzorci jsou nula pro oba atomy. Skutečné náboje odpovídají polaritě vazby a vyjadřují se jako parciální náboje pomocí δ+ a δ-, jejichž hodnota bude ležet v intervalu od nuly do.

2.3.1 Kovalentní; 2.3.2 Koordinačně kovalentní; 3 Znázornění chemických vazeb; 4 Vaznost atomů; 5 Struktura molekul s jedním centrálním atomem; 6 Polarita vazby a polarita molekul; 7 Mezimolekulární síly; 8 Van der Waalsovy síly; 9 Vodíková vazba (vodíkový můstek) 10 Rozdělení typů krystalů dle vazeb; 11 Schopnosti. centrálnímu atomu nebo iontu → tím vzniká koordinačně-kovalentní vazba), mezi které NH3 patří. Např.: [Cu(NH3)4 ]2+ [Co(NH3)6] 3+ ( Deriváty amoniaku: Amid (amin) - derivát, který vzniká nahrazením jednoho atomu vodíku v amoniaku. Např.: NaNH2 amid sodn Určete správné tvrzení. a) V kationtu NH4+ je koordinačně kovalentní vazba N─H delší než ostatní vazby N─H. b) Kation NH4+ obsahuje jeden volný elektronový pár. c) Kation NH4+ může být přítomen i v solích organických kyselin ; Na +, natrium, sodný kation . Preanalytická fáze Start studying chemie na přijimačky. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Druhy chemických vazeb KOVALENTNÍ VAZBA Kovalentní vazba je založena na společném sdílení dvojic elektronů (vazebných elektronových párů) oběma atomy. Oba elektrony jsou společné oběma atomům a mají opačný spin (podle Pauliho principu). Každý z atomů spojených kovalentní vazbo

Vybraná témata pro výuku chemie - Učitel chemi

32. Vazba koordinačně kovalentní: a) je zvláštním typem vazby iontové b) je vždy slabší než vazba kovalentní c) se též nazývá vazba donor-akceptorová d) se v přírodních látkách nevyskytuj 0 Uvedenou reakci často zapisujeme takto: Glc +ATP Glc-6-P + ADP (∆G1 o ´ + ∆G2 o ´) 0 Spojovacím článkem obou reakcí je HPO4 2− , který vzniká v průběhu exergonní reakce a pomocí enzymu kinázy je vnášen do molekuly glukosy (fosforylační reakce), která se tím obohatí energi Rovnováhy v roztocích elektrolytů - Vodivostní titrace * * * * Indikátory Hantzchova představa nás zajímá celková disociační konstanta KA(HIn) bez ohledu na to, o kterou strukturní formu jde Indikátory Hantzchova představa Indikátory Hantzchova představa Indikátory Hantzchova představa Indikátory Hantzchova představa odvodíme si ještě vztah pro pH zlogaritmujeme.

Výklad- úvod do tématu chemická vazba Klíčová slova Chemická vazba Vzdělávací oblast chemie Očekávaný výstup Znalosti chemické vazby Zdroje a citace VACÍK, Jiří a kol. Přehled středoškolské chemie. Praha: SPN, 1999, ISBN 80-7235-108-7 CHEMICKÁ VAZBA Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Alena Laubeová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze NH3 + H+ NH4 +, K3[Fe(CN)6], [Ag(NH3)2]+, H[AuCl4], [Au(CN)4]- Koordinačně kovalentní vazba 49. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz • Jakmile se koordinačně kovalentní vazba vytvoří, není ji možné podle vlastností sloučenin odlišit od ostatních vaze Vznikne-li vazba tak, že jeden atom poskytne oba elektrony a druhý prázdný vazebný orbital, vytvoří se opět kovalentní vazba, zvaná však k o o rd i načn í vazb a (někdy též koordinačně kovalentní vazba, dativní vazba nebo donor-akceptorová vazba, popř. semipolární vazba) Je zaměřena na studenty učitelské chemie a pokrývá následující témata: subatomární částice a atomové jádro; elektrony v atomu; elektronové konfigurace atomů a periodicita v chemii; energie v chemii; kovalentní vazba a molekuly; kovy a kovová vazba; ionty a iontová vazba; slabé vazebné interakce; chemické reakce a.

Obecná chemie Pedagogická fakulta Masarykovy univerzit

Chemická vazba Atomy se sdružují do útvarů = MOLEKULY valenčními elektrony Spojení = chemická vazba pzn: soudržné síly (silové interakce) poutající navzájem sloučené atomy v molekulách a krystalec Hmotnostní průtokový regulátor BROOKS 5850TR. Nevracejte zařízení nebo díly bez vyplněného návratového listu, který Vám poskytnou všichni prodejci nebo servisní střediska výrobce

CHE 02: Chemicka vazba - SlideShar

  1. Chemická vazba . Menu. About us; DMCA / Copyright Policy; Privacy Policy; Terms of Servic
  2. Kategorie: Chemie Typ práce: Maturitní otázky Škola: Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8, České Budějovice Charakteristika: Práce se podrobně zabývá tematikou p3-prvků.V úvodu jsou řešeny obecné vlastnosti těchto prvků a práce poté navazuje na dusík - jeho výskyt, vlastnosti, reakce, využití
  3. Kovalentní vazba příklady. Pasivní vazby zahrnují tření. V tomto videu se podíváme na to, jak uvolňovat pasivní posuvnou vazbu, jaký je rozdíl mezi třecí a tečnou silou a jaké pohybové stavy mohou nastat Koordinačně kovalentní vazba, či také vazba dativní, donor-akceptorová je kovalentní vazba mezi donorem elektronu (ligand) a akceptorem
  4. Koordinační vazba. Koordinační vazba neboli koordinačně-kovalentní vazba je vazba vznikající v komplexních sloučeninách. V počátcích koordinační chemie bylo předpokládáno, že tato vazba vzniká mezi centrálním atomem (akceptorem elektronováho páru) a ligandy (donorem elektronového páru), čili že jde o sdílení elektronových párů a tedy tvorbu kovalentní vazby.
  5. Lewisovy zásady jsou shodné s Brönstedovými zásadami Při neutralizaci Lewisovy kyseliny Lewisovou zásadou dojde ke vzniku koordinačně kovalentní vazby (názorné ukázky a příklady v hodině, tak si to pak dopište, protože nevím, jak to tu zapsat . Chemická vazba - Chemie - Maturitní otáz
  6. 2 vazby BeH2 2 vazby C2H2 úhel 180o 2 vazby vychází z obou uhlíků (jednou jsou uhlíky propojeny navzájem). Mimo to se mezi nimi váží 2 vazby tvořeny orbitaly py a pz . Vzhledem k jejich piškotovému tvaru, způsobují vazby zvýšenou elektronovou hustotu nad a pod a před a za spojnicí jader atomů, dá se říci,že tvoří.
  7. Vazba koordinačně kovalentní (dativní, donor-akceptorová) N 1s ↑↓ 2s ↑↓ 2p ↑ ↑ ↑ H Celý vazebný el. pár poskytuje pouze jeden atom. 1s ↓ NH4+ H 1s ↓ H 1s ↓ H+ 1s 5. Kovy a kovová vazba Prvek je kovem, jestliže: počet elekt. jeho nejvyšší zaplňované vrstvy ≤ číslu periody, v níž se prvek nachází..

vazba koordinačně kovalentní A) je vždy slabší než vazba kovalentní H 2 SO 4 b) NH4 + c) H 3 O + d) H 2 S b,c co s uvedených tvrzení platí pro koordinační (komplexní) sloučeniny přechodných prvků. Jednoduchá kovalentní vazba, pevná (malá délka vazby), splynutím AO 1s → sigma vazba kyseliny a zásady vzniká koordinačně kovalentní vazba. (NH4) 2. CO. 3 → 2NH. 3 + CO. 2 + H. 2. O (t) CaCO. 3 - vápenec, vyskytuje se ve 2 modifikacích: kalcit a aragonit - křída - CaCO. 3. vzniklý ze schránek živočichů. NH4+ (CrO4)2-, křížem zapíšeme čísla nábojů - (NH4)2CrO4. (dnes vazby koordinačně kovalentní). V té době byl připraven značný počet koordinačních sloučenin a jejich studium bylo prováděno především chemickými metodami. Wernerova teorie nedovedla vysvětlit existenci vazeb dvojího typu Podstata acidobazických reakcí Vzájemné reakce kyselin a zásad Kyseliny = acidum Zásady = báze. Protolytické rovnováhy ustavují se v soustavách, kde při reakci dochází k odevzdávání a přijímání protonů př. 1.disociace kys.octové ve vodě CH3COOH + H2O H3O+ + CH3COO-2.disociace amoniaku ve vodě NH3 + H2O NH4+ + OH-. Brönstedova teorie kyselin a zásad Každou. Kationty přechodných prvků jsou donory prázdných (vakantních ) orbitalů a umožňují vznik koordinačně kovalentní vazby s ligandy (jednoduché nebo složité anionty, příp. neutrální molekuly jako donory volných elektronových párů). Ze základních prvků - kovů mají tuto vlastnost hliník, příp. berylium

a) V kationtu NH4+ je koordinačně kovalentní vazba N─H delší než ostatní vazby N─H. b) Kation NH4+ obsahuje jeden volný elektronový pár. c) Kation NH4+ může být přítomen i v solích organických kyselin. d) V kationtu NH4+ jsou tři kovalentní a jedna iontová vazba. 205. Vyberte nesprávné tvrzení. a) Kyslík v H3O+ je. homolýza - vznikají radikály, symetrické štěpení vazby. heterolýza - vznikají ionty. vznik nových vazeb - kovalentní, koordinačně kovalentní, iontová. současné štěpení a vznik vazeb - přenos atomů nebo atomových skupin - substituce, adice, eliminace, přesmyky Podle reagujících částic. rce molekulov - na jejich vzniku se podílí donor - akceptorová (koordinačně - kovalentní) vazba Každá komplexní částice se skládá z centrálního atomu, na kterém jsou vázány ligandy (atomy, ionty, neutrální molekuly).- např.: komplexní kation [Cu(H2O4]2+ - centrální atom - Cu , ligand - molekuly H2 (viz též Koordinačně kovalentní vazba). Komplexní sloučeniny, koordinační sloučeniny (komplexy) mohou být molekuly nebo ionty, které obsahují centrální částici, atom nebo ion, na kterou jsou koordinační kovalentní vazbou vázány ligandy ; Ferrocen . Koordinační číslo - Wikiwan ; Ferrocene - Wikiped Rozhodni, zda jde o prvek, molekulu, popř. sloučeninu a urči počet atomů a prvk Sloučeniny halogen Křížovka - Bez tajenky:-D.. - Chemická vazba - vazebná energie, disociační energie, kovalentní vazba, vazebné elektrony, polarita chemické vazby, elektronegativita, nepolární vazba, polární vazba, vazba koordinačně kovalentní

PPT - Tento projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpočtem ČeskéSoubor prezentací: CHEMIE PRO I

Chemická vazba.doc, CH - Chemie - - unium.c

Aplikovaná chemie 2. Tento text byl stažen ze serveru Seminárky.cz (www.seminarky.cz) Seminárky.cz - když máte něco do školy λ = v = frekvence m·vp λ = vlnová délka • Heisenbergův princip neurčitosti (1926) p = hybnost h x = délka Δx Δp = 4π Modely atomu Rutherford (1911) - jádrový model atomu (planetární) - atom je částice, která je v jádru kladně nabitá. Vazba je velmi silná, pokud jsou ve dvojici elektronů spiny antiparalelní. Vazby se mohou účastnit jen elektrony z vnější a ne zcela nasycené slupky. V případě této vazby není elektrický náboj v molekule rozložen symetricky a molekula má tak charakter dipólu. K čistě kovalentní vazbě dochází např. v molekule H 2

Koordinační vazba - Wikiwan

Koordinační vazba (koordinačně kovalentní) za zvláštní typ kovalentní vazby se považuje vazba koordinačně kovalentní . oba elektrony zprostředkovávající vazbu poskytuje jeden z vážících se atomů - to je možné pouze u atomů, které mají volný elektronový pár - tj. pár valenčních elektronů dosud se neúčastnící. Kovalentní vazba • dochází ke sdílení elektronového páru oběma atomy H ↑↓H obr. č.12 Sdíleníelektronů Elektrony chemické vazby. Kovalentní vazba Rozdělení • podle výskytu hustoty vazebného elektronového páru • podle násobnosti vazeb • podle polarity. Překryv s a p orbitalu. Překryv dvou p orbitalů 1 KOMPLEXOTVORNÉ REAKCE RNDr. Milan Šmídl, Ph.D. Cvičení z analytické chemie ZS 2014/2015 Komplexní sloučeni.. Hydronium (též hydroxoniový ion či hydroxoniový kationt) je označení pro ion H 3 O +, který vznikne navázáním ionu H + na molekulu vody pomocí koordinačně-kovalentní vazby.Pro tento ion se také používá název preferovaný IUPAC - oxonium nebo přesnější hydroxonium.Hydronium je svou strukturou oxoniový ion a to jeho.

Lewisova teorie - vychází z elektronové struktury - zásada je látka mající volný elektronový pár - kyselina je látka mající volný orbital - neutralizací Lewisovy kyseliny a zásady vzniká koordinačně kovalentní vazba Protolyt Lewisova teorie - vychází z elektronové struktury Kyseliny - látky mající volný orbital. Jsou to především vodné roztoky solí, kyselin a zásad (iontová vazba). Destilovaná voda vs voda z vodovodu Bezpečnost práce Vedení elektrického proudu v elektrolytu a kovu Využití vodivosti elektrolytů Zápisky Vodné roztoky solí, kyselin a zásad vedou elektrický proud Zjištění aniontů těkavých kyselin. 5 Chemická vazba a vlastnosti látek. Vznik, charakteristika a typy chemické vazby, slabé vazebné interakce, Vazba v koordinačních sloučeninách. Slabé vazebné interakce. Amorfní a krystalické látky - jejich fyzikální a chemické vlastnosti v závislosti na chemické vazbě a struktuře