Home

Centrální a periferní paréza

Centrální (=spastická) obrna- postižen centrální = 1. = kortikální motoneuron- zvýšený svalový tonus (= spasticita)- porucha volní hybnosti (= paréza) - svalový test 0- Centrální a periferní obrny se dále liší. U centrální parézy bývají končetiny po určité době spíše tuhé, stažené a k úbytku svalů tam nedochází nebo jen velmi málo. U periferní dochází někdy k úbytku svalů, končetiny jsou chabé, hadrovité. Obrny v oblasti hlavy Centrální paréza [upravit | editovat zdroj] Při centrální paréze n. facialis dochází k poškození kortikopontinní dráhy v jejím průběhu také různými příčinami: cévní - ischemická nebo hemoragická cévní mozková příhoda; tumor - hlavně gliom, lymfom; úrazy - subdurální nebo epidurální hematom, kontuz

Lékaři pak rozlišují tři různé druhy parézy lícního nervu, kam patří centrální obrna lícního nervu, periferní paréza lícního nervu a vrozená obrna. Centrální obrna lícního nervu. Nervus facialis je jedním z mála hlavových nervů, kde může na základě poškození supranukleárních vláken vzniknout centrální léze Periferní parézou mohou být postiženy i motorické hlavové nervy, z nichž nejvýznamnější je paréza n.VII. Příčiny: Periferní paréza může být způsobena herniací disku, benigními, nebo maligními nádory míchy a traumaty. Projevy: Periferní paréza se projevuje oslabením určitého svalu, nebo skupiny svalů. Dochází i k oslabení příslušného reflexu

Paréza je obvykle slabšího stupně než obrna periferního původu. V prvé části ukázky vidíme oslabení m. orbicularis oris vpravo při normální inervaci m. orbicularis oculi a m. frontalis (zavírání očí a krčení čela) Periferní paréza n. facialis patří k poměrně častým poruchám. Nejčastější příčinou je Bellova obrna, ale v dif. dg. je třeba myslet také hlavně na zoster oticus a lymeskou boreliózu. Prognóza Bellovy obrny je většinou příznivá a léčebně se doporučuje krátkodobá aplikace kortikoidů OBRNY CENTRÁLNÍ A PERIFERNÍ Podle postiţené ásti tla: Obrny centrální Periferní -deformace, malformace, amputace Dle rozsahu a stupn: Paréza -ástené ochrnutí Plégie-úplné ochrnut Toto anatomické uspořádání určuje i klinický obraz centrální a periferní parézy, kdy supranukleární léze typicky postihuje motoriku pouze v dolní části obličeje. Motorické jádro n. VII leží v mozkovém kmeni v dolní třetině pons Varoli. Funkčně se dělí na čtyři skupiny motoneuronů Centrální obrna - spastická Postižení je primárně v mozkové kůře - je postižen 1. kortikální motoneuronů. Tento typ obrny se projevuje zvýšeným svalovým tonem tzv. spasticitou a poruchou vědomé hybnosti - parézou

Centrální (=spastická) obrn

 1. Vše, co potřebujete vědět o periferní parezi: popis, rysy průběhu onemocnění, příčiny a hlavní příznaky, diagnostické metody, metody léčby a prognóza
 2. Paréza nervus facialis se vyskytuje ve dvou formách, a to jako periferní nebo centrální. Pokud je léze lokalizovaná výše než motorické jádro nervus facialis, rozvíjí se centrální paréza. Při postižení v místě motorického jádra nervus facialis nebo v průběhu kmene nervu vzniká periferní paréza
 3. OBRNY CENTRÁLNÍ A PERIFERNÍ Podle postiţené ásti tla: Obrny centrální Periferní - deformace, malformace, amputace Dle rozsahu a stupn: Paréza - ástené ochrnutí Plégie - úplné ochrnut

Paréza se dělí na centrální a periferní, při centrální paréze, jejíž nejčastější příčinou je CMP, dochází k narušení dolní větve nervu, proto tyto lidé mají povislý koutek. Při periferní paréze jsou narušeny obě větve - horní i dolní, proto má pacient nejen povislý koutek, ale také nemůže dovřít oko Centrální míšní syndrom (syndrom centrální šedi míšní) často doprovází poranění v krční oblasti a vede k většímu postižení horních než dolních končetin. Dominuje disociovaná porucha čití pro bolest a teplo, centrální léze postihne křížení spinotalamického traktu

Paréza obličejových nervů se dělí na: Centrální paréza; Periferní paréza; Vrozené; Periferní paréza je častější komplikace při porodu v důsledku lokálního stlačení samotného obličeje. Další periferní paréze se nazývá Bellova obrna. Objeví se: svalová hypotonie Centrální a periferní paréza n. VII. Demence. Extrapyramidové syndromy. Periferní a centrální paréza . Poruchy řeči . Poruchy stoje a chůze . Poruchy vědomí. Postižení míchy. Postižení zrakové dráhy, okohybných nervů. Syndrom meningeální. Syndrom postižení periferních nervů, nervosvalové polténky a svalu. Syndrom nitrolební hypertenz Centrální x Periferní paréza Horní (centrální) motoneuron Dolní (periferní) mototoneuro Kmenová x - typicky alternující syndromy, homolater. x mozkového nervu (periferní, jádrový typ), kontralaterální hemiparéza (centrální spastická) Para-postižení. X míšních provazců (centrální) X kořenů - cauda equina(periferní) - často kombinace x motorické a senzitivn

Paréza - Alfabe

centrální a periferní paréza n. facialis, , vestibulocochlearis postranního smíšeného systému, n. hypoglossus 5. Syndromy postižení mozkového kmene internukleární oftalmoplegie, alternující kmenové syndromy, bulbární a pseudobulbární syndrom, poruchy řeči a polykání, atd. 6 Centrální paréza lícního nervu se projeví jako obrna dolní poloviny obličeje, charakteristický je pokles koutku, vytékání slin a porucha řeči. Naopak schopnost zavírat oko a zvedat obočí zůstává zachována díky tomu, že se na jejich ovládání podílejí i jiné nervové dráhy, které probíhají nezkříženě Centrální forma se buď upraví nebo zůstane, při periferních postiženích se podávají vitaminy, ale jejich efekt je velmi sporný. V případě podezření na infekci viry podáváme protivirové léky, v případě útlaku nervu nádorem preferujeme operační řešení Centrální a periferní nervový systém Cefalea SLE, temporální arteriitida Periferní paréza Lymská choroba, vaskulitidy Svalová slabost Myozitida, polyneuropatie CMP Antifosfolipidový syndrom, SLE Epilepsie SL

Paréza nervus facialis/PGS - WikiSkript

 1. Periferní paréza n. facialis je v dnešní době poměrně þastým onemocněním. Nejastěji je diagnostikována idiop atická paréza, která vzniká převážně u osob středního věku. Toto onemocnění má relativně rychlou regeneraci, pokud se nevyskytnou nějaké komplikace
 2. Centrální část zahrnuje mozek a míchu, periferní obvodové svalstvo. Jednotlivé druhy se od sebe liší rozsahem a stupněm na parézy a plégie. Paréza je částečné ochrnutí a plégie je úplné ochrnutí končetiny nebo končetin
 3. Periferní obrna lícního nervu a postižení mozkových nervů se rozvine na počátku onemocnění přibližně u 4 % pacientů infikovaných HIV. Jako oportunní agens přichází v úvahu zejména VZV, dále CMV, kryptokoky a Toxoplasma gondii, u níž se často rozvine centrální mimická obrna [11,24,27,30-33]
 4. Periferní paréza Centrální paréza Poruchy hybnosti V píslušné inervaní oblasti Více svalových skupin Reflexy Hyporeflexie až areflexie Hyperreflexie Svalový tonus Hypotonie Hypertonie (spasticita) Trofika Atrofie V norm Fascikulace, fibrilace P ítomny Nepítomn
 5. Centrální a periferní motoneuron 12 Shrnutí kapitoly Klinický obor neurologie se zabývá chorobami periferní a centrální nervové soustavy člov ěka. Z klinické neurologie se specifikovaly obory jako d ětská neurologie, neurochirurgie a také neurorehabilitace a vznikla řada specializovaných pracoviš ť
 6. #1 Centrální a periferní motoneuron #1.1 Nervová soustava #1.2 Centrální motoneuron #1.3 Periferní motoneuron #3.2.1 Paréza plexus brachialis #3.2.2 Paréza n. axillaris (C5 - C6) #3.2.3 Paréza n. thoracicus longus (C5-C7) #3.2.4 Paréza n. medianus C5 - Th1 #3.2.5 Paréza n. ulnaris C8 - Th1.

Centrální paréza = spastický syndrom; Malá léze s x pouze pyramidové dráhy bez velkého vlivu na tonus; Všechny větší x kortikospinálního traktu - převládá x extrapyramidových drah = zvýšené tonické aktivaci gama motoneuronů (hyperexcitabilita napínacích reflexů)a jejich hyperaktivitě až vznikne spasticita. periferní nervový systém - částečná = paréza -kompletní= plegie terminologie! paralýza vždy zahrnuje změny svalového tonu, které jsou rozdílné přípostižení UMN vs. LMN - centrální, spastická paralýza -lézeHMN (primární motorický kortex, capsula interna, kortikospinální a bulbární trakt Centrální obrna obvykle postihne polovinu těla v případě, že je postižen mozek, obě dolní končetiny nebo všechny čtyři končetiny, je-li porušena mícha. Periferní paréza obrna postihne buď jen jednu končetinu, nebo pokud je postiženo více nervů, obě dolní končetiny OBRNY CENTRÁLNÍ A PERIFERNÍ ( mozek a mícha ) PARÉZA ( částečné ochrnutí ) - MONO , DI , TRI. PLEGIE ( úplné ochrnutí ) - HEMI ( např. poloviny těla ) MOZKOVÁ OBRNA - MO . v prenatálním období , postnatálním . dříve DMO . dysartrie 50%. epi záchvaty , smyslová postižení. LEHKÁ MOZKOVÁ DYSFUNKCE - LM Obrna lícního nervu neboli Bellova obrna je onemocnění, které nemocného neohrozí na životě, ale velmi mu znepříjemní život. Může se objevit jak u mužů, tak i u žen všech věkových kategorií. Lícní nerv, latinsky nervus facialis je sedmým hlavovým nervem, který je párový. Jedná se o poměrně dlouhý nerv, který má několik větví a inervuje svaly obličeje

Obrna lícního nervu (paréza nervi facialis, Bellova obrna)

Obrna lícního nervu: příznaky, léčba, rehabilitace

Patologické typy chôdze • Antalgická (napadá na zdravú nohu) • Paretická (napadá na zdravú, chorú ťahá za sebou, priťahuje ju ku zdravej Centrální obrna obvykle postihne polovinu těla v případě, že je postižen mozek, obě dolní končetiny nebo všechny 4 končetiny, je-li porušena mícha. Periferní paréza obrna postihne buď jen jednu končetinu, nebo pokud je postiženo více nervů, obě dolní končetiny periferní centrální typ nystagmu rytmický, bifázický, konjugovaný může být dysrytmický, diskonjugovaný směr horizontálně - rotační, převažuje horizontální složka vertikální, horizontální, rotační i kombinovaný fixace pohledu inhibiční vliv obvykle má malý efekt pohled nystagmus stále jedním směre Postpristupný paréza. Následující příznaky pomohou odlišit centrální a periferní léze: Cirkulace (kruhový pohyb nohy) v důsledku zvýšeného tónu extenzoru ukazuje na centrální parézu, což lze pozorovat již při vstupu pacienta do místnosti. Nadměrné zvedání nohy indikuje periferní parézu

Poruchy centrální a periferní nervové soustavy (opožděný vývoj dítěte, dětská mozková obrna, paréza plexu brachialis, snížené nebo zvýšené svalové napětí) Parkinsonova choroba, Alzheimer, Bechtěrev. Po infarktu myokardu, mrtvici Souhrn. U pacientů po cévní mozkové příhodě je paréza n. facialis jedním ze základních symptomů. Funkčně se paréza n. facialis projevuje od mírných, nenápadných stadií, až po těžká znetvořující stadia, která se vyznačují poruchou mimiky a ve svém důsledku i poruchou ostatních orofaciálních funkcí, jako je porucha řeči-dysartrie, event. porucha příjmu.

Parézy, neboli obrny mohou být periferní (chabé) nebo centrální. K periferní paréze můžete přijít úrazem, ale i prostým přeležením ruky. Projevem je pak obecně většinou větší či menší necitlivost v určité typické oblasti a také oslabené nebo úplně ochablé určité svalstvo inervované daným nervem - paréza bránice - kyfoskoliosa - nestabilní hrudník. Dýchací svaly - myasthenia gravis - svalová dystrofie - kachexie - svalová únava při nadměrné práci Centrální a periferní nervový systém - poranění mozku a míchy - encefalitidy, myelitidy, polyradikuloneuritidy periferní žilní vstu

Medicína, nemoci, studium na 1. LF UK. menu Toggle menu visibility. Úvod; Medicína; Studium na 1.LF; Seznam léků; Praktické lékařství. Diagnoz Rozlišuje se periferní a centrální obrna. Při periferní obrně jsou postiženy také svaly oka, při centrální nikoli. Nejčastější příčinou centrální obrny je mozková mrtvice. Na vině může být také nádor nebo úraz hlavy. Periferní obrnu může způsobit infekce, chlad, zranění nervu při úrazu nebo operaci či.

Jedním z nejdůležitějších objevů posledních let jsou periferní hodiny. O centrálních hodinách, tzv. suprachiasmatickém jádru, víme již desítky let. Nachází s.. Paréza nervus facialis je obrna lícního nervu. Vyskytuje se při klešťovém porodu 2. Rozlišujeme centrální a periferní parézy. Při periferní obrně dochází k místnímu tlaku na nerv nebo k jeho přerušení. Na postižené straně je víčko trvale otevřené, ústní koutek je pokleslý a při křiku je typický asymetrický. paréza -obrna (neúplné postižení) plegie -úplná obrna kvadruparéza -4 končetiny hemiparéza -polovina těla podélně (1HK a 1DK) paraparéza -postižení obou DK centrální paréza -postižen 1. motoneuron = SPASTICKÁ obrna periferní paréza -postižen 2. motoneuron = CHABÁ obrna Mozek 1. neuron Mícha 2. neuro

periferní paréza ve výši postižených segmentů. centrální paréza kaudálně od místa léze pro poškození horních motoneuronů (pyramidových drah) vnímání bolesti, tepla, chladu bývá také postiženo (tr. spinothalamicus), taktilní a hluboké čití bývá zachováno Unilaterální syndrom = Brownův-Séquardův syndrom ALS je obecně degenerace, která postihuje periferní a centrální moto-neuron. Lidé takto postiženi se dožívají s tímto onemocněním ještě maximálně 3 - 5 let, jen v ojedinělých případech je průběh nemoci pozvolnější a pacient přežívá déle I etiologická složka je různorodá. Periferní paréza může vznikat na podkladě traumatu, metabolických pochodů v těle, infekního agens, iatrogenně, atd. Co však platí obecně je výrazný vliv na život a samostatnost pacienta v důsledku omezení funkcí horní konetiny. Tento problém se prohlubuje, pokud paréza zasahuje akrum

Ostatní 15 Medicína, nemoci, studium na 1

Centrální a periferní nervový systém: struktura a funkce Správná činnost nervového systému na různých frontách je pro plnou délku života člověka nesmírně důležitá. Lidská nervová soustava je považována za nejkomplexnější strukturu těla centrální spastická obrna ipsilaterálně pod místem léze, periferní obrna v oblasti inervované z příslušného míšního segmentu Poruchy senzitivních funkcí: ipsilaterálně ztráta čití taktilního a propriocepce, kontralaterálně ztráta čití algického a termického (dosahuje jen o 1 - 2 segmenty níže pod místo léze Při obrně centrální je postižena buňka nebo vlákno v oblasti mozku. Výsledkem je ochrnutí končetin na druhé straně těla, než je poškození. Druhým typem je obrna periferní, při níž je postižena buď druhá nervová buňka v míše, nebo její vlákno. Periferní paréza postihne buď jen jednu končetinu, nebo pokud je.

Centrální paréza faciali

Periferní paréza s sebou přináší významný deficit motorický, senzitivní a senzorický. Centrální obrna lícního nervu - poškození je již v mozkové kůře či na nervové dráze před samotným jádrem lícního nervu. Výsledkem je výpadek schopnosti pohybovat protilehlou polovinou úst. Koutek padá dolů paréza -obrna (neúplné postižení) plegie -úplná obrna kvadruparéza -4 končetiny hemiparéza -polovina těla podélně (1HK a 1DK) paraparéza -postižení obou DK centrální paréza -postižen 1. motoneuron = SPASTICKÁ obrna periferní paréza -postižen 2. motoneuron = CHABÁ obrna Mozek 1. neuron Mícha 2. neuro Opět zjisti, co. Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou periferní paréza nervus facialis. Detail práce; Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost. Centrální bolest se vyskytuje u řady afekcí nervového systému [27,28]. Nejčastěji se objeví při postižení zadní části thalamu, zadního raménka capsula interna, dorzolaterální oblasti prodloužené míchy a centrálních míšních lézí Periferní nerv - začíná v předním rohu míšním (2. motoneuron), může mít vlákna motorická, sensitivní, vegetativní). Jeho poškozením může vzniknout periferní paréza. Svalová vlákna jsou schopná kontrakce a udržovat svalový tonus pouze přívodem vzruchu motoneurony. Z toho vyplývá klinický obraz perifení parézy

 1. paréza= částečná porucha hybnosti. plegie=kompletní porucha hybnosti. Rozlišení centrální a periferní léze je obtížné u akutně vzniklých motorických poruch. u centrální léze bývá často hyporeflexie až areflexie, dále hypotonie ( PSEUDOCHABÁ PARÉZA- teprve po odeznění- za 2-3 týdny se rozvine typická centrální.
 2. ale na jednotlivé míšní nervy
 3. centrální paréza homolaterálně(ipsi-) porucha hlubokého čití homolaterálně porucha termického a algického čití kontralaterálně periferní paréza ve výši léze
 4. Eventerace či paréza bránice se současným gastroezofageálním refluxem s klinicky vyjádřenými respiračními i zažívacími obtížemi je vzácným onemocněním s nejasným optimálním léčebným postupem. Pneumologické vyšetření prokázalo středně těžkou centrální a těžkou periferní obstrukci, těžkou dysfunkci.
 5. Juster, Babinski), snížené nebo vymizelé exteroceptivní reflexy (např. kožní břišní reflexy) Paréza periferní (chabá) - snížený svalový tonus (hadrovité svaly), hyporeflexie.
 6. SOMATOPEDIE MGR. ALENA SKOTÁKOVÁ, PH. D. Menu. About us; DMCA / Copyright Policy; Privacy Policy; Terms of Servic

Rehabilitace orofaciální oblasti při centrální paréze

Obrna - příznaky a léčb

Určitě si představíte někoho, kdo nevládne končetinou, polovinou těla nebo dolními končetinami. Je to správná představa. Obrna se týká omezení pohyblivosti, nejenom však končetin. Někdy se v češtině užívá pojem ochrnutí. Při mírnějších formách se používá i slabost. Z latiny se někdy užívá pojem paréza pokud je ochrnutí částečné nebo plegie. vázne vypláznutí. U centrální (supranukleární) parézy n. XII: bývá lehce postiženo svalstvo kon-tralaterální poloviny jazyka, při plazení se jazyk uchyluje na zdravou stranu (převaha zdravé po-loviny), nejsou atrofie ani fascikulace. Periferní paréza podjazykového nervu je vzácně v dětském věku pozorována při zánětec a kvantifikují centrální parézu u jednotlivých ne-mocných (Štětkářová et al., 2012). Existují tři základní faktory, které se chrono-logicky a v různé míře zapojují do patofyziologie spastické parézy. Paréza závislá na napětí svalů. Při poruše centrálního motoneuronu (pyramidové drá

• periferní paréza - n. abducens, méněn. oculomotorius, n. trochlearis-charakteristická je měnlivost a prchavost diplopie. • nystagmus - u 50-60% pacientů, pozdní příznak, záškubový horizontální, méně vertikální nystagmus). • pohledové obrny - pozdní příznak vertikální hybnost- mezencefalická léze KARDI OL REV 2008; 10(4): 147 151 147 CENTRÁLNÍ A PERIFERNÍ KREVNÍ TLAK A JEJI C H OVLIVN NÍ LÉ BOU J. Filipovský So uhrn Krevní tlak (TK) m ený b ným zp sobem na pa ní tepn se li í od centrálního TK v aort , co je dáno roz Ošetřovatelská pée o centrální a periferní ţilní vstupy The Medical Care of Central and Peripheral Venous Accesses Provided by Nursing Staff Miroslava Petrů Bakalářská práce 2011 . P r o h l á š e n í Byl(a) jsem seznámen(a) s tím, ţe na mou bakalářskou práci se plně vztahuje záko

Periferní paréza (paralýza): definice, příčiny

 1. Periferní typ - opakující se závratě trvající 2-5 hodin, např. Ménièrova choroba. Centrální typ - déle než 2 dny, krátké ataky jen několik sekund, stále se měnící charakter a délka závratě. Doprovodné příznaky závratí: Periferní typ - prudké vegetativní příznaky (nau
 2. Periferní paréza n. VII, možnosti léčení akupunkturou, vážnější etiologie neurologického onemocnění Prim. MUDr.Daňhová ON Příbram, centrum komplexní rehabilitac
 3. Periferní obrna - přerušení periferního nervu, proto není možno svalem pohybovat. Chybí spontánní aktivita z míchy, sval je ochablý (tz. chabá obrna). Není možné vyvolat žádné reflexy. Centrální obrna - přerušení nad míšním motoneuronem - poranění míchy, kmene nebo mozkové kůry. Spontánní aktivita je.
 4. Periferní nerv vzniká spojením většího počtu fasciklů, které obaluje vazivové epineurium, tvoří zevní pouzdro nervu (Obr. 1). Kolem nervu je vazivová tkáň, která obsahuje důležité nutriční cévy (vasa nervorum). Periferní nervy mohou být pouze motorické nebo senzitivní, ale nejčastěji jsou smíšené
 5. Patofyziologie centrálního a periferního nervového systému Anatomie a fyziologie NS centrální nervový systém - mícha přijímá a zpracovává sensorické informace z kůže, kloubůa svalů(zadní rohy) p řevádí motorické p íkazy pro svaly na přední rohy (spinální reflexy

Paraparéza dolních končetin a míšní léze - příčina, léčba

Hněv, stres, frustrace podněcují jang jater, který se mění na vnitřní vítr a stoupá nahoru do hlavy. Může tak vyvolat obrnu lícního nervu. Tento typ obrny je ale typičtější pro postižení v rámci mozkové příhody (centrální obrna) než pro obrnu, které se věnuje tento článek (periferní obrna) Motorické projevy spontánní - tik, neklid, třes, rozdíl aktivní hybnosti končetin Krok 1 Stoj, nohy u sebe Zavřené oči Ruce předpažené dlaně nahoru Kombinace vyšetření: Rombergova Dufourova testu Krok 1 Stoj titubace - úchylka systematická ke straně - periferní vestibul. syndrom, paréza do stran - centrální vest. Multimediální atlas neurologických příznaků a syndromů, 2. lékařská fakulta UK, 2003, 2. lékařská fakulta UK, 200

Paréza fonačního svalstva myopatické x neuropatické centrální x periferní Laryngospasmus - centrálně (psychogenně) - (spontánní esenciální, podráždění nn. olfactorii,n.trigeminus, - instrumentální vyšetřování, instilace léků do hrtanu, náhlé podněty - celotělové - chlad, laryngismus stridulus = hypokalcemi Centrální obrna n. facialis se projeví poklesem ústního koutku kontralaterálně, ale inervace očních víček zůstane v pořádku. Periferní obrna n. facialis může vzniknout při porušení na jakémkoli místě průběhu nervus facialis. Nejčastější je tzv. Bellova obrna radialis a n. axillaris Tato paréza vede k oslabení dorzální flexe ruky, vázne extenze prstů a extenze a abdukce palce. Ruka typicky přepadá volárně ; periferní paréza n. facialis, kořenové syndromy horní a dolní končetiny, sy brachiálního a lumbosakrálního plexu, loketního, karpálního a tarzálního tunelu, 17. Vertebrogenní syndromy algické.

Vyšetření hlavy a krku | Interní propedeutika

Centrální obrna obvykle postihne polovinu těla v případě, že je postižen mozek, obě dolní končetiny nebo všechny 4 končetiny, je-li porušena mícha. Periferní paréza obrna postihne buď jen jednu končetinu, nebo pokud je postiženo více nervů, obě dolní končetiny ; Zánět lícního nervu uLékař Centrální i periferní projevy toxicity často omezují výběr cytostatik, velikost dávky a délku léčby. Polyneuropatie indukovaná chemoterapií (CIPN) patří k častým nežádoucím účinkům protinádorové léčby, které významně narušují denní a sociální aktivity pacienta Neurologie je lékařský obor zabývající se diagnózou, léčbou a prevencí nemocí centrální nervové soustavy (CNS - mozek a mícha), periferní nervové soustavy (PNS - periferní somatické a autonomní nervy) a svalstva.. Nervová soustava je hlavním řídícím a kontrolním systémem organismu