Home

22/1997 prohlášení o shodě

Prohlášení o shodě jsou hospodářské subjekty v zásadě povinny předkládat pouze orgánům dozoru (viz § 18 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) Prohlášení o shodě výrobku s technickými předpisy ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, a nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, v platném znění

Sdělení k prohlášení o shodě podle zákona č

Co musíte udělat, chcete-li vydat ES prohlášení o shodě? Je to jednoduché, stačí nás kontaktovat emailem nebo telefonicky a sdělit nám několik základních informací o strojním zařízení. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění zákona č. 71/2000 Sb. Prohlášení o shodě podle ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, a podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, v platném znění Ti musí investorovi dokládat splnění základních požadavků na stavební výrobky zabudovávané do stavby uvedených v příloze č. 1 k nařízení vlády č.163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č.312/2005 Sb. a doklady o splnění deklarovaných technických parametrů výrobků nezávislou osobou formou prohlášení o shodě.

ES Prohlášení o shodě, EU Prohlášení o shodě. V návaznosti na zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, na zákon č. 90/2016 Sb. o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, na příslušná nařízení vlády a evroé směrnice poskytujeme následující služby:. kompletní provedení celého postupu posuzování shody. Posuzování shody výrobků a prohlášení o shodě podle novely zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Studenti ČVUT, specializace Technologické systémy, absolvují výuku zaměřenou mj. na výrobní inženýrství PROHLÁŠENÍ O SHODĚ podle § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále Zákon) Identifikační údaje o dovozci: RUBIDEA CZ s.r.o.obchodní jméno: sídlo: Na Blatech 243, 277 11 Libiš, Česká republik ES prohlášení o shodě dle zákona č.: 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění platných předpisů: Výrobce: Lifetech s.r.o., Košinova 19, 612 00 Brno, IČO: 25504401 tímto prohlašuje na vlastní zodpovědnost, že výrobek: Název: Generátor ozón Prohlášení o shodě č. S.008 podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a § 5 odst.2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění NV č.312/2005 Sb. a NV č.215/2016 Sb. 1) My RAVAK a.s. Obecnická 285 261 01 Příbram IČO: 25612492 tímto prohlašujeme

 1. Prohlášení o shodě. dle § 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky dle Nařízení vlády 173 ze dne 25.6.97, kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody. dle § 6. odst.1, bod a) - toto prohlášení vydává: Eva JANOUCHOVÁ - ČEJAN Ústřední 58/166, 102 00 Praha 10 IČO: 4484406
 2. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ S odkazem na zákon č. 91/2016 Sb. - novelu zákona č. 22/1997 Sb. a podle § 13 uvedeného zákona, o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 215/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č
 3. ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES DECLARATION OF CONFORMITY EN ISO 15223-1:2016 EN ISO 10993-1:2009 EN ISO 10993-10:2010 dle zákona 268/2014 Sb., o zdravotnick ých prostředcích, ve spojení s nařízením vlády č. 54/2015 Sb., o technických požadavcích na zdravotnické prostředky, v souladu se zákonem č
 4. PROHLÁŠENÍ Výrobce: EKOMONT - Ing. Havel Petr Palachova 694/51 412 01 Litoměřice Prohlašuje, že výrobky železobetonové žumpy - jímky nejsou stanoveny k posouzení o shodě dle zákona 22/1997 Sb., toto prohlášení bylo konzultováno s pracovníky AO 204 TAZUS s.p. Praha, pobočka Č
 5. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ číslo: BCZ-TWINNER-03-06-2020 podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. ve znění zákona č. 71/2000 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a podle § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění Výrobce
 6. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ S odkazem na zákon č. 91/2016 Sb. - novelu zákona č. 22/1997 Sb. a podle § 13 uvedeného zákona, o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 215/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb.
 7. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č.103/2015 CZ podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a §13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č.312/2005 Sb. 1.VÝROBCE: PREFA KOMPOZITY,a.s. Kulkova 10, 615 00 Brno IČ: 269 49 881 2. VÝROBEK: ŠACHTOVÉ POKLOPY PREFAPLATE TŘÍDY ZATÍŽENÍ A- 15 KN, B- 12

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ - Zákon 22/1997 Sb

ES Prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, a zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích a o změně zákon PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Podle zákona a. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ( dále zákon ) § 12. VÝROBCE Hašpl a.s., Ke koupališti 172 549 32 Velké Poříčí IČO: 274 66 663 DIČ: CZ274 66 663 Firma Hašpl a.s., je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského. MERKUR 2 - Prohlášení o shodě ve smyslu § 10 a § 13, odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb, o technických požadavcích Název a typ prvku: Drátěné kabelové žlaby MERKUR 2, typ M2, M2-G, M2-R Firma : ARKYS s.r.o., Tuřanka 115a, Brno 627 0 Podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Výrobce Beton Union Plzeň s.r.o. Emilova 1228/9 301 00 Plzeň IČ: 25225979, DIČ: Z2522597

Posuzování shody dle zákona č

Pokud požadujete dokument prokazující plnění požadavků zákona č. 22/1997 Sb. Feronou, je pro Vás připraven ke stažení dokument - Informace Ferony o plnění požadavků v oblasti posuzování shody, př. legálním uvedení výrobků na trh v rámci EU. Prohlášení o vlastnostech, resp. Prohlášení o shodě Vám budou poskytnuta na základě požadavku uplatněného u Vašeho. 1) Jméno, adresa a identifikační číslo osoby vydávající prohlášení o shodě (výrobce nebo dovozce) 2) Autorizovaná nebo akreditovaná osoba spolupracující na posuzování shody Prohlášení o shodě č. S.007 podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a § 5 odst.2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění N Masonite CZ spol. s r.o. vydává PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. 04-2017 vydané ve smyslu § 13 odstavec 2) zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů výrobce: Masonite CZ spol. s r.o. Hruškové Dvory 82 586 02 Jihlava IČO: 2648273

Služby - ES Prohlášení o shodě - Prohlášení o shod

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. a Nařízení vlády 54/2015 Sb., v souladu se směrnicí EU 93/42/EHS 1) Prohlášení vydává: TRAIVA, s.r.o. Pohraniční 104, Ostrava, 703 00 IČ.: 25380141 C 16963 vedená u Krajského soudu v Ostravě 2) Identifikační údaje o výrobku: Název: Výbava lékárničky - SKLAD PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Podle ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění POZAM Praha, s.r.o. Bečovská 1511, 104 00 Praha 10-Uhříněves IČO: 25747606, DIČ: CZ25747606 Mosazné tvarovky 2090 90° koleno, připojovací závity vnitřní, provedení (1/4´´- 2´´ ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ MY Ekobal spol. s.r.o. Vídeňská 172, Vestec. 252 42 Vestec u Prahy. IČO 49616625. prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že výrobek: STROJ PRO balení do TEPELNĚ smršťITELNÉ fólie. typ: EB SH 346, EB SH 455, EB SH 680. výrobní číslo: viz typový štítek. rok výroby: 201 Podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Výrobce Beton Union Plze ň s.r.o. Emilova 1228/9 301 00 Plzeň IČ: 25225979, DIČ: CZ25225979 Bankovní spojení: Československá obchodní banka a. s., Náměstí T. G. Masaryka 1931/12, 301 00 Plzeň Číslo účtu: 263386347/030

Prohlášení o shodě je písemné ujištění výrobce nebo dovozce o tom, Tyto výrobky nepodléhají posuzování shody podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů. Pro tyto výrobky nejsou stanoveny zvláštní technické požadavky pro uvádění na trh Prohlášení o shodě výrobku s technickými předpisy ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, a nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, v platném znění. a) Identifikační údaje o výrobci nebo dovozci, který vydává prohlášení

VašeKancelář

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ. Č.j. NH/001/04. vydávané v souladu s § 13 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Prohlášení o shodě vydává: Obchodní jméno: Detecha, chemické výrobní družstv Zákon 22/1997 Sb. 1), který zavedl v České legislativě povinnost vystavovat na stanovené výrobky při jejich uvádění na trh nebo do provozu prohlášení o shodě a označovat je evroým symbolem shody CE, platí již mnoho let. V loňském roce vstoupil v platnost nový právní rámec (NLF) zavedením Zákona 90/2016 Sb. 2) a Zákon 22/1997 Sb. byl novelizován Zákonem 91/2016 Sb

Posuzování shody výrobků a prohlášení o shodě podle novely

Prohlášení o shodě - RAVA

 1. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. STACHEMA CZ s.r.o., Hasičská 1, Zibohlavy, 280 02 Kolín, IČ: 46353747 prohlašuje na svou výlučnou odpovědnost, že: Systémy kamenných koberců
 2. Prohlášení o shodě číslo: 12/018 vydané podle § 13 zákona 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, v
 3. prohlÁŠenÍ o shodĚ podle ustanovení zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č.163/2002 Sb.
 4. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavk
 5. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ. Č.j. NH/003/05. vydávané v souladu s § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Prohlášení o shodě vydává: Obchodní jméno: Detecha, chemické výrobní družstv
 6. EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ podle ustanovení § 13 Zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění a v souladu s Nařízením vlády č. 118/2016 Sb. (Směrnice Rady 2014/35 EU), Nařízením vlády č. 117/2016 Sb..
 7. Prohlášení o shodě. Rohožky samba » Prohlášení o shodě . Problematiku Prohlášení o shodě upravuje Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kterými se stanoví technické požadavky na výrobky.. Shoda musí být posouzena pouze u vybraných výrobků.

Koupelová sůl .c

Prohlášení o shodě ve smyslu § 10 a § 13, odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a §13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ podle § 13 zákona č.22/1997 Sb. a § 13 nařízení vlády ČR č. 163/2002 Sb. Na základě zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády ČR č. 17/2003 Sb. prohlašujeme, že námi dodávaný výrobek splňuje následující bezpečnostní a zdravotní požadavky norem EU. Výrobce: PHT a.s PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. 1205 - 05. 16. 01 vydané podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně některých zákonů, v platném znění, a § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické po-žadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění NV 312/05 Sb. Dovozce

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. 0817 - 05.11.06b vydané podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně ně-kterých zákonů, v platném znění, a § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění NV 312/2005 Sb Prohlášení o shodě Podle §12 a §13 zákona č. 22/1997 Sb., §5 Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění Nařízení vlády č. 312/2005 Sb. zákonů České republiky Dovozce Obchodní jméno: HONTER Company s.r.o. Sídlo: Žateckých 1257/17, 140 00 Praha 4 - Nusle IČ: 2471960 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ se základními požadavky nařízení vlády č.163/2002 Sb., vydaného k provedení zákona č.22/1997 Sb.ve znění pozdějších předpisů Prohlášení o shodě vydává: TORA, spol. s r.o., Olšík 583, 763 64 Spytihněv IČO 46966188 Výrobek: DEXAFLAMM -

MERKUR 2 - Prohlášení o shodě ve smyslu § 10 a § 13, odst

Prohlášení o shodě vydané dle § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění. Dovozce: Den Braven Czech and Slovak a.s. Úvalno 353, 793 91 Úvalno . IČO: 26 87 20 72, zapsáno v OR u Krajského soudu v Ostravě oddíl B, vložka 295 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ V souladu s ustanovením § 5 odst. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. , s odkazem na zákon č. 91/2016 Sb. - novelu zákona č. 22/1997 Sb PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č.103/2021 CZ podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č.312/2005 Sb. a nařízení vlády č.215/2016 Sb. 1. VÝROBCE: PREFA KOMPOZITY, a.s. Kulkova 10, 615 00 Brno IČ: 269 49 881 2. VÝROBEK: ŠACHTOVÉ POKLOPY PREFAPLATE TŘÍDY ZATÍŽENÍ. 6) U nařízení vlády, vzniklých ze směrnic EU, má podobu ES prohlášení o shodě (viz též zák. č. 22/1997 Sb/§13) Datum posledni aktualizace: 4.11.201

Posuzování shody FERONA a

Prohlášení o shodě. č. 02/2019. podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších úprav a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. Prohlášení o shodě vydáv PROHLÁŠENÍ O SHODĚ. podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění a §13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobk Prohlášení o shodě vydané dle § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění. Dovozce: Den Braven Czech and Slovak a.s. Úvalno 353, 793 91 Úvalno IČO: 26 87 20 72, zapsáno v OR u Krajského soudu v Ostravě oddíl B, vložka 295

Prohlášení o shodě a ES prohlášení o shodě MP

 1. podle zákona č.22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a ve znění pozdějších změn a doplňků, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky PROHLÁŠENÍ O SHODĚ na tyto výrobk
 2. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. PR12.1 www.diton.cz PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. PR12.1 V návaznosti na ustanovení § 12 a § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.
 3. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 13 nařízení vlády č. 215/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky n
 4. ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 01 podle §13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění zákonů č. 71/2000 Sb., 102/2001 Sb., 205/2002 Sb., 226/2003 Sb. a zákona 277/2003 Sb

Náležitosti prohlášení o shodě stanoví vláda nařízením. Podle přílohy č. 4 nařízení vlády 118/2016 (které od 20. 4. 2016 nahradilo řízení vlády č. 17/2003 Sb.), o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh, EU prohlášení o shod.. Prohlášení o shodě podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších úprav a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. Prohlášení o shodě vydává Obchodní jméno: INTERLIGNUM a.s. Sídlo: Koželužská 157, 583 01 Chotěboř Výrobna: Koželužská 157, 583 01 Chotěboř PROHLÁŠENÍ O SHODĚ T-30-0015 TAMADEX spol. s.r.o., Zbečník 19, 549 31 Hronov +420 491 481 798, fax: +420 491 481 796 ve smyslu § 10 a § 13, odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. 42/2015 podle ustanovení § 12 zákona č.22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky v platném znění, dle § 13 NV ČR č. 163/2002 Sb. ve znění NV ČR č. 312/05 Sb., dle ustanovení § 5 zákona č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví a dle Vyhlášky MZd č. 409/2005 Sb PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. 1810 - 05.04.03 vydané podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně některých zákonů, v platném znění, a § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, a NV č.312/2005 Sb,; NV č. 215/2016 Sb

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ vydané podle § 13 odst. 2, zákona č. 22/1997 Sb. , o technických požadavcích na výrobky v platném znění, zákona 71/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a § 5 nařízení vlády č. 190/2002 Sb. v platném znění, kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované C Prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., CE 1017 Při objednání nenastavených ventilů se nevyplňuje hodnota nastaveného tlaku a průtoku. Ventily nastavené ve výrobním závodě Ventily jsou nastaveny na požadovaný tlak při daném průtoku a zaplombovány. Nastavený tlak a průtok jsou uvedeny v popisu na výrobku

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. St-04/2010 podle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění zákona č. 71/2000 Sb., ve znění zákona 205/2002 Sb. ve smyslu nařízení vlády č. 190/2002 Sb.a vsouladu se Směrnicí Rady Evroýchspolečenství 89/106/EHS ve znění Směrnice 93/68 EHS VÝROBCE: Prefa Brno a.s. Kulkova 10, 615 00 Brno IČ: 46 90 10 7 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Podle § 12 zákona č. 22/1997 Sb. a § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. Prodejce : Plast Brno, spol. s r.o. IČO : 25562673 Jarní 42, 614 00 Brno DIČ : CZ2556267 Zda budete potřebovat prohlášení o shodě a s ním spojené označení CE, a kdy budete potřebovat na svůj výrobek atest či certifikaci, se dozvíte v následujícím článku. Prohlášení o shodě a označení CE. (Zákon 22/1997 Sb.) PROHLÁŠENÍ O SHODĚ podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. a § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. Výrobce PKS MONT, a. s. se sídlem Brněnská 126/38, 591 39 Žďár nad Sázavou IČO: 65 27 65 07 prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že výrobek plastová okna DECEUNINCK serie ZENDO Prohlášení o shodě Název výrobku: Dalap MOON Typové označení: Dalap 100 MOON Ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění o technických požadavcích na výrobky, zákona č. 71/2000 Sb. v platném znění, NV č. 17/2003 v patném znění o technických požadavcích na elektrick

Problematika vystavení ES prohlášení o shodě pro strojní

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Podle § 13 odst.2 zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně některých zákonů a podle nařízení vlády č.163/2002 Sb. a č.312/2005 Sb. Dodavatel: Ing.Jiří Kotača - želex Blatnice p.Sv.Ant.č.843 696-71 IČO 723 31 65 Prohlášení o shodě Název výrobku: Dalap ZEPHIR Typové označení: Dalap ZEPHIR Z-50; Dalap ZE Ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění o technických požadavcích na výrobky, zákona č. 71/2000 Sb. v platném znění, NV č. 17/2003 v patném znění o technických požadavcích na elektrick

Prohlášení O Shodě Gabe

Postup při posouzení shody stanoví zákon 22/1997 Sb. v platném znění a příslušná nařízení vlády (NV). Jaký je rozdíl mezi Prohlášením o shodě a ES Prohlášením o shodě? Prohlášení o shodě se vydává na výrobky, které nejsou v harmonizované sféře s EU. Jedná se např. o některé stavební výrobky a výrobky. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ se zákonem č. 22/1997 Sb. v e znění pozdějších předpisů nařízením vlády č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky Výrobce: Sanax chemical conctruction s.r.o., Oldřichovská 16, 405 02 Děčín VII

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ podle ust.§ 13, odst.2 zákona č.22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně některých zákonů a podle § 7 nařízení vlády č.169/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility a) Identifikační údaje o dovozci Věc: Ujištění o vystavení prohlášení o shodě podle § 13 zákona č.22/1997 Sb. a Nařízení vlády č.163/2002 Sb. Na základě zákona č.22/1997 Sb. Vás ujišťujeme, že na námi dodávané zboží máme vystavené prohlášení o shodě. Dodané zboží, na které se vztahuje tento zákon, odpovíd ES PROHLASEM O SHODE 22/1997 Sb-, § 13 ve znëní zákona 71/2000 Sb., zákona õ. 102/2001 Sb., zákona &.205/2002 Sb., zákona E. 226/2003 Sb. a zákona õ. 277/2003 Sb. V' robce Obchodní 'méno: AGRICO s.r.o. Adresa: Rybáñská 671, 379 01 Tñeboñ 160: 260321163 Did. CZ2603216 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Podle ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění POZAM Praha, s.r.o. Bečovská 1511, 104 00 Praha 10-Uhříněve ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ vydané podle § 13 zákona číslo 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění, a podle nařízení vlády číslo 190/2002 Sb. v platném znění, kterým se stanoví technické požadavky n

V.A.P.K., s.r.o. - ES prohlášení o shod

ES PROHLÁšENÍ O SHODE Výrobce: PROTECO s.r.o., Radiická 2487/99, 150 OO Praha 5 smërnic Evroých spoleëenství a naFízení vlády CR ë. 22/1997 Sb. Smërnice é. 2004/108/EC (Naiízení vlády CR E. 616/2006 Sb.) ES PROHLÁŠENÍ O SHOD PROHLÁŠENÍ O SHODĚ. podle §13 zákona Č. 22/1997 Sb. Provozovna: GIACOMINI CZECH, s.r.o., Erbenova 15, 466 02 Jablonec nad Nisou, IČ:: 63146606 tel.: 483 736. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ VÝROBKŮ s technickými předpisy a technickou dokumentací výrobků podle § 13, odst.(2) zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění. a) Identifikační údaje výrobce RAF ARMATURY s.r.o. Lipenská 49 772 00 Olomouc Česká republika IČ: 62305212 b) Identifikace výrobk Počítač je stanoveným výrobkem podle zákona č. 22/1997 Sb., a proto si musím jako dovozce zajistit dokumentaci a vypracovat prohlášení o shodě. Z tohoto důvodu zahájím korespondenci se zahraničním výrobcem a budu od něj požadovat zákonem určené informace o vlastnostech výrobku, včetně jeho životnosti, složení. Prohlášení o shodě. č. 01/2019. podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších úprav a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. Prohlášení o shodě vydáv

Označení - značka CE, směrnice EU - PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění 1. Identifikační údaje o dovozci: VISIMPEX a.s.,Seifertova 33,750 00 Přerov,IČO 651387 08 2. Identifikační údaje o výrobku: TRHACÍ NÝTY S PLOCHOU HLAVOU Typové označení variant PROHLÁŠENÍ O SHODĚ V Praze dne 25. 5. 2020 Mgr. Martin Ladyr, jednatel společnosti Good mask s.r.o. Balbínova 1/529 120 00 Praha 2 Bankovní spojení Fio banka a. s. 2101804736/2010 IČO: 09112286 DIČ: CZ09112286 Reg.: MS Praha, C/331106 +420 777 663 666 info@goodmask.cz www.goodmask.c T-LED s.r.o. Gabinova 867/9, 152 00 Praha 5 Česká republika IČ: 28916913 ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Podle zákona č.22/1997 Sb. v platném znění, prohlašujeme že výrobek: LED modul KIT 10W, 15W, 20W 230VAC je ve shodě s níže uvedenými nařízeními směrnicemi Evroého parlamentu a Rady EU Prohlášení o shodě EU Declaration of Conformity ve smyslu zákona č. 90/2016 Sb. o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh a zákona č. 91/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, dál

Prohlášení O Shodě - Dina-hite

 1. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ILLKO, s.r.o. Masarykova 2226 678 01 Blansko Zp ůsob posouzeníshody: §12,(4)a), b), zákonač.22/1997Sb . Výšeuvedené výrobky jsou ve shodě snormami Výšeuvedené výrobky jsou ve shodě snormami požadavky EMC: EN61326:1997+ A1 (+A2 ) Doplňující informace: TN2XYβRPO:Certifikát.
 2. ES prohlášení o shodě. Jedná se o potvrzení o tom, že výrobky splňují jednotné požadavky v rámci EU (jedná se o výrobky v harmonizované sféře. Postup při posouzení shody stanovuje zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, a příslušná.
 3. Nařízení vlády č.159/1997 Sb. ČSN 018010. Prohlášení : Bezpečnostní a výstražné tabulky a značky dodávané firmou STRO.M s.r.o., propagace, splňují základní požadavky na výrobky, ve smyslu ustanovení § 2, písmeno e) zákona č.22/1997 Sb. A § 1, odst.2, nařízení vlády č.173/1997 Sb
 4. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ T-30-0014 TAMADEX spol. s.r.o., Zbečník 19, 549 31 Hronov +420 491 481 798, fax: +420 491 481 796 ve smyslu § 10 a § 13, odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ - cemex