Home

Urči druhy číslovek pracovní list

Pracovní list (do 20.4.) Číslovky . Jméno: 1. Zkus vymyslet (nebo vyhledat), jaký je rozdíl ve významu slov: číslo. číslice . číslovka. 2. Určete druhy číslovek druh: několik šesterý: dva: dvoje Napiš číslice slovy a urči druh číslovky. 11. 1. Doplň spisovné tvary číslovek. a) dva nebo oba. Měla na rukách puchýře. Čekali jsme od do pěti. Potkal se s bývalými spolužáky. Dvanáct děleno je šest. Soudce udělil slovo svědkům. Babička koupila dárky pro vnoučata. Drž se rukama. Praha vznikla na březích Vltavy. Sleva byla poskytnuta žákům Žák si procvičuje druhy, pravopis číslovek a římská čísla. Pracovní listy k procvičování určování druhů, pravopisu číslovek a římských čísel. Žák přepisuje uvedená cvičení do sešitu a řeší je. Všechny pracovní listy můžeme také vytisknout a žákům předložit k doplnění

Pracovní list č. 32 - druhy číslove

7. Určete druhy zájmen: a) samého b) ničeho c) sebe d) vás 8.Urči druhy číslovek: a) patero b) druhý c) čtyřicet d) šestkrát 9.Jen slova nedokonavého vidu jsou uvedena v bodě (zakroužkujte): a) nese, jde, dělá b) uvidí, přinese, odejde c) vydělá, skočí, hází d) řekne, vidí, přijde 10 Urči pád, číslo, rod, druh a vzor u přídavných jmen - pracovní list s řešením. 15. Najdi v textu přídavná jména a urči pád, číslo, rod, druh - pracovní list s řešením. 16. Přídavná jména - stupňování. 17. Přídavná jména - stupňování, pracovní list s řešením. 18. Y,I,Ý,Í u přídavných jmen, jak na to. 19 Pracovní list - souhrnné opakování 1. Urči mluvnické kategorie u těchto podstatných jmen: podst. jméno pád číslo rod vzor o jmelí s přáteli vidím vrány bez stromů vévodo! se zvířaty 2. Doplň pravopisné i/y v koncovkách podstatných jmen: V otep_ jsou myši. Jedu do Břeclav_ Číslovky - pracovní list. Urči druhy číslovek (zkratkami oba údaje) : Pětkrát - _____, dva - _____, čtyřnásobný - _____, deset - _____, tři - _____

A/ Urči základní skladební dvojici: . b/ Urči číslicí slovní druhy c/ Vypiš zájmena a urči jejich druhy: . . D/ Urči druh číslovek: E/ Urči druh adjektiv: . F/ Vypiš podst.jméno abstaktní Konkrétní Klíčová slova: Číslovky, druhy číslovek, skloňování číslovek Druh učebního materiálu: pracovní list Soulad se ŠVP: Je plně v souladu se ŠVP - Strom Rozvíjené klíčové kompetence: Kompetence k učení, kompetence k řešení problému, kompetence pracovní ­ druhy číslovek ­ procvičování číslovek základních, řadových, druhových Metodický list : list č. 2 list č. 3 list č. 4 list č. 6 ­ žáci vyhledají a určí druhy číslovek ­ kontrola ­ mazání gumou nad číslovkami list č. 5 ­ hra ­ žák klikne na selekt,je vybráno slovo

ČÍSLOVKY - URČUJEME DRUH. V prvním sloupci urči, zdali se jedná o číslovku určitou či neurčitou, ve druhém napiš druh číslovky. Nakonec stiskni KONTROLA. ČÍSLOVKY. Číslovky jsou slova číselného významu, dělíme je na číslovky Pracovní list - český jazyk. Číslovky . V následujícím textu doplň správně tečky u číslovek. Petr se narodil 2 4 2011 Praze. V obchodě mají otevřeno do 17 hodin. Karel IV založil roku 1348 v Praze univerzitu. Naše štafeta doběhla do cíle jako 3 v pořadí Úvod › pracovní list 6.tř. Doplň správně pravopis a interpunkci . 2. U podtržených slov urči slovní druhy . 3. Vypiš podstatné jméno konkrétní, vymysli dvě podstatná jména abstraktní Druhy číslovek: dvěma:_____ čtvrtý_____ 10. Napište správně: 326. Pracovní list č. 2. Domácí příprava 27. 4. 2020 - 1. 5. 2020. Téma: Slovní druhy a druhy číslovek *Pomůcka pro tebe: Nezapomeň, že máme 10 slovních druhů, tabulku s opakováním slovních druhů najdeš v učebnici na str. 52. 1. Urči slovní druhy, napiš slovem a vedle číslem: unavený:____

Pracovní list - slovní druhy 1, Urči slovní druh slova a vybarvi příslušné políčko zeleně. Vybarvená políčka čti po řádcích, vyjde ti tajenka 2. 5. Vypracuj pracovní list a poté mi ho zašli: ČÍSLOVKY PRACOVNÍ LIST 1. Doplň tabulku: Otázka druh číslovek určité neurčit Urči druh číslovek: vzor: oba- Z, U dvojí mnoho třetí troje málokrát osminásobný sedmý tolik st Druhy číslovek. Číslovka je slovní druh vyjadřující počet, pořadí, násobnost. Číslovky se dělí na: určité - vyjadřují přesný počet (jedna, dvakrát, tisíceré díky) neurčité - vyjadřují počet jen obecně (několik, málo, moc). Určování číslovek a jejich druhů si můžete procvičit na našich stránkách

Test - ČÍSLOVKY - pracovní list y_32_inovace_05

  1. gramatika: urči druhy zájmen a číslovek, vyplněný pracovní list odeslat na email nejdéle do 15.5. literatura: práce se čtenářským deníkem; sloh: charakteristika rodinného příslušníka, písemně do sloh. sešitu; Německý jazyk dlouhodobý úkol: opakovat a procvičovat slov. zásobu 1. - 4. lekce, opakovat časování všech.
  2. : 53,7760 sekundyDat: 2020-03-23 19:21:43 Nick: Česk Test: Druhy číslovek 2. Vydáno dne 13.09.2011 od Jana Skřivánková
  3. Číslovky - druhy - list v deskách + pracovní list (na Elišku čeká ve škole) PS str. 22 / 1 . 18. května. Opakování zájmen. Práce z hodiny: PS str. 21 dokončit. Pracovní list - procvičování pravopisu. 17. května. Práce z hodiny: oprava cv. 6 z pracovního listu č.6. Procvičování skloňování zájmen. PS str. 21 / 1, 2 . 13. květn
  4. Český jazyk 5 - zopakujte si druhy číslovek - modré rámečky v učebnici str. 110-112, příp. domeček ve školním sešitě - pracovní sešit Druhy číslovek str. 40 (cv. 4 přepište do domácího sešitu ; 5. ročník; MŠ-první třída; Vydané publikace; Poslední fotografie Letní byliny. Kontakt Objednávka pracovních listů e-mail
  5. Druh učebního materiálu: pracovní list Druh interaktivity: aktivita Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání - 2. stupeň ZŠ Celková velikost: 96,5 kB Pilotáž D U M provedena ve výuce dne: 17. 1. 2012 Autor a vyučující D U M: Mgr. Miroslava Kroupová. ČÍSLOVKY URČI DRUHY ČÍSLOVEK

U některých otázek může být více odpovědí správných, zaškrtněte všechny. Urči druh číslovky jeden ; Zájmena a číslovky - test. Cvičné testy (na doma) Božena Němcová . Portréty osobností. Opakování zájmen a číslovek - příprava na test. 1 Téma : Jmenné mluvnické kategorie Druh učebního materiálu : Pracovní list Anotace : Pracovní list je určen k prohlubování znalostí podstatných jmen a k určování jmenných mluvnických kategorií - pád, číslo, rod přídavných jmen. Je důležité, stejně jako u podstatných jmen, umět jednotlivé mluvnické kategorie a skloňovat přídavná jména podle jednotlivých vzorů pro daný druh Urči u každého slova, o jaký slovní druh se jedná (napiš číslicí). /2b/ Věděla jsem, že nesmím pustit tu šňůru, protože by se mě řeka zmocnila a roztrhala dole na kamenech a proudech. Do tabulky vypiš podstatná jména a urči u nich mluvnické kategorie /4b/ Po bitvě na Bílé hoře upadl náš národ do poroby

PRACOVNÍ LIST - ČÍSLOVKY - dobrovolné. Urči druh číslovek. Podtrhni číslovky neurčité Pracovní list určený pro práci s číslovkami v hodině českého jazyka pro 5. ročník ZŠ, žáci se seznamují a rozlišují druhy číslovek a doplňují správné tvary číslovek Očekávaný výstup vzhledem k RVP Rozlišuje číslovky v textu, seznamuje se s druhy číslovek Rozvíjené klíčové kompetenc

Skloňování číslovek: › jeden podle vzoru ten (bez jednoho, k jednomu) › tři, čtyři podle vzoru kost (bez tří/třech, bez čtyř/čtyřech, ke třem, ke čtyřem, vidím tři, vidí 3rgvwdwqimppqd 3rgvwdwqimppqd mvrxwr qi]y\rvre ]yt dw y ftdqi]y\suryodvwqrvwl g mhdy]wdk\ ]s yin 3hwu u\fkorvw oivnd xuþxmhphxqlfk sig þtvor mhgqrwqpdpqråqp urg åhqvnê pxåvn 1.Opakuj druhy číslovek. v pomocníčkovi. v učebnici na str. 124 . 2. Vypiš číslovky z učebnice str. 123, cv. 3. Dokonči pracovní list vlepený do sešitu - shoda podmětu s přísudkem Urči slovní druhy ve větě (opiš věty do sešitu pracovní list - u řádku 2 urči, která z možností A-F je sítí krychle, dokaž si tak, že si ji vystřihneš a složíš ANGLICKÝ JAZYK - přítomný čas průběhový a prostý, pracovní sešit - str.55 celá, 58/2,3, 59/4,5, Pracovní list - opakujeme číslovky Předmět: Český jazyk Ročník: pátý Klíčová slova: Číslovky Anotace: Pracovní list je určen k procvičování i opakování učiva českého jazyka - číslovky, druhy číslovek, zápis číslovek slovy a číslicí, psaní číslovek v různých pádech v textu, přepis textu s číslovkami

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - 7. ROČNÍK (pracovní list č. 2) Slovní druhy: Č. íslovky - jsou slova číselného významu, dělí se na. určité (lze zapsat číslicí, např. pět - 5) a . neurčité (nelze zapsat číslicí, např. několikrát) Druhy číslovek: základní - ptáme se otázkou KOLIK? (jeden, několik Cíl: Druhy číslovek. UČ s. 112/1 do sešitu vypiš tučně označené číslovky a urči jejich druh; UČ s. 112/2 do sešitu vypiš číslovky a urči jejich druh (zatím jsme určili, zda jsou určité, nebo neurčité) UČ s. 114/7 vyhledej číslovky, urči jejich druh (ústně Pracovní list je určený pro 2. ročník. 35. Druhy vět . Žák si hravou formou procvičí druhy vět. Vystřihnou větu tázací a k ní přiřadí podle významu větu oznamovací. Spojují pak větu s druhem, o který se jedná. Tvoří i vlastní věty. Pracovní list je určený pro 2. ročník. 36. Stavba slova a slova příbuzná. Druhy číslovek. Vydáno dne 24.01.2011 od Jana Skřivánková. V tomto článku se seznámíte se stručnou charakteristikou základních druhů číslovek, naučíte se, co který druh označuje a jak ho poznáme 19. 7. 2011. slovnídruhy. Slovní druhy - pracovní list. Slovní druhy - tabulk Pracovní list je určen k procvičování i opakování učiva českého jazyka - určování slovních druhů, hledání vhodných vyjmenovaných slov, doplnění vět, určení podmětu a přísudku

DRUHY ZÁJMEN, UČIVO PO 6. - 9. ROČNÍK. Pracovní list je určen pro zopakování druhů zájmen formou tabulky, ve které žáci mají za úkol vybarvit stejnou barvou stejný druh. 13. PRAVOPIS SKUPIN BĚ/BJE, VĚ/VJE, MĚ/MNĚ,PĚ, UČIVO PRO 6. - 9. ROČNÍK. Pracovní list je určen pro procvičení pravopisu dané látky. 14 Pracovní list - 21. 4. Urči druhy číslovek. Doplň správné tvary číslovek tři a čtyři. _____ (3) údery ho srazil k zemi. Všem _____ (4) mým kamarádům u babičky chutnalo. Potkali jsem se se _____ (3) postavami - s Dlouhým, Širokým a Bystrozrakým. Vrátil se domů po _____ (4) letech strávených v cizině

Test - ČÍSLOVKY - pracovní list y_32_inovace_06

Pracovní list č. 28 - dokončení Pracovní list č. 30 - skloňování osobních zájmen - prosím tisk online + samostatná práce, dokonči cvič • Čtvrtek Radomíra Šolcová učeb. str. 123/2, 3 ústně online učeb. str. 124/ tabulka druhy číslovek ústně online PS str. 58/1, 2, samostatná prác Vypracujte pracovní list (viz příloha na . stránkách školy - nejlépe vytisknout, kdo nemá možnost, tak přepsat do sešitu) Druhy číslovek . najdete na tomto odkaze plus i procvičování Urči mluvnické kategorie u sloves. cvičila bych

Pracovní listy - zs

Pracovní list - druhy vedlejších vět: Vedlejší větu vždy podtrhni a urči její druh 1. Protože se málo snažili, prohráli. 2. Vrcholky hor, které se konečně před námi objevily, byly okouzlující. 3. Únava materiálu způsobila, že došlo ke zřícení mostu. 4. Není jasné, kdy se vrátím domů. 5 ROČNÍK Pracovní list druhy vět - znaménka 59.pdf (118911) Pracovní list měkké souhlásky 47.pdf (118197) pracovní list podstatná jména 70.pdf (118384) pracovní list- práce s textem 68.pdf (119168) pracovní list předložky 72.pdf (118836) Pracovní list- slabiky dě,tě,ně50.pdf (118222) Pracovní list -slova souř.,podř.nadř. ČJ - 6. ročník 6. část (25. 5. -5 .6. 2020) chvostova@zsckyne.cz Prosím sledujte svůj email, opět budu posílat testy. Videokonference -středa 27.5. V 10:00, téma Podmět (Tentokrát bude videokonference přes Meet, ráno pošlu odkaz, vy pouze kliknete, zapnete kameru a mikrofon test Druhy číslovek . Autor: bursa (4vlož. 2vyzk.)... vloženo 13.4.2009. Test vyzkoušen 15687 krát, průměrný výsledek je 81%. U některých otázek může být více odpovědí správných, zaškrtněte všechny. Urči druh číslovky jeden Urči druh číslovky desatery (vyberte 2 Pracovní list byl vytvořen pro žáky s mírnou znalostí češtiny. Vhodné využití k společné i samostatné práci. Věková skupina: 2. - 3. třída ZŠ (pro vyšší ročníky může plnit opakovací funkci) Český jazyk: Společně s pracovním listem lze v hodinách českého jazyka využít pracovní listy Roční období -..

Druhy, skloňování, pravopis číslovek Anotace: Shrnutí, procvičení učiva o číslovkách, upevnění pravopisu číslovek, výskyt číslovek v příslovích a rčeních Druhy vedlejších vět (Vv) - pracovní list 7. ročník ŘEŠENÍ Urči druhy vedlejších vět: Do vět jsem schovala nesmysl.Pokud jej najdete, můžete mi poslat e-mail s řešením (Zavřel okno, aby vyvětral

Učivo primy - 6. ročníku :: Zvládáme češtin

Jedná se o pracovní list, který je určen na procvičení předpon s-/se-, z-/ze-, vz-. Žáci mají za úkol nejenom doplnit správnou předponu, ale vysvětlit i významový rozdíl mezi slovy s odlišnou předponou. 6 pracovní list č. 8 - prosím tisk online hotové pracovní listy si založte, budete je odevzdávat příští týden Pracovní list - shoda podmětu s přísudkem + i/y ve vyjmenovaných slovech Matematika Učebnice Písemně: s.7/2a,b,c,d s.8/8a,b,c,d Anglický jazyk - Přípravy na stránkách školy Čtení - vlastní knihy Úterý 2. 6. Český jazyk Učebnice Ústně: -opakování skloňování číslovek dvě, ob Komentáře . Transkript . stáhnout PD Urči druh číslovek. Může ti pomoci následující přehled. Číslovky určité vyjadřují přesný počet, pořadí, násobek, množství druhů, např. dvacet, pátý, pětkrát, patery. Číslovky neurčité tyto údaje přesně nevyjadřují, např. mnoho, kolikátý, několikrát, několikerý. 5 Které druhy číslovek jsou v textu. Zájmena pracovní list 5. třída DUMY.CZ Materiál Pracovní list - opakujeme zájmena . Anotace: Pracovní list je určen k procvičování i opakování učiva českého jazyka - zájmena, druhy zájmen, doplňování mně/mě s nápovědou, psaní my/mi, psaní tvaru s sebou/sebou, psaní i/y v tvarech zájmen my/vy, vyhledávání sloves a příslovcí, práce s chybou, přepis textu.

Urči druh prvního větného celku Chceme-li pomocí číslovek vyjádřit přídavná jména, nepíšeme mezi nimi a následujím slovem nejen mezeru, ale ani spojovník nebo slabiku -ti. Ta už je totiž obsažena ve tvaru číslovky. 6 kg = šest kilogramů X 6kg = šestikilogramový. 50 % = padesát procent X 50% = padesátiprocentn 1 Pracovní karta je dílčí součástí výuky Věta hlavní a vedlejší - pracovní list vhodný pro 7. ročník, rozlišování věty a souvětí, vyhledávání spojovacích výrazů, určování vedlejších vět (bez druhů), druhy spojovacích výrazů, převod věty vedlejší na větný člen, grafy souvětí, včetně řešení. 1 Druhy číslovek. V rámci číslovek můžeme určit několik druhů, podle toho, co přesně číslovka vyjadřuje. Pracovní list - opakujeme číslovky. leží, šestý, hezký, mnohokrát, patery, čtyřicátý, několik, první, pětkrát, dvoje, nikdo. Urči druh číslovky - zakroužkuj písmenko správné možnosti: Pátý.

Pracovní list - souhrnné opakován

Pracovní list - opakujeme Urči druh číslovky - zakroužkuj písmenko správné možnosti: Pátý - a) základní určitá b) řadová určitá c) násobná neurčitá . Dvoje - a) řadová určitá b) druhová určitá c) druhová neurčitá Doplň do vět správný tvar číslovek v závorce. Vezmi tašku (oba. Urči druhy všech čtyř využitých číslovek. Přepiš číslovky určité číslicemi. 14. Urči osobu, číslo, způsob, čas, slovesný rod, vid následujících sloves: dejme (předposlední řádek) - 1. osoba, číslo množné, způsob rozkazovací, čas nelze určit, vid dokonavý, slovesný rod činn

Pracovní list - slovní druhyŘEŠENÍ8. tř. Rozlušti tuto šifru. Uveď druhy číslovek a ke každému druhu 2 příklady (1x určitá číslovka, 1x neurčitá): základní - jedna, několik; řadové - první, několikátý, druhové - jedny, několikery, násobné - jedenkrát, několikrát.. PRACOVNÍ LIST (vytiskni, nebo opiš) - urči druhy VV, které jsme se zatím naučili. Udělej si zápis podle PREZENTACE (Poslední dva druhy VV!!! Hurá!!!) Přikládám i PŘEHLED VV (ten si v každém případě nějak vytiskni a nalep do sešitu, budeš ho potřebovat i v dalších ročnících) Pracovní list - konec Odysseovy cesty: https://1url.cz/lKM2t - opakování zájmen: v prvních dvou odstavcích urči druh vyznačených zájmen, ve třetím odstavci označ všechna zájmena, ve zbytku textu napiš do rámečku za zájmenem jeho první pád. 2. hodina. Učebnice: 60/5 - vypsat z obou částí sousloví, kde je dlouhé

Číslovky - Určujeme Dru

HISTORIA MAGISTRA VITAE - pracovní list 6

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Katedra českého jazyka a literatury. Mgr. IVANA PTÁČKOVÁ. Obor: ČJ - SŠ . Číslovky. Pracovní list s využitím mezipředmětových vztah Page. 1 / - u číslovek určujeme (stejně jako u 1, 2, 3) mluvnické kategorie: pád, číslo, rod - pravopis číslovek: a) tečku píšeme: pouze za 4 řadovými, které jsou vyjádřeny číslicemi (např. 3. místo, píšeme 12. cvičení, čtu V. kapitolu) - b) tečku nepíšeme: za datem napsaný zlomkem (např. 30/6 Zkontrolovaný pracovní list vyfoť a pošli mi na mail. 3. Vyplň pracovní list (nebo piš do procvičovacího sešitu), vyfoť a pošli mi na mail. V 1. cvičení doplňuj do vět is, isn't, are, aren't, am, 'm not Ve 2. cvičení tvoř záporné věty a otázky Např. They are from the USA. Zápor: They aren´t from the USA

UČIVO (31. 3.- 14. 4.) 5.A , proto zasílám učivo, které ..

5. Podtrhni číslovku a urči, je-li určitá nebo neurčitá a její druh: (Jednotlivé druhy číslovek můžeš označit pomocí barev, určitá a neurčitá - U/N nadepsat nad slovo) Navštívili mě oba spolužáci. V soutěži jsem se umístila na druhém místě. Vezmi si s sebou troje náhradní ponožky. Bylo nás celkem patnáct a urči její druh b) z vyhledaných číslovek . vytvoř. postupně číslovky . řadové, druhové, násobné (pracuj s pomocnou tabulkou nebo učebnicí) VZOR: Janusz Przymanowski: Čtyři z tanku a pes. a) čtyři (základní), b) řadová - ČTVRTÝ, druhová - ČTVERY, násobná - ČTYŘIKRÁT ( nebo ČTYŘNÁSOBNÝ) 4) PS str. 29.

Třída VI.

Velikou výhodou je možnost tisku pracovních listů. Ty lze velmi snadno vytvářet náhodným nebo ručním výběrem ze všech obsažených jevů. Ohebné slovní druhy - určování všech mluvnických kategorií, druhy a skloňování zájmen a číslovek. Neohebné slovní druhy - stupňování příslovcí, určování druhů. Zápis do školního sešitu proveďte z pracovního sešitu - strana76, oddíl 4.4. • V učebnici na straně 48 si přečtěte a přeložte pokračování komiksu. Do školního sešitu přepište a vypracujte cvičení 2 z učebnice na straně 49 (spoj poloviny vět). Cvičení vyfoťte nebo přepište do e-mailu a pošlete mi ho Pracovní list je součástí materiálu, nutné nakopírovat pro žáky. c) Mazací tabulka - děti si napíší na mazací tabulku číslo 1 až 10 a píší o jaký sloní druh se jedná, či zapisují jen písmena A (ano) či N (ne), zda se jedná o domluvený slovní druh

Druhy číslove

Tento pracovní list určený pro žáky 2. stupně základních škol s vámi zopakuje slovní druhy. Pokud si nebudete vědět s něčím rady, pusťte si video, kde je látka vysvětlená a zkuste to znovu Pracovní list 7. ročník - Druhy vedlejších vět Postup při určování druhů VV: 1. Najdi a podtrhni přísudky 2. Najdi a zakroužkuj spojovací výrazy 3. Urči VH a VV 4. Urči druh VV 1 Líbil se mi dům, který patřil Lence. 2 Říkala, že jí to nevadí. 3 Jirka se chtěl stát lékařem, aby mohl zachraňovat lidi Pracovní sešit 23/4 - najdi si učebnici 117 - žlutý rámeček, přečti a podle rámečku vyplň toto cvičení. Pracovní sešit 23/5 - číslovku, kterou najdeš podtrhni a na řádek napiš druh číslovky. Dneska Ti dorazí test na druhy číslovek. Přeji úspěšnou práci. M Pracovní list pro 9. ročník-český jazyk- mluvnice Práce s textem V raních novinách se oběvili informace o neůrodě na Jižní moravě. Vspoměli jsme si, že se zde nedávno rozvodnili řeky. Zatopené pole již nevydají nic s toho co se zasadilo, a proto hrozí že budeme muset více plodin dovážet. 1. Přepiš text bez chyb Pracovní sešit: strana 34, cvičení 1 - doplň na fólii, popřípadě napiš na papír. 6. Doplň vynechaná písmena a napiš do školního sešitu. učebnice: str. 57, cv. 4 (Řešení si zkontroluj, je na konci tohoto souboru, str. 4.) (poslat

Základní škola Bratranců Veverkovýc

Gramatika modálních sloves je jednoduchá, mají stejný tvar ve všech osobách (dokonce i ve 3.os.č.j.), a proto se poměrně snadno učí Druhy číslovek - pracovní list do 13.11.docx (16.65 kB) Psaní teček za číslovkami řadovými - pracovní list do 18.11.doc (35 kB) Skloňování číslovek - pracovní list do 20.11.doc (30 kB. Druhy zájmen pracovní list 5. třída DUMY.CZ Materiál Pracovní list - opakujeme zájmen . Anotace: Pracovní list je určen k procvičování i opakování učiva českého jazyka - zájmena, druhy zájmen, doplňování mně/mě s nápovědou, psaní my/mi, psaní tvaru s sebou/sebou, psaní i/y v tvarech zájmen my/vy, vyhledávání sloves a příslovcí, práce s chybou, přepis text

Český jazyk TřídníStránky

malé nebo VELKÉ písmeno Rozděl slovo na slabiky Doplň u ú ů souhrn Seřaď slova od A do Ž 1 Seřaď slova od A do Ž 2 Seřaď slova od Ž do A 1 Seřaď slova od Ž do A 2 Vyjmenovaná slova po B Vyjmenovaná slova po L Vyjmenovaná slova po M Vyjmenovaná slova po P Vyjmenovaná slova po S Vyjmenovaná slova po V Vyjmenovaná slova po Z Vyjmenovaná slova souhrn Doplň i í y ý. - pracovní sešit str. 15 cv. 6 - domácí úkol - pracovní sešit str. 15 cv. 7 - nejprve přepsat do sešitu - potom napsat jako diktát do sešitu - vzadu nebo na papír Slohová výchova - pracovní sešit str. 11 cv. 2 - napiš názory 3 spolužáků (pro, proti) 3.11 PRACOVNÍ LIST - SLOVNÍ DRUHY Slovní druhy jsou skupiny slov. Slova se do skupin řadí podle toho, co vyjadřují nebo jakou funkci mají ve v t. Rozlišujeme deset slovních druhů. 1. Vyškrtej v osmism rce všechny slovní druhy a napiš je. N A A 903 09 5 Internetové stránky zaměřené na výuku českého jazyka, na kterých najdete zdarma vysvětlení gramatiky i různá cvičení s vysvětlením správných odpovědí. Dále na nich naleznete testy z české i světové literatury Pracovní list na tyto dny najdeš zde. Sloh a foto pracovního listu mi pošli do pátku 5.6. Učivo na 28. a 29.5. zde najdeš pracovní listy na oba dny Učivo na 27.5. PS str. 73 Učivo na 25.-26. 5. zde si zopakuj psaní i/y v příčestí minulém. PS str. 71/1 a,b, 2a,b,c,

Číslovky 5 ročník — číslovky - určujeme druh v prvním