Home

Zvláštní matrika Brno rodný list

Na základě zápisu narození do Zvláštní matriky a vydání českého rodného listu jsou údaje o fyzické osobě zavedeny do informačního systému evidence obyvatel, zároveň tím vznikne osobě, jíž byl rodný list vystaven, trvalý pobyt na území České republiky Zvláštní matrika provede zápis do zvláštní matriky ČR a vystaví platný doklad (rodný, oddací, úmrtní list) pro úřady ČR. pokud občan žádá o zapsání vysokoškolského titulu získaného v zahraničí do osobního dokladu, musí doložit doklad o uznání VŠ titulu, který vydá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. rozhodnutí cizozemského. Do Zvláštní matriky Brno se zapisují narození občanů ČR, ke kterým došlo na území cizího státu. Postup: Podklady pro zápis do Zvláštní matriky narození Brno zasílá matriční úřad, kde byl zápis sepsán. Rodný list vystaví Zvláštní matrika Brno a zašle zpět k předání žadateli. Lhůta pro vyřízení V současné době se lhůta potřebná k vyřízení žádosti prostřednictvím Zvláštní matriky v Brně pohybuje mezi 5 - 7 měsíci od data podání. K podání žádosti o vystavení českého rodného listu pro Vaše dítě narozené na území Indie je nutné předložit následující matričních událostí nastalých na území městských částí Brno-střed, Bohunice, Bosonohy, Kohoutovice, Nový Lískovec a Starý Lískovec po 1. 1. 2003

Po narození dítěte (občana České republiky) vydá matriční úřad rodný list a současně zaeviduje údaje o narození do agendového informačního systému evidence obyvatel

Zvláštní matrika - Portal Občana - Brno-stře

Kdo rodný list vydává. Doklad vydává zvláštní matrika Úřadu městské části Brno-střed. Místo podání žádosti. Ve Francii je žádost možno podat: osobně na našem velvyslanectví nebo na některém z honorárních konzulátů, v poštovním styku prostřednictvím našeho velvyslanectví Úřad městské části Brno - střed zvláštní matrika Husova 3 601 69, Brno. Tel.: 542 526 333 Fax.: 542 175 175 Web: www.stred.brno.cz. Doklady potřebné k žádosti o zápis do zvláštní matriky. platný průkaz totožnosti žadatele; doklad o státním občanství České republiky osoby, které se zápis týk

Brno - Doklady vystavené v zahranič

 1. Žádost si můžete podat jen na matriku, která vydala původní rodný list, protože pouze zde je záznam v matriční knize, který je pro vydání druhopisu potřeba. Pokud se jedná o narození českého občana v zahraničí, musíte se pak obrátit na zvláštní matriku na Úřadu městské části Brno - střed
 2. Český rodný list se dá vyřídit přímo na zvláštní matrice v Brně, ale k tomu je potřeba osvědčení o státním občanství a to se vystavuje jinde. Takže je nejlepší podat žádost o oba doklady na ambasádě a české úřady si to pak mezi sebou přepošlou
 3. Jde-li o narození, uzavření manželství nebo úmrtí státního občana České republiky v cizině, pak se obraťte na zvláštní matriku Úřadu městské části Brno-střed. Matriční úřad Český Těšín vede matriční knihy od 01.01.1950 a současně může pořídit výpisy z matričních knich vedené cíkvemi od roku 1921
 4. Matriční knihy, do kterých se zapisují narození, uzavření manželství a úmrtí státních občanů České republiky, ke kterým došlo v cizině, vede Úřad městské části Brno-střed (dále jen zvláštní matrika). Do zvláštní matriky se zapisují narození, uzavření manželství a úmrtí státních občanů České.

Zápis narození občana ČR do Zvláštní matriky v Brně

 1. ky a tatínkové diskutují na webu Rodina.cz. Přidejte do diskuze své rady a zkušenosti
 2. Podklady pro zápis do Zvláštní matriky narození Brno zasílá matriční úřad, kde byl zápis sepsán. Rodný list vystaví Zvláštní matrika Brno a zašle zpět k předání žadateli. Lhůta pro vyřízení: Zvláštní matrika provede zápis do matriční knihy po obdržení podkladů nejpozději do 30 dnů
 3. Odbor vnitřní správy - matrika. Masarykovo náměstí 1. 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav . Úřední hodiny: Pondělí a středa - od 7.30 do 12.00 a od 12.30 do 17.00 . Martina Kolářová, referent, tel. 326 909 143, martina.kolarova@brandysko.cz. Hana Tuháčková, referent, tel. 326 909 105, hana.tuhackova@brandysko.c
 4. Poté, co uzavřete registrované partnerství v cizině, máte povinnost tuto skutečnost ohlásit na Zvláštní matrice vedené Úřadem městské části Brno-střed na Husově 3. Žádost o zápis do zvláštní matriky můžete podat i u zastupitelského úřadu České republiky nebo u kteréhokoli matričního úřadu
 5. Osobní doklady, trvalý pobyt, údaje z evidence obyvatel a matrika. 01. Bydlení (Úřad městské části Brno-střed). veřejnou listinu (například rodný list, rodný a křestní list, případně oddací list) nebo listinu, ze které bude možné dovodit, že zápis narození, uzavření manželství nebo úmrtí se týká.

Žádost o vystavení českého rodného listu Generální

 1. Matriční úřad vydá školským zařízením pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a střediskům výchovné péče rodný list fyzické osoby umístěné v těchto zařízeních. Úmrtní list lze vydat též fyzické osobě, která na jeho vydání prokáže právní zájem nebo která žila se zemřelým v době jeho smrti ve společné domácnosti anebo je vypravitelem jeho pohřbu
 2. Vydávání druhopisů matričních dokladů - rodný, oddací a úmrtní list; Narození, uzavření manželství, vznik registrovaného partnerství nebo úmrtí státních občanů ČR v cizině - zvláštní matrika v Brně; Vítání dětí; Změna jména a příjmení; Příjmení po rozvodu manželství; Prohlášení o volbě druhého jmén
 3. Jde-li o narození, uzavření manželství nebo úmrtí státního občana České republiky v cizině, pak matriční doklad vydá Úřad městské části Brno-střed - zvláštní matrika. Matriční úřad zašle prvopis matričního dokladu oprávněné osobě na doručenku do vlastních rukou nebo jej vydá po předložení platného.

Zvláštní matriku vede Úřad městské části Brno-střed na adrese Husova 3, 601 69 Brno. Žádost o zápis do zvláštní matriky lze podat prostřednictvím kteréhokoliv matričního úřadu v ČR nebo zastupitelského úřadu v cizině. 09. Kde, s kým a kdy životní situaci řeši vedení knih narození, přidělování rodných čísel, vyhotovení prvopisů rodných listů při narození dítěte a duplikátů, zápisy do Zvláštní matriky Brno při narození dítěte (občan ČR) v zahraničí, spolupráce se zastupitelskými úřady cizích států, uznávání otcovství souhlasným prohlášením rodičů před narozením i po narození dítět Vydávání matričních dokladů ( rodný, oddací, úmrtní list ) Základní informace k dané živ. situaci, předmětu žádosti apod. Matriční doklady (rodné, oddací nebo úmrtní listy) vydává matriční úřad, v jehož správním obvodu je obec, ve které se fyzická osoba narodila, uzavřela manželství nebo zemřela

Proti rozhodnutí o přerušení nebo zastavení řízení o zápis do zvláštní matriky může žadatel o zápis do 15 dnů od doručení rozhodnutí podat odvolání k Odboru vnitřních věcí Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3, Brno a to cestou Odboru matrika, ÚMČ města Brna, Brno-střed prostřednictvím podatelny Úřadu. Jde-li o narození, uzavření manželství, registrované partnerství nebo úmrtí státního občana České republiky v cizině, pak matriční doklad vydá Úřad městské části Brno-střed (tzv. zvláštní matrika) Rodný list je matriční doklad, potvrzující narození člověka a základní údaje o něm. Obsahuje zpravidla jméno a příjmení dítěte, datum a místo jeho narození, popřípadě také osobní identifikační údaj (v ČR rodné číslo), a údaje o rodičích.. Historicky se vyvinul z křestního listu (u křesťanů), který byl zprvu jen dokladem o křtu (včetně údajů o. Rodný list. Po narození dítěte si jeho rodiče nejpozději do 30-ti dnů od narození na matričním úřadu vyřídí zápis do knihy narození a rodný list dítěte. K vyřízení rodného listu je třeba předložit: Zvláštní matrika Brno. Do zvláštní matriky se zapisují matriční události (narození, uzavření. Činnost úřadu: přijímá žádosti o vydání matričních dokladů(rodného, oddacího a úmrtního listu), vydává rodné, oddací, úmrtní listy.Jde-li o narození, uzavření manželství nebo úmrtí občana ČR v cizině, vydá matriční doklad zvláštní matrika Úřadu městské části Brno-střed

rodný list ženicha nebo nevěsty ( pouze je-li občanem ČR ) žádosti lze podat u zastupitelského úřadu ČR v cizině, prostřednitvím kteréhokoliv matričního úřadu v ČR nebo osobně na oddělení zvláštní matriky úřadu města Brna, Brno střed, Husova 3 Jde-li o narození, uzavření manželství, vznik partnerství nebo úmrtí státního občana České republiky v cizině, pak matriční doklad vydává Úřad městské části Brno-střed, Zvláštní matrika. Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství vydává matriční úřad podle místa trvalého pobytu žadatele ZVLÁŠTNÍ MATRIKY V BRNĚ 1. Základní informace: Při narození občana České republiky v cizině zprostředkovává oddělení matrika, Úřadu městského obvodu Plzeň 3 zápis o narození do zvláštní matriky v Brně, kde je vyhotoven rodný list. 2. Kdo je oprávněn podat žádost, apod.: Osoba, které se zápis týká

Ahoj holky, před nedávnem jsem měla svatbu v zahraničí a nyní nás potrebuji potrebuji zapsat do zvlastni matriky v Brně. Mám dvě otázky. Manžel je cizinec a někde jsem četla, že budu potřebovat i jeho superlegalizovany rodný list, ale paní notarka (ne z Brna) mi napsala, že jeho rodný list není vůbec potřeba další doklady potřebné k ověření správnosti matričních skutečností, zapisovaných do matriční knihy (např. rodný list žadatele, oddací list žadatele) Do zvláštní matriky se zapisují dle § 42 zákona č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění. - zápisy do zvláštní matriky Brno - Jedná se vydávání matričních dokladů : oddací list, úmrtní list, rodný list a to jako prvopis nebo druhopis v případě ztráty. Matriční doklady vydá matriční úřad, v jehož obvodu došlo k dané matriční události ( k narození, úmrtí, uzavření manželství)..

Duplikáty : Brno-stře

České republiky v cizině, pak matriční doklad vydá zvláštní matrika Úřadu městské části Brno-střed. Matriční úřad zašle prvopis matričního dokladu oprávněné osobě na doručenku do vlastních rukou nebo jej vydá po pedložení platného prř ůkazu totožnosti. Při ztrátě rodného Na základě provedeného zápisu vydá zvláštní matrika rodný, oddací nebo úmrtní list. Prvopis matričního dokladu se vydává zdarma, za druhopis se hradí správní poplatek ve výši 100 Kč. Vydávání matričních dokladů, jejich druhopisů, nahlížení do matrik, potvrzení . o údajích v matrice nebo ve sbírce listin. Vydávání matričních dokladů - rodný, oddací a úmrtní list Vydávání matričních dokladů - rodný, oddací a úmrtní list Jde-li o narození, uzavření manželství nebo úmrtí státního občana České republiky v cizině, pak matriční doklad vydá Úřad městské části Brno-střed, zvláštní matrika Oddělení zvláštní matrika, Odbor matriky ÚMČ města Brna, Brno-střed, pracoviště Husova 3, úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 - 17.00 hod. 09. Kde, s kým a kdy životní situaci řeši

Prvopisy výpisů z matrik (rodný, oddací, úmrtní list) se vystavují a vydávají občanům bez žádosti, pokud k matriční události došlo na území ČR. Pokud matriční událost nastane v cizině, musí občan nebo oprávněný žadatel nejdříve požádat o zápis do zvláštní matriky, která pak vydá příslušný matriční.

Brno - Zaevidování trvalého pobytu dítěte po narozen

matrika narození; matrika manželství; matrika úmrtí; vydávání druhopisů matričních dokladů - formuláře ke stažení: rodný list, oddací list, úmrtní list; určení otcovství - zápis; změna jména a příjmení - viz; zápis do zvláštní matriky Brno vi Jde-li o narození, uzavření manželství nebo úmrtí státního občana České republiky v cizině, pak matriční doklad vydá zvláštní matrika Úřadu městské části Brno-střed. Úřad městského obvodu Slezská Ostrava je matričním úřadem pro tyto městské obvody: Slezská Ostrava, Michálkovic Zvláštní matrika - zápisy matričních událostí - narození, uzavření manželství, úmrtí. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti: Do zvláštní matriky se zapisují matriční události - narození, uzavření manželství, vznik registrovaného partnerství a úmrtí - státních občanů ČR, ke. Matriční knihy, do kterých se zapisuje narození, uzavření manželství, vznik registrovaného partnerství a úmrtí státních občanů ČR, ke kterým došlo v cizině, vede Úřad městské části Brno-střed (dále jen zvláštní matrika)

Zápis narození - žádost o český rodný list

Obec Sychrov Navštivte naší obec, kde můžete navštívit například: Státní zámek Sychrov, Oranžerie, Ozdravovna Radostin, Historické skvosty jako Sychrovské věžičky nebo vlakový viadukt Ves se poprvé připomíná ve 14. století Agenda matriky: Provádí zápisy do knihy manželství Přijímá žádosti o zápis narození, uzavření manželství, úmrtí státních občanů ČR do zvláštní matriky v Brně. Rodný list vydává matrika v místě narození dítěte, a to na základě dokumentace předložené v porodnici nebo dodané rodiči Rodný list fyzické osoby lze vydat školským zařízením pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a střediskům výchovné péče, je příslušný Úřad městské části Brno-střed (tzv. zvláštní matrika. Na kterém úřadě můžete tuto životní situaci řešit Žádost o vydání tuzemského matričního dokladu ze zvláštní matriky Brno Co se do zvláštní matriky zapisuje: Do zvláštní matriky se zapisují matriční události (narození, úmrtí, sňatky, uzavřené registrované partnerství), ke kterým došlo na Zvlastni matrika Brno. - Maminky a tatínkové diskutují na webu Rodina.cz. Přidejte do diskuze své rady a zkušenosti

Zápisy do zvláštní matriky Brno - Oficiální stránky města

Vydávání druhopisů matričních dokladů - rodný, oddací a úmrtní list Narození, uzavření manželství, vznik registrovaného partnerství nebo úmrtí státních občanů ČR v cizině - zvláštní matrika v Brn Úsek matriky a evidence obyvatel vykonává zejména státní správu na úseku matriky a evidence obyvatel. Vede matriční knihy: narození, manželství a úmrtí pro město Lázně Bohdaneč a obce Dolany, Křičeň, Neratov, Plch, Podůlšany, Rohoznice, Staré Ždánice a Živanice.Vydává matriční doklady Proti rozhodnutí o přerušení nebo zastavení řízení o zápis do zvláštní matriky může žadatel o zápis do 15 dnů od doručení rozhodnutí podat odvolání k Odboru vnitřních věcí Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3, Brno, a to cestou Odboru matrika, ÚMČ města Brna, Brno-střed prostřednictvím podatelny Úřadu. zápis matričních dokladů do zvláštní matriky Brno: právní předpis: zák. 301/2000 Sb. §42: potřebné formuláře: zápis o narození, úmrtí, uzavření manželství: potřebné doklady: cizozemský MD s překladem OP, rodný list obou rodičů, doklad o SO ČR, cizozemský úmrtní list s překladem: lhůty a termíny pro žadatele Matriční doklad - rodný list, vydává matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad jde, narodila. Jde-li o narození státního občana České republiky v cizině, pak matriční doklad vydá zvláštní matrika Úřadu městské části Brno-střed

Žadatel předloží: • doklad, kterým prokáže svoji totožnost, popřípadě • veřejnou listinu (například rodný list, rodný a křestní list, případně oddací list) nebo listinu, ze které bude možné dovodit, že zápis narození, uzavření manželství nebo úmrtí se týká členů jeho rodiny, nebo jeho sourozenců, nebo kterým prokáže, že je to nezbytné pro. Šlo o situaci, kdy příslušnici cizího státu bylo na základě její žádosti uděleno české státní občanství. Tato cizinka (dále jen žadatelka) si následně požádala u Úřadu městské části města Brna, Brno-střed, Oddělení zvláštní matrika, jakožto u příslušného správního orgánu (dále jen správní orgán), o vydání českého rodného listu Zvláštní matrika je pro ČR centrálně v Brně, Husova 3 a eviduje všechny matriční události, které nastaly mimo území ČR českým občanům (narození, sňatek, úmrtí). Vystavuje Doklady pro použití v České republice na základě zápisu, který provede matrika v místě žadatelova trvalého bydliště v ČR

Vydávání matričních dokladů - rodný, oddací nebo úmrtní list, doklad o partnerství pak matriční doklad vydá Úřad městské části Brno-střed, zvláštní matrika. Matriční úřad zašle prvopis matričního dokladu oprávněné osobě na doručenku do vlastních rukou nebo jej vydá po předložení platného průkazu. Vydávání matričních dokladů - rodný, oddací nebo úmrtní list, pak matriční doklad vydá Úřad městské části Brno-střed, zvláštní matrika. Matriční úřad zašle prvopis matričního dokladu oprávněné osobě na doručenku do vlastních rukou nebo jej vydá po předložení platného průkazu totožnosti.. Zvláštní matrika Do zvláštní matriky se zapisují narození, uzavření manželství, uzavření partnerství a úmrtí občana, ke kterému došlo na území cizího státu, na zastupitelském úřadu ČR, na lodi nebo vletadle mimo území ČR, na místě, které nepatří pod pravomoc žádného státu Matrika. Občanské průkazy; pak na Úřad městské části Brno-střed, zvláštní matriku. 8. Na které instituci životní situaci řešit popř. veřejnou listinu (např. rodný list, rodný a křestní list, příp. oddací list) nebo listinu, ze které bude možné dovodit, že zápis narození, uzavření manželství nebo. Zvláštní matrika § 42 (1) Do zvláštní matriky se zapisují narození, uzavření manželství a úmrtí občana, ke kterému došlo na. a) území cizího státu, b) zastupitelském úřadu České republiky, c) námořním plavidle nebo v letadle mimo území České republiky, d) místě, které nepatří pod pravomoc žádného státu

Jak získat duplikát rodného listu jaktak

Zápis matričních událostí do zvláštní matriky v Brně Zvláštní matrika v Brně, resp. matrika Úřadu městské části Brno - střed, vede matriční knihy, do kterých se zapisuje narození, uzavření manželství, uzavření registrovaného partnerství a úmrtí státních občanů ČR, ke kterým došlo v cizině Vydávání matričních dokladů - rodný, oddací a úmrtní list. Matriční doklady (rodné, oddací nebo úmrtní listy) vydává matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad jde, narodila, uzavřela manželství nebo zemřela

Zvláštní matrika - aktuální zkušenost - Diskuze - eMimino

Jde-li o narození, uzavření manželství nebo úmrtí státního občana České republiky v cizině, pak matriční doklad vydá Úřad městské části Brno-střed, zvláštní matrika. Matriční úřad zašle prvopis matričního dokladu oprávněné osobě na doručenku do vlastních rukou nebo jej vydá po předložení platného. Po provedení zápisu zvláštní matrika vyhotoví oddací list. vede Úřad městské části Brno-střed (dále jen zvláštní matrika). Do zvláštní matriky se zapisují narození, uzavření manželství a úmrtní státních občanů ČR, ke kterému došlo na: rodný list žadatele (jsou-li rodiče žadatele narozeni po. Matriční knihy, do kterých se zapisuje narození, uzavření manželství a úmrtí státních občanů ČR, ke kterým došlo v cizině, vede Úřad městské části Brno-střed (dále jen zvláštní matrika). Do zvláštní matriky se zapisují narození, uzavření manželství a úmrtní státních občanů ČR, ke kterému došlo na Jde-li o narození, uzavření manželství či úmrtí státního občana ČR v cizině, matriční doklad vydá zvláštní matrika Úřadu městské části Brno-střed. 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: Kde: náměstí Arnošta z Pardubic 56, Český Brod Zvláštní matrika Úřadu městské části Brno-střed www.stred.brno.c Oficiální stránky Obce Starý Hrozenkov. 420 572 696 111. Hledaný výraz

Matrika - vydání matričních dokladů (rodný, úmrtní, oddací

Chcete zapsat matriční událost uskutečněnou v cizině do zvláštní matriky? Na matrice v místě trvalého pobytu je nutné předložit: cizozemský matriční doklad (rodný list, oddací list, úmrtní list manžela/manželky) opatřený ověřením dle platných mezinárodních smluv spolu s překladem soudního tlumočníka v Č Vystavuje duplikáty rodných listů občanům narozeným na území matričního obvodu v roce 1911 a mladším. Správní poplatek je 100,-Kč. Stejně jako oddací matrika zprostředkovává zápisy narození občanů ČR na území cizích států do zvláštní matriky v Brně. Úmrtní matrika o rodný list dcery s cizojazyčným překladem pro Německo si požádáte vy jako matka, ale před matričním úřadem Prahy 2. Adresa matričního úřadu: Úřad městské části Praha 2, náměstí Míru 20/600, 120 39 Praha 2 - Vinohrady Zvláštní matrika Brno Husova 3 601 69 Brno tel: 542 526 438, 440, 441 rodný list dítěte (pokud byl již vystaven) pak matriční doklad vydá Úřad městské části Brno-střed, zvláštní matrika. Matriční úřad zašle prvopis matričního dokladu oprávněné osobě na doručenku do vlastních rukou nebo jej vydá po předložení platného průkazu totožnosti..

Oficiální stránky Obce Starý Hrozenkov. Životní situace - Vydávání matričních dokladů - rodný, oddací nebo úmrtní list, doklad o partnerstv platný občanský průkaz, rodný list, rozsudek o rozvodu s doložkou o nabytí právní moci; vdovec/vdova: platný občanský průkaz, rodný list, úmrtní list zemřelého manžela Úřad městské části Brno-střed, Zvláštní matrika, Husova 3, Brno - pondělí a středa 8:00 - 17:00 hod., rezervační systém,. Jde-li o narození, uzavření manželství nebo úmrtí státního občana České republiky v cizině, pak matriční doklad vydá Úřad městské části Brno-střed, zvláštní matrika. Duplikáty (stejnopisy) se vydávají v případě ztráty prvopisů nebo v jiných odůvodněných případech Vydávání matričních dokladů - rodný,... Vydávání matričních dokladů - rodný, oddací nebo úmrtní list, doklad o partnerství Základní znění Rozšířené znění Úplné zněn Řešení životních situací - Vydávání matričních dokladů - rodný, oddací nebo úmrtní list, doklad o partnerství Město a Samospráva Důležité informace ke COVID-1

Rodné, oddací a úmrtní listy - Horní Počernic

rodný list zemřelého občanský průkaz pozůstalého manžela Informace k zapisování úmrtí občanů ČR do zvláštní matriky vedené Úřadem městské části Brno - střed: Žádost o vydání tuzemského matričního dokladu ze zvláštní matriky Brno Oficiální stránky Města Luže. Město Luže. Současnost; Historie; Místní části. Bělá; Brdo; Dobrkov; Doly; Domanic Matrika brno Zvláštní matrika - zápis matriční události, Brno-stře . Oddělení zvláštní matrika, Odboru matrika ÚMČ města Brna, Brno-střed, pracoviště Husova 3, úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 - 17.00 hod. Kde, s kým a kdy životní situaci řeši ; ikánská 2, Brno, detašované pracoviště je na Husově 3, Brno doklad o stavu: rodný list, popř. oddací list, rozsudek o rozvodu s nabytím právní moci, úmrtní list manžela/manželky, rodné listy dětí, souhlas druhého rodiče dítěte, aj. (osvědčení o státním občanství pokud jde o nezletilé dítě) správní poplatek 1 000 K

Zvláštní matrika - Brno č

Oficiální stránky Obce Nedakonice. +420 572 593 815. podatelna@obecnedakonice.c 494 629 580. posta@mestodobruska.cz. Facebook Youtube kaná