Home

Radioterapie krku

Radioterapie nádorů hlavy a krku - Zdraví

Radioterapie patří k základním léčebným modalitám, které se používají v terapii nádorových onemocnění v oblasti hlavy a krku. Její význam byl v posledních letech výrazně posílen technickým pokrokem, který zavedením nových schémat léčby a moderních zdrojů záření umožnil dosáhnout lepších terapeutických výsledků Radioterapie má v rámci komplexní léčby nádorů v oblasti hlavy a krku má své nezastupitelné místo. Pomůžeme Vám se zorientovat v nelehké životní situaci, společně najdeme řešení a připravíme pro Vás individuální plán léčby Nežádoucí účinky radioterapie. Tolerance radioterapie je individuální a nežádoucí účinky se mohou projevit v různé míře. tužší podkoží, podkožní otok v oblasti krku a pod bradou, suchost v dutině ústní, snížení funkce štítné žlázy. Ztuhnutí čelistního kloubu (trismu) lze předcházet cvičením. Východiska: Radioterapie patří k základním kurativním léčebným modalitám v terapii karcinomů hlavy a krku. Technický pokrok v radioterapii přispěl ke zlepšení léčebných výsledků tohoto onemocnění, a posílil tak význam radioterapie v léčebné strategii nádorů hlavy a krku. Cíl: Prezentace radioterapie jako jedné z možných kurativních modalit léčby karcinomů..

Léčba nádorů hlavy a krku Protonové centrum Prah

Nežádoucí účinky radioterapie - SROB

  1. Standardní léčbou pokročilých operovatelných nádorů krku je operace a postoperační radioterapie. Konkomitantní terapie, tedy chemoterapie současně podávaná s radioterapií (chemoradioterapie), byla původně vyvinuta jako postup pro neoperabilní nemocné, dnes je jednou z možností definitivní léčby i u operovatelných nádorů
  2. 1.1 Nádory hlavy a krku . Nádory hlavy a krku zahrnují zejména nádory polykacího a dýchacího ústrojí, rtů, dutiny ústní, nosu, vedlejší nosní dutiny, hltanu, hrtanu, slinné žlázy a místní lymfatické tkáně. Dále zde patří kožní nádory, nádory v oblasti ucha, očnice a nádory štítné žlázy
  3. Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a FN Motol, Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku . Klíčová slova . uzlinová metastáza • TNM systém • zobrazovací metody • biopsie sentinelové uzliny • bloková disekce • pooperační radioterapie . Anatomické poznámky . Na krku lze z anatomického hlediska popsat několik skupin.
  4. Radioterapie je významnou modalitou v léčbě karcinomů hlavy a krku. Poslední technologické pokroky v plánování radioterapie i v last- ním ozařování umožňují přesné dodání dávky do cílových objemů při současném šetření zdravých tkání a rizikových orgánů
  5. Nádory hlavy a krku patří mezi časté maligní nádory s nepříliš dobrou prognózou. Základem léčby těchto nádorů je chirurgie a radioterapie. Jednou z metod radioterapie je protonová léčba
  6. Adaptivní radioterapie je slibná technologie, která může vést k dalšímu zlepšení léčebných výsledků přesnějším ozářením cílových objemů při současném šetření zdravých tkání. Klíčová slova: adaptivní radioterapie, nádory hlavy a krku, deformabilní registrace. Adaptive radiotherapy for head and neck cance

Radioterapie je nedílnou součástí komplexní péče o onkologického pacienta, přibližně polovina onkologických pacientů během své léčby absolvuje také radioterapii. Radioterapie se užívá také k léčbě některých nenádorových onemocnění. Radioterapie může být použita samostatně, častěji ale společně s ostatními léčebnými způsoby nádory hlavy a krku - recidiva - externí radioterapie - reiradiace - toxicita Úvod do problematiky Navzdory pokroku v multimodální léčbě zhoubných nádorů je nejčastější příčinou úmrtí pacientů s dlaždicobuněčným karcinomem hlavy a krku (head and neck squamous cell cancer - HNSCC) lokální či regionální.

2. Radioterapie - všeobecné informace 3. Plánování radioterapie 4. Vlastní ozáření 5. Vedlejší účinky ozáření 6. Vedlejší účinky ozáření a jejich prevence při ozařování: - hlavy - dutiny ústní a krku - jícnu a žaludku - břicha a pánve 7. Výživa 8. Ošetřování ozařované kůže 9. Závěr 10 Ošetřovatelské perspektivy 2020, 3(1):71-78 | DOI: 10.25142/osp.2020.002 DIETETICKÉ NÁSLEDKY RADIOTERAPIE ZHOUBNÝCH NÁDORŮ HLAVY A KRKU Petra Hodulová 1, David Korpas 2 1 Klinika onkologická, Fakultní nemocnice Ostrava 2 Ústav ošetřovatelství, Fakulta veřejných politik v Opavě, Slezská univerzita v Opavě. Práce se zabývá retrospektivním vyhodnocením změny indexu. Radioterapie patří k základním léčebným modalitám, které se používají v terapii nádorových onemocnění v oblasti hlavy a krku. Její význam byl v posledních letech výrazně posílen technickým pokrokem, který zavedením nových schémat léčby a moderních zdrojů záření umožnil dosáhnout lepších terapeutických.

Radioterapie zhoubných nádorů hlavy a krku: Name (in English) Radiotherapy of Head and Neck Tumours: Authors: NOVOTNÝ, Tomáš (203 Czech Republic) and Pavel ŠLAMPA (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution). Edition: První vydání. Praha, Nádory hlavy a krku, p. 77-88, 12 pp. Edice postgraduální medicíny, 2016. Pri ožarovaní hlavy a krku sa niekedy označenie ožarovaných polí, resp. iných znakov, ktoré vyžaduje technika ožarovania, robí na maske z priesvitnej umelej hmoty. Maska slúži tiež na fixovaniehlavypočas ožarovania. Spočiatku môže byť jej umiestenie na hlave pre pacient Radioterapie hlavy a krku včera a dnes. Head and Neck Radiotherapy - past and future. Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá radioterapii hlavy a krku prováděné na lineárních urychlovačích a kobaltovém ozařovači. Teoretická část se zabývá, porovnáním obou přístrojů, anatomií, patologií, epidemiologii. DIETETICKÉ NÁSLEDKY RADIOTERAPIE ZHOUBNÝCH NÁDORŮ HLAVY A KRKU: Název anglicky: DIETARY CONSEQUENCES OF HEAD AND NECK CANCER RADIOTHERAPY: Autoři: HODULOVÁ, Petra (203 Česká republika) a David KORPAS (203 Česká republika, garant, domácí). Vydání: Ošetřovatelské perspektivy, Opava, 2020, 2570-785X

RADIOTERAPIE V LÉČBĚ NÁDORŮ HLAVY A KRKU » Linkos

KKONFORMNÍ RADIOTERAPIE ONFORMNÍ RADIOTERAPIE VV LÉČBĚ NÁDORŮ HLAVY A KRKU LÉČBĚ NÁDORŮ HLAVY A KRKU Jiří Kubeš1, Jakub Cvek2 1Ústav radiační onkologie FN Bulovka a 1. LF UK, Praha 2Klinika radiační onkologie FN Ostrava 3D konformní radioterapie při léčbě zhoubných nádorů hlavy a krku je dnes standardním postupem Reiradiace u nádorů hlavy a krku Onemocnění asociované s IgG4 Radikální reiradiace rekurentních nádorů hlavy a krku s využitím zevní radioterapie Význam 18F-FDG-PET vyšetření v léčbě adenokarcinomu jícnu a gastroezofageální junkce - přehle významné prediktivní faktory efektu radioterapie patří celková doba radioterapie (každý den prodloužení léčby spinocelulárních nádorů hlavy a krku znamená 1-3% ztráty lokální kontroly onemocnění), menší význam má časové období od stanovení diagnózy do zahájení radikální léčby Radioterapie hlavy a krku včera a dnes. Head and Neck Radiotherapy - past and future. Anotácia: Tato bakalářská práce se zabývá radioterapii hlavy a krku prováděné na lineárních urychlovačích a kobaltovém ozařovači. Teoretická část se zabývá, porovnáním obou přístrojů, anatomií, patologií, epidemiologii. DIETETICKÉ NÁSLEDKY RADIOTERAPIE ZHOUBNÝCH NÁDORŮ HLAVY A KRKU: Name (in English) DIETARY CONSEQUENCES OF HEAD AND NECK CANCER RADIOTHERAPY: Authors: HODULOVÁ, Petra (203 Czech Republic) and David KORPAS (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution). Edition: Ošetřovatelské perspektivy, Opava, 2020, 2570-785X

Radioterapie - co mohu od léčby očekávat? Léčba rakovin

Číslo výkonu: 43637: Název: STEREOTAKTICKÁ RADIOTERAPIE LINEÁRNÍM URYCHLOVAČEM Nepočítat režii Poznámka: Jedná se o nový výkon stereotaktického ozařování patologických lezí nejen v oblasti hlavy, krku, ale i v extrakraniálních oblastech - plic, jater, prostaty a jiných orgánů těla Radioterapie, adaptivní radioterapie, nádor hlavy a krku TITLE Compare different strategies adaptive radiotherapy for head and neck area ANNOTATION This bachelor work is focused on compare different strategies adaptive radiotherapy (ART) for head and neck area. This work is split into two parts Radioterapie je léčba upevnění polohy do speciálně a individuálně pro pacienta připravené masky při ozařování do oblasti hlavy a krku. Při ozařování do jiných oblastí nebývá tato fixace nutná a využívá se zakreslení zaměřovacích čar nebo jiných možností bezpečného podložení a upevnění. (foto R.

ílem end-to-end testů (nezávislé prověrky radioterapie prostaty a nezávislé prověrky radioterapie hlavy a krku) je ověřit schopnost pracoviště dodat radioterapeutický plán dle záměru a ověřit připravenost pracoviště k používání zdroje a příslušenství v klinické praxi (z fyzikálně technického hlediska) Pacienti s rakovinou hlavy a krku, kteří nikdy nekouřili, mají po radioterapii mnohem lepší vyhlídky na přežití než ti, kteří po nějakou dobu ve svém životě kouřili. Takové jsou závěry studie, kterou právě publikoval Allen M. Chen se svými kolegy z kalifornského UC Davis Cancer Center

Vedlejším účinkem radioterapie je i zánět sliznice, který se týká jícnu, ústní dutiny, žaludku a střev. Trávicí poruchy. Dehydratace se může objevit nejenom při ozařování hlavy a krku, ale i po radioterapii, která se týká trávicího systému. Příčinou je průjem, který je v každém případě potřebné léčit Podávání vysokých dávek antioxidantů může vést ke snížení pozitivních účinků radioterapie. Při ozařování v oblasti krku je zakázáno kouření, pacient nesmí jíst kořeněná či tuhá jídla, nesmí konzumovat alkohol. Zcela nevhodné je úplně měnit jídelníček, například vynechat maso, držet hladovku Radioterapie je metoda ověřená již několika desetiletími, kvalita přístrojů a ozařovacích technik se neustále výrazně zlepšuje. Ozařování dutiny ústní a krku přináší zejména polykací obtíže (nejvýraznější jsou asi během 3. týdne ozařování), zvýšené zahlenění, nebo naopak suchost sliznic a ztrátu chuti

Velkou výhodou našeho zařízení je možnost spojení léčby zářením a chemoterapie, kdy dochází k vzájemnému potencování jednotlivých metod. Tato metoda se nazývá konkomitantní chemoradioterapie. Je používána hlavně u nádorů trávícího traktu, nádorů hlavy a krku, nádorů plic, gynekologických nádorů aplikací radioterapie s modulovanou intenzitou ozařovacího svazku nebo obrazem řízené radioterapie, exstirpace glioblastomu, exstirpace spinocelulárního karcinomu kůže, nádorů hlavy a krku, resekce sarkomů měkkých tkání, karcinomu žaludku, aj.)

Kombinace radioterapie s hypertermií. Úvod | Výpis tagů. Štítek: nádory hlavy a krku U pacientů s HL jsou velmi často postiženy uzliny na krku, proto radioterapie této oblasti je častou terapeutickou modalitou. Nejčastějším následkem RT je hypotyreóza, vzácněji se vyskytuje i hypertyreóza, autoimunitní thyreoiditida apod. Po 20 letech latence má až 50 % pacientů poradiační hypothyreózu (vyšší % u dětí. Časné vedlejší účinky ozařování můžeme pozorovat již několik dní po zahájení léčby a pozdní účinky mohou přetrvávat i několik týdnů poté, co byla léčba dokončena. Již před zahájením ozařování je dobré se na možné nežádoucí účinky připravit a mít základní vědomosti o tom, jak se s nimi co nejlépe vyrovnat

Analgetika a koanalgetika při radioterapii hlavy a krku

Radioterapie nádorů hlavy a krku » Linkos

Dotazník k nezávislé prověrce radioterapie hlavy a krku. Dotazník prosím vyplňte dle výstupů z plánovacího systému. S fantomem pracujte dle přiloženého Postupu pro pracoviště. Dotazník je psán obecně a je možné jej využít jednak pro plán nazofaryngu, jednak pro plán glioblastomu Časový faktor v radikální radioterapii nádorů hlavy a krku Detail práce Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora

Potíže po ozařování hlavy a krk

Pocit cizího tělesa v krku může být trvalý. Může se objevit a zase zmizet. Může dělat potíže pouze při polykání. Máte pocit stáhnutého hrdla. Občas máte pocit, že vám něco uvízlo v krku, což vám brání dýchat. Máte pocit, jako kdyby vám uvízlo v krku jídlo. Trápí vás pocit, že máte zúžený krk Když je radioterapie cílena na hlavu a krk, dalšími obvyklými nežádoucími účinky jsou suchost v ústech, obtíže s polykáním, bolestivost dásní. Je-li ozařován hrudník, může být léčba provázena obtížemi s polykáním, zkrácením dechu, bolestivostí prsů či bradavek nebo ztuhlostí ramen Medzi časté vedľajšie účinky ožarovania hlavy alebo krku patria poruchy tvorby slín, tiež (dočasná) strata chuti a čuchu. Typickým príznakom sú aj ťažkosti s prehĺtaním, čo spolu s nechutenstvom môže viesť k výraznej strate hmotnosti. Preto v týchto prípadoch lekár predpisuje lieky, ktoré podporujú chuť do jedla, a.

Radikální radioterapie má v léčbě spinocelulárních karcinomů oblasti hlavy a krku významné místo. Úspěšnost radikální léčby je hodnocena procentem lokoregionální kontroly a celkovým přežitím pacientů a je ovlivněna řadou faktorů jednak ze strany nádoru (stadium onemocnění, typ histologie, grading, angioinvaze), ze strany pacienta (věk, komorbidita, performance. Různé druhy léčby mohou být podány samostatně anebo v kombinaci. Patří sem: radioterapie, chirurgie, chemoterapie, cílená léčba. Pokud není rakovina léčena, dochází za určitou dobu ke zvětšení uzlin na krku. Pro úspěšné vyléčení je nutné přijít k lékaři včas • Poučení pro pacienty léčené zářením v oblasti hlavy a krku (114,12 KB) • Poučení pro pacienty/rodiče dětí před léčbou celotělovým ozářením (105,20 KB) • Poučení pro rodiče dětí léčených zářením (111,62 KB) Zevní radioterapie. Kontakty Radioterapie, nádory hlavy a krku, mukozitidu dutiny ústní, nežádoucí účinky, léčba. Abstract The bachelor thesis examines the treatment of the head and neck cancer and late complications that might arise during the treatment. The theoretical part contain Obdobně pooperační radioterapie nádorů hlavy a krku je příkladem vhodnosti časného zahájení, zatímco u málo rizikových tumorů prsu (u starších žen) je možno radioterapii odložit či zcela vynechat. Indikace se tedy musí individualizovat dle potřeby pacienta na základě posouzení onkologa

Ozařován

Obecná onkologie :: radioterapi

Radiační onkologie, Klinická onkologie, Vnitřní lékařství, Radioterapie, Radiologie a zobrazovací metody Detail profilu Slovanského bratrství 710, Pelhřimo Radioterapie s modulovanou intenzitou (IMRT; intensity modulated radiotherapy) IMRT technika radioterapie cíleně kopíruje nepravidelný tvar ozařovaného objemu. Tvarováním ozařovaného pole je modulována i intenzita svazku, a tak dochází k dalšímu zlepšení distribuce dávky (např. šetření míchy při ozařování krku nebo. Rakovina prsu, rakovina ovarií, rakovina plic. Moderní léčba a prevence. Jaké jsou příznaky rakoviny a jak se dá včas odhalit. Poradna lékaře. Novinky z oblasti onkologie a zdravého životního stylu. Pacientské příběhy, videa a rozhovory s odborníky zaměřené na onemocnění rakovinou. Psychologická pomoc a podpora • Výzkumná zpráva z plošné studie, ověření bezpečnosti radioterapie v oblasti hlavy moderními radioterapeutickými metodami v České republice (výstupy z měření, data z dotazníků), spolupráce s radiačním onkologem • ertifikovaná metodika pro nezávislou prověrku radioterapie hlavy a krku v České republic

Radioterapie. Tel.: 597 373 493. E-mail: david.feltl@fno.cz. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA pracuje jako přednosta onkologické kliniky Fakultní nemocnice v Ostravě. Oblastmi jeho profesního zájmu jsou především karcinom prsu, maligní lymfomy, molekulární biologie a genová terapie, nádory hlavy a krku Ošetřovatelské perspektivy 2020, 3(1):71-78 | DOI: 10.25142/osp.2020.002 DIETARY CONSEQUENCES OF HEAD AND NECK CANCER RADIOTHERAPY Petra Hodulová 1, David Korpas 2 1 Klinika onkologická, Fakultní nemocnice Ostrava 2 Ústav ošetřovatelství, Fakulta veřejných politik v Opavě, Slezská univerzita v Opavě. The work deals with a retrospective evaluation of the change in body mass index. V roce 2004 se Watts léčil v londýnské nemocnici z rakoviny krku. Z ní se zotavil po čtyřech měsících léčby včetně šesti týdnů intenzivní radioterapie. Charlie byl velmi milovaný manžel, otec a dědeček a také coby člen Rolling Stones jeden z největších bubeníků své generace, uvedl Doherty • 17-I05-01 Rozsáhlý resekční výkon v oblasti hlavy a krku s výkonem na krčních uzlinách se zavedením gastrostomie, 17-R01 Zevní radioterapie pro nemoci a poruchy krvetvorby vyjma akutní leukémie nebo špatně diferencované novotvar

Uzlinové metastázy nádorů hlavy a krku a jejich léčba

Rakovina hlavy a krku je skupina nádorového ochorenia, ktoré vzniká v oblasti horného tráviaceho a dýchacieho traktu (pery, jazyk, ústa, hltan a hrtan alebo hlasivky), do tejto oblasti patria aj slinné žľazy, nazofaryng* - nosohltan (časť, ktorá spája nos a hornú časť hltana), tiež prínosové dutin Onkologie hlavy a krku HNC (Head and Neck Cancer): - malignity v oblasti hlavy a krku: (horní cesty dýchací a polykací, štítná žláza, slinné žlázy, nos a paranazální dutiny, ucho) - 5. nejčastější malignity = 600 000/rok ve světě, 5% všach malignit) HNSCC (Head and Neck Squamous Cel Pohyb nádorů jater během radioterapie: bakalářská : 2017 : Bučková Zuzana: Chyby nastavení pacienta během radioterapie hlavy a krku: bakalářská : 2015 : Jančová Kristýna: Chyby nastavení pacienta během radioterapie pánve: bakalářská : 2015 : Jastrzembská Tereza: Pohyb nádorů slinivky břišní během radioterapie. Vyhláška č. 359/2009 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví procentní míry poklesu pracovní schopnosti a náležitosti posudku o invaliditě a upravuje posuzování pracovní schopnosti pro účely invalidity (vyhláška o posuzování invalidity 03/2018 MUDr. Milan Vošmik, Ph.D. Přehledová práce shrnuje aktuální léčebné přístupy pro nádory hlavy a krku. Základními léčebnými modalitami u dlaždicobuněčných karcinomů jsou chirurgie a radioterapie. Systémová léčba je součástí kombinované chemoradioterapie nebo je indikována samostatně

Pozitronová emisní tomografie a integrovaná pozitronová emisní tomografie s počítačovouRektor předal dekrety nově habilitovaným docentům na Masarykově univerzitě | Události | emPrvní zkušenosti s ozařováním zhoubných nádorů hlavy a krku na tomoterapii na našem pracovištiMUDrKurz - Nádory hlavy a krku | Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krkuPlazmatická hladina transformujícího růstového faktoru beta-1 (TGF-β1) jako prediktor

Lymfatický systém krku Krční lymfatický systém vytváří síť lymfatických uzlin, které jsou vzájemně propojeny lymfatickými cévami. U dospělého fyziologicky vyvinutého člověka se na krku nachází více než 300 lymfatických uzlin, které dělíme na povrchové, hluboké a periviscerální (v blízkosti orgánů, obr. 2) Oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku; Oddělení radiologie a zobrazovacích metod; Rehabilitační oddělení; Urologické oddělení; Onkologické oddělení - lůžková část; Oddělení radioterapie; Transfuzní oddělení; Hematologické oddělení; Oddělení centrální sterilizace; COS (centrální operační sály) Chirurgické. 1 mukositis komplikace (chemo)-radioterapie u nÁdorÙ krku a hlavy mucositis a complication of chemoradiotherapy of head and neck carcino... Author: Danuše Kučerová 197 downloads 165 Views 205KB Siz This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website Abstrakt Zakladni teoreticka východiska Nadory hlavy a krku u nas tvoři asi 2-3 % vsech malignit. U mužů se vyskytuji asi 4 x castěji než u žen. Mezi významne ovlivnitelne rizikove faktory patři zejmena kouřeni. Hlavnimi lecebnými modalitami jsou operacni lecba, radioterapie, chemoterapie a bioterapie, připadně jejich kombinace, ta s sebou vsak nese riziko vyssi toxicity