Home

Fylogeneze mozku

Regulační soustavy :: Lidské těloPPT - Smyslová soustava PowerPoint Presentation, free download - ID:3540960

Mozek - tvořen z pěti částí- prodloužená mícha, mozeček, střední mozek, mezimozek a koncový mozek.u nižších obratlovců všechny oddíly v jedné přímce. U plazů se mozek v oblasti prodloužené míchy ohýbá a koncový mozek ostatní oddíly překrývá.Šedá kůra mozková zvětšuje plochu. Fylogeneze smyslových orgánů. Úroveň psychického vývoje závisí na vývoji mozku (fylogeneze, ontogeneze). Psychické děje závisí na zralosti a funkci mozku. Specifické psychické děje jsou závislé na funkčním stavu určité části mozku (řečové centrum, jádra analyzátorů) Fylogeneze - difúzní - síť neuronů (žahavci) - stonky mozkové z bílé hmoty - spojení kůry mozkové s nižšími oddíly mozku. střední část (tegmentum) - oddělena od stonků černým jádrem (nucleus niger) - obsahuje barvivo melanin.

Smetiště - Biologie - fylogenez

Fylogeneze, antropogeneze a ontogeneze lidské psychik

Fylogeneze nervové soustavy Studijni-svet

Fylogeneze a diverzita obratlovců •diferencovaný mozek, kraniální nervy •uzavřená cévní soustavas autonomně tepajícím vícedílným srdcem, v krvi erytrocyty s hemoglobinem •párové ledviny mezodermálního původu •na dorzálních kořenech míšních nervůspinální gangli Životní cyklus z hlediska vývoje psychiky. v ontogenetický vývoj = vývoj jedince v jednotlivých fázích lidského života (od narození, přes mládí a dospělost až ke stárnutí a stáří). v ontogenetický vývoj je dán biologickým zráním (věk, růst) a dále učením, výchovou, prostředím. v historický vývoj - vývoj společnosti jako celku a v něm jednotlivců jako. - fylogeneze mozku - funkce jednotlivých oddílů mozku člověka - vyšší nervová činnost CNS = mícha hřbetní + mozek Základní funkce: přijímá podněty z vnějšího prostředí přenáší a zpracovává informace uvnitř organismu pracované informace odevzdává do příslušných výkonných orgánů Obaly CNS = meningy Fylogeneze živočichů Obsah: 1. vývojové stupně nervové soustavy a její funkce, 2. vývojové etapy lidského mozku, 3. stereotaktické operace a jejich přínos k fyziologii mozku, 4. hypotéza o funkční souvislosti dvou pamětí Dostupnost: 7. Fylogeneze živočišné říše (3): Vznik obratlovců Je zvykem udržovat zoologii obratlovců jako izolovanou větev biologie, a tím stále udržovat starobylé aristotelské dělení živočichů na ty bez krve (či bezobratlé) a ty s krví (obratlovce)

Evoluce druhu Homo sapiens - WikiSkript

je náš vlastní mozek - a tím i jedné úrovně nás samotných. Rozsah knihy neumožnil zabývat se evolučními aspekty ani problematikou tzv. sociálního mozku. Jim se věnovaly autorovy publikace Lidství (Galén 2010) a So-ciální mozek (Karolinum 2006). František Koukolík • Nejdůležitější část mozku u vývojově mladších obratlovců: střední mozek • Největší a nejdůležitější část mozku savců: velký (koncový) mozek • V průběhu fylogeneze je plocha mozku zvětšována zvrásněním mozkové kůry • Druhotná kůra koncového mozku se zakládá u plaz Kategorie: Biologie Typ práce: Skripta, učební texty Škola: Masarykovo gymnázium, Plzeň, Petákova 2, Plzeň Charakteristika: Práce obsahuje poznámky na téma fylogeneze nervové soustavy.Popisuje vývoj této soustavy od nejprimitivnějších organismů až po savce

Chceme-li pochopit, co jsou funkční systémy lidského mozku a jejich poruchy, je nutné položit si jednoduchou otázku: co tvoří lidský mozek? Makroskopická neuroanatomická nomenklatura se totiž, počítáme-li od nejstaršího známého staroegyptského ekvivalentu pojmu mozek, vyvíjí několik tisíciletí. Výsled Ontogeneze a fylogeneze kognice: Guaranteed by: Programme Theoretical and Research Psychology (24-TVP) Faculty: Faculty of Humanities: Actual: from 2020: Semester: summer: E-Credits: 3: Examination process: summer s.: Hours per week, examination: summer s.:2/0 Ex [hours/week] Capacity: unknown / unknown (unknown) Min. number of students: unlimite (9.2.2009 - bude ještě doplněno) nar. 1952. VZDĚLÁNÍ: 1983 kandidát biologických věd v oboru antropologie (CSc.) na PřF UK v Praze. 1981 doktor přírodních věd v oboru antropologie (RNDr.) na PřF UK v Praz

Nervová soustava Nervová soustava Soubor ke stažení Nervová tkáň - fce:obsažena v CNS (=mozek a mícha)slouží k přenášení a koordinaci vzruchů (signálů), a tím k řízení tělazákladem tkáně je síť navzájem propojených neuronů = nerv. b. neurony - mají schopnost přenášet podráždění - ne el. impuls, pomocí chemikálií dalšímu a dalšímu. Fylogeneze živočichů Fylogeneze. Řadit dle: shody s dotazem názvu ceny autora nakladatelství skladu nejžádanějších titulů hodnocení Zoologie Autor: Vladimír Zicháček. Aktualizované vydání oblíbené učebnice, vycházející z nejnovějších poznatků - v oboru. Kromě systematického přehledu, morfologie, anatomie (u. Dvě hypotézy fylogeneze strunatců • Mozek se diferencoval do několika dílů, je přítomen přední mozek a kraniální nervy. • Vytvořily se nové typy oporných tkání - chrupavka a kost. • Vznikla viscerální svalovina fylogeneze a ontogeneze člověka - rozmnožování člověka; Mozek ptáků má velmi rozvinutý mozeček, jehož funkce souvisí s letem. Poměr velikosti mozku savců k velikosti těla je zpravidla největší, což znamená, že u těchto obratlovců hraje mozek zásadní roli. Největší částí mozku savců je koncový mozek Protože fylogeneze je sled ontogenezí, tedy vývojů jedince, může k pochopení evoluce mozku zásadním způsobem přispět poznání mechanismů vývoje ontogenetického. Jak se můžeme dozvědět více o procesech vedoucích k vývoji savčí mozkové kůry

Fylogeneze lidské hudby Předpokládá se, že nejstarší podobou lidské hudby mohlo být spolu se zpěvem bubnování oběma rukama. Nepřímým důkazem změny lidské vokalizace je větší průměr hrudníku a hrudního míšního kanálu u lidí, jenž svědčí pro rozšířenou míchu, a tím lepší kontrolu dýchacích svalů Střední mozek (mesencephalon) Přední mozek (prosencephalon) obsahuje mezimozek (diencephalon) a koncový mozek (telencephalon neboli cerebrum) Prodloužená mícha, most a střední mozek vytvářejí mozkový kmen (truncus encephalicus). Je to nejstarší část lidského mozku. Obr.1: Přehled hlavních oddílů mozku Vývoj mozku ontogeneze fylogeneze mihule žralok obojživelníci plazi savci člověk. 10 Tvorba neurální trubice a neurální lišty- 3.-4. týden neurální ploténka neurální rýha neurální lišta neurální trubice neurální lišta neuroporus ant. neuroporus post. neurální valy

Mozek, etika a svobodná vůl

 1. d) V které části mozku je uložena nejdůležitější žláza s vnitřní sekrecí - hypofýza? e) Jakým způsobem je v průběhu fylogeneze zvětšována plocha mozku? f) Centrem pohybové koordinace je mozeček
 2. Otázka: Fylogeneze nervové soustavy Předmět: Biologie Přidal(a): KamilCullen = řídící soustava spolu s endogenním systémem - funkce: zprostředkuje příjem, zpracování, ukládaní a výdej informací Fylogeneze - difúzní - síť neuronů (žahavci) - kruhová - gangliová - shluk neuronů - trubicovitá Nerovovou soustavu tvoří: CNS (centrální nervový systém.
 3. Jedná se o výukovou prezentaci doprovázenou otázkami, úkoly, spoustou schémat, obrázků a odkazů na videa. Prezentace by měla sloužit jako obrazová a textová podpora k fylogenezi nervové soustavy živočichů. Z prezentace lze snadno vytvořit pracovní listy. Vhodná je i pro maturanty z biologie či pro přípravu žáků k přijímacím zkouškám či na různé soutěže
 4. Trubicovitá nervová soustava: centrální část (mozek a mícha) a periferní (obvodové nervstvo) Trávicí soustava. Fagocytóza: trávicí soustava nevyvinuta (jednobuněční), přijímání potravy ve váčcích vzniklých vychlipováním plasmatické membrány (panožky) Systém živočichů a fylogeneze orgánových sousta
 5. Mozek - v ontogenickém vývoji vniká z hlavové části nervové trubice (ektodermální původ) -> diferencována na: - přední čichový mozek (prosencephalon) - střední zrakový mozek (mesencephalon) - zadní sluchový mozek (rhobencephalon) - registruje podněty, které vycházejí z vnitřního ucha a z postranní čár

Telencephalon - koncový mozek; je největší částí lidského mozku; skládá se ze dvou polokoulí (hemisfér) oddělených od sebe hlubokou štěrbinou, do které se vnořují mozkové obaly - tzv. pleny mozkové; propojení obou polokoulí zprostředkovává tzv. vazník nebo také kalózní těleso (corpus callosum), který svými. Evoluce a fylogeneze savců O evoluci velikosti mozku a inteligence se mezi vědci vedou dlouhodobé spory. Jednou z prominentních hypotéz je hypotéza sociálního mozku (social brain hypothesis). Ta vychází z toho, že život ve velkých skupinách je natolik náročný, že vede k intenzivnímu selekčnímu tlaku na zvyšování.

Psychické činnosti závislé na vývoji mozku- fylogeneze (vývoj všech živočichů) i ontogeneze (individuální vývoj čl.) - biolog.zrání mozk.struktur Þ postupný vývoj vyšších psych.fcí- stárnutí - oslabení. Poruchy způsobují i nižší složky N FYLOGENEZE (vývoj) ČLOVĚKA. mozková část - temenní, spánková, čelní, týlní, klínová a čichová kost. obličejová část - horní a dolní čelist, lícní, nosní a slzní kost (+ radličná a patrová kost) jazylka (nedotýká se žádné jiné kosti, na svém místě ji drží svaly a šlachy Na povrchu mozku se nachází šedá hmota nervová a uvnitř bílá hmota. Mícha: šedá hmota uvnitř (tvar malých křídel) obklopena bílou hmotou, uvnitř mozkomíšní mok likvor. PNS; Spojuje CNS se všemi částmi těla pomocí periferních nervů. Nervy motorické a senzitivní. Mozkové: 12 párů (čichový, zvukový, trojklanný

Střední mozek. je uvnitř mozku - ze všech stran krytý jinými částmi mozku; nejmenší část mozku; řídí pohyb očí, vychází odsud okohybné nervy; řídí pohyby uší; Mozeček. je tu zasazen strom života (na povrchu je šedá kůra mozková zasahující hluboko do bílé hmoty mozečku => kresba stromu) nachází se u. Mozek . koncový (velký) mozek, mezimozek, střední mozek, mozeček, prodloužená mícha; do mozku vede 12 párů nervů; Koncový mozek. skládá se ze dvou hemisfér, jedna z nich je dominantní; sídlo paměti, řeči, učení, přemýělení, vědomí; největší část mozku (u savců) dvě mozkové komory (v nich vzniká mozkomíšní. Genesis je multidisciplinární termín, který se používá ve vědách souvisejících s biologií a ne pouze. Toto slovo je obzvláště populární v medicíně, kde je často používán termín patogeneze. Jedním z hlavních pojmů biologie - fylogeneze a ontogeneze - je cesta vývoje organismů Nesmíme zapomenout ani na vývoj mozku, tzv. encefalizaci, kdy se v průběhu evoluce člověka, přibližně za poslední 4 miliony let, zvětšil mozek jak relativně, tak i absolutně. S biologickými faktory je pak přímo spojen biosociální faktor, do kterého můžeme zařadit vývoj a vůbec vznik materiální kultury jako takové Mezimozek (diencephalon) - je uložen mezi hemisférami koncového mozku, nachází se v něm III. mozková komora.Spodinu komory tvoří hypotalamus (podrhbolí) tvořený šedou hmotou, k hypotalamu je připojen tenkou stopkou podvěsek mozkový - hypofýza (viz. sekce: 3. ročník, Anatomie a fyziologie člověka, kapitola: Řídící soustavy, Fyziologie žláz s vnitřní sekrecí)

Mozek - Wikipedi

 1. Fylogeneze orgánových soustav. Fylogeneze opěrné soustavy. Fylogeneze svalové soustavy. Fylogeneze dýchací soustavy. Fylogeneze oběhové soustavy. Fylogeneze trávicí soustavy. Fylogeneze vylučovací soustavy. Fylogeneze nervové soustavy. Diblastica. 3.3 Lebka a mozek.
 2. Ve vývoji mozku sehrála paměť během fylogeneze velmi důležitou roli. Různé teorie antropologů a archeologů uvádějí, že naším přímým předchůdcem byl člověk kromaňonský nikoliv neandertálský. Člověk neandertálský se dožíval kratšího věku, pouze vět
 3. Mozková kůra nebo plášť (kůra mozku, s. Pallium) je reprezentována šedou látkou umístěnou podél obvodu mozkových hemisfér. Povrch kůry jedné hemisféry u dospělého je průměrně 220 000 mm 2.Konvexní (viditelné) části vrásek představují 1/3 a na bočních a dolních stěnách brambor - 2/3 celkové plochy kůry
 4. Fylogeneze zkoumá specifiku chování organismu a dochází ke srovnání mezi organismy, vývoj mozku, vývoj artikulované řeči, rozvoj myšlení, vytváření lidské společnosti - osídlování území, stavba primitivních obydlí, organizovaný lov. Ontogeneze zkoumá vznik a vývoj psychiky od početí po zánik života Close 7.
 5. Učivo o nervové soustavě a mozku je propojeno s matematikou. Lubomír Šára , publikováno 20.5.2008 23:45 , zhlédnuto 13486× , 1 komentář , hodnocení: , licence Creative Commons Opakování - Fylogeneze soustav A - Risku
 6. Fylogeneze nervové soustavy, stavba (neuron, šedá a bílá hmota, mozek a mícha, mozkomíšní pleny, mozkomíšní mok, mozkové komory), mozkové a míšní nervy, synapse, reflexní oblouk, nižší a vyšší nervová činnost, choroby a poruchy
 7. ida, žijící na přelomu pliocénu a pleistocénu - před 2,7 - 2,3 miliony let - ve východní Africe, na území dnešní Etiopie, Keni a Tanzanie.Je nejstarším známým zástupcem robustních australopitéků, kteří bývají vyčleňováni do samostatného rodu Paranthropus

Portaro - Webový katalog knihovny. System version {{portaroVersion.date | date:'d.M.yyyy H:mm:ss'}} ({{portaroVersion.branch}} {{portaroVersion.value}} FYLOGENEZE OPORY TĚLA Digitální učební materiál byl vytvořen v rámci projektu Inovace a zkvalitnění výuky na Slovanském gymnáziu spojené vazem Bez vnější schránky - hlavonožci, sépiová kost Vnitřní kostra - chrupavčitá schránka mozku a výztuha ramen (u hlavonožců) Obr. 19 Škrkavka Obr. 20 Ulita plže Obr.

Fylogeneze (z řec. fylé = kmen a genesis = zrození, původ) nebo také fylogenetický vývoj znamená vývoj druhů organismů dětského mozku je podpora ve vnímání světa všemi pěti smysly, tedy zrakem, hmatem, čichem, sluchem a chutí. PřF - Ústav antropologie. Ústav antropologie vychovává odborníky na forenzní, evoluční, sportovní a sociokulturní antropologii. Poznáváme člověka a jeho svět s pomocí nejmodernějších postupů a technologií. Chci studovat antropologii BIOLOGIE ČLOVĚKA. Biologie člověka - nauka zahrnující několik oborů, které se zabývají lidským tělem.. Antropologie - věda zabývající se původem a vývoje člověka.. Anatomie - zabývá se tvarem a stavbou lidského těla.. Somatologie (soma = tělo) - věda o lidském těle (synonymum k anatomii).. Fyziologie - zabývá se fungováním a funkcí orgánů a soustav Sekce vzdělávacích materiálů z oblasti humánní fyziologie. Dílčí témata jsou zpracována jak textově, tak formou prezentací vč. názorných animací ORGANOLOGIE . Materiály slouží ke studiu daného předmětu. Jiné použití konzultujte laskavě s autorem. Kontakt na učitele: ptacek@sci.muni.cz (počet přístupů od 15.3.07) Anglicko český slovník pro případnou potřebu překladu při studiu převzatých obrázků

Kardiovaskulární systém (fylogeneze, otevřený a uzavřený KO, srdce, kapilární síť) 11. Fyziologie imunitního systému (orgány, buňky a molekuly IS, antigen, specifická a nespecifická imunita) 12. Fyziologie dýchání (fylogeneze, dýchání vodních a suchozemských živočichů, plicní ventilace, regulace dýchání) 13 Fylogeneze orgánových soustav Ontogeneze = vývoj jedince (od splynutí pohlavních buněk až po smrt)Fylogeneze = vývoj druhu v rámci evoluce Nervová soustava: Neuromotorický aparát:Prvoci - trepka Předstupeň NS Vlákna (neurofany) ovládají činnost vláken (myofan) v brvách - řídí pohybDifúzní NS:ŽahavciJednotlivé nervové. O nás. Nejsme fitko a nepleťte si nás ani s fyzioterapií. Zabýváme se zdravotním cvičením. Chodí k nám lidé, kteří se odmítli poddávat svým potížím a čekat, že je někdo vyřeší za ně. Jsme rádi, že těm, kteří vzali své zdraví do vlastních rukou, můžeme být svými zkušenostmi nápomocni. Stavíme na nohy ty. - fylogeneze mozku - funkce jednotlivých oddílů mozku člověka - vyšší nervová činnost 18. Orientace živočichů a člověka v prostoru - orientace v jednotlivých druzích prostředí - obecná stavba smyslových orgánů - fylogeneze některého smyslového orgánu - rozdělení, stavba a funkce smyslových ústrojí člověka 19

Fylogeneze - Wikipedi

1 RNDr. Vladimír B l a ž e k, CSc. ( ) nar VZDĚLÁNÍ: studium na Přírodovědecké fakultě UK v Praze - obor biologie o.. Zpět Paleontologie - Zoopaleontologie - Žahavci Podrobná charakteristika - Ostatní zajímavosti - Seznam ilustrací a fotografií - Systém Obecná charakteristika Kmen Cnidaria - žahavci Žahavci (Cnidaria: jméno je odvozeno z řeckého knide = kopřiva) jsou v současnosti stejně jako v geologické minulosti velmi rozšířenou skupinou výlučně vodních, převážně mořských. ࡱ > P R O q` I bjbjqPqP .N : : 6 6 6 6 6 6 6 J 4J '2 W' Y'Y'Y'Y'Y'Y' )h ~+ Y'E6 Y'6 6 ' j$j$j$ J 6 6 W'j$ W'j$j$ & 6 6 7' ` CB $ f ' W' '0 ' ',&, # &, 7'&,6 7' j$ Y. Fylogeneze orgánových soustav obratlovc o mozková část lebky - chrání mozek a smyslové orgány, v dospělosti převažuje u většiny obratlovců v mozkovně dermální skelet; od ryb k vyšším obratlovcům dochází ke zmenšování počtu kostí mozkovny (splýváním, zánikem, změnou funkce).

Vývoj mozku - WikiSkript

Fylogeneze; Vznik Země - v mozku z gliových buněk-podpůrné buňky- nemají řídící funkci, starají se o výživu a ochranu neuron ů. Dvě části- centrální nervová soustava- mozek a mícha. zvětšování a vývoj mozku, zv ětšování mozkové části lebky, zkracování obli čejové části lebky očnice jsou orientovány vp řed - zdokonalování binokulárního prostorového vid ění. dob ře pohyblivé p řední kon četiny, výborn ě pohyblivé prsty místo dráp ů vyvinuty ploché neht Fylogeneze je vývoj rostlinného nebo živočišného druhu. Člověk jako živočišný druh se začal vyvíjet na konci třetihor, jeho vývoj není dokončen. Změny na lebce (způsobené velikostí mozku, nadočnicové oblouky). Sdružování ve společnosti (změna pudového chování na uvědomělé, systematické a opakované.

Fylogeneze - předchůdci rodu Homo, hominizace, sapientace, rod Homo - zástupci, charakteristika druhů, naleziště osídlení na našem území; atavismy, rudimenty. Ontogeneze - oplození, embryonální a postembryonální vývoj, fáze lidského života. Evoluce člověka. Evoluce = vývo 24. Nervová soustava člov ěka, fylogeneze. Stavba a funkce nervové tkán ě. P řenos vzruchu. Princip reflexního oblouku. Stavba a funkce mozku a míchy. Periferní nervová soustava. Onemocn ění a poruchy nervového systému. Fylogeneze nervové soustavy. 25. Smyslové orgány člov ěka, fylogeneze. Význam smyslové soustavy pro. Fylogeneze -mnoho názorů. Darwin -člověk se vyvíjí z lidského předchůdce podobnému lidoopům. Ernst Haeckel - vytváří teoretický model - hledá lokalitu výskytu předchůdce- Jáva. Derbois - pátrá na Jávě- nalezne fragmenty předchůdce - označil je jako opočlověk. Hominizace - stádia vývoje směřující k člověku. Pohy

Soustava svalová :: Lidské tělo

Tyto reakce se tvoří ve spojení s primární funkcí čichu (fylogeneze), takže jsou základem morfologických částí mozku, které se vyvíjejí z nižší-bočních oddělení mozku a močového měchýře jsou tzv čichové kůry (Rhinencephalon) A. Fylogeneze dýchací soustavy, zevní a vnitřní dýchání, dýchací pohyby a jejich regulace, vitální kapacita plic B. Fylogeneze vylučovací soustavy, tvorba a složení moči C. Stavba a funkce kůže člověka, termoregulace A. Fylogeneze dýchací soustavy, zevní a vnitřní dýchání, dýchací pohyby a jejic

Ontogeneze, Fylogeneze :: Lidské těl

Máme tu, dá se říci, dvě části mozku: starší část - označme ji podvědom í - ta se zabývá řízením základních funkcí, jako je peristaltika, dech, činnost srdce, trávení, imunita, čivy (sluch, hmat, zrak, čich a chuť), pohybový aparát atd., zcela jistě je toho mnohem více. Vnitřní strukturou se zabývat nebudu Fylogeneze opěrné soustavy. Fylogeneze svalové soustavy. Fylogeneze dýchací soustavy. Fylogeneze oběhové soustavy. Fylogeneze trávicí soustavy. Mozková tkáň byla smíchána s kapradím a směsí byly naplněny duté stonky bambusu. V nich se mozek podusil nad ohněm. (NOVOTNÝ, Vojtěch. Epidemiologie smějící se smrti. Fylogeneze člověka = antropogeneze Studijni-svet.cz | Biologie-chemie.cz - https://biologie-chemie.cz 1. Rudimenty- orgány a části těla vyskytující se pravidelně → zakrnělé, bez funkce- pozůstatky po předcích - kostrč - slepé střevo (zde štěpena celulosa) - svaly ušního boltc Název. Fylogeneze člověka. Předmět, ročník. Biologie, 3. ročník. Tematická oblast. Biologie člověka. Anotace. Prezentace k tématu fylogeneze člověka.

Fylogeneze savců je tedy dnes velmi dobře známá a systém skupiny vytvořený v posledních dvou desetiletích tak můžeme pokládat za blízký konečnému stavu poznání. Tato kniha podává přehled těchto současných poznatků Mozek mistrně a s rychlostí blesku cyklí spíš negativní než pozitivní myšlenky, kdykoliv se stane jakákoliv nepříjemná banalita, a to je nesmírně zatěžující. Těžko se tomu aktivně ubránit, protože se to i ten Tvůj mozek naučil v rámci své fylogeneze za miliony let - to prostě jen tak lehce nezměníš Zařazení somatologie do vědního systému Základní pojmy Historie oboru Fylogeneze člověka szš opava * szš opava * szš opava * szš opava * W.Harwey (1578 - 1657) Objevitel krevního oběhu Andeas Versalius (1514 -1564 Zakladatel novodobé anatomie * szš opava Praha 1600 - první veřejná pitva * szš opava A. van Leeuwenhoek 1632 - 1723 * szš opava První teorie o buněčné. rozvoj mozku a vědomí => primitivní řeč =>kolektivní lov =>větší úspěšnost při lovu; využití ohně; naleziště na Jávě; Homo neandrthalensis (Neandrtálec) robustní vzpřímená postava; masivní lebka; široký plochý nos; znal oheň(opracování kovů); sběrač i lovec; žil v tlupách v jeskyních; oblečen Fylogeneze Evoluční mezičlánek opočlověk - nikoli neandertálci, ale hypotetická forma (Karl Vogt, 1863) Vývojový strom a biogenetický zákon fylogeneze - ontogeneze (E. Häckel 1896) objem mozku 430-515 cm3

Fylogeneze člověka - Studuju

na vlastně levou polovinu mozku, když bych vám snad takhle přes 200 měl a půl sagitálně, tak byste se dívali do levé hemisféry a podívejme se na mozek z hlediska, protože jsem si přečet to je cesta do hloubi, takže by jsme se měli vydat do hloubi našich mozku. Jednak pohledem fylogeneze fylogeneze. vývoj kostry - ontogeneze. lékaři • ortoped • neurolog • fyzioterapeut • rehabilitace • RTG. •obrna (při poškození mozku, míchy nebo nervů nelze ovládat svaly) Title: Kosterní soustava Author: Kotrcovi Created Date: 10/9/2020 6:02:53 PM. Fylogeneze orgánových soustav. Fylogeneze opěrné soustavy. Fylogeneze svalové soustavy. Fylogeneze dýchací soustavy. Fylogeneze oběhové soustavy přeměněny k různé funkci), koncový mozek dobře vyvinut (včetně bazálních ganglií - instinkty), funkce mozečku - let, dokonalý zrak (nejvyšší ostrost vidění), vejce s. Současná pandemie se totiž trefila do našeho mozku. Ontogeneze je vývoj jedince. V průběhu svých 75 let jsem nic podobného nezažil. Zažil jsem ve své ontogenezi horší věci, na některé chřipkové epidemie umíralo podstatně více lidí. Coronavirus, to je něco jiného. Fylogeneze, vývoj druhu, to je jiná káva kortikální a subkortikální oblasti mozku (Lezaková, 2004). Podle Stusse a Bensona (1986; in Kuliš ťák, 2003) byl pojem exekutivní funkce nabídnut s odkazem na multiopera ční systém, který je zajiš ťován prefrontálními oblastmi mozku a jejich recipročními korovými a podkorovými drahami

V lidském mozku není zatím zabudován obranný mechanismus proti destruktivnímu vlivu gravitace. Člověku s veškerým jeho rozumem trvalo tisíce let, než si uvědomil, že něco jako gravitace vůbec existuje. Teď už jde tedy jen o to, jak tuto biologicky významnou informaci vpravit do mozku Fylogeneze nervové soustavy, stavba (neuron, šedá a bílá hmota, mozek a mícha, mozkomíšní pleny, mozkomíšní mok, mozkové komory), mozkové a míšní nervy, synapse, reflexní oblouk, nižší a vyšší nervová činnost, choroby a poruchy. B Charakteristika nahosemenné rostliny. Oddělení jehličnany (PINOPHYTA) párová mozková zauzlina (ganglion), z ní vybíhají do těla nervové provazce, které jsou spojeny příčnými spojkami (komisury) Smyslové orgány: miskovitá očka (reakce na světlo) Fylogeneze: první ploštěnci na konci prekambria (starohory

Mozkomíšní mok ( CSF ) je čirá, bezbarvá tělesná tekutina nacházející se v mozku a míše . Je produkován specializovanými ependymálními buňkami v choroidních plexusech v komorách v mozku a absorbován v arachnoidních granulacích . V jednom okamžiku je asi 125 ml CSF a každý den se generuje asi 500 ml. CSF působí jako polštář nebo nárazník a poskytuje základní. Centrální (mozek a mícha) a periferní ( mozkové, míšní, vegetativní nervy) NS Mozkové (hlavové) nervy u Anamnií 10 párů, u Amniot 12 párů Vegetativní (autonomní) NS v jednodušší formě vyvinuta i u bezobratlých dvě řady ganglií vpravo a vlevo vedle páteře, ganglia navzájem spojena Oběhová soustava zivocichu. pokud oběhová soustava chybí, její funkci zajišťuje voda (živiny a kyslík získávány z vody, která vyplňuje tělo) - např. Porifera gastrovaskulární soustava (Cnidaria, Platyhelminthes) slouží k trávení a resorpci potravy a zároveň i k rozvodu živin - spojuje funkce trávicí a cévní soustav Oběhová soustava rostlin a živočichů. Fylogeneze. Plazi jsou sesterskou skupinou savců v širším smyslu slova (Synapsida). Nejprimitivnějšími žijícími plazy jsou s velkou pravděpodobností želvy. Poprvé se zde u vývojově dokonalejších plazů objevuje druhotná kůra koncového mozku. Mají dvanáct párů kraniálních nervů

Fylogeneze - Sociologická encyklopedi

Fylogeneze a ekologie bezobratlých / Fylogeneze a ekologie obratlovců, a (2) Hydrobiologie / Parazitologie / Chování živoichů / Entomologie / Půdní zoologie. Vývoj mozku a distribuce šedé hmoty. Speciální smyslové orgány strunatců/obratlovců - ich, chuť, inverzní komorové oko, neuromasty a vnitřní ucho Diferenciace mozku, přítomen přední mozek i kraniální nervy. Objevují se spinální ganglia na dorsálních kořenech míšních nervů, vznikla viscerální svalovina, kosti či chrupavky. Cévní soustava již plně uzavřená, cévy opatřeny vlastním mezodermálním epitelem, hemoglobin v erytrocytech. Fylogeneze a systematika. Fylogeneze nervové soustavy v živočišné říši. Základní stavební a funkční jednotka nervové soustavy - neuron, reflexní oblouk. Stavba a činnost mozku a míchy. Obvodové nervy. Řízení činnosti kosterního svalstva a vnitřních orgánů, nervy vegetativní a motorické. Podmíněné a nepodmíněné reflexy

Životní cyklus z hlediska vývoje psychiky a faktory

Spánek je fázický, periodicky se opakující stav určitého aktivačního stupně CNS. Je reverzibilní, je jednou z forem vědomí, opakem bdělosti, převažují v něm anabolické pochody. Pro organismus je nezbytný, a to jak pro funkce tělesné, tak pro potřeby psychické Doc. MUDr. Karel Hynek, CSc. Univerzita Karlova v Praze, 1 22/2 - Od neuronu k mozku: co jsou to neurony, nervový signál, neurotransmitery a neuromodulátory, neurony a nervy. 1/3 - Jak funguje mozek I: Základní struktura mozku, její fylogeneze a ontogeneze, mozková centra a lokalizace, lateralizace, konektivita, sítě a jejich vlastnosti, metody výzkumu mozku mozku - ústředí v prodloužené míše, kmen -1. fylogeneze, tj. vývoj živočišných druhů (v našem případě člověka) - od jednodušších živočichů ke složitějším, až k člověku-2. ontogeneze, tj. vývoj jedince - od narozen Obsah PŘEDMLUVA..11 1. FUNKČNí SYSTÉMY LIDSKÉHO MOZKU..13 1.1. Makroskopická architektura mozku. 7.3 Lidský mozek a jeho výkonnost 123 7.4 Funkce mozku a problém umělého intelektu 123 7.5 Tvořivost 125 7.6 Změny produktivity práce a tvořivé činnosti 128 7.7 Změny pracovních schopností v průběhu stárnutí 130 8

CNS.doc, BI - Biologie - - unium.c

Vyšetření a výzkum mozku : pro psychology, pedagogy a další nelékařské obory : základní principy stavby a funkce mozku, zobrazovací metody - vyšetření struktury mozku, funkční metody - vyšetření činnosti mozku, lidský mozek a psychické procesy / Miroslav Orel, Roman Procházka a kolektiv. — Vydání 1. — Praha : Grada, 2017. — 168 stran, 16 nečíslovaných. Dále jsou sem zařazeny také fundamentální informace z fylogeneze a diverzity organismů ( Bi1010, Bi2000) a dále chemie (C1601, C2700, C3580) a biostatistiky (Bi5040). Okruhy otázek. Charakteristika živého organismu. Pojem druhu. Chemické složení organismů Jazyk (Defi nice • Fylogeneze • Mapa ja-zyka a řeči v dospělém mozku • Afázie • Čtení a psaní • Jak zvládáme dva nebo větší počet jazyků? • Jazyk neslyšících • Číselný smysl a dyskalkulie) • 7. Hyb-nost a praxie (Syndrom odcizené ruky a syndro Mozek a nervový systém; stavba a funkce neuronu; mozek, mícha, vegetativní systém; srovnání nervové soustavy členovců a obratlovců stavba a funkce u obratlovců; motorická centra; smyslové analyzátory; neuroendokrinní funkce mozku; neokortex. a vyšší nervová činnost; řečová centra

Fylogeneze živočichů Knihy

Životní funkce živočichů a člověka - fylogeneze tělních tekutin, fylogeneze trávících dějů, fylogeneze oběhové soustavy, fylogeneze dýchání, fylogeneze vylučování, hormonální regulace bezobratlých a obratlovců, fylogeneze nervové soustavy. Formy pohybu v živočišné říši. Evoluce. Minulost země, vznik života na. Učebnice biologie - umíme doručit už v den objednávky. Vyberte si zboží bezpečně z domova a nechte si ho dovézt až domů, vyzvedněte si ho bezkontaktně z AlzaBoxu či na našich pobočkách, kde se striktně dodržují veškerá hygienická opatření