Home

Označování a evidence hospodářských zvířat

136/2004 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti ..

označování a evidence zvířat « Inovace výuky v bezpečnosti

Požadavky na evidenci a označování hospodářských zvířat - prasat, skotu, ovcí a koz ukládá zejména zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon) a související vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví.

U hospodářských zvířat se musí označovat na základě zákona číslo 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat; u zvířat domácích tak určují vyhlášky některých měst a obcí. U zvířat, která nejsou v uvedeném zákoně uvedena, se nemusí označování ani evidence provádět Vyhláška č. 64/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 448/2006 Sb., o provedení některých ustanovení plemenářského zákona, ve znění vyhlášky č. 57/2011 Sb (3) Účelem tohoto zákona je stanovit podmínky a pravidla pro šlechtění a plemenitbu vyjmenovaných hospodářských zvířat, a dále pro ochranu, uchovávání a využívání genetických zdrojů zvířat, pro označování označovaných zvířat a pro evidenci evidovaných zvířat, chovaných na území České republiky tak, aby tato činnost byla, za podpory ze státních prostředků, nástrojem pro zvelebování populací těchto zvířat a zachování jejich genetické. od 1.1.1999 - zavedení systému evidence skotu totožný s EU zahrnuje zpracování údajů o pohybech zvířat, jejich narození, porážek a úhynů, slouží pro zpřesňování informací o nákazových situacích v chovu hospodářských zvířat, provádí ji Českomoravská společnost chovatelů s.r.o, pod dozorem Státní veterinární správy, tato ústřední evidence pohybů zvířat přebírá údaje o původech zvířat z dat reprodukce a kontroly užitkovosti Označování a evidence potravinových zvířat č. 154/2000 Sb. (zákon), o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon) Tento zákon upravuj

 1. zákon č. 154/2000 Sb. o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen plemenářský zákon) ukládá v oblasti označování a evidence zvířat řadu povinností, z nichž se některé týkají také chovu tur
 2. Nový plemenářský zákon a označování ovcí a koz . 7.8 kB STÁHNOUT OTEVŘÍT. Centrální evidence hospodářských zvířat a označování . 38.6 kB STÁHNOUT OTEVŘÍT. Sídlo Svaz chovatelů ovcí a koz z.s. Chovatelů 500 252 09 Hradištko IČ: 6310 98 59 DIČ: CZ63109859 Spisová značka: L 7490
 3. Zákon o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon) - HLAVA VI - OZNAČOVÁNÍ A

Označování a evidence potravinových zvířat - VF

Centrální evidence hospodářských zvířat a označování . Označování, evidence zvířat, hospodářství Vyhláška 136/2004. Ing. Jiří Střelka, CSc. ÚZPI Praha Pracoviště Písek Email:strelka.jiri@uzei.cz Mobil:731 471 71O. Označování zvířat - základní pojmy V § 24 odst. 4 písm. d) se slova a označování a evidence vyjmenovaných hospodářských zvířat a zvěře ve farmovém chovu 1) nahrazují slovy , označování (§ 22) a evidence zvířat (§ 23 až 23c). 28. V § 24 se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 až 8, které včetně poznámky pod čarou č. 8a) znějí

Označování hospodářských zvířat - Wikipedi

Kontrolní činnost České plemenářské inspekce v roce 2020 byla stejně jako v uplynulých letech převážně zaměřena na povinnosti chovatelů v oblasti označování a evidence hospodářských zvířat a to, jak v rámci národních kontrol, a kontrol podmíněnosti, tak u kontrol žadatelů o dotace pro Státní zemědělský a intervenční fond b) pro označování zvěře ve farmovém chovu 1) a vyjmenovaných hospodářských zvířat s výjimkou drůbeže, plemenných ryb a včel tak, aby napomáhala, za podpory ze státních prostředků, k evidenci přemísťování 2) zvěře ve farmovém chovu 1) a vyjmenovaných hospodářských zvířat jako předpokladu pro zlepšování. Kontrola dodržování zákonných ustanovení u chovatelů, provozovatelů jatek a líhní, shromažďovacích, uživatelských a asanačních zařízení, dopravců a obchodníků, týkající se označování a evidence hospodářských zvířat, registrace hospodářství a provozoven 27. V § 24 odst. 4 písm. d) se slova a označování a evidence vyjmenovaných hospodářských zvířat a zvěře ve farmovém chovu1) nahrazují slovy , označování (§ 22) a evidence zvířat (§ 23 až 23c). 28. V § 24 se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 až 8, které včetně poznámky pod čarou č. 8a) znějí Označování hospodářských zvířat se řídí zákonem (plemenářský zákon) a vyhláškou MZe, kterou se stanoví podrobnosti označovaných zvířat a jejich evidence. Označování a evidence se provádí u turu (kromě skotu také např. zubr, jak, buvol atd.), koní a oslů, jejich kříženců, prasat, ovcí a koz, běžců, drůbeže, včel, plemenných a neplemenných ryb a.

Evidence a označování zvířat 1/3 (skot, prasata

Označování hospodářských zvířat - Wikipedie. Označování hospodářských zvířat se řídí zákonem (plemenářský zákon) a vyhláškou MZe, kterou se stanoví podrobnosti označovaných zvířat a jejich evidence.Označování a evidence se provádí u turu (kromě skotu také např. zubr, jak, buvol atd.), koní a oslů, jejich kříženců, prasat, ovcí a koz, běžců. Označování hospodářských zvířat se řídí zákonem (plemenářský zákon) a vyhláškou MZe, kterou se stanoví podrobnosti označovaných zvířat a jejich evidence.Označování a evidence se provádí u turu (kromě skotu také např. zubr, jak, buvol atd.), koní a oslů, jejich kříženců, prasat, ovcí a koz, běžců, drůbeže, včel, plemenných a neplemenných ryb a. (2) Označování označovaných zvířat podle plemenářského zákona 8), včetně označování výžehem nebo injekční aplikací elektronického identifikátoru, je dále oprávněna provádět osoba, která získala střední vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání anebo vysokoškolské vzdělání v některém zemědělském oboru nebo v oboru se zaměřením na zemědělství. Na základě zákona 154/2000 Sb. o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat vydalo Ministerstvo zemědělství vyhlášku č. 357/2001 Sb. o označování a evidenci koní, prasat, běžců a zvěře ve farmovém chovu a o evidenci drůbeže, plemenných ryb a včel Vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence osob stanovených plemenářským zákonem ve znění vyhlášky č. 197/2007 Sb., provádí ustanovení § 22 odst. 13, § 23 odst. 5, § 23a odst. 4, § 23b odst. 8, § 23c odst. 4 a § 24 odst. 11 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských.

12.2.2014 Včasné hlášení přemístění zvířat na hospodářství je od letošního roku nutným požadavkem kontrol podmíněnosti. S požadavky na evidenci a označování hospodářských zvířat jsou chovatelé již dlouhodobě dobře seznámeni a kontrola jejich dodržování je prováděna v rámci národních kontrol dozorovou organizací Česká plemenářská inspekce Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů. Vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanových plemenářským zákonem

Požadavky na evidenci a označování hospodářských zvířat - prasat, skotu, ovcí a koz ukládá zejména zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon) a související vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a. Topografie těl hospodářských a zájmových zvířat . Označování a evidence zvířat dle vyhlášky 136/004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Zákon 344/2006 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat. Zákon č. 3/2019 Sb Úkolem systému evidence a označování je zajistit informace o místu narození a pohybu zvířat od narození až po porážku, usmrcení či úhyn zvířete. Ústřední evidence zahrnuje zpracování těchto údajů a slouží i pro zpřesňování informací o nákazových situacích v chovu hospodářských zvířat a je nařízena zákonem o veterinární péči č. 166/2000 Sb Označování hospodářských zvířat se řídí zákonem a vyhláškou MZe, kterou se stanoví podrobnosti označovaných zvířat a jejich evidence. Označování a evidence se provádí u turu , koní a oslů, jejich kříženců, prasat, ovcí a koz, běžců, drůbeže, včel, plemenných a neplemenných ryb a zvěře ve farmovém chovu

Evidence a označování zvířat 3/3 (drůbež, běžci, mufloni

 1. ukládá zejména zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon) a související vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence
 2. pro chovatele. k vedení ústřední evidence. ovcí a koz. duben 2016. Úvod. Vážení chovatelé, zákon č. 154/2000 Sb. o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen plemenářský zákon) se týká povinností označování a evidence zvířat. Ústřední evidence ovcí a koz zahrnuje sběr.
 3. kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 33 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákon
 4. ${commentPrompt} Zatím nebyly přidány žádné komentáře. Buď první! ${entry.author} ${entry.created

(3) Registr hospodářství je tvořen údaji přejímanými od Ministerstva zemědělství ze systému označování a evidence hospodářských zvířat podle zvláštních právních předpisů 10) a údaji krajských veterinárních správ. Registr jiných subjektů podléhajících státnímu veterinárnímu dozoru vedou podle § 49 odst. Odhad věku, zootechnické zákroky, legislativa, dotace, přeprava zvířat, označování. -řádná evidence a včasné hlášení do ÚE u deklarovaných zvířat (nutno zasílat hlášení do ÚE do 7 dní od události) hospodářských zvířat, a to každodenně v období od 1. 6. do 30. 9. Evidence ovcí •Zákon č. 154/2000 Sb. o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat se týká povinností označování a evidence zvířat •Registrace hospodářství -komunikace s chovateli a ÚE -hospodářství je jakákoli stavba, zařízení nebo místo, včetně chovu pod širým nebem, kde jso Vedením ústřední evidence hospodářských zvířat a zvěře ve farmovém chovu je na základě uvedeného zákona pověřena ČPI, která také ve spolupráci s MZe kontroluje označování a evidenci hospodářských zvířat průběžně. V současnosti se nepočítá s kontrolou obdobného rozsahu u jiných druhů a kategorií. b) provádí kontroly na úseku šlechtění a plemenitby vyjmenovaných hospodářských zvířat, označování (§ 22) a evidence zvířat (§ 23 aţ 23c), nařízené ministerstvem, a kontroly podle zvláštního zákona 8a) v souladu s předpisy Evroých společenství 1), 2), v rozsahu stanoveném tímto zákonem

Kontroly podmíněnosti 2014: Požadavky evidence zvířat

Označování zvířat - Wikipedi

Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci ..

Výsledky kontrolní činnosti České plemenářské inspekce. Kontrolní činnost České plemenářské inspekce v roce 2020 byla stejně jako v uplynulých letech převážně zaměřena na povinnosti chovatelů v oblasti označování a evidence hospodářských zvířat a to, jak v rámci národních kontrol, a kontrol podmíněnosti, tak u kontrol žadatelů o dotace pro Státní. c) Charakterizovat způsoby označování prasat, popsat potřebné pomůcky a provést označení prasete Praktické předvedení a ústní ověření d) Popsat principy evidence prasat (stájový registr prasat, hlášení do ústřední evidence hospodářských zvířat, povinnost zakreslení hospodářství

Komentáře . Transkript . 1.3 Chov hospodářských zvířat - Vyšší odborná škola a Středn -v plemenné knize- registr zvířat daného plemene-uzavřené- jenom zvíře, které tam má rodiče Odpovídá předpisům ICAR- mezinárodní standardizační organizace pro kontrolu zvířat. U mléčného skotu- dojivost, obsah složek, plodnost krav, porody Označování a evidence hospodářských zvířat 329

Ve šlechtění, zvířata s vysokou hodnotou Důležitější je plemenná hodnota samce Zdroj údajů Rodokmen- předběžná selekce, důležitý doklad ve šlechtění, centrální evidence zvířat, chovatel má potvrzení o původu, k sestavování rodičovského páru a k zabránění příbuzenské plemenitb Fakulta veterinární hygieny a ekologie . Farmaceutická fakult 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 33 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně.

Praha 17.12.2004. Věc: Informace k označování hospodářských zvířat. V současné době dochází k hromadnému převěšování ušních známek skotu, které nevyhovují požadavkům vyhlášky MZe č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem Ostatní akty Evroé unie se týkajíc vesměs hospodářských zvířat a zvířat chovaných za obchodními účely). Na vnitrostátní úrovni je pak povinnost k označování psů upravena v zákoně č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen. EVIDENCE A REGISTRACE CHOVŮ. V příspěvku níže jsou napsány postupy a návody k registraci chovu a hlášení zvířat do centrální evidence. Chovat neoznačená zvířata, které nejsou uvedena v centrálním registru, nemít číslo hospodářství, nehlásit narozená, uhynulá a poražená zvířata je porušením zákonných norem ČR Ústřední evidence koní ČR je součástí Národního hřebčína Kladruby nad Labem, s.p.o.. Vedení ústřední evidence koní zajišťuje smluvně pro Českomoravskou společnost chovatelů a.s., která je Ministerstvem zemědělství ČR pověřena vedením ústřední evidence všech druhů hospodářských zvířat

154/2000 Sb. Plemenářský zákon - Zákony pro lid

Zákon č. 154/2000 Sb. doplňují 3 vyhlášky: prováděcí vyhláška o šlechtění a plemenitbě hospodářských zvířat, označování a evidenci a o odborné způsobilosti. Nové termíny a změny nového plemenářského zákona, které se dotýkají chovatelů ovcí a koz Povinnost označování a evidence koní vyplývá ze zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších novel č. 282/2003 Sb., č. 130/2006 Sb. a č. 32/2011 Sb. (dále jen plemenářský zákon) evidence hospodářství. Ve druhé části se zaměřuji na právní úpravu péče o zvířata a jejich pohodu se zřetelem k úpravě chovu zvířat hospodářských, zejména koní. Diskutuji zde problematiku zákona o ochraně zvířat proti týrání a souvisejících podzákonných předpisů, týkajících se pohody zvířat Vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění vyhlášky č. 199/2007 Sb. a vyhlášky č. 213/2009 Sb., se mění takto: 1 Označování zvířat má za cíl snadno rozpoznat zvířata, evidovat jejich vlastnosti a mít možnost rychle určit dané zvíře ve stádě ostatních zvířat. U hospodářských zvířat se musí označovat na základě zákona číslo 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat; u zvířat domácích tak určují vyhlášky některých měst a obcí

Vyhláška č. 136 ze dne 19. března 2004, kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem. In Sbírka zákonů České republiky. 2004, částka 44, s. 1818-1912 (1) Stájové registry, registry zvířat v hospodářství, odlovní a komorovou knihu a hospodářské evidence o chovu ryb na rybníku s chovem ryb, popisné listy rybářského revíru a evidence o dosažených hospodářských výsledcích na rybářském revíru ze vést také formou počítačové databáze, schválené pověřenou osobou Celostátní koordinace a stanovování metodických postupů šlechtění a plemenitby s členěním na jednotlivé druhy a plemena hospodářských zvířat, označování a evidence podle jednotlivých druhů hospodářských zvířat a zvěře ve farmovém chovu nebo testování, posuzování a hodnocení u vybraných druhů a plemen. Prezidium ASCHK ČR vyhlašuje výzvu pro zájemce o vykonávání odborné činnosti zahrnující registraci, označování a evidenci koní, pro které je ASCHK ČR uzaným chovatelským sdružením. Zájemce musí splňovat především legislativní podmínky zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat, ve znění pozdějších předpisů. 13. Označování, identifikace a pojmenovávání koní . 13.1. Označování a identifikace koní odpovídá vyhlášce č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů

Označování a evidence potravinových zvířat / Studijní

(2) Podkladem pro vedení ústřední evidence běžců je označování zvířat, registry běžců v hospodářství, hlášení o vylíhnutí běžců, jejich úhynu, ztrátě, utracení a přemístění. § 59 Registr zvířat v databázi ústřední evidence V registru zvířat se pro běžce kromě údajů uvedených v § 29 eviduj Vyhláška o genetických zdrojích zvířat : 174/2019: na základě: Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů : 334/2019: na základ • vyhláška č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat, ve znění vyhlášky č. 425/2005 Sb. a vyhlášky č. 464/2009 Sb., • vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem Čl. I Vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví po-drobnosti označování zvířat a jejich evidence a eviden-ce hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění vyhlášky č. 199/2007 Sb., vyhlášk Zájemce musí splňovat především legislativní podmínky zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 136/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví podrobnosti o označování zvířat a jejich evidenci, Nařízením Komise (ES) 2015/262, která stanovuje způsob.

Evidence a označování zvířat 3/3 (drůbež, běžci, mufloni) - Agropress

Přihlásit se do systému - schok

Požadavek PPH 7/5 (Označování a evidence skotu) - Je hlášení o narození zvířat zaslánochovatelem pověřenéosobě do 7 dnů ode dne označenízvířetea hlášení o jejich úhynu,ztrátě,utracení,přemístěnízasláno chovatelem pověřené osobě do kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem ve znění vyhlášek č. 199/2007 Sb., č. 213/2009 Sb., č. 202/2010 Sb., č. 64/2013 Sb., č. 5/2016 Sb. a č. 449/2017 Sb Chov zvířat. Anatomie a fyziologie hospodářských zvířat; Srovnání savců a ptáků; Obecná zootechnika; Označování a evidence hospodářských zvířat; Technologie chovu skotu; Technologie chovu prasat; Chov koní - současná situace, význam chovu koní; Zoohygiena a prevence chorob; Chov netradičních druhů zvířat.

Označování koní, označování, registrace a evidence koní, oslů a jejich kříženců s koňmiÚstřední evidence koní — ústřední evidence koní čr je součástí národního hřebčína kladruby

hospodářských zvířat chovatelem hospodářských zvířat, t) další odborné úkony prováděné chovatelem hospodářských zvířat, jejich seznam a podrobnosti Vztahuje-li se na osvědčované zvíře povinnost označování a evidence podle jiného právního předpisu, uvede se ve veterinárním osvědčení, popřípadě ve. provádí kontroly na úseku šlechtění a plemenitby vyjmenovaných hospodářských zvířat, označování (§ 22) a evidence zvířat (§ 23 až 23c), nařízené ministerstvem, a kontroly podle zvláštního zákona 8a v souladu s předpisy Evroé unie 1, 2, v rozsahu stanoveném tímto zákonem Označování hospodářských zvířat se řídí zákonem (plemenářský zákon) a vyhláškou MZe, kterou se stanoví podrobnosti označovaných zvířat a jejich evidence.Označování a evidence se provádí u turu (kromě skotu také např. zubr, jak, buvol atd.), koní a oslů, jejich kříženců, prasat, ovcí a koz, běžců. hospodářských zvířat a o změněněkterých souvisejí-cích zákonů(plemenářský zákon), ve znění zákona č. 282/2003 Sb. a zákona č. 130/2006 Sb., k provedení § 22 odst. 13 a § 23c odst. 4 plemenářského zákona: Čl. I Vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví po-drobnosti označování zvířat a jejich evidence a. V novém zákoně o šlechtění a plemenitbě hospodářských zvířat bude vyhláškou vymezeno pro hospodářská zvířata technické provádění a pravidla označování a evidence. V rozpracovaném programovém prohlášení vlády do roku 2004 je uplatněna na rok 2004 cílová produkce spotřeby jatečných prasat v tis. tunách ž.

Povinnost označování a evidence koní vyplývá ze zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších novel č. 282/2003 Sb., č. 130/2006 Sb. a č. 32/2011 Sb Těch rekreačních spolehlivých koní. PPH 8 označování a evidence ovcí a koz PPH 9 TSE PPH 10 přípravky na ochranu rostlin PPH 11 ochrana telat PPH 12 ochrana prasat PPH 13 ochrana hospodářských zvířat. Dobrý zemědělský a environmentální stav DZES 1 Ochranné pásy podél útvarů povrchových vod. Zájemce musí splňovat především legislativní podmínky zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 136/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví podrobnosti o označování zvířat a jejich evidenci, Nařízením. Zákon o welfare zvířat Zákon na ochranu zvířat proti týrání ; Která oblast z chovu hospodářských zvířat je sledována v rámci Cross Compliance? Vyberte jen jednu z následujících možných odpovědí. Problematika označování a vedení ústřední evidence zvířat, ustájení, napájení a krmení telat a prasa

SMR 8 označování a evidence ovcí a koz PPH 8 označování a evidence ovcí a koz SMR 12 TSE PPH 9 TSE SMR 18 ochrana hospodářských zvířat PPH 13 ochrana hospodářských zvířat 5a AEO hnojiva pouze jako požadavky PRV 8a AEO přípravky na ochranu rostlin pouze jako požadavky PRV SMR 3 kaly pouze jako požadavky národní. Na následujících stránkách jsou shrnuty všechny důležité informace o povinnostech chovatelů koní, oslů a jejich kříženců (dále jen koní), které se týkají ústředního registru plemeníků, označování, registrace a evidence koní , hlášení změn, průkazu koně a vedení registru koní držených v hospodářství, vyplývajících ze zákona č.154/2000 Sb., o.

Zákon o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských

 1. o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků, který odpovídá vzoru uvedenému v příloze č. 8, části 5 vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a
 2. a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění vyhlášky č. 199/2007 Sb. Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 33 zá-kona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitběa evidenci hospodářských zvířat a o změněněkterých souvisejí
 3. Vyhláška o informačním systému Státní veterinární správy. 329/2003 Sb.: od 30. § 1 Předmět úprav
 4. V této kategorii hospodářských zvířat nabízíme široký sortiment zařízení a pomůcek určených pro velkovýrobní, farmářský i hobby chov ovcí a koz. Pro chovatele většího počtu ovcí doporučujeme jednoduchou, přesnou a přehlednou evidenci zvířat na https://festada.cz/, která Vám umožní vést dokonalou evidenci karet zvířat, provádět rychlé exporty dat.
 5. 6.4 Označování a evidence farmové zvěře Podle zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů.
 6. Označování hospodářských zvířat se řídí zákonem (plemenářský zákon) a vyhláškou MZe, kterou se stanoví podrobnosti označovaných zvířat a jejich evidence. Označování a evidence se provádí u turu (kromě skotu také např. zubr, jak, buvol atd.), koní a oslů, jejich kříženců, prasat, ovcí a koz, běžců.
Označování ovcí, zásady označování ovcí a kozPPT - Katedra chovu hospodářských zvířat Chov skotu a mlékařství Pavilón B – dveře čHoof Care sprej na paznehty pro skot a ovce, 400 ml, zelený | AGROFORTELSkot – Agropress