Home

Občanský zákoník plot mezi pozemky

Další požadavky na stavbu plotu nalezneme v zákoně č. 89/2012 Sb. - občanský zákoník. Nový občanský zákoník ustanovuje pojem rozhrada jako označení pro plot kovový, betonový, dřevěný, nebo třeba živý, ale i pro zídku, mez, strouhu, stromořadí, cestu, nebo jiné přírodní ohraničení či ohraničení umělé Může jít například o uměle vytvořenou bariéru (plot či zeď mezi sousedními pozemky), ale také o bariéru vzniklou přirozeně (potok, brázda, stromy). Pojem rozhrada podrobně upravuje občanský zákoník (NOZ), konkrétně § 1024-1028

Z hlediska vlastnictví občanský zákoník říká, že rozhrady mezi pozemky jsou mezi sousedy společné tehdy, nachází-li se na hranicí dvou sousedních pozemků a leží-li na obou pozemcích. Takovéto ploty či zídky jsou dle práva spoluvlastnictvím obou sousedů, bez ohledu na to, kdo je vybudoval Nový Občanský zákoník ze dne 1.7. 2021 zní tak, že rozhrady mezi sousedními pozemky jsou společné. Společnou zeď může každý za sousedů užívat do její půlky, ale nesmí nijak ohrozit půlku zdi souseda Ať už vy sami potřebujete vytyčení hranic pozemku kvůli stavbě oplocení, dodržení nutného odstupu stavby od hranice parcely nebo pro účely koupě či prodeje, sepsali jsme pro Vás novinky podle Nového občanského zákoníku (NOZ).. Hranice pozemku. Nový občanský zákoník přistupuje k celé záležitosti okolo určování hranic pozemku s velkou mírou důrazu, který klade. Obnovení zídky (či vybudování jiného oplocení) se pak můžete domáhat rovněž tehdy, hrozí-li (v důsledku zřícení zídky), že se hranice mezi pozemky stane neznatelná (§ 1026 nového občanského zákoníku)

To, jak vysoký plot si postavíte, případně z jakého materiálu, záleží jen a jen na vás a nikdo vám v tom nesmí bránit - ani sousedé, kterým se to třeba nemusí líbit. V minulosti byla maximální povolená výška plotu 180 centimetrů, kdy vám stačilo získat na stavebním úřadě pouze územní souhlas, což nebyl. Právní režim oplocení pozemků Český právní řád zajímavým způsobem upravuje to, jak třeba právně kvalifikovat oplocení pozemků, a jakým právním režimem se oplocení řídí. Zdá se rovněž, že důsledky, ke kterým tato regulace vede, jsou do určité míry nepraktické, či alespoň nesystémové Hranici mezi pozemky může tvořit nejen oplocení, ale i zídka, živý plot, strouha nebo mez. Občanský zákoník pro tyto hranice zavedl termín rozhrada. Když se k vlastnictví rozhrady nikdo nemá, považuje se za společnou. Každý pak musí udržovat svoji polovinu. U plotu se ale většinou ví, kdo je vlastníkem Způsobila-li movitá věc na cizím pozemku škodu, může ji vlastník pozemku zadržet, dokud neobdrží jinou jistotu nebo náhradu škody. § 1016 (1) Plody spadlé ze stromů a keřů na sousední pozemek náleží vlastníkovi sousedního pozemku. To neplatí, je-li sousední pozemek veřejným statkem Pro oplocení do veřejných prostranství jsou stanoveny podrobné regulativy. Naproti tomu pro oplocení mezi pozemky je stanovena pouze maximální výška 2 metry - a ani ta se nemusí uplatnit v případě tzv. společně řešených celků (tj. jednotně koncipovaných souborů staveb)

Jaký plot mezi sousedy z pohledu zákona? WOODCOTE Stavebnin

Rozhrada: Komu patří plot a co dělat, když na pozemku

 1. Nový občanský zákoník (NOZ) upravuje i pravidla pro užívání a údržbu předmětu, který přímo k oddělení hranic pozemků slouží. Nazývá jej rozhradou, kterou může být plot, živý plot, zeď atd. Rozhrada je ve spoluvlastnictví a povinnost údržby se tudíž vztahuje na oba majitele pozemků, které odděluje
 2. Soused může po vlastníkovi sousedního pozemku požadovat, aby se zdržel sázení stromů v těsné blízkosti společné hranice pozemků. Platí, že stromy, které dorůstají více než 3 metry, musí být od společné hranice pozemků vzdáleny 3 m. SOUSEDŮV NEBO VÁŠ ŽIVÝ PLOT MÁ SMŮLU! Nový občanský zákoník má 3 081.
 3. Jak řešit opravu tohoto plotu, když to soused odmítá a plot je prokazatelně v havarijním stavu, ptá se čtenář Jindřich. Vžité pravidlo už roky neplatí Dříve platilo, že vlastníkovi pozemku patří plot, který je po jeho pravé ruce při pohledu od veřejné komunikace
 4. Pozemek nesmí být upraven tak, aby sousední pozemek ztratil náležitou oporu, ledaže se provede jiné dostatečné upevnění. § 1019. Vlastník pozemku má právo požadovat, aby soused upravil stavbu na sousedním pozemku tak, aby ze stavby nestékala voda nebo nepadal sníh nebo led na jeho pozemek
 5. Plot je nepochybně součást pozemku. Dle ustanovení § 506 odst. 1 nového občanského zákoníku je součástí pozemku prostor nad i pod povrchem, stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení s výjimkou staveb dočasných. Součástí pozemku je i to, co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve zdech
 6. Plot mezi sousedy: kdo ho postaví a čí je - a další sortiment klasických, chovatelských, průmyslových, lesnických druhů pletiv a oplocení. Občanský zákoník definuje plot, ze Dříve platilo pro určení toho, který plot je můj, nepsané pravidlo, že vlastníka pozemku je plot po jeho pravé straně
 7. Nejčastěji je mezi dvěma sousedními pozemky plot. Český právní řád však plot řadí do nadmnožiny, které označuje jako rozhrady. Tento pojem zakotvuje občanský zákoník a nemusí jít jen o klasické ploty, ale o cokoli, co od sebe odděluje dva sousedící pozemky

Kdo má stavět plot na pozemku - HomeInCub

 1. Sousede, nesázejte u plotu ty túje, mám pro to rozumný důvod. Sousede, ty stromky si vysaď tři metry od našeho plotu! Je to vcelku častá příčina sousedských sporů. Pan Nývlt se rozhodne vysázet si na svém pozemku hned u hranice s pozemkem pana Nováka túje (nebo jakékoliv jiné stromy). Jenže pan Novák z toho má radost.
 2. Nechala jsem si založit zahradu od profesionálního zahradníka a ten zasadil všechny stromy a větší keře dál od plotu mezi námi a sousedy. Řekl mi, že je to proto, aby pak rostliny nepřerůstaly a neprorůstaly plot a že by se k nim pak ani nedalo dostat, když by bylo třeba ořezat větve. Říkal, že na to existuje nějaké nařízení nebo doporučení, ale když jsem se.
 3. Komu patří plot. Mezi lidmi se stále traduje, že v případě nejasností ohledně vlastnictví plotu patří majiteli pozemku ta část oplocení, která je po jeho pravé ruce při pohledu od veřejné komunikace. Toto pravidlo mělo podle všeho před lety skutečně oporu v zákoně, ale dnes už neplatí
 4. (1) Má se za to, že ploty, zdi, meze, strouhy a jiné podobné přirozené nebo umělé rozhrady mezi sousedními pozemky jsou společné. (2) Společnou zeď může každý užívat na své straně až do poloviny její tloušťky a zřídit v ní výklenky tam, kde na druhé straně nejsou

Pod tímto pojmem si můžete představit vše, co rozděluje dva pozemky ležící vedle sebe. Může jít například o uměle vytvořenou bariéru (plot či zeď mezi sousedními pozemky), ale také o bariéru vzniklou přirozeně (potok, brázda, stromy). Pojem rozhrada podrobně upravuje občanský zákoník (NOZ), konkrétně § 1024-1028 Pojem rozhrada podrobně upravuje občanský zákoník (NOZ), konkrétně § 1024-1028. Dle tohoto zákona mají vlastníci pozemků povinnost udržovat rozhradu v takovém stavu, aby sousedovi. Český právní řád používá pro označení hranice mezi sousedícími pozemky pojem rozhrada. Rozhradou může být cokoli, co odděluje dva pozemky od sebe navzájem. Nemusí se přitom jednat pouze o plot či zeď, ale může se jednat také o meze, strouhy, živé ploty, brázdy, stromořadí a jiné přírodní či uměle vytvořené hranice Oprava rozhrady mezi pozemky ve výlučném vlastnictví obecný zákoník občanský, ve znění pozdějších předpisů (OZO), v souladu s přechodnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (o. z.), a to konkrétně § 3054 o. z., se na její právní režim aplikuje platný občanský zákoník. Rozhrada v sousedských právech čili ploty a zdi. Nově jsou opraveny rozhrady, což jsou hranice mezi pozemky v různé podobě - ploty, zdi, strouhy aj. Zatímco původní úprava tomuto tématu nevěnovala ani jedno ustanovení, v novém občanském zákoníku je o ní pojednáno důkladně

Z hlediska vlastnictví občanský zákoník říká, že rozhrady mezi pozemky jsou mezi sousedy společné, pokud se nacházejí na hranici dvou sousedících pozemků, a pokud leží na obou. Tyto ploty nebo zídky jsou podle práva spoluvlastnictvím sousedů, a to bez ohledu na to, kdo je vybudoval. Je-li však oplocení pouze na jednom z. Zákon č. 89/2012 Sb. - Zákon občanský zákoník

Stavba jako součást pozemku. Klasická a v převážné většinou zahraničních právních řádů respektovaná zásada, podle níž stavby a další konstrukce pevně spjaté s pozemkem nejsou samostatnými věcmi, nýbrž tvoří součást pozemku jako věci hlavní, byla v československém právu nahrazena v roce 1950 zásadou právě opačnou Mezi nejčastější sousedské neshody jistě patří ty, které se točí kolem plotu mezi pozemky. Sousedi často nevědí, kdo je za stavbu plotu zodpovědný, kdo jej má pravidelně. Nový občanský zákoník (NOZ) od 1. ledna 2014 zachovává možnost vlastníka pozemku domáhat se vůči stavebníkovi odstranění neoprávněné stavby, přednostně však stanoví řešení jiné. Platí totiž, že stavba zřízená na cizím pozemku připadá do vlastnictví vlastníka pozemku

V případě, kdy hranice vůbec nebylo možné zjistit, bylo na úvaze soudu, jak hranice mezi pozemky určí. Občanský zákoník z roku 1950 však již úpravu určení hranice mezi pozemky neobsahoval, ač zákon o řízení ve věcech občanskoprávních z roku 1950 v § 410 odst. 1 obsahoval ustanovení,. Nový občanský zákoník nyní dále zavádí staronový výraz ROZHRADA. Je uváděn v jeho § 1024 a dalších. Rozhradou se tímto ustanovením rozumí prvky, jako jsou ploty, zdi, nízké zídky, živé ploty, meze, strouhy, stromořadí, nebo stezky či jiná přírodní nebo umělá ohraničení mezi sousedícími pozemky 5. Hranice mezi pozemky. Ploty, zdi či jiné hranice mezi pozemky jsou ve společném vlastnictví, z toho plyne společná údržba a také dělení nákladů o ni. V případě, že jsou hranice mezi pozemky dvojité, pečuje každý ze sousedů na své náklady o tu svoji. Hranice pozemku však mohou být i přirozené, třeba strouha nebo mez Nový občanský zákoník požaduje, aby se vlastník pozemku bránil co nejdříve poté, kdy zjistí, že na jeho pozemku někdo staví. Čím dříve, tím lépe. Liknavý postup se nevyplácí. Představme si případ, kdy vlastník pozemku zjistí, že jeho soused začal stavět skleník, a přitom vidí, že soused staví na jeho pozemku Ploty - plotit nebo ne ? Problematiku plotů si rozdělíme do několika částí, a to povinnost plotit, údržba a užívání plotů a nakonec právo plotit.. Povinnost plotit - výklad úpravy provedené v § 127 odst. 2. o.z., která platí od 1. dubna 1983. Je třeba upozornit, že až do této novely podle občanského zákoníku neexistovala povinnost plotit, pokud to nebylo nařízeno.

Oprava plotu mezi sousedy: Kdo má podle zákona na starosti

Dobrý den, občanský zákoník Vám dává více možností. Předně, pokud se jedná o situaci, že na Váš pozemek přesahují buď kořeny, nebo větve daného stromu, můžete se řídit dle §1016 odst. 2, který říká: Neučiní-li to vlastník v přiměřené době poté, co ho o to soused požádal, smí soused šetrným způsobem a ve vhodné roční době odstranit kořeny. Nový občanský zákoník přináší některé novinky, které mohou pomoci těm, kdo se nechtějí dívat, jak sousedův strom prorůstá plotem a kořeny boří dům. Nový občanský zákoník začal platit od ledna 2014 a do řady oblastí lidského počínání přinesl nové věci, termíny a pravidla. Týká se to i sousedského soužití OBČANSKÝ ZÁKONÍK (§ 1016 - § 1017): • Plody spadlé ze stromů a keřů na sousední pozemek náleží vlastníkovi sousedního pozemku. To neplatí, je-li sousední pozemek veřejným statkem. • Neučiní-li to vlastník v přiměřené době poté, co ho o to soused požádal, smí souse

Vlastník pozemku musí umožnit sousedovi vstup na svůj pozemek k nezbytné údržbě sousedního pozemku, pokud ji nelze učinit jinak. Pokud by ovšem soused vstupem na pozemek způsobil škodu, musí ji nahradit. Hranice mezi pozemky ukazují tzv. rozhrady, kterými jsou například plot, zeď, meze, strouha Kromě výrazného upřesnění současných práv a povinností ale také nový občanský zákoník přináší i několik zásadních novinek. Plot patří oběma sousedům. Nevíte, čí je společná zeď, plot nebo třeba strouha mezi vašimi pozemky? Nově bude společná a společně se o ni musíte i starat. Pokud ale máte zeď.

Stavba plotu na hranici pozemku dle NOZ Pozemkyafarmy

Obecný zákoník občanský8 Na území našeho státu upravoval stanovení hranice obecný občanský zákoník (dále OZO) v §§ 850 až 853. Prvním postupem bylo řízení za účelem obnovení hranice (§ 850 OZO): Byly-li mezníky mezi dvěma pozemky čímkoli porušeny tak, že by se mohly státi naprost Mezi nejčastější sousedské neshody jistě patří ty, které se točí kolem plotu mezi pozemky. Sousedi často nevědí, kdo je za stavbu plotu zodpovědný, kdo jej má pravidelně udržovat, opravovat jej - případně jej vyměnit za nový, pokud to bude jeho stav vyžadovat. Ve chvíli, kdy nejsou žádné problémy, se nic neřeší Žaloba na oplocení pozemku. Poslední životní situací, kterou nový občanský zákoník v souvislosti s rozhradami upravuje, je případ, kdy je za účelem zajištění nerušeného užívání pozemku třeba sousedovi uložit povinnost pozemek oplotit. Žaloby na oplocení pozemku jsou spíše ojedinělé

Společný plot mezi pozemky - § 1024 nového občanského zákoník

Majitel plotu . Hranici mezi pozemky může tvořit oplocení, zídka, živý plot, strouha nebo mez. Občanský zákoník pro tyto hranice nově zavedl termín rozhrada. Když se k vlastnictví rozhrady nikdo nehlásí, je považována za společnou a každý soused musí udržovat svoji polovinu Hádáte se o plot? Nevíte, komu patří hrušky pod stromem? Ničí vám soused nervy? Na tyto a další otázky z oblasti sousedských vztahů odpovídal advokát Mgr. Roman Moussawi. Nový občanský zákoník totiž dává jasná pravidla pro sousedské soužití

Žaloba na oplocení pozemku Poslední životní situací, kterou nový občanský zákoník v souvislosti s rozhradami upravuje, je případ, kdy je za účelem zajištění nerušeného užívání pozemku třeba sousedovi uložit povinnost pozemek oplotit. Žaloby na oplocení pozemku jsou spíše ojedinělé Komentář Občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012 (§ 976-3073) [Žaloba na oplocení pozemku] § 1028 [Žaloby na určení a na stanovení hranice mezi pozemky] Nezbytná cesta (§ 1029-1036) Vyvlastnění a omezení vlastnického práva (§ 1037-1039). Nový občanský zákoník konkretizuje stávající úpravu a rozlišuje: 1. přímé imise (například svádění vody na cizí pozemek), které jsou zakázány vždy, a není nutné zkoumat, jakým způsobem zasahují do vlastnických práv souseda. které ukazují hranice mezi pozemky. Bývají jimi tradičně ploty, zdi, meze, strouhy.

Novinkou je ustanovení o rozhradách. To je pojem, který občanský zákoník doposud neznal. Označují se jím umělé i přirozené útvary, které tvoří hranici mezi pozemky - ploty, zdi, meze, strouhy apod. Pokud se ví, komu patří, pečuje o ně vlastník. Ale často se stane, že existuje pochybnost, komu taková rozhrada patří Podle nového občanského zákoníku (NOZ), konkrétně paragrafu 16 v prvním odstavci, mají plody spadlé ze stromů a keřů na sousedův pozemek patřit vlastníkovi pozemku, na který spadly. Jestliže plody padají na pozemek, který je veřejný tak ovoce patří vlastníkovi stromu, z něhož plody spadly Mezi nejméně problematické patří hranice dané jasným prostorovým vytyčením. Mezi tyto případy řadíme ploty, zdi, meze, strouhy či jiné objekty. Občanský zákoník v ustanovení § 1024 a následující dále stanovuje vyvratitelnou právní domněnku, že hranice pozemků jsou ve spoluvlastnictví vlastníků přilehlých. Nový Občanský zákoník upravuje vztahy mezi sousedy daleko detailněji. Budou mít více práv i povinností. Nově se například bude možné bránit tomu, aby soused vysázel stromy přímo u plotu (zákon počítá s ochranným pásmem 3 metry od plotu pozemku) V případě odvádění vody ze společné hranice pozemků odklonem místního potoka jde o problematiku, kterou dokáže řešit vodní zákon č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zásah příslušného vodoprávního orgánu obecního úřadu, neboť takové svévolné jednání se nepřipouští, nehledě k tomu, že i občanský zákoník se k tomu vyjadřuje tak.

Maximální povolená výška plotu - Pefi

Pozemek jiného vlastníka a občanský zákoník. Občanský zákoník zakazuje pronikání odpadu, vody, kouře, prachu, plynu, pachu, světla, stínu, hluku, otřesů a dalších podobných účinků na pozemek jiného vlastníka. Odborně se takové účinky nazývají imise a dělí se na přímé a nepřímé Dnešní právní úprava je oproti předchozí podrobnější a strukturovaná. Mezi novinky, které přinesl nynější platný a účinný občanský zákoník, patří rozhrady. Rozhradami se rozumí například ploty, zdi, meze nebo strouhy. Jejich účelem je vytvořit překážku mezi hranicemi pozemků Nový občanský zákoník myslí v rubrice Rozhrady i na to, že ploty, zdi, meze, strouhy, a jiné podobné umělé rozhrady mezi pozemky jsou společné, přičemž společnou zeď může každý užívat na své straně pozemku až do poloviny její tloušťky a zřídit v ní výklenky tam, kde na druhé straně nejsou Mezi novinky, které přinesl nynější platný a účinný občanský zákoník, patří rozhrady. Rozhradami se rozumí například ploty, zdi, meze nebo strouhy. Jejich účelem je vytvořit překážku mezi hranicemi pozemků

Právní režim oplocení pozemků epravo

Stavební povolení na plot? Co všechno musíte vědět o

To sice bude podle nového občanského zákoníku platit i nadále, situace se však mění v momentě, jakmile jablko spadne na sousedův pozemek. Pak bude patřit sousedovi, aniž by ho musel majiteli vrátit nebo ho vyzvat, aby si ho vyzvedl. Zvíře u souseda Nový občanský se dotýká také problematiky chovných zvířat Občanský zákoník obsahuje tzv. generální klauzuli, zakazující nad míru přiměřenou poměrům závažně rušit práva jiných osob, obranu proti imisím a další otázky sousedských práv, jako povinnost oplocení pozemku, vstupu na sousední pozemek aj Občanský zákoník a ochrana životního prostředí • vládou schválen záměr, aby v rámci připravované novely občanského zákoníku, byla tato - přirozené nebo umělé vyznačení hranic pozemku - například: ploty, zdi, meze, strouh Stále ještě takové případy existují, protože římskou zásadu superficies solo cedit (povrch ustupuje půdě, tedy stavba je součástí pozemku) obnovil občanský zákoník až v roce 2014. Do této doby se mohlo běžně stávat, že pozemek a na něm umístěná stavba byly dva samostatné objekty, z nichž každý měl a v.

Nový Občanský zákoník - Oddíl 1 - Povaha vlastnického

Stavba plotu a aktuální znění stavebního zákona Novavisio

Živý plot nový občanský zákoník Nový občanský zákoník platný od 1 což povinný odstup živého plotu sousedního pozemku ten udává ustanovuje pojem rozhrada jako označení pro kovový, betonový, dřevěný, nebo třeba živý, ale i zídku, mez, strouhu, stromořadí, cestu, jiné přírodní ohraničení či umělé Výšku dřevin na hranici pozemku určuje občanský zákoník, tuším §1017. Až do vzdálenosti 1.5m odf hranice pozemku smějí mít dřeviny výšku max 1.5m. Navíc tůje jsou nostelem houbového onemocnění, které se sem natahlo s rozšířením tůí rychlozbohatlíky v 90tých letech

Veškerá rozhraničení pozemků (plot, živý plot, mez, cesta) označuje nový občanský zákoník jako rozhrady. Pokud se ví, komu toto rozhraničení patří, pečuje o něj vlastník. V případech, kdy to není známo, se má za to, že je společné Pokud máte nějaký pozemek, je pravděpodobné, že sousedí s pozemkem někoho jiného. Hranici mezi pozemky může tvořit nejen oplocení, ale i zídka, živý plot, strouha nebo mez. Občanský zákoník pro tyto hranice zavedl termín rozhrada. Když se k vlastnictví rozhrady nikdo nemá, považuje se za společnou. Vzhledem k tomu, že občanský zákoník nemůže působit v právních vztazích nazpět, použije se možnost požadovat po vlastníkovi odstranění stromů v případě nedodržení minimální hranice mezi pozemky pouze na případy, kdy strom vyrostl či byl vysazen až po účinnosti nového občanského zákoníku, tj. po 1. 1. 2014 Pro vlastníka pozemku je velmi potřebné ustanovení § 1024 a násl. o. z. o rozhradách, jejichž právní úprava zcela chyběla. Nyní je stanoveno, že se má za to (vyvratitelná právní domněnka), že ploty, zdi, meze, strouhy a jiné podobné přirozené nebo umělé rozhrady mezi sousedními pozemky jsou společné. Společnou zeď. Rozhrady ukazují patrné hranice mezi pozemky, ať již jsou přirozené nebo umělé. Rozhradou může být vše, např. živý plot, zídka či příklop a každý ze sousedů se stará o rozhradu ze své strany. Přestavek je malá část stavby, která přesahuje na cizí pozemek. (Pokud ji stavebník postavil v dobré víře, může se.

Praha - Nový občanský zákoník platí oficiálně už 15 dní, ale málokdo si je jistý tím, co všechno se pro něj vlastně mění. Aktuálně.cz se proto spojilo s Pro bono advokáty, kteří čtenářům bezplatně radili, jak se v novém zákoníku co nejlépe orientovat.. Budu si muset vypořádat vlastnické právo k pozemku, na kterém stojí můj dům Nový občanský zákoník rozlišuje mezi imisemi přímými (např. svádění vody na cizí pozemek), které jsou zakázány vždy, a imisemi nepřímými, které jsou zakázány jen tehdy, pokud přesahují míru přiměřenou místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku. Nepřímou imisí je jakákoli činnost či.

K právní úpravě vlastnictví a udržování rozhrad epravo

Sousedé pod lupou zákona - ploty a další způsoby oddělení pozemků. Jsou-li hranice mezi pozemky neznatelné nebo pochybné, má každý soused právo požadovat, aby je soud určil podle poslední pokojné držby. Nelze-li ji zjistit, určí soud hranici podle slušného uvážení Důležité však je říci, že důvod pro oplocení musí ležet na pozemku, jež musí být oplocen. Není tak možné žádat o výstavbu plotu proto, aby se zabránilo průchodu lesní zvěře. Pokud soud uloží povinnost pozemek oplotit, může rozhodnout i o druhu plotu, a to tak, aby co nejlépe plnil svůj účel Plot by mel stat na hranici pozemku mezi nami. Musime nebo pouze muzeme o tom sepsat nejakou dohodu resp. co takova dohoda by mela obsahovat? diky. Kdo je vlastníkem plotu a kdo ho má udržovat. Ne všechny pozemky jsou oploceny, někdy jsou odděleny od sebe nízkou zídkou, stromořadím, živým plotem, stezkou apod. Všechna tato. Námitka souseda kvůli budoucímu bránění údržbě plotu z jeho pozemku bych považoval za irelevantní, a s jako takovou bych s ní zacházel, tj, nepřihlédl k ní. S tímto odůvodněním: Ploty se odjakživa, už ze své podstaty, prakticky vždy stavěly na hranici pozemku, a tudíž vždy vyžadovaly nutnost vstoupit na pozemek. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), rozlišuje vydržení řádné (ustanovení § 1089 a násl.) a vydržení mimořádné (ustanovení § 1095), přičemž rozdíl mezi těmito instituty je v povinnosti prokazovat oprávněnost držby (tj. právní titul držby) a v délce vydržecí doby

Občanský zákoník: § 1024-1028 Rozhrad

dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) Město Lanškroun se sídlem: náměstí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun IČO: 00279102 zastoupení: Mgr. Radim Vetchý, starosta (dále jen město nebo vlastník pozemku) V souvislosti s listím, jehličím a celkově plody, které opadávají na sousedův pozemek, hovoří občanský zákoník zcela jasně, když říká v ustanovení §1016 odst. 1, že plody spadlé ze stromů a keřů na sousední pozemek náleží vlastníkovi sousedního pozemku.V tomto případě je pak nutno počítat s tím, že nejen plody, které můžeme zužitkovat, tedy. Dovoluji si předhodit Vám citaci z připravovaného občanského zákoníku týkající se včel. Citace PRÁVO 14.2.2011 Citace:Speciální péči věnuje zákoník včelám, což je podle Eliáše běžné i v jiných evroých úpravách.Když bude soused chovat včely a některá přeletí přes plot, nepovažuje se za jeho majetek, ale za věc, která není ničí Vlastnictví či vlastnické právo je přímé a výlučné právní panství určité individuálně určené osoby (vlastníka) nad konkrétní věcí.Řidčeji se slovo vlastnictví používá také ve významu majetek či jmění. Vlastnické právo je nejsilnějším a nejrozsáhlejším věcným právem.Jde o právo absolutní, které působí vůči všem ostatním osobám (erga omnes.