Home

Příčiny zámořských objevů

1. Počátky zámořských objevů. Příčiny, osobnosti, první koloniální říše. Aztékové, Mayové, Inkové. Příčiny objevných plaveb 1. nedostatek drahých kovů - zlato, stříbro - evroé doly byly již vyčerpány, docházelo k vývozu drahých kovů, které byly směňovány za koření a další luxusní zboží z Orient Dj/SP/Příčiny a důsledky zámořských objevů. Doplňte pojmy na správná místa na základě principů kauzality (příčiny - důsledek Historie geografických objevů popisuje pět tisíc let lidského úsilí poznat planetu, na které žije.V tomto dlouhém časovém úseku se střídala období usilovné snahy o poznání s obdobími klidnějšími, v jejichž průběhu se nesmazatelně zapsala do dějin dlouhá řada jmen.. K posouvání geografického obzoru vedla lidstvo řada motivů (obchodních, mocenských. VY_32_INOVACE_01_Příčiny a průběh zámořských objevů_09 Autor: Rostislav Šarman Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.240 PŘÍČINY ZÁMOŘSKÝCH CEST. hledání nových území; hledání nových obchodních cest do Indie a Číny (Arabové chtějí nepřiměřený poplatek za průchod jejich územím po Hedvábné stezce po tom, co roku 1453 dobyli Konstantinopol); hledání nových zdrojů surovin (např. zlata); růst poptávky po luxusním zboží (porcelán, hedvábí, koření, vyšívané koberce, kovy.

Hospodářské příčiny a průvodní znaky zámořských objevů. Kupecký kapitál. Při zrodu i v průběhu zámořských cest sehrál důležitou roli kupecký kapitál. Rychle se rozvíjející výroba v západní Evropě si vyžadovala hledání nových odbytišť, stejně tak ale bylo nutné pro její další rozvoj najít nové zdroje. Příčiny objevných plaveb. 1. až po nadšení z objevů. Dalším předpokladem pro uskutečnění zámořských objevných plaveb byl pokrok ve vědě a technice. Objevovaly se první teorie o tom, že Země má tvar koule, že to není žádná plovoucí deska. V loděnicích byly vyráběny nové typy lodí, které se mohly. Prezentace seznamuje žáky s obdobím zámořských objevů. Slouží k vizualizaci učiva a také jako zápis do sešitu. Závěrečné úkoly mají jednak upevnit získané poznatky a také podnítit žáky k další samostatné práci s tématem. Zámořské objevy. Příčiny definují příčiny a průběh zámořských objevů, popisují příběh zániku aztécké říše, využívají vlastní fantazii k dokreslení aztéckého kalendáře. Délka: 45 minut. Postup: 1. Učitel nastíní žákům téma dnešní hodiny - zámořské objevy. Na zopakování použije text a nechá dvojice zodpovědět několik. 3) Jaké byly příčiny zámořských objevů. // PŘÍČINY ZÁMOŘSKÝCH PLAVEB 4) Jaké vynálezy, změny umožnily konání zámořských objevů. Vysvětli slovo astroláb. //OBJEVY, LODĚ 5) Charakterizuj život námořníka na lodi v 5 větách. // ŽIVOT NÁMOŘNÍK

- příčiny zámořských objevů - podmínky realizace objevů - které dva státy se účastnily objevů - španělská objevitelská činnost - kterým směrem Španělé pluli, kteří mořeplavci pluli v jejich službách, kam tito mořeplavci doplul - popíše a demonstruje průběh zámořských objevů, jejich příčiny a důsledky. 1. uvede období a příčiny zámořských objevů 2. popíše přehledně průběh zámořských objevů 3. uvede politické, hospodářské, společenské a kulturní důsledky zámořských objevů pro Evropu a svě

Mezi příčiny zámořských objevů NEPATŘÍ: Zdokonalení lodí - Karavely a Karaky. Zdokonalení kompasu. Snaha poznat Indiány. Rok 1487: Vasco da Gama obeplul celou Afriku a doplul do Indie. Bartolomeo Diaz doplul k jižnímu cípu Afriky a objevil Mys dobré naděje. Piráti potopili flotilu Alžběty I Příčiny zámořských objevů: Zdokonalení stavby lodí, kompas, Turci obsadili Turecko, nové poznatky o zemi a vesmíru Bartolomeo Diaz se chtěl dostat kolem Afriky do Indie. Roku 1487 dosáhl nejjižnějšího cípu Afriky, nazval jej mysem Dobrénaděje. Vasco da Gama Afriku obeplul roku 1498 a dosáhl Indie Roku 1453 dobyli Truci Cařihrad a obsadili Levantu, kde docházelo ke směňování zboží mezi Araby a Evropany (zejména z prostoru dnešní Itálie) Příčiny zámořských objevů byly mnohovrstevnaté: (1) investiční zhodnocování evroé krajiny vyvolávalo relativní nedostatek mincovního drahého kovu, (2) růst životních nároků panovníků, šlechty a městského patriciátu zvedal poptávku po koření, vzácných látkách i jiných materiálech (exotická dřeva.

Zámořské objevy | slideum

PŘÍČINY ZÁMOŘSKÝCH OBJEVŮ Na přelomu 13. a 14. st. vznikla v Asii Osmanská říše. Její turecká vojska ohrožovala Evropu, když postupovala směrem na západ. Válka s Turky omezila obchod s Asií po souši. Proto panovníci podporovali hledání nových cest do Asie. V Evropě se projevil nedostatek zlata a stříbra Příčiny zámořských objevů. Objevné cesty Portugalců a Španělů, střety s indiánskými kulturami. Důsledky zámořských objevů. 10) Problematika 16. a 17. století a 30leté války Reformace a protireformace v Evropě, reformace v českých zemích. Nizozemská revoluce, anglická revoluce. Počátky kapitalismu v Anglii

Zámořské objevy 15. století Autorem práce, pokud není uvedeno jinak, je Mgr. Marie Toncrová Anotace: ukázat cesty mořeplavců, uvést příčiny a důsledky zámořských objevů, vyjmenovat mořeplavce a jejich zásluhy o rozvoj námořnictví a obchodu Autor: Mgr. Marie Toncrová Jazyk: čeština Datum vytvoření: květen 2012 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. popíše a demonstruje průběh zámořských objevů, jejich příčiny a důsledky další materiály k tomuto očekávanému výstupu » Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova: zámořská plavba, Bartolomeo Diaz, Fernando Magalhaes, Kryštof Kolumbus, Vasco da Gama, dějepis, člověk a společnos Transcript Zámořské objevy Zámořské objevy 15. století Autorem práce, pokud není uvedeno jinak, je Mgr. Marie Toncrová Anotace: ukázat cesty mořeplavců, uvést příčiny a důsledky zámořských objevů, vyjmenovat mořeplavce a jejich zásluhy o rozvoj námořnictví a obchodu Autor: Mgr. Marie Toncrová Jazyk: čeština Datum vytvoření: květen 2012 Vzdělávací oblast. VY_32_INOVACE_23-01 Zámořské objevy 1/ Obecná východiska Význam zámořských objevů Měly zásadní ekonomický, politický a kulturní význam pro celý svět Velký civilizační zlom - považováno za konec středověku Dovoz drahých kovů - pokles ceny hodnoty peněz - cenová revoluce Evropa zahájila své získávání dominantního postavení ve světě Její moc a vliv. Příčiny zámořských objevů. Objevné cesty Portugalců a Španělů, střety s indiánskými kulturami. Důsledky zámořských objevů. 9) Problematika 16. a 17. století a 30leté války Reformace a její představitelé. Reformace a protireformace v Evropě, reformace v českých zemích

1. Počátky zámořských objevů. Příčiny, osobnosti, první ..

- definují příčiny a průběh zámořských objevů, - popisují příběh zániku Aztécké říše, - využívají vlastní fantazii k dokreslení aztéckého kalendáře. DÉLKA: 45 minut POMŮCKY: - Pracovní text a mapa - viz bod 1 - kniha Slavné dny 50+2 příběhy, které psaly historii - pojmy - viz bod Věkem zámořských objevů je míněno období od začátku 15. století do poloviny 16. století.Během těchto 150 let bylo podniknuto mnoho zámořských cest a učiněno hodně nových objevů. Evropané přicházeli do kontaktu s jinými společnostmi a jejich kulturami. Plavby po moři přinesly mnoho nových zeměpisných objevů, které přispěly mimo jiné k přesnějšímu.

příčiny: • obchod - přerušení obchodních cest po souši (pád Cařihradu) => hledání nových obchodních cest • hledání nových odbytišť, nových nalezišť drahých kovů (zlaté nebo stříbrné mince) • touha po poznání, objevů, rozšiřování náboženství (humanismus Příčiny a průběh zámořských objevů. Významní mořeplavci. Objevení Ameriky. Důsledky pro domorodé civilizace v Americe. Důsledky objevů pro Evropu z hlediska ekonomického, kulturníhoZámořské objevy15.-16. stoletícíl: objevit nové země nebo poznat blíže oblasti, kam noha křesťana vstupovala jen náhodněhlavním důvodem nebyla touha po dobrodružství, ale. Příčiny. hledání nových obchodních cest kvůli přerušení spojení s Čínou (Turci chtějí nepřiměřený poplatek za průchod) hledání nových zdrojů surovin (zlato) Důsledky zámořských objevů. cenová revoluce (způsobena přílivem zata a stříbra Důsledky zámořských objevů 1) Cenová revoluce - příliv drahých kovů = inflace = postižena je šlechta a chudina - odkázána na milodary - peníze v rukou bankéřů a obchodníků - půjčují i králi - nevrací je - vyhlášen státní bankrot - poškození věřitelů (židé

Zámořské objevy - Wikipedi

  1. Důsledky zámořských objevů. Z následující stránky si stáhněte prezentaci Důsledky zámořských objevů.pptx: Co byly největší příčiny vymírání původního amerického obyvatelstva? Do mailu mi napište krátké zamyšlení, kde rozeberete klady a zápory zámořských objevných plaveb
  2. 1. Jednou z příčin zámořských objevů bylo zamezení cest do Orientu Tatary NE Vpád Turků ne Tatarů na Blízký východ a do Evropy ohrozil obchod s Orientem po souši. Proto se hledaly nové, bezpečnější cesty po moři. 2. Bartolomeo Diaz doplul na jižní cíp Afriky (mys Dobré naděje) ANO 3
  3. Příčiny a předpoklady zámořských objevů - Od počátku 15. do poloviny 16. století se uskutečňovaly velké zámořské cesty a objevy, které přinesly jeden z největších zlomů v evroýc..
  4. Člověk a společnost (Dějepis): Žák popíše a demonstruje průběh zámořských objevů, jejich příčiny a důsledky Zařazení dle RVP G: Člověk a společnost (Dějepis): Žák porozumí důsledkům zámořských objevů, jež vedly k podstatným hospodářským i mocensko-politickým změnám Cíl lekce
  5. Jednou z příčin zámořských objevů bylo zamezení cest do Orientu Tatary ANO NE Bartolomeo Diaz doplul na jižní cíp Afriky (mys Dobré naděje) ANO NE Roku 1592 objevil Kryštof Kolumbus Ameriku ANO NE Ameriku objevil Amerigo Vespucci ANO NE.

Zámořské objevy :: Výpisky pro gymnázi

příčiny a důsledky zámořských objevů. koloniální velmoci. náboženská reformace. humanismus. 10. České země za vlády Habsburků. 1) Počátky zámořských objevů. Příčiny, osobnosti, první koloniální říše. Aztékové, Mayové, Inkové. ----- 2) Nové objevy a nové koloniální mocnosti - Nizozemí, Anglie, Francie - proměny mapy světa. Shrnutí výsledků a důsledků zámořských objevů Příčiny a důsledky zámořských objevů 11. Třicetiletá válka a české dějiny 12. Reformace, protireformace, barokní kultura 13. Osvícenství v Evropě a českých zemích 14. Vznik a vývoj USA do konce první světové války 15. Velká francouzská revoluce a Napoleonova Evropa 16. České země v 19. a 20. století 17. První.

• ekonomické příčiny zámořských objevů, pokrok ve stavbě lodí • 2 evroé státy podílející se na zámořských objevech • jména 4 nejvýznamnějších mořeplavců a co dokázali • vyspělé indiánské civilizace zničené Španěly • 3 plodiny nebo zvířata, která se dostala díky zámořským objevům do Evrop Příčiny zámořských objevů Cesty do Asie Předkolumbovské civilizace Důsledky zámořských objevů Opakování - zámořské objevy 7. 8 n LV - vztahy mezi kulturami EP - různé způsoby života KD - jedinečnost každého jedince JE - kořeny a zdroje evroé historie Ze - práce s mapo popíše a demonstruje průběh zámořských objevů, jejich příčiny a důsledky další materiály k tomuto očekávanému výstupu » Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova: zámořské objevy, odlišnost, středověk. Druh učebního materiálu: Zadání problému: Druh interaktivity: Aktivita: Cílová skupina.

Příčiny a důsledky zámořských objevů 12. Třicetiletá válka a české dějiny 13. Dějiny Anglie 14. Osvícenství v Evropě a českých zemích 15. Vznik a vývoj USA do konce první světové války 16. Velká francouzská revoluce a Napoleonova Evropa 17. České země v 19. a 20. století 18. První světová válka 19 Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /data/web/virtuals/287/virtual/www/domains/materialy-do-skoly.cz.

jmenovat příčiny a důsledky zámořských objevů objasnit postavení českého státu uvnitř habsburské monarchie jmenovat příčiny třicetileté války, pochopit její důsledk * Důsledky zámořských objevů *1) rozvoj dálkového obchodu mezi koloniemi a Evropou- do Evropy se dovážely drahé kovy, drahokamy, perly a tabák - z Indie koření, bavlna; z Číny hedvábí a porcelán; z Afriky slonovina, zlato a otroci - z Evropy se vyvážely potraviny (pivo) a látk Žák popíše a demonstruje průběh zámořských objevů, jejich příčiny a důsledky A indikátory 1. žák uvede období a příčiny zámořských objevů 2. žák popíše průběh zámořských objevů 3. žák uvede důsledky zámořských objevů pro Evropu a svět A je jasno! Tož to byla ale fuška sestavit takové indikátory, co (příčiny zámořských objevů, portugalské a španělské objevné plavby (Vasco da Gama, Kryštof Kolumbus, Fernao Magalhaes), likvidace indiánských říší a kolonizace Ameriky, pronikání do Arktidy a Tichomoří (V.Bering, J.Cook), postupné podmaňování Asie a Afriky - obchod s otroky

Zámořské objevy - Webzdarm

Kategorie: Dějepis Typ práce: Seminárky/referáty Škola: Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace, Opava Charakteristika: Práce se zaměřuje na dvě témata - zámořské objevy a renesanci a humanismus.První část uvádí příčiny zámořských objevů, stručně nastiňuje historii nejstarších i novověkých mořeplaveckých velmocí Anotace Pracovní list opakujeformou testu učivo o objevných plavbách.Součástí je i pracovní list sřešením testu. Autor Mgr. Jana Jančová (Autor), duben 2011 Jazyk Čeština Očekávaný výstup Popíše a demonstruje průběh zámořských objevů, jejich příčiny a důsledky Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova Kryštof Kolumbus, Amerika, astroláb.

• příčiny zámořských objevů, portugalské a španělské objevné plavby (V.da Gama, K.Kolumbus, F.Magalhaes) • likvidace indiánských říší a kolonizace Ameriky, pronikání do Arktidy a Tichomoří (V.Bering, J.Cook Obecné dějiny novověku Ia) - cvičení. PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D. 1) Úvod: vymezení problému 2) Počátky nového věku (příčiny, průběh a důsledky zámořských objevů, renesance, reformace a počátek budování koloniálních říší

dějepis.co

D-9-5-03 popíše a demonstruje průběh zámořských objevů, jejich příčiny a důsledky . D-9-5-04 objasní postavení českého státu v podmínkách Evropy rozdělené do řady mocenských a náboženských center a jeho postavení uvnitř habsburské monarchie (Příčiny a podmínky zámořských objevů, plavby Portugalců a Španělů, významní objevitelé, střet civilizace Nového světa s evroými dobyvateli, hospodářské důsledky zámořských objevů) 13. Evroý vývoj v 15. - 16. století (Vznik renesance a humanismu, spojitost těchto proudů s reformací, německá reformac příčiny a důsledky zámořských objevů, charakterizuje dobový životní styl. Vrcholný středověk Venkov Města Stoletá válka Anglie a válka dvou růží Papežské schizma Východní a střední Evropa Pyrenejský poloostrov Osmanská říše Objevné plavby Důsledky objevných plaveb Poslední Přemyslovc Transcript ZÁMOŘSKÉ OBJEVY Snímek 1-15 - 10 min ZÁMOŘSKÉ OBJEVY 15 století Vrcholný středověk Doba humanismu a renesance = touha po poznání ,vědění Pravý opak gotiky Příčiny zámořských objevů - 1) Hledání nové cesty do Orientu = ASIE 2) Touha po zlatě a stříbře 3) Touha po poznání a vědění = HUMANISMUS 4) Zdokonalení kompasu + astroláb 5) Nové typy.

Slavné dny pro ZŠ: Den, kdy začal zánik říše Azték

5.3 popíše a demonstruje průběh zámořských objevů, jejich příčiny a důsledky 5.4 objasní postavení českého státu v podmínkách Evropy rozdělené do řady mocenských a náboženských center a jeho postavení uvnitř habsburské monarchie 5.6 objasní příčiny vzniku třicetileté válk popíše a demonstruje průběh zámořských objevů, jejich příčiny a důsledky Žák: Husitské hnutí zhodnotí význam Husovy osobnosti vysvětlí příčiny husitského hnutí, popíše průběh a zhodnotí jeho výsledky na mapě ukáže místa nejvýznamnějších husitských bojů charakterizuje poměry v českých zemích v dob vysvětlí příčiny, průběh a důsledky české reformace; vysvětlí hlavní myšlenky mistra Jana Husa; porovná cíle reformace a protireformace; popíše náboženské rozdělení Evropy v 15. století a jeho důsledky; uvede období, příčiny a důsledky zámořských objevů; popíše průběh zámořských objevů Výstup, D-9-5-03, Žák popíše a demonstruje průběh zámořských objevů, jejich příčiny a důsledky A indikátory Standardů 1. žák uvede období a příčiny zámořských objevů 2. žák popíše průběh zámořských objevů 3. žák uvede důsledky zámořských objevů pro Evropu a svě žák vysvětlí příčiny zámořských objevů historie a současnost Ameriky žák pohovoří o tom, co pozitivního a negativního nám přineslo objevení Ameriky žák zhodnotí význam původních obyvatel Ameriky žák pohovoří o možnostech budoucího vývoje ( vztahy západ - orient, USA - terorismus) VT-aktuality interne

ZŠ STRÁŽ - Vitamíny pro námořníky

Zámořské objevy a evroý kolonialismus (příčiny zámořských objevů, portugalské a španělské objevné plavby (V. da Gama, K. Kolumbus, F. Magalhaes), likvidace indiánských říší a kolonizace Ameriky, pronikání do Arktidy a Tichomoří (V. Bering, J. Cook), postupné podmaňování Asie a Afriky - obchod s otroky, Důsledky zámořských objevů • kladné • Význam pro poznání světa (nová území, obchodní trasy, obchodní partneři, rostliny, zvířata) • Objevení vyspělých civilizací - význam pro obchod, nové technologie • Objevení nevyspělých civilizací -> rozšíření území, kolonie, bohatství • Nové zdroje drahých kovů a surovin - zlevněn Test vyzkoušen 3018 krát, průměrný výsledek je 76.6%. Mezi příčiny zámořských objevů NEPATŘ Oslnivý lesk drahého kovu sem přitahuje zámořské dobrodruhy jako magnet. Zlato a slonovina patří mezi nejdůležitější zdroje příjmů království Monomotapa ( označované i jako Mwene Mutapa), který. Mezi příčiny zámořských objevů NEPATŘ Zámořské objevy jsou rozšířením k základní hře Osadníků z Katanu, přinášejícím hned několikero herních mechanik a spoustu nových komponent. V tomto rozšíření se odvážní plavci a objevitelé.. Video: 10

Zámořské objev

Věkem zámořských objevů je míněno období od začátku 15. století do poloviny 16. století. Během těchto 150 let bylo podniknuto mnoho zámořských cest a učiněno hodně nových objevů. Evropané přicházeli do kontaktu s jinými společnostmi a jejich kulturami. Plavby po moři přinesly mnoho nových zeměpisných objevů, které přispěly mimo jiné k přesnějšímu. 4.1.1 Virginie.................................................................................59 4.1.2 Marylan

Hrdinové zámořských objevů Autor: Milan Holeček Práce popisuje průběh objevitelských expedic a rovně osudy italských, anglických, francouzských, německých, španělských, portugalských, ruských, holandských, skandinávských, amerických i českých cestovatelů v období od středověku do první. Transcript ZÁMOŘSKÉ OBJEVY Snímek 1-15 - 10 min ZÁMOŘSKÉ OBJEVY 15 století Vrcholný středověk Doba humanismu a renesance = touha po poznání ,vědění Pravý opak gotiky Příčiny zámořských objevů - 1) Hledání nové cesty do Orientu = ASIE 2) Touha po zlatě a stříbře 3) Touha po poznání a vědění = HUMANISMUS 4. Příčiny zámořských objevů. Dobu od počátku 15. st. do pol. 16. st. můžeme označit jako období zlomu v dějinách. Přispěl k tomu opětovný růst populace v celé Evropě, rozvoj řemesel a obchodu. Již existuje KUPECKÝ KAPITÁL a objevuje se hledání nových odbytišť, surovin a nových prostředků Význam zámořských objevů a důsledky objevů: důsledky pro výrobu, obchod, peněžnictví, politický a kulturní vývoj Evropy; hospodářství: příliv zlata a stříbra ze zámoří (zisk za nižší náklady než v Evropě - zvláště ve španělském Peru a Mexiku) - pokles hodnoty peně

5.5.1 Vzdělávací obor - Dějepis - Objevy a dobývání ..

Zámořské objevy - Středověk — testi

Žák popíše a demonstruje průběh zámořských objevů, jejich příčiny a důsledky. Žák chápe proměnu umělce v období renesance a zná některé významné renesanční umělce a učence. Předchozí znalost z obsahu předmětu. Předchozí turistická zkušenost s renesančními památkami Popíše a demonstruje průběh zámořských objevů, jejich příčiny a důsledky Vysvětlí nové myšlenky žádající reformu církve včetně reakce církve na tyto požadavky Objasní postavení českého státu v habsburské monarchiepodmínkách Evropy rozdělené do řady mocenských a náboženských center a jeho postavení uvnit Historie velkých zámořských cest a objevů - zhruba od počátku 15. století přinesla jeden z největších zlomů v evroých, ale i světových dějinách. Jejich prostřednictvím přišla Evropa do dlouhodobého kontaktu s odlišnými civilizacemi a jejich kulturami

průběh zámořských objevů, jejich příčiny a důsledky. Orientuje se na zeměpisné mapě, najde cesty španělských i portugalských mořeplavců a zdůrazní objev nového kontinentu Ameriky. Zámořské objevy a počátky dobývání světa. VMEGS - objevujeme Evropu a svět. Orientace na mapě světa 3. Doba velkých zámořských objevů: • Pronikání Portugalska do Afriky: • Bartolomeo Díaz. • Vasco da Gama. • Španělské pronikání západní směrem. • Kryštof Kolumbus. • Americo Vespucci. Portugalské a španělské zeměpisné objevy • Dobývání a vyvrácení civilizací Nového světa. • Cortéz a Aztékové D-9-5-03 popíše a demonstruje průběh zámořských objevů, jejich příčiny a důsledky popíše a demonstruje průběh zámořských objevů, jejich příčiny a důsledky Bílá hora, Jednota Bratrská a Jan Amos Komenský Zámořské objevy Jiří z Podebrad, Jagelonci, Habsburkové D-9-5-04 objasní postavení českého státu v. zámořských objevů, jejich příčiny a důsledky Objasní okolnosti vzniku novověku Seznámí se s pojmem humanismus (návrat k antice) a jeho odrazem v kultuře, myšlení a životě lidí - renesanci Poznává důvody a význam objevných plaveb, důsledky proniká

Světové dějiny/Zámořské objevy a jejich důsledky - Wikiknih

- popíše průběh zámořských objevů, jejich příčiny a důsledky - vysvětlí pojmy reformace a protireformace, popíše průběh reformace v Německu, Francii a Anglii - objasní postavení Českého státu v nábožensky rozdělené Evropě a v rámci Habsburské monarchie - zhodnotí význam osobnosti Rudolfa II. pro Prah Raný novověk, zámořské objevné plavby, jejich příčiny a důsledky Anotace DUM Prezentace se zabývá zámořskými objevnými plavbami, jejich příčinami, průběhem a důsledky. James Cook - Austrálie Význam a přínos zámořských objevů Velký příliv zlata do Evropy ze zámoří - inflace Změna produktů dálkového. • žák popíše a demonstruje průběh zámořských objevů, jejich příčiny a důsledky • žák objasní postavení českého státu v podmínkách Evropy rozdělené do řady mocenských a náboženských center a jeho míst VY_32_INOVACE_01_Příčiny a průběh zámořských objevů_09; VY_32_INOVACE_02_Důsledky zámořských objevů_09; VY_32_INOVACE_03_Vznik Nizozemí_09; VY_32_INOVACE_04_Vzestup Anglie_09; VY_32_INOVACE_05_Francouzské náb. války_09; VY_32_INOVACE_06_Český stát a Praha za Rudolfa II._09; VY_32_INOVACE_07_Česká předbělohorská. příčiny a důsledky zámořských objevů; primární a sekundární koloniální velmoci a jejich objevitelská činnost; náboženská reformace; 10. České země za vlády prvních Habsburků. okolnosti nástupu Habsburků; Ferdinand I., Maxmilián II., Rudolf II., Matyáš; česká fáze třicetileté válk

Malinový svě

předchůdci velkých zeměpisných objevů, příčiny a předpoklady objevných cest. objevné cesty 15. a 16. století, vznik španělské a portugalské koloniální říše. důsledky zámořských objevů, přesun hospodářských a kulturních center v Evropě. Vývoj v Evropě v období pozdního středověku, reformac zámořských objevů) 11. Reformace a katolická reforma (předchůdci reformace, příčiny reformace, významní reformační Evropa a islám - stýkání a potýkání (příčiny a důsledky arabské expanze, islám a arabská kultura, příčiny a důsledky křížových výprav, seldžučtí a osmanští Turci v zápase s. Zámořské objevy Popise a demonstruje průběh zámořských objevů, jejich příčiny a důsledky Proměny západní Evropy v 16. století Doloží na příkladech z evroých dějin projevy absolutismu Třicetiletá válka Objasní příčiny a důsledky vzniku třicetileté války a posoudí její důsledk zhodnotí význam zámořských objevů posoudí motivy reformačního hnutí a vliv na jednotlivé evroé země posoudí historický význam turecké expanze pro vývoj východní Evropy a Malé Asie Renesance a humanismus Zámořské objevy Reformace a protireformace Evropa 16. století; absolutismus vs a) Příčiny a technické předpoklady zeměpisných objevů, hlavní objevné cesty; b) Významné mimoevroé civilizace v oblastech zámořských objevů (říše Inků, Azteků atd.); c) Vznik prvních koloniálních říší; d) Kolonialismus 19. století. 7. Velké revoluce přelomu 18. a 19. století a napoleonské válk

Zámořské plavby - Digitální učební materiály RV

Zámořské objevy 15. století Autorem práce, pokud není uvedeno jinak, je Mgr. Marie Toncrová Anotace: ukázat cesty mořeplavců, uvést příčiny a důsledky zámořských objevů, vyjmenovat mořeplavce a jejich zásluhy o rozvoj námořnictví a obchodu Autor: Mgr. Marie Toncrová Jazyk: čeština Datum vytvoření: květen 2012. - popíše a demonstruje průběh zámořských objevů, jejich příčiny a důsledky - objasní pojem reformace, její příčiny a cíle, protireformace (vymezí význam husitské tradice pro český politický a kulturní život) - konkretizuje podstatu pojmů absolutní moc, absolutismu D-9-5-03.2 •popíše průběh zámořských objevů •třicetiletá válka a její důsledky pro Evropu D-9-5-03.3 •uvede důsledky zámořských objevů pro Evropu a svět •české stavovské povstání, Bílá hora ajejí důsledky, česká emigrace a odboj D-9-5-04 •objasní postavení českého státu VI. Novověk (tradičně 1492 - asi 1914) A. Časové vymezení a obecná charakteristika novověku Novověká epocha lidských dějin sahá od přelomu 15. a 16. století až do moderní doby: jako tradiční počáteční datum se nejčastěji uvádí rok 1492, kdy mořeplavec Kryštof Kolumbus objevil pro Evropany Ameriku zámořských objevů, jejich příčiny a Objevujeme Evropu a svět: důsledky objasní postavení českého státu v podmínkách Evropy (mocenská a náboženská centra) pochopí postavení českého státu uvnitř Habsburské monarchie Pozdní středověk renesance, humanismus reformac

-popíše a demonstruje průběh zámořských objevů, jejich příčiny a důsledky -popíše rozvoj českého státu za vlády posledních Přemyslovců a Lucemburků -pochopí a vysvětlí příčiny, průběh a výsledky české Reformace a její doznívání v době poděbradské -počátky českého stavovského státu za Jagellonc Příčiny stoleté války - průběh stoleté války - povstání Ettiena Marcella, jacquerie, povstání Wata Tylera - Století zámořských objevů, Praha 1959 JANÁČEK, J., Kolumbovi dědici, Praha 1962 KAŠPAR, O., Zámořské objevy a jejich ohlas v českých zemích, Praha 199 Příčiny, průběh, výsledky a důsledky velkých zámořských objevů. Hospodářské a sociální změny v období raného novověku, rozmach obchodu Žák objasní okolnosti vzniku třicetileté války a posoudí její důsledky Kapitoly z mezinárodního vývoje 15.-16. století (stručný přehled; dl - popíše průběh, příčiny a důsledky zámořských objevů - významné lokality ukáže na mapě. Raný novověk (15. až 16. století) - hospodářské a společenské změny v raném novověku - renesance a humanismus - objevné cesty - reformace - Z, Vých. k občanství, ČJ, VV, HV, Př, M, F. Pomůcky: učebnice a. Velký věk zámořských objevů započatý na konci 15. století přinesl Evropanům obrovské bohatství a nové znalosti. Námořníci ale mnohdy za odvážné výpravy platili tou nejvyšší cenou. Důvod kurdějí totiž lékařům dlouho unikal Příčiny zámořských objevů. Dobu od počátku 15.. Tyto stránky jsou určeny všem, kdož se zajímají o historii a výsledky námořní plavby, zejména pak těm, kteří se o její dobré výsledky a pověst zasloužili svojí prací na námořních lodích