Home

Stlačitelnost plynů

Stlačitelnost - Wikipedi

Stlačitelnost (objemová stlačitelnost) je definována jako záporná hodnota relativní změny objemu vzhledem ke změně tlaku, tzn. =, kde je původní objem kapaliny před stlačením, představuje změnu objemu při stlačení a je změna tlaku Stlačitelnost plynů v praxi: pneumatiky jízdního kola (sedne-li na bicykl silnější člověk, pneumatika se stlačí, čím se stlačí i vzduch v ní obsažený), nafukovací cestovní polštářek za krk, nafukovací matrace (do vody a nebo do stanu), Pro zjednodušení dalšího výkladu se zavádí tyto pojmy Plyn neboli plynná látka je jedno ze skupenství látek, při kterém jsou částice relativně daleko od sebe, pohybují se v celém objemu a nepůsobí na sebe přitažlivou silou.V chemických rovnicích se označuje písmenem g (gas).. Kinetická energie částic je mnohem větší než potenciální energie, která odpovídá přitažlivým silám.V důsledku toho se částice po. Hlavní stránka Stlačitelnost plynů Údaje o materiálu. Celkem: Vaše hodnocení: Pro zobrazení materiálu je nezbytné mít platnou licenci. Zobrazit; Přidat do přípravy; , plyny, zmena, stlačiteľnos ť, plynu, plynné. Stlačitelnost látky nebo materiálu je změna objemu, kterou zažívá, když je vystavena změně tlaku. Obecně se objem snižuje, když se na systém nebo objekt aplikuje tlak. Někdy však nastane opak, změna tlaku může způsobit explozi, při které systém zvětší svůj objem, nebo když dojde ke změně fáze

Vlastnosti kapalin a plynů :: MEF - J

Kapaliny a plyny označujeme společným názvem TEKUTINY TEKUTOST = základní, společná vlastnost kapalin a plynů příčina tekutosti: snadná vzájemná pohyblivost částic, z nichž se kapaliny a plyny skládaj Stlačitelnost plynů je však vysoká, takže nemůžeme aproximovat plyny jako nestlačitelné tekutiny. Stlačitelnost nestlačitelné kapaliny je vždy nulová. Jaký je rozdíl mezi stlačitelnými a nestlačitelnými tekutinami? Ve skutečnosti dochází ke stlačitelným tekutinám. Ve skutečnosti jsou všechny tekutiny v přírodě. Vlastnosti kapalin, plynů a sypkých látek Vlastnosti látek v kapalném skupenství Jsou tekuté - pokus - jak se dostane voda do vázy, do sklednice nalijeme ji tam Stlačitelnost - náplň hasících přístrojů Rozpínavost - horkovzdušné balony Tekutost - rozvod zemních plynu Studentovo minimum - GNB - Mechanika kapalin a plynů 1 Vlastnosti kapalin a plynů hydrostatika - zkoumá vlastnosti kapalin z hlediska stavu rovnováhy kapalina je v klidu hydrodynamika - zkoumá vlastnosti kapalin v pohybu aerostatika, aerodynamika analogicky pro plyny (nejčastěji vzduch) tekutiny - společný název pro kapaliny a plyn

• kapaliny a plyny • pevné látky • kapaliny a pevné látky • pevné látky a plyny 5. Zatrhni kapalné látky • voda v láhvi, benzín v kanystru • olej, voda, mléko, nafta • benzín, voda v sudu, olej • sud s naftou, kanystr benzínu 6. Rozdíl mezi látkou a t ělesem je: • látky jsou z různých t ěle Ideální plyn 1) rozměry molekul jsou zanedbatelné vzhledem k jejich vzdálenostem 2) molekuly plynu na sebe působí jen při vzájemných srážkác Změna objemu s teplotou a tlakem je pro plyny, kapaliny i tuhé látky často vyjádřena koeficientem roztažnosti α p a koeficientem stlačitelnosti κ T.Vypočítejte: a) α p a κ T pro ideální plyn při 25 °C a tlaku 101,3 kPa, b) při jakém tlaku by ideální plyn měl stejnou stlačitelnost jako kapalný benzen za normálního tlaku • Vlastnosti plynných látek Plyny mají proměnný tvar i objem: • jejich tvar závisí opět na tvaru nádoby (např. pokusy s přelévání vzduchu z jedné sklenice do druhé ve vodě - viz učebnice na str. 13). Kapaliny jsou stlačitelné a rozpínavé - rovnoměrně vyplní celý prostor: • této vlastnosti se využívá např. při huštění pneumatik, míče

Plyn - Wikipedi

 1. Mechanika tekutin značí mechaniku kapalin (hydromechaniku) a mechaniku plynů (aeromechaniku). Mechanické chování kapalin a plynů je do té míry podobné, že je výhodné jeho obecný popis dělat společně a pouze při diskusi dílčích výsledků rozlišit zvláštnosti obou druhů látek. Objemová stlačitelnost reálných.
 2. ulosti častěji používané plynové polštáře využívaly dobrou objemovou stlačitelnost plynu, byly energeticky nenáročné, ale měly i některé nevýhody, které později vedly k jejich náhradě za kompenzátory s parním polštářem. K těmto nevýhodám patřil především velký pracovní objem kompenzátoru.
 3. V tomto videu dokončíme zbylé vratné děje - adiabatický a polytropický děj. Při adiabatickém ději se mění všechny stavové veličiny - tlak, teplota i objem. N..
 4. 1. Stlačitelnost, rozpínavost a pružnost plynů. Pomůcky: Injekční stříkačka. Provedení: Při probírání vlastností plynů. Žáci dostanou stříkačku a provedou pozorování podle návodu učitele. 1. Po uzavření dolního konce stříkačky prstem, působí na píst silou, vzduch se stlačuje
 5. Byla zjištěna menší stlačitelnost plynů. Experimentální ověření stavové rovnice u reálných plynů ukazuje, že rovnice popisuje dostatečně přesně tepelné děje v plynech při nevelkých hodnotách tlaku a vysokých teplotách. S rostoucím tlakem a snížením teploty se pozorují velké odchylky od stavové rovnice
 6. stlačitelnost - změna objemu tělesa. Pevné látky jsou nestlačitelné. Např. u plastelíny můžeme mít pocit, že je stlačitelná, ale plastelína tím, že ji stlačíme, mění svůj tvar, ale nemění objem. Částice pevných látek jsou blízko u sebe a pohybují se velmi málo (říkáme, že vibrují)
 7. Stlačitelnost plynů. Základní zákony dynamiky plynů a proudění nevazkých, stlačitelných tekutin. 2.) Rázové vlny, kolmá rázová vlna. 3.) Šikmá rázová vlna a Prandtl-Meyerova expanze. 4.) Měření rychlostí ve stlačitelné tekutině. 5.) Základní vztahy jednorozměrového proudění

Chemie - Úroveň 3 - Video - Stlačitelnost plyn

Demonstraci, znázorňující rozpínavost a stlačitelnost plynů, bude zřejmě předcházet ukázka neu­ spořádaného pohybu částic, jako jedné ze základních vlastností plynných látek. Poté pomocí po­ suvného pístu s vodícím elementem rozdělíme plochu vzduchového pístu na dvě stejné části. Po za stlačitelnost. Příklady Přidat . Zastavit. Všechny letouny s omezeními na stlačitelnost vzduchu, která nejsou jinak udávaná předepsanými rychloměry, musí být vybaveny machmetry na každém pracovním místě pilota. oj4 mechanickÉ vlastnosti plynŮ atmosfÉra zemĚ autor: rndr. Kateřina Kopečná Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 Uveďte příklady plynů: kyslík, dusík, vodík, helium, Vlastnosti plynů: souvisejí s jejich vnitřní (částicovou) stavbou Porovnání částicové stavby látek: Pevná krystalická látka Kapalná látka.

Napiš základní vlastnosti plynů. Které vlastnosti se vyžívá v hydraulice? Kde se využívá stlačitelnost plynů? Které vlastnosti má oxid uhličitý? Kde se využívá? Ze kterých plynů se skládá vzduch? Které plyny se používají na svařování? Co je to kompresor? Co je to autogen? Jaká je základní značka a jednotka délky Abychom určili hustotu plynu v určitém místě objemu V , vymezíme kolem tohoto místa malý objem∆V , který obsahuje hmotnost ∆m plynu. Pakhustota plynu v daném místě pro danou teplotu a tlak je ̺ = ∆m/∆V. Její jednotka je kg · m−3. Hustota plynu je na rozdíl od kapalin silně závislá na ostatních stavových veličinách 1.)Stlačitelnost plynů. Základní zákony dynamiky plynů a proudění nevazkých, stlačitelných tekutin. 2.)Rázové vlny, kolmá rázová vlna. 3.)Šikmá rázová vlna a Prandtl-Meyerova expanze. 4.)Měření rychlostí ve stlačitelné tekutině. 5.)Základní vztahy jednorozměrového proudění

Vlastnosti plynů 2/2 b) rozpínavost vysvětlení: volný pohyb molekul c) přizpůsobí tvar nádobě d) stlačitelnost vysvětlení: molekuly daleko od sebe. Atmosféra Země. Atmosférický tlak. 1/ Při ideálním plynu neomezená stlačitelnost znamená, že bychom ho v podstatě mohli takto stlačovat do nekonečna - dokud by teoreticky nezmizel. Jeho částice mají dokonale pružné nárazy (srážka, při které se nemění vlastnosti daných častic, jednoduše bych to vysvětlila tak, že srážka se stala, ale nic se při ní. Plyny: tekutost. tekutost. nemají stálý tvar. nemají stálý tvar. přizpůsobují se tvaru nádoby. přizpůsobují se tvaru nádoby. zachovávají stálý objem. nezachovávají stálý objem. v tíhovém poli vytvářejí vodorovnou hladinu. vyplní vždy celou nádobu. mají velmi malou stlačitelnost. jsou velmi snadno stlačitelné. Stlačitelnost - kapalné těleso nelze stlačit, plynné ano. Rozpínavost - kapalné těleso se nerozpíná, plynné ano. Změna tvaru - kapalina i plyn může měnit tvar. Změna objemu - kapalina nemůže změnit objem, plyn ano. Zpět na učiv

2.5 Isotermická stlačitelnost plynů 10 2.6 Vzájemná závislost součinitelů γ,β,δ 11 2.7 Skupenská tepla 12 3.0 Ideální plyny 13 3.1 Stavová rovnice ideálního plynu 14 3.2 Normální kubický metr (mn 3) 19 3.3. Měrné tepelné kapacity ideálních plynů (cp, cv) 19 3.4 Vnitřní energie a vnější objemové práce plynu 2 velkých vzdáleností molekul plynu, které se v důsledku jejich velké pohyblivosti stále mění). Tvar a objem plynného tělesa je dán tvarem a objemem nádoby, v níž se plyn nachází. 2. Na rozdíl od kapalin jsou velmi dobře stlačitelné Stlačitelnost plynů v praxi: pneumatiky jízdního kola (sedne-li na bicykl silnější.

Stlačitelnost: Pevné Látky, Kapaliny, Plyny, Příklady - Věd

V tomto článku jsme diskutovali důležité rozdíly mezi pevnou látkou, kapalinou a plynem. Molekulární uspořádání pevných látek je pravidelné a blízké, ale kapaliny mají nepravidelné a řídké molekulární uspořádání a plyny, také mají náhodné a řídší uspořádání molekul Plyny podobně jako kapaliny nejsou schopny díky své vnitřní struktuře přenášet smykové napětí a působí v nich obdoba hydrostatického tlaku - aerostatický tlak. Na rozdíl od kapalin je však jednou ze základních vlastností plynů objemová stlačitelnost

Jednou z vlastností plynů je. I - stlačitelnost, E - nestlačitelnost. 2. Které plyny obsahuje vzduch? I - kyslík a oxid uhličitý, N - dusík a kyslík. 3. Je hustota atmosférického vzduchu stejná na všech místech atmosféry Země? A - Není stejná. N - Je stejná. 4. Normální atmosférický tlak je roven. S - 100. Kde se využívá stlačitelnost plynů? Které vlastnosti má oxid uhličitý? Kde se využívá? Ze kterých plynů se skládá vzduch? 9.Které plyny se používají na svařování? 10.Co je to kompresor? opakování 1.pololetí 6.ročník stlačitelnost: Plyny jsou tudíž snadno stlačitelné. Tekutiny se tedy od pevných látek liší tím, že částice tekutin se vzájemně posouvají. Tekutina, v níž se částice snáze posouvají, má větší tekutost. Příčinou různé tekutosti kapalin jsou odporové síly, které vznikají mezi navzájem se pohybujícími částmi. Dumy.cz - sdílejme společně. Příměstské tábory v Otevřeném mlýně. Příměstské tábory v Kačici zajistí smysluplný program o letních prázdninách. Pro děti z prvního stupně jsme připravili několik turnusů těchto táborů u nás v Otevřeném mlýně v Kačici

Tak jsem to našel, stlačitelnost je definovaná podle normy EN 12431, což při nepublikování norem na internetu zdarma dalo problém dohledat ale určuje se zkouškou, že se EPS zatíží na 2min 250Pa (25kg/m2), změří tlouštka dl, pak na 2min 2kPa (200kg/m2), pak zase na 2min 50kPa a nakonec na podledni 2minuty 2kPa a zmeri tloustka db Tabulka 5-2 Stlačitelnost plynů. Relativní tlak p/p 0. pV/p 0 V 0. N 2. He. H 2. O 2. co 2 ~0. 1. 10. 100. 1 000. 1,000 5 1,000 0 0,996 1 0,986 6 2,068. 0,999 5 1,000 0 1,004 7 1,051 9 1,483 8. Tento výsledek je jedním z hlavních úspěchů kinetické teorie plynů a potvrzuje představu, že vnitřní energie jednoatomového plynu je.

Základní vlastnosti kapalin a plynů - FYZIKA 00

ATMOSFERICKÝ TLAK. vzniká v důsledku působení gravitační . síly na atmosféru. poprvé přesné změřen 1643 Torricelliho pokusem. normální atmosférický tlak p. n. p. n. =101325 Pa=1013,25 hPa=101,325 kPa. je závislý na nadmořské výšc Na náběžné hraně dochází ke stlačování plynů, na odtokové naopak vzniká oblast se sníženým tlakem a turbulentním prouděním tzv. úplav. Aerodynamické síly: Vztlak: Vztlak vzniká díky rozdílu tlaků nad a pod obtékaným tělesem a je vždy kolmý na směr nabýhajícího proudu Součinitel stlačitelnosti ropných olejů. γ(mm 2 N-1) v rozmezí 10 - 100 °C: při 10 N mm-2..... 0,056 . 10-2 při 1 00 N mm-2..... 0,0 46 . 10-2 ∆V/V = γ . ∆ p. Rozpustnost plynů v ropných olejích. při 20 °C a tlaku 0,1 MPa (cm 3 / cm 3): vzduch.. 0,08 - 0,0 Stlačitelnost, geologie a) poklesávání povrchu území následkem odebrání hmot při podzemní nebo povrchové těžbě surovin, následkem intenzívní těžby ropy a zemního plynu, snížením hladiny podzemní vody jejím intenzívním čerpáním, ale i přetížením území vodou po vzdutí přehradou.Může mít velký dosah a katastrofální následky (např

Rozdíl Mezi Stlačitelnými a Nestlačitelnými Tekutinami

Popis videa Tento pokus demonstruje princip dýchání člověka.Nádech a výdech probíhá na základě změny velikosti tlaku v hrudní dutině.Jestliže zvětšíme objem uzavřeného prostoru tlak plynu uvnitř se snižuje.Jestliže zmenšíme objem uzavřeného prostoru tlak plynu se zvětšuje.Tento princip umožňuje stlačitelnost plynů.Uzavřeným prostorem v tomto případě je. - plyny - páry Základní charakteristickou vlastností, kterou se odlišují kapaliny od plynů a par je větší vzdálenost mezi molekulami u plynů a par a z toho plyne větší stlačitelnost plynů a par. Důležitou látkovou vlastností tekutin je viskozita, která se projevuje jako míra odporu prot Přístroj pro měření tlaku plynu v uzavřené nádobě je: MANOMETR (3, 7) Základní společná vlastnost kapalin a plynů je: TEKUTOST (2) Vlastnost typická jen pro plyny je: STLAČITELNOST (3, 6) Příčinou atmosférického i hydrostatického tlaku je: GRAVITACE (1, 9 Pneumatické pružiny využívají stlačitelnost plynů. - čistě pneumatické (měchy, plynové válce) - mají progresivní průběh tuhosti - hydropneumatické. Plynové pružiny - vzpěry - pístnice- (válce plněné stlačeným dusíkem a olejem), mají až o 75% nižší hmotnost než ocelové pružiny. Poměrně velké.

•postupné promíchávání plynů - difúze •difúze = vzájemné pronikání molekul jedné látky mezi molekuly jiné látky II 25­16:52 Vlastnosti plynů: •tekutost (dá se přelévat) •stlačitelnost a rozpínavost •nemají vlastní tvar ani objem (přijímá tvar nádoby a vyplní celý objem) XII 11­16:3 Pro plyny: Tady, μ t je viskozita při požadované teplotě t ° C. μ 0 je viskozita při 0 ° C. α, β jsou konstanta a její hodnota závisí na použitém plynu. Pro vzduch. μ 0 = 1.7 * 10-5 Ns / m 2, α = 0.56 * 10-7, β = 0.1189 * 10-9. Otázky a odpovědi Co je to intenzivní vlastnost • stlačitelnost Při změnách teploty a tlaku dochází ke značným změnám v objemu plynu. Takové chování lze popsat stavovou rovnicí ideálního plynu: (2.1) p - tlak [Pa] V - objem plynu [m3] T - teplota [K] n - látkové množství [mol] R - univerzální plyn. konstanta [ J K-1 mol-1] 2.2 Základní pojmy k mení prtoku tekuti

Stlačitelnost skutečných plynů je rozdílná od ideálních plynů. Projevuje se zejména u stlačování plynů na vysoké tlaky, např. pomocí kompresoru. 5 4 Stlačitelné a nestlačitelné tekutiny Z hlediska termodynamického můžeme tekutiny rozdělit na dvě zásadně odlišné skupiny c) tekutost a dělitelnost d) stlačitelnost a rozpínavost 3. Plyny jsou: a) nestlačitelné a nerozpínavé b) stlačitelné a nerozpínavé c) stlačitelné a rozpínavé d) nestlačitelné a rozpínavé 4. Pevné látky mají různé vlastnosti. Napiš některé z nich stlačitelnost plynů (dusíku). Hydraulické akumulátory HENNLICH - HCT využívají tento princip, přičemž jsou strana plynu a kapaliny odděle-ny elastickým vakem. Prostor s ka-palinou je propojen s hydraulickým systémem. Při stoupajícím tlaku je kapalinou proudící do akumulátoru plyn stlačován. Při klesajícím tlak Stlačitelnost plynů v závislosti na teplotě popisuje stavová rovnice ideálního plynu: n: látkové množství, R: plynová konstanta (8.314 J·K-1·mol-1) Př.: Argon je inertní plyn používaný v žárovkách k ochraně vlákna před vypařením. Žárovka, která obsahuje argon při 1.20 atm a 18°C, je zahřáta na 85°C

2) Zkus si ověřit stlačitelnost plynu pomocí injekční stříkačky. Natáhni vzduch, zacpi otvor. Daří se Ti alespoň zčásti zatlačit píst? Vyzkoušej to i s vodou. 3) Podívej se na složení vzduchu. Nejhojněji zastoupenou složkou je dusík (78%), následuje kyslík (21%) a zbylé procento tvoří ostatní plyny stlačitelnost plynů. soudržnost částic kapalin. neustálý neuspořádaný pohyb částic. Vyber zařízení, které pracuje na principu Pascalova zákona. kladkostroj. rovnoramenné váhy. tachometr. hydraulické brzdy. BlaisePascal byl. belgický fyzik a matematik. anglický fyzik a matematik Flexibilní vzduchotechnická hadice hypalon CP HYP 450 na odsávání horkého a studeného vzduchu a výfukových plynů. Technické parametry: vzduchotechnická hadice vhodná pro ventilační a klimatizační technikudobrá odolnost vůči olejům, benzinu a chemikáliímstěna: polyesterová tkanina potažená hypalonemsvorkový profil z po

Vzdálenosti mezi částicemi plynů jsou větší než vzdálenosti mezi částicemi kapalin. Částice plynu v nádobě se pohybují volně, pokud na sebe nenarazí nebo pokud nenarazí na stěnu nádoby. tímto jevem vysvětlujeme stlačitelnost a rozpínavost plynů Zření mezi tělesy - varianty. Indexy směrovosti. Radiace mezi plynem a povrchem tělesa. • Vlastnosti tekutin - druhy tlaků, základní zákony ideálního plynu, stlačitelnost, roztažnost, rozpínavost, viskozita, povrchové napětí tekutin, termodynamika směsi plyn - pára. Ideální a skutečná tekutina. • Hydromechanika

WEBOVÉ STRÁNKY: http://honzakletecka.webnode.cz dělení nejen plynů, ale i obecně všech těkavých látek, bez ohledu na jejich skupenství při laboratorní teplotě (bod varu do 400°C) NESMÍ DOCHÁZET K ROZKLADU LÁTEK stacionární fází pevná látka - chromatografie plyn-pevná látka (GSC) adsorpční vlastnosti stacionární fáze, vlastnosti nosného plynu stacionární fází. U tekutin jsou důležitými faktory pouze stlačitelnost a hustota média, protože kapaliny nepřenášejí smykové napětí. V heterogenních tekutinách, jako je kapalina naplněná plynovými bublinami, ovlivňuje hustota kapaliny a stlačitelnost plynu rychlost zvuku aditivním způsobem, jak je ukázáno v efektu horké čokolády NACK s.r.o. - Návrh, výroba a prodej průmyslového těsnění - Navrhujeme a prodáváme hadice a příslušenství - Jsme držiteli certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001 - Najdete nás: Chomutov, Ruská 75 - Telefon, fax: +420 474 658427, 474 65253 Prodáváme: Oleje, aditiva, olejové filtry, autokosmetiku. Doporučujeme oleje Castrol, Repsol, Shell, Elf, Total, Valvoline, Selenia

2.1.12 Aplikace koeficientu roztažnosti a stlačitelnost

 1. 1. vlastnosti plynů 2. atmosférický tlak 3. měření atmosférického tlaku 4. Archimedův zákon pro plyny 5. podtlak, přetlak, vakuum 6. manometr 7. příklad III 1­15:02 VLASTNOSTI PLYNŮ, ARCHIMEDŮV ZÁKON PRO PLYNY •tekutost •stlačitelnost •rozpínavost •nemají vlastní tvar ani objem III 1­15:08 Složení atmosfér
 2. Stlačitelnost. Při různých teplotách, a také pod vlivemtlaky plynů jsou schopny kontrastovat, zvyšovat jejich koncentraci a snižovat obsazený objem. Při zvýšených teplotách se rozšiřují při nízkých teplotách. Pod vlivem tlaku dochází také ke změnám
 3. Proč se u plynů měří objem za standardních podmínek nebo hmotnost. Důležitou fyzikální vlastností plynů je jejich stlačitelnost (kapaliny se zpravidla pokládají za nestlačitelné): po stlačení pístu pumpičky na pneumatiky při uzavřeném výstupním ventilu v ní vzroste tlak. Další důležitou vlastností plynů je, že.
 4. plynů Obr. 4b - Zahřívání vody Obr. 4c - Výsledek pokusu Plyny nemají vlastní tvar, udává jej nádo-ba, ve které se nachází. Jsou stejně jako ka-paliny tekuté, proto pro plyny a kapaliny užíváme společný název . Ideální tekutiny plyny jsou dokonale stlačitelné. U reálných plynů není stlačitelnost dokonalá.

4.1 - Fyzikální sekce Matematicko-fyzikální fakult

1. Plyny pro svařování plamenem. Nejčastěji se při svařování plamenem a řezání kyslíkem setkáváme acetylenem a kyslíkem. Toto jsou základní plyny pro použití v autogenních soupravách. Z těchto dvou plynů je za určitých podmínek přepustitelný pouze kyslík Injekční stříkačka -stlačitelnost plynů a kapalin (nestlačitelnost) Kádinku a nádobu -přelévání plynů, změna tvaru kapalin Stlačitelnost kapalin a plynů, rovnice kontinuity ustáleného toku tekutiny, ernoulliova rovnice. Laminární a turbulentní proudění, viskozita tekutin, Poisseuilleův zákon a Stokesův zákon. Povrchové napětí, tlak pod zakřiveným povrchem kapaliny, kapilární jevy. 5. Mechanické kmity Stlačitelnost vzduchu Potřeby: plastová průhledná láhev 1,5 l, gumová zátka, skleněná trubička Příprava a provedení: V gumové zátce vyvrtáme otvor korkovrtem o vhodném průměru, aby skleněná trubička, o něco delší než je výš­ka láhve, nahoře v plameni zúžená a ota­vená, v otvoru dobře těsnila MECHANICKÉ VLASTNOSTI PLYNŮ Autor: Mgr. Lenka Němcová Škola: Základní škola Velehrad, okres Uh. Hradiště, příspěvková organizace (Základní škola Velehrad, Salašská 300, 687 06 Velehrad) Anotace: Digitální učební materiál je určen pro opakování a rozšíření učiva mechanické vlastnosti plynů

Výklad - Energetika zblízka - Svět energie

Vlastnosti plynů - tvar i objem podle nádoby, rozpínavost, stlačitelnost, tekutost. Tlak - značka p, jednotka Pa (pascal) Částice plynů - jejich neustálý a neuspořádaný pohyb je rychlý, volný, mezery. Gravitační síla Země F. g. Skládání sil opačného směru působících na jediné těleso. Hydrostatický tla Vzduch je směs plynů tvořící plynný obal Země Jednou z typických vlastností vzduchu je jeho stlačitelnost (na rozdíl od vody, která stlačitelná není). V průmyslu se stlačený vzduch používá zejména pro přenos energie pro pneumatické nástroje a zařízení. Příkladem může být pneumatické kladivo či různé. Jednou ze základních vlastností plynu je jeho poměrně dobrá stlačitelnost ve srovnání s vodou. Není to zvláštní? Také bys mohl více pro diváka rozvést, kde se tohoto jevu v praxi využívá. Co ty na to? Doplnit Tvé video do konce soutěže lze ještě stihnout MECHANICKÉ VLASTNOSTI PLYNŮ FY_021_Mechanické vlastnosti plynů_Mechanické vlastnosti plynů Autor: Mgr. Lenka Němcová Škola: Základní škola Velehrad, okres Uh. Hradiště, příspěvková organizace Anotace: Digitální učební materiál je určen pro opakování a rozšíření učiva mechanické vlastnosti plynů Mechanika plynů. Aeromechanika. Fyzika plazmatu: 533: Pneumatics (gas mechanics) 533. Mechanika plynů. Aeromechanika. Fyzika plazmatu 533.1 Vlastnosti plynů 533.2 Pružnost. Stlačitelnost. Zkapalňování. Mísení plynů. Směsi plynů 533.5 Zředěné plyny. Vakuová fyzika 533.6 Aerodynamika 533.7 Kinetická teorie plynů. Kontinuita stav

Vratné děje v ideálních plynech 2 6/12 Ideální plyny

(tekutost, změna tvaru, stlačitelnost), příklady kapalin, využití v praxi Vlastnosti plynných látek - vlastnosti plynných látek (tekutost, stlačitelnost, objem), příklady plynů, využití v praxi Brownův pohyb a difúze - seznámení s částicovou strukturou látek a důkazy o tom, že se částice uvnitř látek pohybuj Fyzikální vlastnosti tekutin (hustota, měrná tíže, stlačitelnost tepelná roztažnost, viskozita, povrchové a stykové napětí, rozpustnost plynů - základní vztahy a jednotky). . Fyzikální vlastnosti zvodněného prostředí (propustnost, průtočnost, pórovitost, objemová pružnost zvodněné vrstvy

Věra Novobilská: Mechanické vlastnosti kapalin a plynů demonstrované pomocí improvizovaných

Stlačitelnost kapalin a plynů, rovnice kontinuity ustáleného toku tekutiny, Bernoulliova rovnice. Laminární a turbulentní proudění, viskozita tekutin, Poisseuilleův zákon a Stokesův zákon. Povrchové napětí, tlak pod zakřiveným povrchem kapaliny, kapilární jevy • Stlačitelnost - je ovlivněna bublinkami plynu?; stlačitelnost pěny • Rovnice kontinuity - tvar praménku vody vytékající z kohoutku • Bernoulliova rovnice - ověřit pokles tlaku, vodní vývěva, kavitac

Dirlbeck J.: Injekční stříkačka ve fyzice (Veletrh 3 ..

NA 1100 je ploché těsnění doporučené pro vodu, syntetické a rostlinné oleje, rozpouštědla, nasycenou páru, plyny a chemické výrobky všeobecně v chemickém a petrochemickém průmyslu. t max. 450°C P max. 130 bar stlačitelnost 9% relaxace 60 3 Vlastnosti elektronového plynu. 3.1 Hustota stavů; 3.2 Úroveň Fermi; 3.3 Stlačitelnost kovů a tlak degenerace; 4 Další předpovědi. 4.1 Tepelná kapacita; 4.2 Střední volná cesta; 5 Nepřesnosti a rozšíření; 6 Viz také; 7 Referenc KKE/CE - Člověk a energie 2019/2020 2. cvičení Termodynamika 1 - ideální plyn, zákony ideálního plynu, stavová rovnice, 1. věta termodynamiky, adiabatický děj Termika a molekulová fyzika se zabývá studiem vlastností látek a jejich změn souvisejících s teplotou

Reálné plyny se vlastnostem ideálního plynu přibližují při dostatečně vysoké teplotě a nízkém tlaku. Ideální plyn se používá ke zjednodušenému zkoumání vlastností a chování plynů při mechanických a termodynamických dějích. Pro termodynamické děje v plynech platí stavová rovnice ideálního plynu Mechanika kapalin a plynů. Kategorie: Fyzika. Typ práce: Skripta, učební texty. Škola: nezadáno/škola není v seznamu. Charakteristika: Práce obsahuje základní teorii a řešené příklady k opakování středoškolského učiva o mechanice kapalin a plynů. Vhodné jako příprava do hodin i k maturitě. Obsa

Reálný plyn Eduportál Techmani

Kromě toho musí mít písek dobrou propustnost pro plyny a nízkou stlačitelnost. Velikost zrna je pečlivě sledována, protože má vliv na povrchovou strukturu odlitku, který bude příliš hrubý, pokud bude velikost částic příliš velká. Slévárenské písky mají obvykle distribuci velikosti od 0,1 mm do 0,8 mm se střední. 2. Přístroj pro měření tlaku plynu v uzavřené nádobě je: MANOMETR (3, 7) 3. Základní společná vlastnost kapalin a plynů je: TEKUTOST (2) 4. Vlastnost typická jen pro plyny je: STLAČITELNOST (3, 6) 5. Příčinou atmosférického i hydrostatického tlaku je: GRAVITACE (1, 9) 6 E velké, G malé plyny E malé, G malé Tekutiny II Pro odhalení základních mechanických vlastností kapalin a plynů je vhodné začít od ideální kapaliny a později zavádět korekce, popisující jemnější chování například viskozitu a stlačitelnost. Ideální kapalina má E nekonečné a G nulové 177) Řezání vodním paprskem: 10.01.2006: Dotaz: Na stránkách nějaké firmy, která se zabývá řezáním materiálu vodním paprskem jsem četl, že při tom dochází ke stlačení vody až o 20 %. Je to možné? Kapaliny mají být nestlačitelné. Nemůže docházet jen ke stlačení plynů rozpoštěných ve vodě Vzájemné síly mezi molekulami plynu jsou zanedbatelně malé, což má za následek velkou stlačitelnost plynů. Tekutiny se odlišují rovněž různou tekutostí. Vzájemná pohyblivost částic u plynů je větší než u kapalin. Příčinou různé tekutosti je vnitřní tření (viskozita), které se projevuje vznikem odporových sil.

VZDUCHOTECHNICKÁ HADICE PRO CHEMIKÁLIE CP KAPTON 476 | GUMEXVZDUCHOTECHNICKÁ HADICE PRO CHEMIKÁLIE CP ARAMID 461 | GUMEXUmělé plíce - Vím proč - Svět energieMechanika tekutin fyzika — mechanika tekutin (též mechanika kapalin a plynů) je částMechanické vlastnosti kapalin a plynů demonstrované pomocí improvizovaných prostředků

stáhnout 8.3.2016 Stavové veličiny Struktura a vlastnosti plynů • • • • p - tlak (Pa) V - objem (m3) T - termodynamická teplota (K) a jejich souvislost - např. pneumatika ideální plyn • • • • zanedbatelné rozměry molekul (stlačitelnost) nepůsobí na sebe (kromě srážek) dokonale pružné částice rychlost molekul závisí na teplotě - chaotický pohyb. Reálné plyny: síly mezi molekulami reálného plynu, rovnice van der Waalsova, kritický bod, Joule- Tův jev, zkapalňování plynů. 9. Látky pevné - látky krystalické a amorfní, krystalická mřížka a její parametry, energie mřížky, klasifikace krystalů, defekty krystalů, tepelné vlastnosti pevných látek, délková a. Stlačitelnost a rozpínavost plynů - příčinou jsou velké mezery a malé síly mezi částicemi. tekutost plynů. 3) Domácí pokus: difuze. 4) Domácí pokus: přilnavost. Do misky dej vodu a v ní rozpusť lžičku kuchyňské soli, odlož misku na klidné místo a počkej, až se voda odpaří. Pro efektnější výsledek pokusu. Ve fyzice pevných látek je model volných elektronů jednoduchý model pro chování nosičů náboje v kovové pevné látce. Byl vyvinut v roce 1927, hlavně Arnold Sommerfeld , který kombinoval klasický Drude model s kvantově mechanickým Fermi - Diracem statistika , a proto je také známý jako Drude - Sommerfeldův model